Kritiky.cz > Zajímavosti > Hráči (Rounders): Mistři pokeru a jejich legendární cesta ve filmu z prostředí kasina

Hráči (Rounders): Mistři pokeru a jejich legendární cesta ve filmu z prostředí kasina

word image 370633 1
word image 370633 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

V člán­ku se bude­me věno­vat fil­mo­vé kla­si­ce Hráči (Rounders) z pro­stře­dí kasi­na, hlav­ním posta­vám a nej­dů­le­ži­těj­ším scé­nám fil­mu, a uká­že­me si, jak film navždy ovliv­nil svět poke­ru.

Úvod do světa Hráči (Rounders) aneb kultovní zobrazení pokeru

Napínavé ticho. Tikající hodin­ky v dáli. Pohledy z očí do čí zpo­za karet. Kapky potu pada­jí­cí z čela. Nehybný obli­čej. Zmrzlé gri­ma­sy. Už víte? Ano, svě­to­vě zná­má a mno­hý­mi obá­va­ná karet­ní hra - poker. Hra, kte­rá si mimo doko­na­lé ovlád­nu­tí emo­cí vyža­du­je i vyso­kou inte­li­gen­ci a bys­trost liš­ky. Známky o sna­ze vplout do tajů této mis­trov­ské hry jsou vidět na všech polích medi­ál­ní komu­ni­ka­ce a při­ro­ze­ně i na té fil­mo­vé. Vždyť při­blí­žit svět poke­ru a kasi­na ve fil­mu se jeví jako samo­zřej­má zále­ži­tost. Napětí, pot, nebez­peč­ná hra o pení­ze, ztrá­ty, výhry a emo­ce. Témata, kte­rá divá­ka zaru­če­ně vtáh­nou do děje a necha­jí ho hltat kaž­dou vte­ři­nu. I díky tomu byl poker neje­den­krát před­mě­tem natá­če­ní.

A prá­vě v tom­to člán­ku se bude­me věno­vat jed­no­mu z těch nej­ú­spěš­něj­ších a nej­lep­ších fil­mů o kasi­nech a poke­ru všech dob, sním­ku zva­ném Hráči (Rounders) z roku 1998. Film nato­če­ný vyhlá­še­ným reži­sé­rem Johnem Dahlem zachy­cu­je pří­běh mla­dé­ho stu­den­ta práv, Mika (Matt Damon), kte­rý se v tou­ze zahnat finanč­ní chmu­ry obrá­tí na nepřed­ví­da­tel­né pod­svě­tí poke­ru a dou­fá ve výhru, jež by zahna­la jeho tra­ble s dlu­hy.

Poté co Hráči spat­ři­li svět­lo svě­ta, nebyl poker už nikdy jako dřív. Nejen že film zbou­ral pomy­sl­nou čáru mezi hrou o pení­ze a stra­chem z pro­hry, při­spěl také k popu­la­ri­za­ci tzv. “texas hold’em” - vari­an­tě poke­ru, kte­rá se od té doby sta­la nej­hra­něj­ší a nej­žá­da­něj­ší hrou v kasi­nech vůbec.

Na dal­ších řád­cích se pono­ří­me do fil­mu jako tako­vé­ho, poví­me si o hlav­ních posta­vách, a vysvět­lí­me si, jak se díky Hráčům stal poker mno­hý­mi oblí­be­nou vol­bou pro vel­kou dáv­ku adre­na­li­nu. Jak už bylo řeče­no, Hráči nejsou jedi­ným sním­kem zob­ra­zu­jí­cím kasi­no­vé pod­svě­tí a na výběr je jich hned něko­lik, což zjed­no­du­ší mno­hý­mi obá­va­nou otáz­ku: “Na co se dneska podí­vá­me?”, když při­jde chuť a čas na něja­ký ten fil­mo­vý trhák.

Něco málo o hlavních postavách Hráčů

Hráči jsou film zob­ra­zu­jí­cí tvr­dou rea­li­tu kasin a poke­ru. Bez zábran a smě­ro­dat­ně divá­ko­vi před­sta­vu­je rizi­ka, ztrá­ty a pro­blémy, kte­ré tato hra při­ná­ší. Zároveň si však neod­pus­tí sle­du­jí­cí­mu pře­dat to pří­jem­né brně­ní v prs­tech při pomyš­le­ní na slad­kou výhru a utá­pě­ní se v dola­ro­vých ban­kov­kách.

Hlavní posta­vou fil­mu je mla­dý, bys­trý a vyso­ce inte­li­gent­ní pro­fe­si­o­nál­ní hráč poke­ru a stu­dent práv, Mike McDermott, kte­rý se po vel­ké pro­hře sko­ro 30 000 dola­rů roz­hod­ne s poke­rem navždy skon­čit. I přes jeho vel­ký talent roz­po­znat a vypo­čí­tat, jaké kar­ty zrov­na kaž­dý z pro­ti­hrá­čů má, usou­dí, že mu hra spí­še ško­dí než slou­ží a začne se sou­stře­dit na své stu­di­um.

Mikovi se něja­kou dobu daří držet se od poke­ru dál, plá­nu­je budouc­nost se svou pří­tel­ky­ní a na poker se sna­ží zapo­me­nout. Ve fil­mu je vidět, že mu hra­ní chy­bí, pama­tu­je si však, proč své roz­hod­nu­tí teh­dy udě­lal.

V té době však z věze­ní pro­pus­tí jeho dlou­ho­le­té­ho pří­te­le, Lestera (Červa) Murphyho (Edward Norton), kte­rý je noto­ric­ký svou pro­kle­tou lás­kou k hazar­du. Červ má kvů­li poke­ru nadě­lá­no spous­tu dlu­hů a roz­hod­ne se je všech­ny spla­tit, tam kde to umí nej­líp, v kasi­ně.

Mike, kte­ré­mu pocit vzru­še­ní a rizi­ka chy­bí tak jako tak, vidí ve svém kama­rá­do­vi šan­ci zno­vu si zahrát.

I když jsou Hráči pou­ze fil­mem zob­ra­zu­jí­cím pro­stře­dí kasi­na a hazard­ních her, divák si i přes­to může vytvo­řit před­sta­vu, co pro­fe­si­o­nál­ní hráč­ství obná­ší. Kromě zná­mých fak­to­rů jako jsou rizi­ko a pro­hra vel­kých peněž­ních sum, se může vcí­tit do pří­bě­hu hlav­ních postav a mož­ná i najít poro­zu­mě­ní pro moti­va­ci, se kte­rou se hrá­či k tak rizi­ko­vé hře uchy­lu­jí.

Strategie, taktiky a pokerové duely v Hráčích (Rounders)

Ve fil­mu z pro­stře­dí kasi­na si všim­ne­me něko­li­ka kri­tic­kých oka­mži­ků, kte­ré bez šan­ce na vrá­ce­ní zpět udě­lí nevy­hnu­tel­ný směr osu­du hlav­ních postav. Příběh začí­ná pře­střel­kou v poke­ru v under­groun­do­vém klu­bu, kde Mike i přes své schop­nos­ti pří­mo roz­po­znat, jaké kar­ty kaž­dý z hrá­čů má, pro­hra­je všech­ny své úspo­ry. To ho donu­tí hry poke­ru nechat a začít se věno­vat něče­mu méně ris­kant­ní­mu - stu­diu práv.

Jelikož však Mikovi tou­ha po kar­tách kolu­je v žilách, netr­vá dlou­ho a k poke­ru se vrá­tí. V sérii něko­li­ka poke­ro­vých tur­na­jů spo­lu s Červem vyhrá­va­jí jed­nu hru za dru­hou. Pocit vítěz­ství, vůně ban­ko­vek a napě­tí hry je napros­to omá­mí.

Když už mají oba kama­rá­di pocit, že je nic neza­sta­ví a spla­ce­ní dlu­hů již vyku­ku­je na obzo­ru, při­chá­zí drti­vá pro­hra a všech­ny vyhra­né pení­ze opět mizí. Atmosféra se v ten­to moment dá ve fil­mu krá­jet a pod­leh­nout zou­fal­ství se jeví jako ta jed­no­duš­ší vol­ba.

Je slo­ži­té posou­dit, zda by v reál­ném svě­tě člo­věk dál ve hře pokra­čo­val. Není-li člo­věk na hazard­ních hrách chro­nic­ky závis­lý a má–li ale­spoň kou­sek rozu­mu, na výběr se logic­ky nabí­zí dát ruce od hry pryč a zku­sit štěs­tí tam, kde rizi­ko nemá dlou­hé nohy.

Jak však dob­ře víme, takhle to ve fil­mech necho­dí, a zejmé­na ne v těch o kasi­nech. Mike se vyzna­ču­je sko­ro až nad­při­ro­ze­nou schop­nos­tí vyčíst ze hry všech­ny kom­bi­nač­ní prav­dě­po­dob­nos­ti a odhad­nout, jaké kar­ty kaž­dý z pro­ti­hrá­čů ve svém balíč­ku má. Vzdát se své­ho talen­tu a nezku­sit svo­je štěs­tí (a své schop­nos­ti) ješ­tě jed­nou by byla pře­ce ško­da.

Podobně jako se Mike ve fil­mu hrne napl­no a s jis­to­tou do všech pří­le­ži­tos­tí, kte­ré před sebou má, a to bez prvot­ních rizik, kte­rá by ho sva­zo­va­la dolů, i bonus kasi­no onli­ne svým hrá­čům nabí­zí vstou­pit do svě­ta her se záchran­nou sítí v ruká­vu. Díky mož­nos­ti zahrát si v onli­ne kasi­no­vém svě­tě s počá­teč­ním bonu­sem pří­mo pro vás, máte jis­to­tu, že do hry vstu­pu­je­te bez nut­nos­ti peněž­ní­ho rizi­ka. Hráči se o této jedi­neč­né pří­le­ži­tos­ti mohou pře­svěd­čit sami na strán­kách bonus kasi­na onli­ne, kde si mohou pře­číst recen­zi ze širo­ké šká­ly hod­no­tí­cích zdro­jů.

I když je Mikova poke­ro­vá tak­ti­ka tro­chu nere­a­lis­tic­ká, není pochyb, že se pro­fe­si­o­nál­ní poke­ro­vý hráč oprav­du musí vyjí­mat schop­nos­ti před­po­ví­dat, počí­tat, ris­ko­vat a bla­fo­vat.

To, že to všech­no za to nako­nec stá­lo, uvi­dí­me na kon­ci fil­mu, kde Mike všech­ny své schop­nos­ti a ztrá­ty zúro­čí a vyhra­je nad svým nej­vět­ším pro­tiv­ní­kem, rus­kým maji­te­lem pod­zem­ní­ho poke­ro­vé­ho klu­bu, Teddym (John Malkovich).

Vliv filmu Hráči na pokerovou komunitu

Není pře­kva­pe­ní, že se díky fil­mu poker a kasi­na obec­ně zača­li těšit vel­ké obli­bě. Pokud lidé dří­ve byli k poke­ru skep­tič­tí a vní­ma­li jej, jako hru zaha­le­nou do spous­tu tajem­ství a oby­čej­né­mu smr­tel­ní­ko­vi nedo­stup­nou, Hráči jim napo­moh­li na něj změ­nit názor a vní­mat jej jako karet­ní hru jako kaž­dou jinou. Hru, kte­rou se dá dob­ře nau­čit, skvě­le ovlá­dat, díky kte­ré lze zís­kat vel­ké zis­ky a kte­rá vám roz­prou­dí krev v žilách. Mnoho lidí vidě­lo v této stra­te­gic­ké hře mož­nost uká­zat, co v nich je, jejich schop­nost nejen bys­tře pře­mýš­let, ale i zaha­lit emo­ce pod nevi­di­tel­ný závoj - schop­nost, kte­rá mno­hým lidem chy­bí.

I když bylo hra­ní poke­ru ve fil­mu zce­la urči­tě sty­li­zo­vá­no a nato­če­no tak, aby bylo divác­ky napí­na­vé a zábav­né, napě­tí, ten­ze a tlak, kte­ré jsou z fil­mu cítit, jsou bez­po­chy­by nedíl­nou sou­čás­tí i těch rea­lis­tic­kých her. Právě mož­nost zažít dob­ro­druž­ství a cítit se jako v oprav­do­vém fil­mo­vém kasi­nu je to, co nové hrá­če poke­ru při­ta­ho­va­lo. Ti, kte­ří poker pro­fe­si­o­nál­ně hrá­li už před­tím, moh­li poker již bez zábran a s hrdos­tí pře­de vše­mi nazvat svým koníč­kem či dokon­ce, povo­lá­ním.

Porovnání skutečného pokeru s jeho filmovým vyobrazením

Je samo­zřej­mos­tí, že ve fil­mu obje­ví­me něko­lik situ­a­cí, kte­ré jsou vyob­ra­ze­ny vyhro­ce­ně a nere­a­lis­tic­ky pro dob­ro shléd­nu­tel­nos­ti. Kdybychom od fil­mů o kasi­nech čeka­li rea­li­tu a nic než rea­li­tu, sko­či­li bychom si na návště­vu do kasi­na. Hráči se sta­li fil­mo­vou kla­si­kou a jed­ním z nej­lep­ších fil­mů Hollywoodu zejmé­na kvů­li hvězd­né­mu obsa­ze­ní a při­blí­že­ní poke­ro­vé scé­ny laic­ké­mu oku. To však zahr­nu­je i potřeb­né zjed­no­du­še­ní jinak slo­ži­tých pra­vi­del a nuan­cí hry.

Ve fil­mu nejsme zatě­žo­vá­ní zdlou­ha­vý­mi chví­le­mi mezi jed­not­li­vý­mi tahy a oka­mži­ky roz­ho­do­vá­ní a zkou­má­ní hráč­ské­ho sto­lu. Je jas­né, že aby se film zařa­dil mezi nej­lep­ší fil­my z pro­stře­dí kasi­na a poke­ro­vé­ho svě­ta, musí divák cítit, že mu pocho­pe­ní hry nepři­ná­ší žád­né tra­ble, že se cítí být jed­ním z hlav­ních účin­ku­jí­cích, že je sou­čás­tí hry a doká­že se do postav vcí­tit a chá­pat jejich roz­hod­nu­tí. Stačí ješ­tě při­dat nesne­si­tel­né napě­tí a adre­na­lin a mis­trov­ské dílo je na svě­tě.

Herní svět poke­ru byl fil­mem Hráči navždy ovliv­něn. Dostal se obrov­ské obli­bě a při­ví­tal spous­tu nových nad­šen­ců. Filmové téma kasi­na se sta­lo čas­to vyhle­dá­va­ným a tajem­ná záha­da hazard­ních her se díky napí­na­vé­mu fil­mu roz­luš­ti­la a ote­vře­la své brá­ny celé­mu svě­tu. Poker je od té doby brán nejen jako hra, kvů­li kte­ré ztra­tí­te pení­ze, poker se stal život­ním sty­lem, způ­so­bem myš­le­ní. Vliv Hráčů na poke­ro­vý svět a svět jako tako­vý bych shr­nu­la citá­tem od Stua Ungara - nej­pro­slu­lej­ší­ho a nej­slav­něj­ší­ho pro­fe­si­o­nál­ní­ho hrá­če poke­ru: ”Gambling. Poker. Náročná to prá­ce. A niko­ho nene­chej­te, aby vám tvr­dil opak.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Marko Faust

„Rounders“ sku­teč­ně doká­zal mis­trov­sky zachy­tit esen­ci poke­ru a jeho vliv na lid­ské živo­ty. Fascinuje mě, jak film doká­že uká­zat poker nejen jako hru štěs­tí, ale pře­de­vším jako inten­ziv­ní psy­cho­lo­gic­kou bitvu, kde je správ­né čte­ní sou­pe­ře a kon­t­ro­la vlast­ních emo­cí klí­čem k úspě­chu. Matt Damon v roli Mika před­ve­dl vyni­ka­jí­cí herec­ký výkon, kte­rý spo­lu s pro­myš­le­ným scé­ná­řem divá­ka vta­hu­je do hlu­bo­kých vod poke­ro­vé­ho svě­ta. Je zají­ma­vé vidět, jak se film dotý­ká téma­tu závis­los­ti a hra­ni­ce mezi váš­ní a destruk­cí, což dodá­vá pří­bě­hu ješ­tě vět­ší hloub­ku. 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78136 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72187 KB. | 19.04.2024 - 18:25:14