Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator: 1.45 Vydání aktualizace

American Truck Simulator: 1.45 Vydání aktualizace

Foto: SCS Software.
Foto: SCS Software.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jsme rádi, že se s vámi může­me podě­lit o aktu­a­li­za­ci 1.45, kte­rá byla nyní vydá­na pro hru American Truck Simulator. Tato aktu­a­li­za­ce obsa­hu­je poměr­ně dost změn, tak­že dopo­ru­ču­je­me si je všech­ny pře­číst!

Rádi bychom podě­ko­va­li všem, kte­ří se během ote­vře­né beta­ver­ze ver­ze 1.45 zúčast­ni­li, poskyt­li zpět­nou vazbu a nahlá­si­li chy­by. Vaše cen­né pod­ně­ty nám pomoh­ly pro­vést vylep­še­ní a změ­ny a roz­bít někte­ré chy­by, kte­ré jsme mož­ná napo­pr­vé pře­hléd­li. Doufáme, že si nyní může­te začít napl­no uží­vat růz­né nové funk­ce, kte­ré jsou sou­čás­tí této aktu­a­li­za­ce.

Doplnění DLC Wyoming o měs­to Cody US-14

Vydáním ver­ze 1.45 při­šla od naší komu­ni­ty tolik poža­do­va­ná aktu­a­li­za­ce DLC Wyoming, kte­rá obsa­hu­je dopl­ně­ní měs­ta Cody a sil­ni­ce US-14!

Cody, kte­ré se samo pro­hla­šu­je za „hlav­ní měs­to svě­to­vé­ho rodea“, nabí­zí řidi­čům mož­nost vidět zná­mé památ­ky a atrak­ce, jako je návštěv­nic­ké cen­t­rum Buffalo Bills a sta­di­on pro rodeo; a to není všech­no! Řidiči budou moci v Cody také obje­vo­vat a doru­čo­vat do nových prů­mys­lo­vých odvět­ví, ser­vi­su náklad­ních pří­vě­sů a také do pře­kla­diš­tě odpa­dů, což je jen malá ochut­náv­ka toho, co může­te oče­ká­vat v nad­chá­ze­jí­cím DLC Montana.

Cody je také zná­mý tím, že je vstup­ní bra­nou do Yellowstonského národ­ní­ho par­ku, nachá­zí se 52 mil od východ­ní­ho vjez­du do prv­ní­ho národ­ní­ho par­ku v zemi, čímž se také dostá­vá­me na sil­ni­ci US-14. Od východ­ní­ho vcho­du do Yellowstonského národ­ní­ho par­ku vede sil­ni­ce U.S. Route 14, jed­na z původ­ních dál­nic Spojených stá­tů z roku 1926.

Řidiči budou mít při jízdě po sil­ni­ci US-14 co vidět, včet­ně pře­hra­dy a nádr­že Buffalo Bill, Pahashka Teepee a samo­zřej­mě úchvat­né sce­né­rie a pří­rod­ních krás, kte­ré Yellowstone kaž­do­roč­ně nabí­zí mili­o­nům návštěv­ní­ků.
Nemůžeme se dočkat, až ji sami pro­zkou­má­te. Aktualizace Cody US 14 při­chá­zí zdar­ma pro sou­čas­né i budou­cí maji­te­le Wyoming DLC pro American Truck Simulator jako sou­část aktu­a­li­za­ce 1.45.

Vlastní cis­ter­no­vé návěsy

Rádi se s vámi také podě­lí­me o dal­ší dlou­ho oče­ká­va­ný pří­růs­tek, kte­rý při­chá­zí do nabíd­ky kupo­va­ných návě­sů - vlast­ní návěsy!“

Prozatím do hry při­dá­me dva růz­né typy cis­ter­no­vých pří­vě­sů - pali­vo­vé cis­ter­ny a sila (pří­věs na suchý náklad). Oba typy budou mít růz­né mož­nos­ti při­způ­so­be­ní a vyu­ži­tí. A neboj­te se, v budouc­nu plá­nu­je­me při­nést dal­ší ver­ze toho­to pří­vě­su!

Nádrže na pohon­né hmo­ty ve hře American Truck Simulator budou slou­žit k pře­pra­vě hoř­la­vých kapa­lin. Budou mít 6 typů při­po­je­ní (jed­no­du­ché, dvo­ji­té, dvo­ji­té B, dvo­ji­té Rocky Mountain, dvo­ji­té Turnpike, tro­ji­té) a 2 růz­né při­způ­so­bi­tel­né typy násta­veb (jed­no­du­ché vypouš­tě­cí potru­bí, čtyř­cest­né vypouš­tě­cí potru­bí)

Silnice budou také doplň­kem sys­té­mu ATS a bude­te s nimi moci dodá­vat řadu syp­kých mate­ri­á­lů, napří­klad písek, beton nebo obi­lí. Kromě toho, že bude mít 5 typů při­po­je­ní (Single, Double, B-double, Rocky moun­ta­in double, tur­n­pi­ke double) a jeden typ nástav­by (Classic), bude mít také spous­tu mož­nos­tí při­způ­so­be­ní.

Změna zna­ček zastá­vek kami­o­nů & Truck Stops

Znovu jsme se vrá­ti­li k 6 znač­kám, kte­ré jsme pou­ží­va­li pro zastáv­ky kami­o­nů a čer­pa­cí sta­ni­ce ve hře a kte­ré byly pří­tom­ny od vydá­ní hry v roce 2016. Původně byly naše zdro­je pro tvor­bu pro­stře­dí a zna­ček mno­hem ome­ze­něj­ší ve srov­ná­ní s naším sou­čas­ným úžas­ným týmem odda­ných 2D uměl­ců a talen­tů, kte­ré máme k dis­po­zi­ci, což nám nyní umož­ňu­je při­dat do her­ní­ho svě­ta mno­hem více detai­lů.

Jak si mno­zí z vás moh­li původ­ně všim­nout z našich kon­cepč­ních obráz­ků z mik­rostrá­nek DLC Texas a Montana, tyto nové návrhy při­ná­še­jí svě­ží, moder­ní a rea­lis­tič­těj­ší vzhled čer­pa­cích sta­nic a zastá­vek kami­o­nů, sou­hla­sí­te?

Doufáme, že se vám tyto nově pře­zna­če­né oblas­ti budou líbit na vašich cestách po celém hře American Truck Simulator. Dejte nám vědět, kte­rá z nich je vaše nej­ob­lí­be­něj­ší, pro­střed­nic­tvím našich kaná­lů soci­ál­ních médií!

Podpora voli­tel­ných modi­fi­ka­cí pro Convoy

Jednou z funk­cí, na kte­ré naše týmy pra­cu­jí pro Convoy, náš her­ní mul­tipla­yer, je pod­po­ra chy­bě­jí­cích modi­fi­ka­cí. Uvědomujeme si, že mno­ho hrá­čů hra­je s modi­fi­ka­ce­mi tře­tích stran, kte­ré vytvo­ři­la naše talen­to­va­ná komu­ni­ta, ale také chá­pe­me, že ne kaž­dý by si chtěl sta­ho­vat všech­ny potřeb­né modi­fi­ka­ce, aby se mohl při­po­jit ke kama­rá­do­vě kon­vo­jo­vé rela­ci.

Náš tým pro­to při­šel s řeše­ním, kte­ré vám umož­ní při­po­jit se k rela­cím Convoy bez nut­nos­ti mít všech­ny poža­do­va­né úpra­vy rela­ce hos­ti­te­le. Pokud se roz­hod­ne­te tuto mož­nost vyu­žít, budou k dis­po­zi­ci mož­nos­ti opt-in jak na stra­ně ser­ve­ru, tak na stra­ně kli­en­ta, kte­ré vám to umož­ní. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů se v rela­ci nezob­ra­zí chy­bě­jí­cí modi­fi­ka­ce, nicmé­ně v někte­rých pří­pa­dech, napří­klad pokud hráč pou­ží­vá vozi­dlo, kte­ré nemá­te, se mís­to toho zob­ra­zí jako barev­ný zástup­ný ráme­ček, kte­rý kopí­ru­je jeho veli­kost.
Pokud jste mod­de­rem v naší komu­ni­tě, vez­mě­te pro­sím na vědo­mí, že vaše modi­fi­ka­ce musí být ozna­če­na jako „mp_mod_optional“, aby byla roz­po­zná­na jako MOD, kte­rý může být igno­ro­ván ser­ve­rem kon­vo­je, kte­rý umož­ňu­je chy­bě­jí­cí voli­tel­né MODy.

Senzor deš­tě

Když se vydá­te na del­ší ces­tu, urči­tě občas nara­zí­te na déšť. Ať už se jed­ná jen o krát­kou pře­chá­ze­jí­cí deš­ťo­vou pře­háň­ku, nebo o pořád­nou bouř­ku, je důle­ži­té, aby řidi­či při jízdě na sil­ni­ci během pro­měn­li­vých pově­tr­nost­ních pod­mí­nek zůsta­li v bez­pe­čí.

Jedním z nej­běž­něj­ších bez­peč­nost­ních prv­ků, kte­ré se dnes na vozi­dlech nachá­ze­jí, jsou deš­ťo­vé sen­zo­ry! Tato šikov­ná tech­no­lo­gie dělá přes­ně to, co je napsá­no na oba­lu, zjiš­ťu­je hus­to­tu deš­tě a násled­ně za vás upra­vu­je rych­lost stě­ra­čů. Tato funk­ce je aktiv­ní, když nasta­ví­te stě­ra­če své­ho vozi­dla do prv­ní polo­hy.

Tato nová funk­ce bude k dis­po­zi­ci jako voli­tel­ná mož­nost, kte­rou může­te povo­lit na strán­ce nasta­ve­ní. Takže až příš­tě poje­de­te vstříc teku­té­mu slun­ci, nebu­de­te si muset dělat sta­ros­ti s nasta­vo­vá­ním stě­ra­čů.

Možnost skrýt znač­ky nepří­stup­ných sil­nic 

Další novou mož­nos­tí uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, kte­rou v této aktu­a­li­za­ci zavá­dí­me, je mož­nost zob­ra­zit nebo skrýt znač­ky X, kte­ré hrá­či ozna­ču­jí nepřístupné/neprůjezdné sil­ni­ce. Tato nová mož­nost může někte­rým řidi­čům hru více vtáh­nout do děje, nicmé­ně, vyzý­vá­me hrá­če, aby si dáva­li pozor a dodr­žo­va­li správ­nou tra­su, pro­to­že nevi­di­tel­né bari­é­ry, kte­ré vám brá­ní v jízdě těmi­to oblast­mi, budou stá­le exis­to­vat a na krát­kou dobu se obje­ví, pokud do nich nara­zí­te!

Doufáme, že se vám bude líbit ten­to malý dopl­něk, kte­rý, jak víme, mno­zí z vás z naší komu­ni­ty již dlou­ho poža­do­va­li!

Changelog

Mapa

  • Cody US-14 Addition to Wyoming DLC 
  • Cody US-14 Addition to Wyoming DLC 
  • Rebranding zastá­vek pro ben­zin &Truck Stops

Hra

  • Volitelná pod­po­ra MOD pro kon­vo­je
  • Volitelný sen­zor deš­tě
  • Možnost skrýt nepří­stup­né sil­nič­ní znač­ky
Vozidla
  • Vlastní cis­ter­no­vé pří­věsy (suchý náklad a pali­vo­vá nádrž)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,96533 s | počet dotazů: 285 | paměť: 72276 KB. | 25.02.2024 - 18:08:42