Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi

Hobit: Šmakova dračí poušť na Blu-ray v rozšířené verzi

Hobit2 011
Hobit2 011
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak u Pána Prstenů před více než dese­ti lety, tak i pro Hobita je pro fanouš­ky fan­ta­sy a Petera Jacksona při­pra­ve­no ne jenom jed­no vydá­ní fil­mu na digi­tál­ním nosi­či. Standardní vydá­ní vyšlo na DVD a Blu-ray vyšlo už na začát­ku dub­na. Rozšířené vydá­ní vyšlo tepr­ve 5.11.2014.

HobitPrebal

Na roz­díl od kino­ver­ze, kte­rá byla kri­ti­zo­vá­na za rych­lý nesou­vis­lý děj s dlou­hý­mi neza­jí­ma­vý­mi část­mi, tak roz­ší­ře­ná ver­ze při­ná­ší vypl­ně­ní všech logic­kých děr a hlav­ně více vysvět­lo­vá­ní nelo­gic­kých věcí v smys­lu pří­bě­hu. Více se podí­vá­me do his­to­rie Středozemě a dozví­me se a více o tom, kam zmi­ze­ly důle­ži­té posta­vy.

Veškeré nové scé­ny o dél­ce sko­ro 30 minut vysvět­lu­jí mno­ho, co od Petera Jacksona fanouš­ci oče­ká­va­jí, a tak film je zdo­ko­na­len v celém pří­bě­hu i v obra­zo­vém. Je pro nás při­pra­ve­no mno­ho nových zábě­rů, ale i také alter­na­tiv­ní, kte­ré nahra­zu­jí nelo­gič­nos­ti v pří­bě­hu.

Délka fil­mu se pro­dlou­ži­la o 25 minut, ale přes­to film poci­to­vě netr­vá déle než původ­ní film. Sice někte­ré kri­ti­zo­va­né věci zůsta­ly, ale ty po dru­hém zhléd­nu­tí v roz­ší­ře­né ver­zi vadí čím dál méně. Je více důle­ži­těj­ších infor­ma­cí, co tak může­me oče­ká­vat v posled­ním fil­mu Hobit: Bitva pěti armád.

Zvuk i obraz celé­ho blu-ray je doko­na­lý. Je hod­ně vidět, že už nastou­pi­la digi­tál­ní tech­no­lo­gie, jejíž je Peter Jackson prů­kop­ní­kem. U toho­to reži­sé­ra z Nového Zélandu mi vůbec neva­dí, že film nebyl nato­čen ana­lo­go­vou tech­no­lo­gií a že všech­no bylo při­pra­ve­no pomo­cí počí­ta­čů. Možná, že je to také tím, že ve sním­ku je málo kla­sic­kých fil­mo­vých tech­no­lo­gií a že veš­ke­ré zábě­ry jsou digi­tál­ně upra­vo­vá­ny a vylep­šo­vá­ny.  Kdyby se digi­tál­ním úpra­vám obra­zu věno­va­li všich­ni reži­sé­ři, kte­ří natá­čí na digi­tál, tak bych byl ihned šťast­něj­ší. Bohužel tomu tak není.

Hobit je na top digi­tál­ní tech­no­lo­gie, jak v obra­zu, tak ve zvu­ku a ostat­ní fil­my jsou pou­ze poku­sy, jak se vypo­řá­dat s novou tech­no­lo­gií. Je sice něko­lik reži­sé­rů, kte­ří stá­le zůstá­va­jí v ana­lo­go­vé sfé­ře, ale ti natá­če­jí úpl­ně jinak a nechá­va­jí sta­rý for­mát vyznít. Analogový IMAX ve fil­mu Interstellar od Christophera Nolana je nedo­stiž­ný. Peter Jacson vede dru­hý směr digi­tál­ní­ho fil­mu. Digitální tech­no­lo­gii se ale musí poro­zu­mět a natá­čet s lás­kou k fil­mu, aby se neza­po­mně­lo na to, že lidé nejsou jenom otro­ci pro­du­cen­tů, ale občas i ti, kte­ří oce­ní lás­ku k adap­to­va­né lás­ce.

Hobit na blu-ray v roz­ší­ře­né ver­zi je také jedi­ným pří­kla­dem toho, jak je mož­né se podá­vat pod tvůr­čí poklič­ku reži­sé­rům a scé­náris­tům. Dva bonu­so­vé dis­ky při­ná­ší více než 10 hodin doku­men­tů o natá­če­ní fil­mu. Od digi­tál­ních CGI pavou­kům po potí­že s ter­mí­nem dokon­če­ní fil­mu. Komentář všech zúčast­ně­ných her­ců a spo­lu­tvůr­ců fil­mu v doku­men­tech vysvět­lu­je veš­ke­ré infor­ma­ce, co by si měl fanou­šek fil­mu dopl­nit o tom, jak těž­ké je natá­čet vel­ko­film a samo­zřej­mě, že reži­sér musí mít vel­ké vize, kte­ré mu pomá­ha­jí spl­nit veli­ce nada­ní pro­gra­má­to­ři, malí­ři a samo­zřej­mě her­ci, kte­ří během dlou­hé­ho natá­če­ní doká­ží spl­nit přes­ně před­sta­vy reži­sé­ra. Svoje par­ty mají x-krát vyzkou­še­né a do finál­ní ver­ze se dosta­nou pou­ze doko­na­lé herec­ké výko­ny, kte­ré přes­ně odpo­ví­da­jí tomu, jak si film reži­sér před­sta­vu­je.

Jako fan­da do fan­ta­zy a do díla J.R.R. Tolkiena a samo­zřej­mě sou­vi­se­jí­cích fil­mů v režii Petera Jacksona dopo­ru­ču­ji kou­pit neje­nom kino­ver­zi. Kupte si tu lep­ší roz­ší­ře­nou ver­zi, kte­rá spl­ňu­je reži­sé­ro­vy před­sta­vy a není zkrá­ce­na tím, že už lidé tolik nechtě­jí sedět na seda­dlech v kinech. Radši si sed­ně­te nebo rov­nou lehně­te v obý­vá­ku a vychut­nej­te si film na vaší vel­ké LCD tele­vi­zi. S dob­rý­mi repro­duk­to­ry a nála­dou si při­prav­te čas na to, abys­te se podí­va­li na prv­ní dva díly Hobita.

Samozřejmostí pro Vás může být i mara­ton, kdy po zhléd­nu­tí fil­mu půjde­te na tře­tí díl do kina. Hobit:Bitva pěti armád mi nesmí unik­nout za rok v roz­ší­ře­né ver­zi, a pokud nebu­du mít celý víkend co dělat, tak si pus­tím mara­ton Hobit 1-3 a Pán Prstenů 1-3 a budu si říkat, proč už J. R. R. Tolkien nemá žád­nou kni­hu, kte­rou by se dalo nato­čit.

Blu-ray k recen­zi posky­tl:

[adro­ta­te banner=„29“]

Můžete si jej rov­nou Koupit.

Bitrate

HobitBitrate


Podívejte se na hodnocení Hobit: Šmakova dračí poušť na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,33526 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72820 KB. | 17.06.2024 - 22:02:27