Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem

Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem

Photo © Česká televize / Pavla Černá
Photo © Česká televize / Pavla Černá
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo by nechtěl za Petronelem do pohád­ko­vé­ho nebe, ten musí být nej­spíš totál­ní pru­dič a zlost­ník. Protože nebe je plné chá­pa­vých posta­vi­ček, kte­ré vyko­ná­va­jí s rados­tí své povin­nos­ti, a zlo­bi­vý čert Uriáš není svou pova­hou žád­ný vel­ký zlo­syn. Pokouší své­ho kama­rá­da andě­la Petronela, až jim při jed­né hád­ce upad­ne jabl­ko pozná­ní mezi lidi. To najde smut­ná díven­ka Anežka, kte­rá si vyšla kole­do­vat v mas­ce Mikuláše a nějak se jí neve­de. Než se do jabl­ka zakous­ne, najdou jí Petronel a Uriáš. Prohodí spo­lu pár vět a slo­vo dá slo­vo. Vydají se spo­leč­ně na obchůzku měs­tem. I nej­vět­ší lum­po­vé jsou pře­kva­pe­ni, jak si Petronel  pama­tu­je jejich hří­chy a Uriáš ovlá­dá své ďábel­ské oči. Jenže Anička s nebeskou dvo­ji­cí nejsou ve měs­tě sami. Jsou tu lidé hod­ní i nehod­ní. K těm hor­ším pat­ří Košťál, maji­tel krej­čov­ské díl­ny, a tro­ji­ce zlo­dě­jů, kte­ří mís­to pocti­vé­ho kole­do­vá­ní lidi okrá­da­jí. K těm hod­ným lidem pat­ří urči­tě mamin­ka Magdaléna, kte­rá nemys­lí jen na svůj pro­spěch, a pro­da­vač pár­ků, kte­rý si zase mys­lí na Magdalénu. Petronel i Uriáš zaži­jí mezi lid­mi vese­lé i napí­na­vé chvil­ky, ale na poho­do­vé nebe se i s nale­ze­ným jabl­kem rádi vrá­tí. Čekají je tam totiž všich­ni sva­tí a vánoč­ní pís­nič­ky.

andel01
Photo © Česká tele­vi­ze / Pavla Černá

Když v roce 2005 nato­čil reži­sér Jiří Strach pod­le scé­ná­ře Lucie Konášové pohád­ku s pove­de­nou nebeskou dvo­ji­cí, byl děj pohád­ky zasa­zen do vánoč­ní­ho obdo­bí. Dvojici hlav­ních hrdi­nů vytvo­ři­li neši­kov­ný a pople­te­ný anděl  Petronel s poku­ši­te­lem, čer­tem Uriášem. Komická a sou­čas­ně akč­ní dvo­ji­ce zahra­ná Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem měla úspěch, pro­to­že poba­vi­la divá­ky ve věku od 1 do 100 let. Nenáročná podí­va­ná navo­zo­va­la klid­nou poho­du doma u tele­viz­ních obra­zo­vek i v sálech kin. Na pokra­čo­vá­ní pří­bě­hu muse­li divá­ci čekat pěk­ně dlou­ho.

Na scé­ná­ři pohád­ky Anděl Páně 2 se podí­le­li Marek Epstein i reži­sér Jiří Strach. Oba tvůr­ci se zna­jí a mají za sebou spo­lu­prá­ci na fil­mech s váž­něj­ší­mi námě­ty( Vrásky z lás­ky, BrainStorm). Spolupráce na scé­ná­ři nové pohád­ky pro celou rodi­nu navá­za­la na před­cho­zí úspěš­nou ver­zi. Charakter hlav­ních postav se nezmě­nil a slov­ní pře­střel­ky moh­ly pokra­čo­vat. V nebi je stá­le pří­jem­ně jako na ven­kov­ské cha­lu­pě a všich­ni sva­tí plní své úko­ly. Mezi lidi musí Petronel a Uriáš opět spl­nit urči­tý úkol a pocho­pi­tel­ně se jim to poda­ří. Příběh se ode­hrá­vá v advent­ním čase, kdy měs­tem cho­dí Mikulášové a lidi mají různá přá­ní. Jedno přá­ní má i Anička, kte­rá chce potě­šit svou mamin­ku Magdalénu. Petronel s Uriášem při hle­dá­ní ztra­ce­né­ho jabl­ka vyu­ži­jí své schop­nos­ti a do lid­ských osu­dů se tro­chu zamo­ta­jí, ale oprav­du jen malič­ko. Až na jed­nu drs­něj­ší scé­nu, kdy Aničku une­se tro­ji­ce faleš­ných koled­ní­ků, má pří­běh vyvá­že­ný humor a leh­ké napě­tí.

andel02
Photo © Česká tele­vi­ze / Pavla Černá

Ve fil­mu vystu­pu­je mno­ho nebeských postav zná­mých už z před­cho­zí­ho fil­mu a stej­né je i jejich herec­ké obsa­ze­ní. Všichni si řek­nou ale­spoň jed­nu větu a vypa­da­jí jako nama­lo­va­ní na pohled­ni­ci. Pohádkové ulič­ky Českého Krumlova a nádvo­ří hra­du Ledče nad Sázavou zase vytvo­ři­ly půvab­né kuli­sy pro měs­teč­ko plné růz­ných posta­vi­ček. Marián Labuda  dodal cuk­rá­ři úsměv a ocho­tu, Boleslav Polívka vyba­vil posta­vu Košťála nepří­jem­ným pohle­dem i cha­rak­te­rem. Proti němu hra­je Vica Kerekes mír­nou, ale zása­do­vou Magdalénu. Působí sece kře­hce, ale není to žád­ná měko­ta a bolestí­nek. S tím ladí i posta­va její dce­ry Aničky, kte­rou hra­je Anna Čtvrtníčková. V pře­vle­ku za Mikuláše půso­bí tro­chu naiv­ně, ale v dia­lo­gu s Uriášem a Petronelem hra­je uvol­ně­ně. Vojta Dyk je v posta­vě pro­dej­ce pár­ku nepře­hléd­nu­tel­ný a je ško­da, že nedo­stal v pří­bě­hu vět­ší pro­stor. Pak by jeho setká­ní a Magdalénou nepů­so­bi­la jako napsa­né na posled­ní chví­li.

Je prav­da, že scé­nář pama­to­val na mno­ho malých rolí pro mno­ho zná­mých her­ců a osob­nos­tí. Příběh nebeských hrdi­nů při­ná­ší poba­ve­ní a nabí­zí nebeský nad­hled. Několikrát zazní kole­da „Chtíc, abys spal“ zpí­va­ná Lucií Bílou, duet Karla Gotta s dce­rou Charlotte Ellou se nazý­vá „Andělská“ a Vojta Dyk cit­li­vě nazpí­val “Modlitbu“. Nové pís­nič­ky si nej­spíš najdou své poslu­cha­če bez ohle­du na film.

Hodnocení : 70 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Anděl Páně

  • Anděl páně
  • Anděl Páně 2: Návrat do pohádkového nebe s Petronelem a Uriášem

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,10487 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72236 KB. | 13.04.2024 - 08:59:11