Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%

Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%

Fotozfilmu5
Fotozfilmu5
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a nato­čil spi­so­va­tel, sce­náris­ta a diva­del­ní a fil­mo­vý reži­sér Patrik Hartl (Taková nor­mál­ní rodin­ka) jako adap­ta­ci své úspěš­né stej­no­jmen­né romá­no­vé prvo­ti­ny. Jeho hrdi­ny jsou čty­ři muži ve střed­ním věku, býva­lí spo­lu­žá­ci a kama­rá­di, kte­ří si pro­chá­ze­jí růz­ný­mi exis­ten­ci­ál­ní­mi kri­ze­mi, a roz­hod­nou se pro­to spo­leč­ně pod­stou­pit sérii výzev, aby si při­po­mně­li své divo­ké mlá­dí a poku­si­li se v sobě zno­vu pro­bu­dit ener­gii, kte­ré se jim nyní kvů­li nespo­ko­je­nos­ti s jejich sou­čas­ný­mi živo­ty nedo­stá­vá.

Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze
Photo © Bontonfilm

 

Prvok (Martin Pechlát) vycho­vá­vá s man­žel­kou tři malé dce­ry, čeká s ní čtvr­tou a zou­fa­le se sna­ží najít si prá­ci, pro­to­že z té před­cho­zí ho vyho­di­li. Šampón (David Švehlík) je tele­viz­ní reži­sér reklam a pokles­lých seri­á­lů, ženy stří­dá v poste­li jako ponož­ky a jed­né z nich udě­lal před lety dítě, leč nechce se k ní znát, pro­to­že mož­ná ješ­tě není na roli otce při­pra­ven. Tečka (Hynek Čermák) je váleč­ný vete­rán a instruk­tor v poli­cej­ní aka­de­mii, jemuž dělá pro­blémy sezna­mo­vat se s žena­mi. A Karel (Martin Hofmann) je mili­o­nář a šéf IT fir­my, jehož man­žel­ství mele z posled­ní­ho. Všichni v pod­sta­tě repre­zen­tu­jí růz­né for­my kri­ze střed­ní­ho věku, kte­rou se roz­hod­nou řešit způ­so­bem, jenž je mož­ná odváž­ný a osvo­bo­zu­jí­cí, ale záro­veň je roz­hod­ně nezod­po­věd­ný a v někte­rých pří­pa­dech i kon­tra­pro­duk­tiv­ní.

Takže tře­ba Prvok, toho času ve finanč­ní tís­ni, se krát­ce po úspěš­ném poho­vo­ru na pozi­ci uči­te­le v mateř­ské škol­ce klid­ně před ředi­tel­kou vysvlék­ne kvů­li sáz­ce do naha, čímž o nově naby­té mís­to zas obra­tem při­jde, ale hlav­ně že tím dodr­žel pod­mín­ky sáz­ky a doká­zal si tím, že „není žád­nej sráč“ (!). Jinými slo­vy, dá před­nost vlast­ní­mu egu a spl­ně­ní debil­ní­ho úko­lu před vyhlíd­kou na sta­bil­ní zao­pat­ře­ní rodi­ny, čímž se jeho kri­ze ve výsled­ku ako­rát pro­hlou­bí. Oproti tomu jiní z hrdi­nů plně­ním úko­lů v zása­dě nic moc neris­ku­jí, pro­to­že jsou v pod­sta­tě rezig­no­va­ní či vyho­ře­lí a na plo­dech jejich prá­ce jim nezá­le­ží – např. Karel sice před tele­viz­ní­mi kame­ra­mi kvů­li sáz­ce při­zná, že jeho fir­ma kvů­li vyš­ším zis­kům záměr­ně mate spo­tře­bi­te­le a pro­dá­vá nekva­lit­ní výrob­ky, leč toto dozná­ní je pro něj zřej­mě zce­la nevý­znam­né, neboť sním­ku ani nestá­lo za to zmí­nit se v pří­bě­hu o tom, jest­li mělo na úspěš­nost či popu­la­ri­tu jeho fir­my něja­ký efekt.

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm

 

Ony výzvy, na nichž se hrdi­no­vé v prů­bě­hu fil­mu dohod­nou, jsou navíc vše­ho všu­dy pou­ze dvě. Už při dru­hém úko­lu se totiž začne jejich kama­rád­ská inte­gri­ta roz­pa­dat a spo­lu s ní zmi­zí i chuť vzá­jem­ně se moti­vo­vat ke spo­le­čen­ské­mu zostu­ze­ní, čímž však sní­mek při­jde poma­lu o to jedi­né, co jej čini­lo kome­di­ál­ním a tím pádem zábav­ným. Pak už totiž zbý­va­jí jen pře­kva­pi­vě efek­tiv­ní kos­tým­ní kre­a­ce Martina Pechláta při účin­ko­vá­ní v rekla­mě na zele­ni­no­vou polév­ku v roli pór­ku či při zpí­vá­ní v gay klu­bu v žen­ských šatech, kte­ré se ve fil­mu řadí k tomu nej­lep­ší­mu, a tro­cha vylo­že­ně pří­zem­ní­ho humo­ru, točí­cí­ho se kupří­kla­du kolem str­ká­ní prs­tu do zad­ku při uro­lo­gic­kém vyšet­ře­ní.

Převládající tón fil­mu tudíž udá­vá spí­še melan­cho­lic­ké lamen­to­vá­ní nad neu­spo­ko­ji­vý­mi živo­ty, jenž dělá z titul­ních postav de fac­to poli­to­vá­ní­hod­né chudá­ky, kte­ří pak kvů­li tomu v kome­di­ál­ních polo­hách nepů­so­bí tak legrač­ně, jak by moh­li. Zdaleka nej­vtip­něj­ší je hlav­ně díky Pechlátovu výko­nu Prvok, jehož osob­nost i pří­běh jsou navíc kome­di­ál­ně nej­vděč­něj­ší a nej­vy­u­ži­těj­ší, zatím­co u Čermákova Tečky humor až pří­liš spo­lé­há na situ­a­ce těží­cí z jeho nadr­že­nos­ti v kom­bi­na­ci s nesmě­los­tí. Oproti tomu dva zby­lí hrdi­no­vé jsou kupo­di­vu prak­tic­ky nevtip­ní – Švehlíkův Šampón je nesym­pa­tic­ký hajz­lík vyvo­lá­va­jí­cí pochyb­nos­ti, jest­li vůbec mělo jít o kome­di­ál­ní posta­vu, a Hofmannův Karel je navzdo­ry pár zda­ři­lým gagům hroz­ně depre­siv­ní, neb jeho man­žel­ství je napros­to seri­óz­ně a bez špet­ky vti­pu vykres­le­no jako zce­la mrt­vol­né a těs­ně před roz­vo­dem, pro­to­že on je emo­ci­o­nál­ní mrzák, ona je mu nevěr­ná ve sna­ze vylou­dit z něj ale­spoň náznak něja­ké reak­ce a ani jeden z nich není scho­pen s tím dru­hým nor­mál­ně komu­ni­ko­vat.

Photo © Bontonfilm
Photo © Bontonfilm

 

Dle slov reži­sé­ra film kro­mě přá­tel­ství a kri­ze střed­ní­ho věku vyprá­ví i o muž­ském pohle­du na svět, což je bohu­žel zna­tel­né mimo jiné i v tom, že všech­ny žen­ské posta­vy jsou ztvár­ně­ny jako ste­re­o­typ­ní kari­ka­tu­ry, kte­ré mužům buď ztrp­ču­jí a kom­pli­ku­jí život, nebo se jim coby jed­no­roz­měr­né sexu­ál­ní objek­ty aktiv­ně vnu­cu­jí do poste­le, nebo obo­jí (a nezdá se, že by šlo o vědo­mou kri­ti­ku muž­ské­ho nazí­rá­ní na ženy). Řadou ste­re­o­ty­pů oplý­vá i titul­ní muž­ská čtve­ři­ce, ta má však ale­spoň šan­ci vynik­nout cha­rak­te­ro­vou růz­no­ro­dostí a vzá­jem­nou herec­kou sehra­nos­tí svých před­sta­vi­te­lů, kte­ří svým pro­je­vem úro­veň fil­mu zna­tel­ně pozve­da­jí (spo­lu s pre­ciz­ním řeme­sl­ným zpra­co­vá­ním). Hvězdné herec­ké obsa­ze­ní je ostat­ně jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších slo­žek fil­mu – všech­ny ved­lej­ší, a dokon­ce i drti­vou vět­ši­nu okra­jo­vých postav (kde by to neby­lo nezbyt­né, nicmé­ně v pří­pa­dě čes­kých kome­dií se asi kaž­dé cameo počí­tá) totiž ztvár­ni­li slav­ní her­ci a hereč­ky, lec­kdy tře­ba i aniž by ve své úlo­ze udě­la­li nebo řek­li coko­li vtip­né­ho.

Film Prvok, Šampón, Tečka a Karel vyni­ká svou nad­stan­dard­ní pro­dukč­ní slož­kou, téma muž­ských kri­zí zpra­co­vá­vá s při­ro­ze­ným nad­hle­dem a roz­hod­ně má svá sil­ná mís­ta, na nichž doká­že roze­smát. V jiných ohle­dech si však zby­teč­ně podrá­ží nohy, ať už jde o chví­le­mi pole­vu­jí­cí tem­po vyprá­vě­ní, postup­ně se pro­hlu­bu­jí­cí dra­ma­tur­gic­kou nesoudrž­nost nebo o již výše zmí­ně­né nedo­stat­ky. Znatelný nesou­lad však panu­je i při míchá­ní humo­ru se smut­kem a absurd­ních situ­a­cí s tra­gic­ký­mi, během nějž dochá­zí k tomu, že kome­di­ál­ní a dra­ma­tic­ká rovi­na fil­mu se čas­tě­ji mezi sebou naru­šu­jí a vzá­jem­ně osla­bu­jí mís­to toho, aby se dopl­ňo­va­ly a pod­po­ro­va­ly jed­na dru­hou.


Photo © Bontonfilm


Podívejte se na hodnocení Prvok, Šampón, Tečka a Karel na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Prvok, Šampón, Tečka a Karel


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu11. dubna 2021 Václav - Jiří Vejdělek nenatočil jenom Účastníky zájezdu Film vycházející ze skutečného případu prezidentské milosti, který měl být původně pouze pilotním dílem pro sérii příběhů, jež spojuje právě amnestie. Protože se však téma notně rozrostlo […] Posted in Retro filmové recenze
  • Řekni to psem – Recenze – 30 %30. června 2022 Řekni to psem – Recenze – 30 % Neuběhly ani tři měsíce od doby, kdy měl v kinech premiéru společensky kritický dramatický thriller Roberta Sedláčka Promlčeno. Nyní vstupuje do distribuce další snímek natočený týmž […] Posted in Filmové recenze
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka2. března 2020 Padesátka - režisérský debut Vojtěcha Kotka Magická číslovka, která může způsobit parádní životní kotrmelce.  Jak jinak si vysvětlit fakt, že se scénárista Petr Kolečko nechal tímto číslem zlákat a napsal divadelní hru. A světe div […] Posted in Retro filmové recenze
  • Neviditelní (TV seriál)1. října 2018 Neviditelní (TV seriál) Vypadají jako my, mluví jako my, ale mají něco navíc – gen, který jim umožňuje dýchat vodu. Aniž to tušíme, žijí mezi námi. Vodní lidé. Není to pohádka – je to realita a čistá […] Posted in Galerie
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
  • Novinářská konference filmu Padesátka18. prosince 2015 Novinářská konference filmu Padesátka Průběh novinářské konference - 17.12.2015. https://youtu.be/gjcgSBrTEUY Posted in Filmové premiéry
  • Padesátka dorazila do Prahy17. prosince 2015 Padesátka dorazila do Prahy Dnes dopoledne se uskutečnila v kině Lucerna novinářská projekce nového filmu režiséra Vojtěcha Kotka a představili se také herci a autor scénáře Petr Kolečko. Projekce i následná tisková […] Posted in Filmové premiéry
  • Známí neznámí – mobil je novým oknem do duše4. ledna 2023 Známí neznámí – mobil je novým oknem do duše Novoroční tragikomedie v režii Zuzany Mariankové klade všem divákům otázku, zda opravdu známe naše přátelé a jak moc jsme si jistí že před námi něco neskrývají. Jedná se o československou […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00495 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72100 KB. | 28.02.2024 - 14:08:05