Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator: 1.45 Vydání aktualizace

American Truck Simulator: 1.45 Vydání aktualizace

Foto: SCS Software.
Foto: SCS Software.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jsme rádi, že se s vámi může­me podě­lit o aktu­a­li­za­ci 1.45, kte­rá byla nyní vydá­na pro hru American Truck Simulator. Tato aktu­a­li­za­ce obsa­hu­je poměr­ně dost změn, tak­že dopo­ru­ču­je­me si je všech­ny pře­číst!

Rádi bychom podě­ko­va­li všem, kte­ří se během ote­vře­né beta­ver­ze ver­ze 1.45 zúčast­ni­li, poskyt­li zpět­nou vazbu a nahlá­si­li chy­by. Vaše cen­né pod­ně­ty nám pomoh­ly pro­vést vylep­še­ní a změ­ny a roz­bít někte­ré chy­by, kte­ré jsme mož­ná napo­pr­vé pře­hléd­li. Doufáme, že si nyní může­te začít napl­no uží­vat růz­né nové funk­ce, kte­ré jsou sou­čás­tí této aktu­a­li­za­ce.

Doplnění DLC Wyoming o měs­to Cody US-14

Vydáním ver­ze 1.45 při­šla od naší komu­ni­ty tolik poža­do­va­ná aktu­a­li­za­ce DLC Wyoming, kte­rá obsa­hu­je dopl­ně­ní měs­ta Cody a sil­ni­ce US-14!

Cody, kte­ré se samo pro­hla­šu­je za „hlav­ní měs­to svě­to­vé­ho rodea“, nabí­zí řidi­čům mož­nost vidět zná­mé památ­ky a atrak­ce, jako je návštěv­nic­ké cen­t­rum Buffalo Bills a sta­di­on pro rodeo; a to není všech­no! Řidiči budou moci v Cody také obje­vo­vat a doru­čo­vat do nových prů­mys­lo­vých odvět­ví, ser­vi­su náklad­ních pří­vě­sů a také do pře­kla­diš­tě odpa­dů, což je jen malá ochut­náv­ka toho, co může­te oče­ká­vat v nad­chá­ze­jí­cím DLC Montana.

Cody je také zná­mý tím, že je vstup­ní bra­nou do Yellowstonského národ­ní­ho par­ku, nachá­zí se 52 mil od východ­ní­ho vjez­du do prv­ní­ho národ­ní­ho par­ku v zemi, čímž se také dostá­vá­me na sil­ni­ci US-14. Od východ­ní­ho vcho­du do Yellowstonského národ­ní­ho par­ku vede sil­ni­ce U.S. Route 14, jed­na z původ­ních dál­nic Spojených stá­tů z roku 1926.

Řidiči budou mít při jízdě po sil­ni­ci US-14 co vidět, včet­ně pře­hra­dy a nádr­že Buffalo Bill, Pahashka Teepee a samo­zřej­mě úchvat­né sce­né­rie a pří­rod­ních krás, kte­ré Yellowstone kaž­do­roč­ně nabí­zí mili­o­nům návštěv­ní­ků.
Nemůžeme se dočkat, až ji sami pro­zkou­má­te. Aktualizace Cody US 14 při­chá­zí zdar­ma pro sou­čas­né i budou­cí maji­te­le Wyoming DLC pro American Truck Simulator jako sou­část aktu­a­li­za­ce 1.45.

Vlastní cis­ter­no­vé návěsy

Rádi se s vámi také podě­lí­me o dal­ší dlou­ho oče­ká­va­ný pří­růs­tek, kte­rý při­chá­zí do nabíd­ky kupo­va­ných návě­sů - vlast­ní návěsy!“

Prozatím do hry při­dá­me dva růz­né typy cis­ter­no­vých pří­vě­sů - pali­vo­vé cis­ter­ny a sila (pří­věs na suchý náklad). Oba typy budou mít růz­né mož­nos­ti při­způ­so­be­ní a vyu­ži­tí. A neboj­te se, v budouc­nu plá­nu­je­me při­nést dal­ší ver­ze toho­to pří­vě­su!

Více na Kritiky.cz
Titulky k Ten Days in the Valley S01E10 - Day 10: Fade Out Nickole Bilsonová odváží Jane na stanici, ale cestou se něco zvrtne, protože Ali se nedaří j...
Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarc...
Zdeněk Rejdák, Karel Drbal: Perspektivy telepatie -Slavné psychotronické fenomény 20. století Kniha so zaujímavým názvom a ešte zaujímavejším príbehom. Nie, nie vážení čitatelia, ne...
Lola běží o život Možná Vás taky zaujal film Lola běží o život. Jak to v něm bylo doopravdy???...
Osamělý svobodný muž – 23 ...

Nádrže na pohon­né hmo­ty ve hře American Truck Simulator budou slou­žit k pře­pra­vě hoř­la­vých kapa­lin. Budou mít 6 typů při­po­je­ní (jed­no­du­ché, dvo­ji­té, dvo­ji­té B, dvo­ji­té Rocky Mountain, dvo­ji­té Turnpike, tro­ji­té) a 2 růz­né při­způ­so­bi­tel­né typy násta­veb (jed­no­du­ché vypouš­tě­cí potru­bí, čtyř­cest­né vypouš­tě­cí potru­bí)

Silnice budou také doplň­kem sys­té­mu ATS a bude­te s nimi moci dodá­vat řadu syp­kých mate­ri­á­lů, napří­klad písek, beton nebo obi­lí. Kromě toho, že bude mít 5 typů při­po­je­ní (Single, Double, B-double, Rocky moun­ta­in double, tur­n­pi­ke double) a jeden typ nástav­by (Classic), bude mít také spous­tu mož­nos­tí při­způ­so­be­ní.

Změna zna­ček zastá­vek kami­o­nů & Truck Stops

Znovu jsme se vrá­ti­li k 6 znač­kám, kte­ré jsme pou­ží­va­li pro zastáv­ky kami­o­nů a čer­pa­cí sta­ni­ce ve hře a kte­ré byly pří­tom­ny od vydá­ní hry v roce 2016. Původně byly naše zdro­je pro tvor­bu pro­stře­dí a zna­ček mno­hem ome­ze­něj­ší ve srov­ná­ní s naším sou­čas­ným úžas­ným týmem odda­ných 2D uměl­ců a talen­tů, kte­ré máme k dis­po­zi­ci, což nám nyní umož­ňu­je při­dat do her­ní­ho svě­ta mno­hem více detai­lů.

Jak si mno­zí z vás moh­li původ­ně všim­nout z našich kon­cepč­ních obráz­ků z mik­rostrá­nek DLC Texas a Montana, tyto nové návrhy při­ná­še­jí svě­ží, moder­ní a rea­lis­tič­těj­ší vzhled čer­pa­cích sta­nic a zastá­vek kami­o­nů, sou­hla­sí­te?

Doufáme, že se vám tyto nově pře­zna­če­né oblas­ti budou líbit na vašich cestách po celém hře American Truck Simulator. Dejte nám vědět, kte­rá z nich je vaše nej­ob­lí­be­něj­ší, pro­střed­nic­tvím našich kaná­lů soci­ál­ních médií!

Podpora voli­tel­ných modi­fi­ka­cí pro Convoy

Jednou z funk­cí, na kte­ré naše týmy pra­cu­jí pro Convoy, náš her­ní mul­tipla­yer, je pod­po­ra chy­bě­jí­cích modi­fi­ka­cí. Uvědomujeme si, že mno­ho hrá­čů hra­je s modi­fi­ka­ce­mi tře­tích stran, kte­ré vytvo­ři­la naše talen­to­va­ná komu­ni­ta, ale také chá­pe­me, že ne kaž­dý by si chtěl sta­ho­vat všech­ny potřeb­né modi­fi­ka­ce, aby se mohl při­po­jit ke kama­rá­do­vě kon­vo­jo­vé rela­ci.

Náš tým pro­to při­šel s řeše­ním, kte­ré vám umož­ní při­po­jit se k rela­cím Convoy bez nut­nos­ti mít všech­ny poža­do­va­né úpra­vy rela­ce hos­ti­te­le. Pokud se roz­hod­ne­te tuto mož­nost vyu­žít, budou k dis­po­zi­ci mož­nos­ti opt-in jak na stra­ně ser­ve­ru, tak na stra­ně kli­en­ta, kte­ré vám to umož­ní. Ve vět­ši­ně pří­pa­dů se v rela­ci nezob­ra­zí chy­bě­jí­cí modi­fi­ka­ce, nicmé­ně v někte­rých pří­pa­dech, napří­klad pokud hráč pou­ží­vá vozi­dlo, kte­ré nemá­te, se mís­to toho zob­ra­zí jako barev­ný zástup­ný ráme­ček, kte­rý kopí­ru­je jeho veli­kost.
Pokud jste mod­de­rem v naší komu­ni­tě, vez­mě­te pro­sím na vědo­mí, že vaše modi­fi­ka­ce musí být ozna­če­na jako „mp_mod_optional“, aby byla roz­po­zná­na jako MOD, kte­rý může být igno­ro­ván ser­ve­rem kon­vo­je, kte­rý umož­ňu­je chy­bě­jí­cí voli­tel­né MODy.

Senzor deš­tě

Více na Kritiky.cz
Westworld: Creating Westworld’s Reality - Behind the Scenes of Season 3 Episode 2 | HBO ...
Viktor Frankenstein (2015) Solid Job.Film táhne nahoru herecké trio s maniakálním McAvoyem, solidně zahraným Radcliffem a...
SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série) Během dlouhých zimních večerů získal Filmfanatic nové přátele. A rozhodně bych si netipnul...
Novinka mezi seriály: Outcast Outcast je novým hororovým seriálem vysílaným od června tohoto roku na Cinemaxu. Jedná se o z...
Pepo! Ty popleto! - pokračování leporela Edo! Ty neposedo! Víte, jak tráví rodina Kaňourova Vánoce? Chcete se dozvědět, jaká povolání mohou být ve z...

Když se vydá­te na del­ší ces­tu, urči­tě občas nara­zí­te na déšť. Ať už se jed­ná jen o krát­kou pře­chá­ze­jí­cí deš­ťo­vou pře­háň­ku, nebo o pořád­nou bouř­ku, je důle­ži­té, aby řidi­či při jízdě na sil­ni­ci během pro­měn­li­vých pově­tr­nost­ních pod­mí­nek zůsta­li v bez­pe­čí.

Jedním z nej­běž­něj­ších bez­peč­nost­ních prv­ků, kte­ré se dnes na vozi­dlech nachá­ze­jí, jsou deš­ťo­vé sen­zo­ry! Tato šikov­ná tech­no­lo­gie dělá přes­ně to, co je napsá­no na oba­lu, zjiš­ťu­je hus­to­tu deš­tě a násled­ně za vás upra­vu­je rych­lost stě­ra­čů. Tato funk­ce je aktiv­ní, když nasta­ví­te stě­ra­če své­ho vozi­dla do prv­ní polo­hy.

Tato nová funk­ce bude k dis­po­zi­ci jako voli­tel­ná mož­nost, kte­rou může­te povo­lit na strán­ce nasta­ve­ní. Takže až příš­tě poje­de­te vstříc teku­té­mu slun­ci, nebu­de­te si muset dělat sta­ros­ti s nasta­vo­vá­ním stě­ra­čů.

Možnost skrýt znač­ky nepří­stup­ných sil­nic 

Další novou mož­nos­tí uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní, kte­rou v této aktu­a­li­za­ci zavá­dí­me, je mož­nost zob­ra­zit nebo skrýt znač­ky X, kte­ré hrá­či ozna­ču­jí nepřístupné/neprůjezdné sil­ni­ce. Tato nová mož­nost může někte­rým řidi­čům hru více vtáh­nout do děje, nicmé­ně, vyzý­vá­me hrá­če, aby si dáva­li pozor a dodr­žo­va­li správ­nou tra­su, pro­to­že nevi­di­tel­né bari­é­ry, kte­ré vám brá­ní v jízdě těmi­to oblast­mi, budou stá­le exis­to­vat a na krát­kou dobu se obje­ví, pokud do nich nara­zí­te!

Doufáme, že se vám bude líbit ten­to malý dopl­něk, kte­rý, jak víme, mno­zí z vás z naší komu­ni­ty již dlou­ho poža­do­va­li!

Changelog

Mapa

  • Cody US-14 Addition to Wyoming DLC 
  • Cody US-14 Addition to Wyoming DLC 
  • Rebranding zastá­vek pro ben­zin &Truck Stops

Hra

  • Volitelná pod­po­ra MOD pro kon­vo­je
  • Volitelný sen­zor deš­tě
  • Možnost skrýt nepří­stup­né sil­nič­ní znač­ky
Vozidla
  • Vlastní cis­ter­no­vé pří­věsy (suchý náklad a pali­vo­vá nádrž)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,26382 s | počet dotazů: 322 | paměť: 70211 KB. | 02.12.2023 - 00:30:20