Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Indián

Indián

Photo © Bioscop
Photo © Bioscop
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Každý člo­věk má osud napsa­ný ve hvězdách a neji­nak je to i s hlav­ním hrdi­nou ve fil­mu Indián. Je to úspěš­ný pod­ni­ka­tel Ondřej Jonáš, jehož fir­ma se skvě­le roz­ví­jí a vše se mu daří.  Vychází mu tedy i vel­ko­le­pý pro­jekt, na kte­rém se jeho má jeho fir­ma zvi­di­tel­nit a samo­zřej­mě i finanč­ní strán­ka toho­to pro­jek­tu je vel­mi vyso­ce ohod­no­ce­na. Vypadá to, že nic nesto­jí v ces­tě jeho rea­li­za­ci, pro­to je celý tým při­pra­ven na vyso­ké pra­cov­ní nasa­ze­ní. Nenadále ale zasáh­ne osud, kte­rý si s lid­mi někdy zahrá­vá. Při návra­tu z jed­ná­ní v USA během pře­le­tu nad indi­án­skou rezer­va­cí vstou­pí do Ondřeje duch prá­vě zemře­lé­ho náčel­ní­ka Bílého jele­na a od toho­to oka­mži­ku je Ondřej nejen sám sebou, ale záro­veň je to i Indián, kte­rý má své názo­ry a myš­len­ky. Ondřejovo pra­cov­ní nasa­ze­ní a sou­kro­mý život tak najed­nou ovliv­ňu­je dal­ší oso­ba a pou­ze čas uká­že, proč se toto všech­no děje a jest­li vše skon­čí pro Ondřeje dob­ře či ne.

Scénář k fil­mu napsa­li Tomáš Svoboda (Hodinový man­žel, Jak se zba­vit nevěs­ty) a Patrizio Gente. Děj fil­mu je zamě­řen na úspěš­né­ho člo­vě­ka, jehož život zamo­tá „osud“. Do role pod­ni­ka­te­le Ondřeje obsa­di­li tvůr­ci Karla Rodena (Jan Žižka, Masaryk, Hlídač č. 47), kte­rý zahrál s nad­hle­dem jak úspěš­né­ho pod­ni­ka­te­le, tak své sží­vá­ní se svým dru­hým indi­án­ským „já“, kte­ré si zahrál pol­ský herec Daniel Olbrychski. Indián pro­mlou­vá hla­sem Zdeňka Maryšky, kte­rý má s dabo­vá­ním vel­ké zku­še­nos­ti a i této role se zhos­til vel­mi dob­ře. Mladého Indiána vidí­me také v retrospek­tiv­ních scé­nách, kte­ré jsou barev­ně odli­še­né od sou­čas­né­ho děje. Manželku Ondřeje Lucii si zahrá­la pol­ská hereč­ka Marta Zmuda Trzebiatowska. Dalším výraz­ným párem v pří­bě­hu je dvo­ji­ce spo­lu­pra­cov­ní­ků hlav­ní posta­vy, což je Ludvík (Martin Myšička) a Jana (Vica Kerekes). Je zají­ma­vé pozo­ro­vat, jak se pro­je­vu­je postup­ně jejich cha­rak­ter a pova­ho­vé vlast­nos­ti od vel­kých „kama­rá­dů“ k zákeř­ným pro­tiv­ní­kům. Námět fil­mu i zpra­co­vá­ní je tro­chu netra­dič­ní, na dru­hou stra­nu může být film ukáz­kou toho, jak se mohou lidé kolem nás cho­vat, a při­tom se tvá­řit jako naši kama­rá­di či přá­te­lé.

Žánrově je film zařa­zen mezi kome­die a někte­ré scé­ny jsou vti­pem pří­mo nabi­té. Protipólem jsou pak tra­gic­ké či tragi­ko­mic­ké scé­ny, kte­rých je ve fil­mu poskrov­nu. Líbil se mi i výběr loka­cí, kde se film ode­hrá­vá. Jsou to např. kan­ce­lá­ře Butterfly Karlín v Praze, kde se natá­če­ly scé­ny z deve­lo­per­ské fir­my, nebo lom Velká Amerika.

Film vzni­kal v česko-slovensko-polské kopro­duk­ci a natá­če­ní ovliv­ni­la pro­ti pan­de­mic­ká opat­ře­ní v minu­lých letech. Natáčelo se pak v roce 2021 a pre­mi­é­ra fil­mu je až letos v září.

Hodnocení: 70 %


Podívejte se na hodnocení Indián na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52312 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71802 KB. | 28.02.2024 - 12:48:21