Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Cizinci: Kapitola 1: Remake natočený v Bratislavě se zabývá nelítostným terorem

Cizinci: Kapitola 1: Remake natočený v Bratislavě se zabývá nelítostným terorem

Photo © Lionsgate
Photo © Lionsgate
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Trojice mas­ko­va­ných zabi­já­ků tero­ri­zu­je man­žel­ský pár v zapad­lé cha­tě ve fil­mu Cizinci: Kapitola 1 prv­ní ze tří nových fil­mů o Cizincích, kte­ré reži­sér Renny Harlin nato­čil v roce 2022 v Bratislavě a kte­ré ten­to víkend začí­na­jí v Praze a kinech po celém svě­tě. Navzdory mini­mu krvepro­li­tí je ten­to film neú­pros­ně ponu­rý a po celou dobu napros­to děsi­vý, i když ve vyprá­vě­ní je citel­ný nedo­sta­tek ori­gi­na­li­ty.

Cizinci: Kapitola 1 je v pod­sta­tě rema­kem Cizinců z roku 2008 v režii Bryana Bertina a drží se udá­los­tí z ori­gi­ná­lu nato­lik věr­ně, že to mís­ty půso­bí jako opa­ko­vá­ní zábě­rů. Je to zvlášt­ní vzhle­dem k mini­ma­lis­tic­ké­mu zasa­ze­ní před­cho­zí­ho fil­mu, ale neza­po­me­nu­tel­né lekač­ky a dokon­ce i dia­lo­gy jsou zde pře­vza­ty ve vel­kém.

V Cizincích: V prv­ní kapi­to­le se mla­dí man­že­lé Maya (Madelaine Petschová z Riverdale) a Ryan (Froy Gutierrez z Krutého léta) ocit­nou v zapad­lém Venusu v Oregonu (pěk­ně zahra­ném na slo­ven­ském ven­ko­vě), když se jim před míst­ním bis­trem porou­chá auto. Jediný hotel ve měs­tě je kvů­li opra­vám zavře­ný, ale kdo by to byl řekl, přes Airbnb je k dis­po­zi­ci izo­lo­va­ná sta­rá lovec­ká cha­ta v lesích.

Samotné mís­to je dosta­teč­ně stra­ši­del­né, ale věci se začnou zvr­há­vat, když se u vcho­do­vých dve­ří zčis­ta­jas­na obje­ví mla­dá dív­ka a zeptá se, jest­li je Tamara doma. Navzdory zne­po­ko­ji­vým vib­ra­cím Ryan odje­de na motor­ce do měs­ta pro veče­ři a nechá Mayu, aby ji ve spr­še pro­ná­sle­do­va­la impo­zant­ní posta­va v mas­ce stra­šá­ka v pyt­li na bram­bo­ry.

Příběhově jsou Cizinci vlast­ně všech­no: Po celou dru­hou polo­vi­nu fil­mu jsou Ryan a Maya v cha­tě a jejím oko­lí jed­no­du­še tero­ri­zo­vá­ni Scarecrowem a jeho dvě­ma kum­pá­ny v mas­kách pane­nek. Stejně jako film z roku 2008 se jed­ná o grind­hou­se­o­vou ver­zi Funny Games Michaela Hanekeho a divá­ci, kte­ří oče­ká­va­jí mul­tiple­xo­vý horor ve sty­lu Noční plav­by nebo Imaginária, z něj prav­dě­po­dob­ně ode­jdou s poci­tem nevol­nos­ti a zne­po­ko­je­ní. Jinými slo­vy, fun­gu­je to.

Protože však ten­to sní­mek tolik vybí­zí ke srov­ná­ní, Cizinci: Kapitola 1 si nemů­že pomoct, ale za lať­kou nasta­ve­nou ori­gi­ná­lem pře­ce jen tro­chu zao­stá­vá. Ten měl téměř tís­ni­vý pocit bez­na­dě­je; tady, zejmé­na během vrchol­ných scén, jako by si posta­vy samy při­vo­lá­va­ly svůj osud sérií špat­ných roz­hod­nu­tí. Gutierrez a Petsch jsou v ústřed­ních rolích, jejichž úko­lem je nést film, dob­ří, ale Scott Speedman a (zejmé­na) Liv Tylerová vnes­li do postav tro­chu více důvě­ry­hod­nos­ti.

Hrozí tu i kuli­sy, v počá­teč­ní scé­ně v bis­tru se před­sta­ví řada ved­lej­ších postav včet­ně šeri­fa v podá­ní Richarda Brakea. Ale Cizinci: V těch­to fil­mech to fun­gu­je prá­vě pro­to, že o vra­zích víme tak málo: slou­ží jako náhraž­ky divá­ků, ano­nym­ní posta­vy, kte­ré sle­du­jí utr­pe­ní svých obě­tí jako for­mu zvrá­ce­né zába­vy.

S dru­hou a tře­tí kapi­to­lou, jejichž pre­mi­é­ra je naplá­no­vá­na již na konec toho­to roku (ofi­ci­ál­ní data zatím nejsou zná­ma), se však zdá, že ten­to pocit ano­ny­mi­ty je ohro­žen a tito Cizinci nás nene­chá­va­jí zrov­na v oče­ká­vá­ní dal­ších dílů série. Sekvence v polo­vi­ně titul­ků při­ná­ší posled­ní lek­nu­tí, ale nena­zna­ču­je, jakým smě­rem se budou ubí­rat dal­ší dva fil­my.

Finský reži­sér Harlin, kte­rý kdy­si pat­řil k áčko­vým holly­wo­od­ským akč­ním reži­sé­rům a stál za fil­my jako Smrtonosná past 2 nebo Cliffhanger, upa­dl počát­kem roku 2000 v nemi­lost a už se z ní nikdy nevzpa­ma­to­val a v posled­ních letech při­ná­ší vlast­ní znač­ku ano­nym­ní­ho obsa­hu, jako jsou Mizerové s Piercem Brosnanem v hlav­ní roli. Cizinci: Kapitola 1 je jeho nej­lep­ším fil­mem za posled­ních více než deset let a doka­zu­je, že po před­cho­zích dílech ze sérií Vymítač ďáb­la a Noční můra v Elm Street a po zkla­má­ní v podo­bě found foo­tage sním­ku Ďáblův prů­smyk má v horo­ro­vém žán­ru stá­le co nabíd­nout.

Cizinci: Kapitola 1 nepři­ná­ší nic víc než film z roku 2008 (to při­jde v pokra­čo­vá­ních), ale může si zís­kat nové zájem­ce o tuto sérii a je dosta­teč­ně zdat­ná, aby uspo­ko­ji­la nená­roč­né divá­ky, kte­ří nehle­da­jí nic víc než opa­ko­vá­ní. Ale sty­lo­ví a nedo­ce­ně­ní Cizinci: Kořist v noci zůstá­vá nej­lep­ším fil­mem série.

Zajímavosti: Cizinci: V roce 2008 byl film nato­čen v sou­sed­ním Slovensku, ale má i čes­kou sto­pu: nato­čil ho v Praze naro­ze­ný kame­ra­man Peter Sova, kte­rý pro reži­sé­ra Barryho Levinsona nato­čil i fil­my Diner a Good Morning, Vietnam.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový
Podívejte se na hodnocení Cizinci: Kapitola 1 na Kinoboxu.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,14945 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71642 KB. | 21.06.2024 - 18:25:12