Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jen řeka teče: série podivných vražd na motivy novely čínského spisovatele Yu Hua

Jen řeka teče: série podivných vražd na motivy novely čínského spisovatele Yu Hua

Photo © Lian Ray Global Pictures
Photo © Lian Ray Global Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Drama s poe­tic­kým názvem Jen řeka teče je v čes­ké dis­tri­buci vůbec prv­ní sní­mek čín­ské­ho reži­sé­ra Shujun Weie, kte­rý byl s tím­to sním­kem na fes­ti­va­lu v Cannes (2023) nomi­no­ván na cenu Un cer­ta­in regard, a se sním­kem Yong an zhen gu shi ji byl na fes­ti­va­lu Hong Kong International Film Festival (2022) nomi­no­ván na cenu Zlatý pták ohni­vák. Jedná se o adap­ta­ci nove­ly čín­ské­ho avant­gard­ní­ho spi­so­va­te­le Yu Hua. V hlav­ních rolích hra­jí Yilong Zhu, kte­rý zís­kal cenu pro nej­lep­ší­ho her­ce na 35. roč­ní­ku pře­dá­vá­ní cen Zlatý kohout za roli Mo Sanmei v dra­ma­tic­kém fil­mu Rozsvícení hvězd, a Meihuizi Zeng, kte­rá byla nomi­no­vá­na na 55. cenu Golden Horse Award za nej­lep­ší hereč­ku v hlav­ní roli ve fil­mu Tři man­že­lé.

Česká pre­mi­é­ra sním­ku je plá­no­vá­na na 23. květ­na 2024.

Nadějný mla­dý reži­sér a scé­náris­ta Shujun Wei zasa­dil děj toho­to poli­cej­ní­ho pří­bě­hu neče­ka­ně do ponurých deva­de­sá­tých let na chudý čín­ský ven­kov do malé­ho měs­ta Banpo, což je odleh­lé mís­to, kde se jed­no­ho nevlíd­né­ho odpo­led­ne udá­la vraž­da sta­ře­ny pře­zdí­va­né ‚Čtvrtá babič­ka‘, ze kte­ré je pode­zí­rán ‚blá­zen‘. Tvůrce Shujun Wei začí­ná ten­to sní­mek jako tra­dič­ní kri­mi­nál­ní thriller, kte­rý se ale postup­ně mění na rodin­né dra­ma mezi obě­ma hlav­ní­mi posta­va­mi, a na závěr se trans­for­mu­je do noi­ro­vé­ho psy­cho­ho­ro­ru. Mnohý divák by pod tak poe­tic­kým názvem čekal stej­ně poe­tic­ký sní­mek, ale ouha, není to tak. Film začí­ná neu­tě­še­ným zábě­rem na hru malých dětí v roz­bo­ře­ném pane­lá­ku, kte­rý je určen k demo­li­ci. Právě jeden malý chla­pec z těch­to ušmud­la­ných dětí obje­ví jed­no­ho pošmour­né­ho pozd­ní­ho veče­ra na bře­hu tem­né řeky mrt­vo­lu sta­ré ženy, ale nikdo z dospě­lých mu to nevě­ří. Následně je při­vo­lá­na poli­cie, kte­rá se pus­tí do rutin­ní­ho vyšet­řo­vá­ní toho­to kri­mi­nál­ní­ho činu. Policejní šéf Ma Zhe (Yilong Zhu) vyšet­řu­je násled­ně celou sérii podiv­ných vražd, kte­ré spo­lu na prv­ní pohled nesou­vi­sí, neboť dru­hou obě­tí se stal mla­dý muž Wang Chung. Tvůrce Shujun Wei vykres­lu­je poli­cis­tu jako zod­po­věd­né­ho, svě­do­mi­té­ho a pře­mýš­li­vé­ho pra­cov­ní­ka, kte­rý si bere pří­pad nad­mí­ru k srd­ci, což způ­so­bu­je mimo jiné i nesho­dy doma s jeho man­žel­kou, se kte­rou čeka­jí dítě. Zatčení údaj­né­ho vra­ha pro­běh­lo pře­kva­pi­vě rych­le a vyšet­řo­va­te­lo­vi nad­ří­ze­ní se rych­le chtě­jí pochlu­bit úspě­chem a Ma Zhe oce­nit vyzna­me­ná­ním. Ma Zhe však není s urych­le­ným sme­te­ním pří­pa­du ze sto­lu spo­ko­jen, a žádá, aby na pří­pa­du mohl dále pra­co­vat. Hledá dal­ší sto­py a indi­cie, noří se hlou­bě­ji do zvlášt­ní­ho pozo­ro­vá­ní, pode­zí­rá téměř kaž­dé­ho z roz­to­div­ných oby­va­tel měs­teč­ka a na závěr dra­ma­tu se zdá, že se Ma Zhe dočis­ta pomá­tl na mys­li. Oproti raci­o­nál­ní­mu začát­ku fil­mu se jeho konec jeví mír­ně ira­ci­o­nál­ní, kdy divák neví jis­tě, zda s hlav­ním hrdi­nou sle­du­je pou­ze jeho sen nebo zda se pří­běh zacyklil.

Na prv­ní pohled se zpo­čát­ku jed­ná o doce­la oby­čej­nou kri­mi­nál­ku napl­ně­nou ponu­rou atmo­sfé­rou šedé­ho sou­mra­ku, kte­rou nato­či­la kame­ra v tem­ných loka­li­tách pono­ře­ných do všu­dypří­tom­né­ho smo­gu, mra­ků a deš­tě. Kriminálka s poli­cej­ní záplet­kou se nako­nec zvrt­ne v nepo­cho­pi­tel­nou sno­vou ilu­zi, kdy divák netu­ší, zda sní či bdí, zda se jed­ná stá­le o rea­li­tu nebo už o pou­hou fan­ta­zii. Vlastně na sním­ku není nic až tak pozo­ru­hod­né­ho, až na tu potem­ně­lou atmo­sfé­ru a nepo­cho­pi­tel­ný nejed­no­znač­ný konec, kte­rý je obe­střen tajem­stvím s množ­stvím otaz­ní­ků a zůstá­vá k vol­né inter­pre­ta­ci kaž­dým jed­not­li­vým divá­kem. Mám roz­po­ru­pl­né dojmy ze závě­ru thrille­ru, kte­rý tak nějak vyšuměl do ztra­ce­na a do neu­r­či­ta, tak­že jsem si neod­nes­la žád­ný sou­vis­lý záži­tek z děje fil­mu, kte­rý mi jako celek nedá­val úpl­ně raci­o­nál­ní smy­sl. Tvůrce brn­ká na stru­ny fan­ta­zie divá­ka a vytvá­ří pro něj pří­běh bez urči­té­ho kon­ce, kte­rý si bude muset domys­let kaž­dý divák po svém. Drama Jen řeka teče není pro kaž­dé­ho divá­ka a roz­hod­ně se nejed­ná o běž­nou kri­mi­nál­ku.

Snímek Jen řeka teče spa­dá do noi­ro­vé­mu žán­ru pro svou potem­ně­lou atmo­sfé­ru a arto­vé ladě­ní. Snímek je určen pro nároč­né­ho divá­ka a je pří­stup­ný od 15 let.

 

JEN ŘEKA TEČE

Původní název: He bian de cuo wu

Žánr: Drama / Krimi / Thriller

Země: Čína

Rok: 2023

Stopáž: 101 min

Režie: Shujun Wei

Předloha: Hua Yu (povíd­ka)

Scénář: Shujun Wei, Chunlei Kang

Hrají: Yilong Zhu, Meihuizi Zeng, Tianlai Hou, Baisha Liu, Qi Zeng, Miyi Huang, You Zhou, Xiangliang Meng, Huajie Chubu, Chunlei Kang

Střih: Matthieu Laclau


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46575 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71668 KB. | 19.06.2024 - 18:41:39