Kritiky.cz > Knihovnička > Radleigh Valentine, Dan Craig: Tarot Andělské moudrosti

Radleigh Valentine, Dan Craig: Tarot Andělské moudrosti

IMG 0624
IMG 0624
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krásná směs základ­ních sym­bo­lů taro­tu, anděl­ských dote­ků a zají­ma­vě hle­da­ných zákou­tí význa­mů kaž­dé kar­ty, to je Tarot Andělské moud­ros­ti. Autoři se do toho pus­ti­li oprav­du ze srd­ce a na výsled­ku je to vidět. Andělé, duchov­ní bytos­ti, boho­vé a bohy­ně, to vše je tu spja­to do jed­né posvát­nos­ti, kte­rá pro­mlou­vá k duši člo­vě­ka.

Slibují, že jakmi­le s kar­ta­mi strá­ví­me něja­ký čas, prů­vod­ce bude­me moci odlo­žit, což bych klid­ně potvr­di­la, pro­to­že kar­ty sku­teč­ně pat­ří k těm, kte­ré si snad­no zami­lu­je­te a ve chví­li, kdy s nimi začne­te souznít, vám už ty jejich infor­ma­ce začnou cho­dit samy. Jsou pros­tě snad­no prů­hled­né a na lás­ky­pl­ný pohled rea­gu­jí vel­mi křiš­ťá­lo­vě čis­tým sdě­lo­vá­ním infor­ma­cí.

Například pro dnešek a svou otáz­ku jsem si vytáh­la Královnu mečů

Geniální – zku­še­ná – vtip­ná – soud­ná

Opuštění situ­a­cí nebo lidí, kte­ří vám již nevy­ho­vu­jí. Vidět humor i v obtíž­ných situ­a­cích. Zaměření se na kari­é­ru. Rozvedení nebo nese­zda­ní jedin­ci.

Tak to je text, kte­rý najde­te na kar­tě, podí­vat se může­te i to pří­ruč­ky. Královna mečů, zde Královna vzdu­chu, je sar­kas­tic­ká, ale její roz­ho­do­vá­ní je zro­ze­no z boles­ti, ona ví, proč a co dělá, pro­to­že s tím má zku­še­nos­ti, patr­ně těž­ce vydře­né. Takže to, co máme dělat, co máme vidět, je pře­de­vším vyu­žít své zku­še­nos­ti, nevstu­po­vat do stej­né řeky, napří­klad.  Vidíme skry­té odstí­ny v jed­ná­ní lidí a jsme pozor­ní.

A krá­lov­na sama pak na kar­tě vypa­dá vel­mi klid­ně, má ost­rý jazyk, má smy­sl pro spra­ve­dl­nost, kte­rou ale mož­ná vidí jen ona sama v té dané chví­li, a prá­vě to je fak­tor, se kte­rým musí opa­tr­ně naklá­dat.

No a jak bude půso­bit na vás, to už  je na vás… roz­hod­ně to jsou kar­ty, kte­ré s kaž­dou dal­ší kar­tou pře­kva­pí něja­kým lehce skry­tým význa­mem, tak­že tím více mohou bavit. Tím více mohou lákat. A tím více mohou otví­rat nové mož­nos­ti a radost.

IMG 0628
jsou nád­her­né....
IMG 0624
a sym­bo­lic­ké....

O auto­rech: Radleigh Valentine je duchov­ní uči­tel, tvůr­ce mno­ha karet s citem pro zázra­ky a nadě­ji pro lidi, zde vytvo­řil krás­né tex­ty a zasa­dil do nich taro­to­vou moud­rost. Dan Craig  je výtvar­ník, tvůr­ce obráz­ků na kar­tách, ze kte­rých sálá jeho moud­rost a lás­ka k pří­ro­dě.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2023, www.synergiepublishing.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26573 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71958 KB. | 23.04.2024 - 12:48:51