Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mrtví neumírají (The Dead Don´t Die) – Recenze – 40%

Mrtví neumírají (The Dead Don´t Die) – Recenze – 40%

MrtvC3ADnumC3ADrajC3ADrecenzefilmu
MrtvC3ADnumC3ADrajC3ADrecenzefilmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Režisér Jim Jarmusch, jeden z nej­zná­měj­ších před­sta­vi­te­lů ame­ric­ké­ho nezá­vis­lé­ho fil­mu, napsal a nato­čil zom­bie horo­ro­vou kome­dii, což může znít jako komerč­ní žánr, leč výsle­dek je asi stej­ně komerč­ní, jako když před pěti lety nato­čil film o upí­rech Přežijí jen milen­ci. Ten si ale uži­li ale­spoň cine­fi­lo­vé a fanouš­ci umě­lec­kých inte­lek­tu­ál­ních sním­ků, zatím­co u fil­mu Mrtví neu­mí­ra­jí není pří­liš jas­né, kdo by si ho vlast­ně měl užít. Kupodivu ten­to­krát moc nepo­má­há ani výteč­né herec­ké obsa­ze­ní, posklá­da­né povět­ši­nou z her­ců, kte­ří už hrá­li v jiných Jarmuschových star­ších fil­mech.
 
Mrtví neumírají (The Dead Don´t Die) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz


Děj je o tom, že tro­ji­ce šeri­fů (Bill Murray, Adam Driver a Chloë Savigny) se musí s při­spě­ním něko­li­ka dal­ších obča­nů stře­do­a­me­ric­ké­ho malo­měs­teč­ka Centerville vypo­řá­dat s úto­ky obživlých mrtvých, kte­ří začnou kvů­li posu­nu­té zem­ské ose vylé­zat ze svých hrobů. Jarmusch tuto záplet­ku pojí­má hod­ně po svém a sati­ric­ky, v důsled­ku čehož je film Mrtví neu­mí­ra­jí sice oprav­du horo­ro­vou kome­dií, ako­rát hroz­ně málo vtip­nou a pří­šer­ně poma­lou. Vypadá to jako experimentálně-intelektuálně-ironický zom­bie film od reži­sé­ra, kte­rý stan­dard­ní­mi zom­bie fil­my pohr­dá, a roz­ho­dl se je zesměš­nit ve sním­ku urče­ném pro divá­ky, kte­ří tím žánrem pohr­da­jí stej­ně jako on, aby se v tom pohr­dá­ní moh­li utvr­dit.
Z toho důvo­du film obsa­hu­je vel­ké množ­ství scén, kte­ré jsou evi­dent­ně rea­li­zo­vá­ny přes­ně tak, jak si to Jarmusch přál, nicmé­ně jsou vylo­že­ně anti-zábavné, záměr­ně stu­pid­ní a nesmy­sl­né nebo naho­di­lé a naschvál sha­zu­jí­cí pra­vi­dla zombie-žánru (ale nevy­zní­vá to ino­va­tiv­ně, spíš tru­co­vi­tě). Scénář je záměr­ně laj­dác­ký, posta­vy nevy­u­ži­té a tem­po fil­mu malát­něj­ší než šou­ra­vá chůze sípa­jí­cích umrl­ců. Namátkou:
  • Film kon­čí vel­kou scé­nou, v níž hrdi­no­vé boju­jí na poli s něko­li­ka desít­ka­mi zom­bí­ků, ale ta scé­na je straš­ně poma­lá a neakč­ní. Což ostat­ně pla­tí pro úpl­ně všech­ny „akč­ní“ scé­ny ve fil­mu (kte­rých je vel­mi málo, pocho­pi­tel­ně). Protože kdy­by byly ty scé­ny rych­lé a zábav­né, tak už by to až moc při­po­mí­na­lo nor­mál­ní komerč­ní zom­bie fil­my.
Mrtví neumírají (The Dead Don´t Die) – Recenze
  • K zamo­ře­ní měs­teč­ka nemrt­vý­mi dojde až ve dru­hé polo­vi­ně fil­mu. Jednoho z nich hra­je zpě­vák Iggy Pop, přes­to­že jde v pod­sta­tě jen o řado­vé­ho zom­bí­ka, kte­rý strá­ví na plát­ně sotva dvě minu­ty (a pije kávu, což je zjev­ně odkaz na to, že Iggy Pop hrál v Jarmuschově fil­mu Kafe a  cigá­ra).
  • Ono ostat­ně vel­ké množ­ství postav ztvár­ni­li i  poměr­ně dost slav­ní her­ci nebo zpě­vá­ci, aniž by bylo nut­né, aby tu posta­vu hrál někdo tak slav­ný, pro­to­že si je kvů­li jejich nedo­sta­teč­né pří­tom­nos­ti na plát­ně ani nestih­ne­te pořád­ně užít. Například Steve Buscemi hra­je vidlá­ka s rasis­tic­kou kšil­tov­kou, kte­rý je pří­to­men jen asi ve třech scé­nách, v nichž řek­ne dohro­ma­dy zhru­ba šest vět.
  • Jednou z postav je i zarost­lý bez­do­mo­vec (pís­nič­kář Tom Waits), kte­rý dění v měs­teč­ku z dál­ky pozo­ru­je a  komen­tu­je (stro­ze popis­ně a v kaž­dém pří­pa­dě nevtip­ně). Kromě toho tato posta­va nemá v pří­bě­hu vůbec žád­nou dal­ší funk­ci. To samé pla­tí o tro­ji­ci nác­ti­le­tých drže­ných v něja­kém ústa­vu pro mla­dist­vé.
  • Film obsa­hu­je spous­tu scén, v nichž jsou zom­bí­kům use­ká­vá­ny hla­vy a kon­če­ti­ny, ale mís­to krve z nich vylé­tá­vá čer­ný prach.
  • V jed­nu chví­li se uká­že, že hlav­ní hrdi­no­vé vědí, že jsou jen her­ci a že účin­ku­jí ve fil­mu Jima Jarmusche. Což je jedi­ná meta-scéna toho­to typu v celém fil­mu a navíc nemá žád­nou poin­tu.
  • Humor je ve vět­ši­ně pří­pa­dů gene­ro­ván opa­ko­vá­ním něja­ké­ho dement­ní­ho vti­pu stá­le doko­la, nebo jed­no­du­chý­mi refe­ren­ce­mi (viz ten zmí­ně­ný Iggy Pop, Bill Murray hrál pro změ­nu v Zombielandu, posta­va Adama Drivera má zas na klí­čích pří­vě­šek s moti­vem Star Wars), pří­pad­ně něja­kým sati­ric­kým prv­kem vychá­ze­jí­cím z Jarmuschových žán­ro­vých hrá­tek.
Mrtví neumírají (The Dead Don´t Die) – Recenze

Jim Jarmusch si zkrát­ka zapsal všech­ny mož­né kon­ven­ce a ste­re­o­ty­py obvyk­lých zom­bie fil­mů a roz­ho­dl se je pod­vrat­ně posta­vit na hla­vu či jinak alter­na­tiv­ně obmě­nit, což je roz­hod­ně legi­tim­ní způ­sob, jak uká­zat komerč­ním fil­mům zdvi­že­ný pro­střed­ní­ček, ale nezna­me­ná to auto­ma­tic­ky zda­ři­lý film, jehož sle­do­vá­ní by bylo pří­nos­né v jakém­ko­li ohle­du. Kupříkladu veš­ke­ré nasta­vo­vá­ní zrca­dla ame­ric­ké spo­leč­nos­ti i názna­ky soci­ál­ní sati­ry ve fil­mu Mrtví neu­mí­ra­jí jsou hroz­ně vyčpě­lé a měl­ké, viz pasáž, v níž zom­bí­ci blou­ma­jí po uli­cích s mobi­ly a hle­da­jí wi-fi sig­nál, což je prak­tic­ky jen vari­a­ce na inter­pre­ta­ce, jež se daly nalézt už ve sta­rých zom­bie horo­rech George Romera (na něž Jarmusch hoj­ně odka­zu­je).
Film Mrtví neu­mí­ra­jí může v kaž­dém pří­pa­dě budit znač­ně růz­no­ro­dé reak­ce, ale jed­na věc je jis­tá – bude vel­kým trnem v oku všech, kte­ří na něj vyra­zí v oče­ká­vá­ní zábav­né horo­ro­vé kome­die. Jeho dis­tri­buce je tudíž poměr­ně nesnad­ná – uvá­dět ho ve vel­kých mul­tiplexech zna­me­ná dostat ho k main­stre­a­mo­vým divá­kům, pro něž není určen, a kte­ří z něj budou odchá­zet roz­ča­ro­va­ní, a ti, kte­rým určen je, na něj zas kvů­li zvo­le­né­mu žán­ru prav­dě­po­dob­ně nevy­ra­zí.


Podívejte se na hodnocení Mrtví neumírají na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,02259 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71629 KB. | 24.06.2024 - 02:20:20