Kritiky.cz > Zajímavosti > Las Vegas: 5 nejzajímavějších historických památek světového hlavního města zábavy

Las Vegas: 5 nejzajímavějších historických památek světového hlavního města zábavy

word image 376829 1
word image 376829 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Las Vegas, celo­svě­to­vě pro­slu­lé „hlav­ní měs­to zába­vy“, láká návštěv­ní­ky z celé­ho svě­ta svou pul­zu­jí­cí noč­ní scé­nou, roz­sáh­lý­mi kasi­ny a luxus­ním uby­to­vá­ním. Ale za tou­to září reflek­to­rů se skrý­vá i boha­tá his­to­rie, saha­jí­cí dale­ko hlou­bě­ji než jen do éry kasin a oká­za­lých show.

Mnozí vní­ma­jí Las Vegas jako ztě­les­ně­ní pomí­ji­vé zába­vy a hazard­ních her. Omyl! Toto dyna­mic­ké měs­to skrý­vá fas­ci­nu­jí­cí minu­lost a zají­ma­vos­ti, kte­ré saha­jí až do raných dnů osíd­lo­vá­ní Západu. Pojďme spo­leč­ně pro­zkou­mat pět his­to­ric­kých pamá­tek, kte­ré vyprá­vě­jí o boha­té his­to­rii Las Vegas a odha­lu­jí jeho skry­té pokla­dy.

Od his­to­ric­ké­ho hote­lu El Rancho Vegas, prů­kop­ní­ka kon­cep­tu „vše v jed­nom“, přes Fremont Street Experience s iko­nic­kým svě­tel­ným show „Viva Vision“, až po Neon Museum s roz­sáh­lou sbír­kou neo­no­vých reklam z minu­lých dese­ti­le­tí, se pono­ří­me do fas­ci­nu­jí­cí­ho svě­ta Las Vegas, kte­ré toho nabí­zí mno­hem víc, než se na prv­ní pohled zdá.

Připravte se na ces­tu plnou his­to­rie, záhad a skry­tých krás. Pojďme spo­leč­ně obje­vo­vat zají­ma­vos­ti Las Vegas z jiné­ho úhlu pohle­du a odha­lit jeho fas­ci­nu­jí­cí minu­lost.

Old Las Vegas Mormon Fort: Odhalení kolébky Las Vegas

Naše ces­ta do his­to­ric­ké­ho srd­ce Las Vegas začí­ná u Old Las Vegas Mormon Fort, prv­ní trva­lé stav­by vybu­do­va­né ne-původními oby­va­te­li v údo­lí a jed­nou z nej­vět­ších zají­ma­vos­tí Las Vegas. Tato národ­ní památ­ka pochá­zí z roku 1855, kdy ji mor­mon­ští misi­o­ná­ři posta­vi­li jako opev­ně­ní a základ­nu pro země­děl­ské osíd­le­ní. Fort hrál klí­čo­vou roli v raných ději­nách oblas­ti a dodnes je význam­ným mil­ní­kem.

Dnes je Old Las Vegas Mormon Fort stát­ním par­kem a oblí­be­nou desti­na­cí pro turis­ty i míst­ní oby­va­te­le. Návštěvníci se mohou pro­jít po zbyt­cích původ­ních hli­ně­ných zdí a jiho­vý­chod­ní­ho bas­ti­o­nu, kte­ré odha­lu­jí sta­veb­ní tech­ni­ky teh­dej­ší doby. Součástí par­ku je také návštěv­nic­ké cen­t­rum s arte­fak­ty a foto­gra­fie­mi mapu­jí­cí­mi his­to­rii pev­nos­ti v Las Vegas a osíd­lo­vá­ní oblas­ti.

Procházka par­kem Old Las Vegas Mormon Fort je skvě­lou pří­le­ži­tos­tí jak strá­vit čas v Las Vegas a odha­lit jeho pře­kva­pi­vé koře­ny. Nabízí kon­trast k moder­ní­mu Las Vegas a umož­ňu­je nahléd­nout do doby, kdy tato poušť tepr­ve začí­na­la oží­vat. Návštěvníci se tak mohou dozvě­dět více o fas­ci­nu­jí­cích počát­cích „hlav­ní­ho měs­ta zába­vy“ a odnést si s sebou cen­né poznatky o tom, co se skrý­vá pod blyš­ti­vou fasádou moder­ní­ho Las Vegas.

Railroad Cottage District: Domy, které vybudovaly Las Vegas

Opusťme pev­nost a pře­suň­me se do čtvr­ti Railroad Cottage District, kte­rá sehrá­la důle­ži­tou roli v raném roz­vo­ji Las Vegas. Tato his­to­ric­ká oblast, jed­na z vel­kých zají­ma­vos­tí Las Vegas,vybudovaná mezi lety 1909 a 1911, původ­ně sestá­va­la z 64 dom­ků pro zaměst­nan­ce želez­ni­ce San Pedro, Los Angeles and Salt Lake Railroad.

Domky v Railroad Cottage District před­sta­vu­jí typic­kou ame­ric­kou archi­tek­tu­ru řeme­sl­né­ho slo­hu (American Craftsman). Vyznačují se jed­no­du­chý­mi lini­e­mi, řeme­sl­ným zpra­co­vá­ním dře­va a veran­da­mi s ozdob­ný­mi slou­py. Tento archi­tek­to­nic­ký styl byl v té době vel­mi popu­lár­ní a odrá­ží prak­tič­nost a este­ti­ku éry želez­nič­ní expan­ze v USA.

Bohužel, vět­ši­na původ­ních dom­ků byla v prů­bě­hu let zbo­ře­na nebo pře­mís­tě­na. Dnes v této oblas­ti zbý­vá pou­ze jedi­ný domek v původ­ní loka­li­tě a něko­lik dal­ších bylo pře­su­nu­to na jiné mís­to ve měs­tě. Přesto tato čtvrť zůstá­vá důle­ži­tou při­po­mín­kou a zají­ma­vos­tí rané­ho obdo­bí Las Vegas a je jed­nou z pilí­řů, co vidět v Las Vegas.

Neonová záře: Legendy Las Vegas

Las Vegas bez neo­nů? Nemyslitelné! Pestré svě­tel­né sym­bo­ly tvo­ří neod­mys­li­tel­nou sou­část zají­ma­vos­tí a iden­ti­ty měs­ta a vyprá­vě­jí pou­ta­vý pří­běh jeho his­to­rie.

Pojďme se pono­řit do svě­ta „Famous Neon“, iko­nic­kých neo­no­vých zna­ček, kte­ré se sta­ly sym­bo­lic­ký­mi atrak­ce­mi Las Vegas. Zářivé vývěs­ní tabu­le hote­lů jako Flamingo s růžo­vým ptá­kem nebo Golden Nugget se zla­tou nug­get­kou, pat­ři­ly mezi prů­kop­ní­ky neo­no­vé­ho umě­ní a při­ta­ho­va­ly davy návštěv­ní­ků už od polo­vi­ny 20. sto­le­tí.

Tyto neo­no­vé majá­ky nejsou jen pou­ta­vou rekla­mou, ale také umě­lec­ký­mi díly. Neonoví uměl­ci v Las Vegas doká­za­li pře­tvo­řit oby­čej­né nápi­sy na pou­ta­vé svě­tel­né sochy, kte­ré ztě­les­ňo­va­ly gla­mour a ducha teh­dej­ší doby.

Ať už jde o his­to­ric­ké znač­ky kasin, nebo nepře­hléd­nu­tel­né­ho taneč­ní­ho klau­na před hote­lem Circus Circus, tyto zají­ma­vé neo­no­vé legen­dy odrá­ží nejen komerč­ní his­to­rii Las Vegas, ale také jeho umě­lec­ký výraz a este­tic­ké cítě­ní. Procházka měs­tem při his­to­ric­ké pro­hlíd­ce v Las Vegas a obdi­vo­vá­ní těch­to neo­no­vých sym­bo­lů je ces­tou do minu­los­ti a při­po­mín­kou Las Vegas jakož­to svě­to­vé­ho cen­t­ra zába­vy.

Tanec vodních nymf: The Bellagio Fountains

V srd­ci Las Vegas, před iko­nic­kým hote­lem a kasi­nem Bellagio, se nachá­zí umě­lec­ký skvost, kte­rý uchva­cu­je srd­ce i smys­ly - The Bellagio Fountains. Tato impo­zant­ní vod­ní show je mis­trov­ským dílem pro­po­ju­jí­cím hud­bu, vodu a svět­lo v jeden dechbe­rou­cí balet. Bude to mož­ná pře­kva­pi­vé, ale ačko­liv hotel a kasi­no Bellagio pře­ky­pu­jí luxu­sem, tou pra­vou atrak­cí jsou prá­vě fon­tá­ny. Každému se ale jed­nou zachce oku­sit atmo­sfé­ru kasi­na a na vlast­ní kůži vyzkou­šet adre­na­lin ze sáze­ní. Online kasi­na v dneš­ní době nabí­ze­jí důvě­ry­hod­nou zku­še­nost z pohod­lí domo­vů. V něko­li­ka pří­pa­dech se vám i sta­ne, že obdr­ží­te free spi­ny bez vkla­du nebo bonus při regis­tra­ci. Díky tomu zaži­je­te skvě­lý záži­tek kasi­na Las Vegas pří­mo doma.

Více než 1200 try­sek syn­chro­ni­zo­va­ně tan­čí do ryt­mu kla­sic­kých i moder­ních skla­deb, stří­ka­jíc vodu do výš­ky až 460 met­rů. Barevné LED svět­lo­me­ty dokres­lu­jí show úchvat­nou vizu­ál­ní strán­kou a pro­mě­ňu­jí vod­ní prou­dy v kalei­do­skop tva­rů a barev. Každý Američan ví, že Bellagiovy fon­tá­ny nejsou jen turis­tic­kou atrak­cí, kte­rá je cílem mno­hé­ho ces­tov­ní­ho ruchu v Las Vegas, ale pro­pra­co­va­ným umě­lec­kým dílem. Každá show je peč­li­vě cho­re­o­gra­fo­va­ná a dopro­vá­ze­na hud­bou, kte­rá umoc­ňu­je emo­ce a vytvá­ří neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek. Ať už sle­du­je­te roman­tic­kou bala­du nebo ener­gic­kou sklad­bu, vod­ní nym­fy Bellagio vás okouz­lí svou syn­chro­ni­za­cí, ele­gan­cí a tech­nic­kou doko­na­los­tí.

Návštěvníci si mohou show vychut­nat zdar­ma z růz­ných úhlů pohle­du před hote­lem Bellagio. Nejlepší záži­tek je však z tera­sy u jeze­ra, kde se vod­ní balet ode­hrá­vá pří­mo před vaši­mi zra­ky. Každý Američan vám poví, že Bellagiovy fon­tá­ny jsou sym­bo­lem luxu­su a kre­a­ti­vi­ty Las Vegas a pat­ří mezi nej­vět­ší zají­ma­vos­ti a povin­né zastáv­ky pro kaž­dé­ho, kdo navští­ví toto pul­zu­jí­cí měs­to.

Hoover Dam: Monumentální srdce pouště

Naše ces­ta za his­to­ric­ký­mi pokla­dy a zají­ma­vost­mi Las Vegas by neby­la kom­plet­ní bez návštěvy Hoover Damu, impo­zant­ní stav­by na řece Colorado, kte­rá leží kou­sek od měs­ta. Hoover Dam není jen turis­tic­kou atrak­cí, ale také his­to­ric­kým a inže­nýr­ským poči­nem s dale­ko­sáh­lým dopa­dem.

Postavený ve 30. letech 20. sto­le­tí během Velké hos­po­dář­ské kri­ze, Hoover Dam je sym­bo­lem ame­ric­ké prů­mys­lo­vé síly a lid­ské vyna­lé­za­vos­ti. Tato monu­men­tál­ní stav­ba při­nes­la do vyprahlé­ho ame­ric­ké­ho jiho­zá­pa­du život a vytvo­ři­la v Las Vegas kul­tu­ru jakou zná­me. Zregulovala tok řeky Colorado, zabrá­ni­la niči­vým povod­ním a umož­ni­la zavla­žo­vá­ní roz­sáh­lých oblas­tí, čímž pod­po­ři­la roz­voj země­děl­ství a lid­ských sídel.

Hoover Dam také sehrál zásad­ní roli v roz­vo­ji Las Vegas a je tak iko­nou všech udá­los­tí, kte­ré stá­ly za zro­ze­ním Las Vegas. Díky dodáv­ce elektři­ny umož­nil fun­go­vá­ní kasin, hote­lů a dal­ších pod­ni­ků, kte­ré z malé­ho poušt­ní­ho měs­ta Las Vegas vybu­do­va­ly svě­to­vě pro­slu­lé „hlav­ní měs­to zába­vy“.

Návštěva Hoover Damu je ces­tou do minu­los­ti a záro­veň při­po­mín­kou lid­ské schop­nos­ti pře­ko­ná­vat tech­nic­ké výzvy. Tento gigant pouš­tě zůstá­vá dodnes klí­čo­vým prv­kem infrastruk­tu­ry jiho­zá­pa­du USA a je svěd­kem důle­ži­té­ho obdo­bí ame­ric­ké his­to­rie.

Las Vegas za fasádou neónů

Naše ces­ta za his­to­ric­ký­mi pokla­dy a zají­ma­vost­mi Las Vegas odha­li­la, že toto měs­to nabí­zí mno­hem víc než jen kasi­na a opu­lent­ní hote­ly. Prostřednictvím návštěvy pamá­tek jako Old Las Vegas Mormon Fort jsme se moh­li pono­řit do jeho raných počát­ků a dozvě­dět se o jeho pře­kva­pi­vých koře­nech. Railroad Cottage District nám zase při­po­mněl důle­ži­tost želez­ni­ce v roz­vo­ji měs­ta.

Zajímavosti Las Vegas však nejsou jen o minu­los­ti. Neonové majá­ky, kte­ré září nad měs­tem, vyprá­vě­jí pří­běh o umě­lec­kém výra­zu a komerč­ní his­to­rii měs­ta. Bellagiovy fon­tá­ny pak doka­zu­jí, že Las Vegas je i mís­tem, kde se pro­po­ju­je umě­ní, tech­no­lo­gie a zába­va. A nesmí­me zapo­me­nout ani na Hoover Dam, impo­zant­ní stav­bu, kte­rá ovliv­ni­la nejen samot­né Las Vegas, ale celý ame­ric­ký jiho­zá­pad.

Poznávání těch­to his­to­ric­kých pamá­tek a zají­ma­vos­tí Las Vegas vám umož­ní nahléd­nout pod blyš­ti­vou fasádu Las Vegas a oce­nit jeho kom­plex­ní his­to­rii.

Ať už jste milov­ní­ci his­to­rie, umě­ní kasi­no­vé­ho inte­ri­é­ru, nebo tech­nic­kých poči­nů, zají­ma­vos­ti v Las Vegas má co nabíd­nout všem ces­to­va­te­lům. Otevřete svou mysl a vydej­te se na prů­zkum – bude­te pře­kva­pe­ni, co vše toto měs­to ukrý­vá. Otázkou není, kde je Las Vegas, otáz­kou je, kdy se tam poje­de­te podí­vat!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29986 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71744 KB. | 19.06.2024 - 19:49:34