Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Jen řeka teče

Jen řeka teče

Photo © Lian Ray Global Pictures
Photo © Lian Ray Global Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Asijská kine­ma­to­gra­fie urči­tě není v naší kot­li­ně zane­dbá­va­né téma. V posled­ní době její vody u  nás opět roz­ví­řil sice němec­ký reži­sér Wim Wenders se svý­mi Dokonalými dny, pří­pad­ně Hajo Mijazaki se svým Chlapcem a volav­kou. Ovšem to jsou zástup­ci pře­váž­ně z Japonska, ale kdy jste někdy vidě­li něco z tota­lit­ní Číny? Canneský fes­ti­val nyní fil­mo­vý svět upo­zor­nil na tam­ní­ho reži­sé­ra Shujun Weia a jeho myse­t­ri­óz­ní detek­tiv­ku Jen řeka teče. Přičemž ji nyní máte mož­nost zhléd­nout v něko­li­ka tuzem­ských bio­gra­fech.
Příběh se ode­hrá­vá v deva­de­sá­tých letech na čín­ském věn­ko­vě, kde dojde k záhad­né vraž­dě. Jejím vyšet­řo­vá­ním je pově­řen komi­sař Ma Zhe, při­čemž vyšet­řo­vá­ní jej zave­de nejen k pacha­te­li, ale i do jeho vlast­ní­ho nit­ra a snů. Jak už jsem zmí­nil, film byl pre­mi­é­ro­vě uve­den na fes­ti­va­lu v Cannes a od té doby pro­šel mno­ha svě­to­vý­mi fes­ti­va­ly. Ještě by se jis­tě slu­še­lo zmí­nit, že se jed­ná o adap­ta­ci nove­ly čín­ské­ho spi­so­va­te­le Hua Yu.

Hlavní před­nos­tí toho­to sním­ku, je jeho neo-noirové poje­tí. Brilantní hra svět­la a stí­nu, v zapad­lých ulič­kách čín­ské­ho měs­teč­ka doko­na­le pod­tr­hu­je napí­na­vou a nejis­tou atmo­sfé­ru sním­ku. Vizuální strán­ku ješ­tě pod­po­ru­je to, že je sní­mek nato­čen na fimo­vý mate­ri­ál, což prá­vě v kom­bi­na­ci s noi­rem dodá­vá celé­mu sním­ku nád­her­nou atmo­sfé­ru. Ta se potom vel­mi hodí při vyprá­vě­ní pří­bě­hu. Ze začát­ku to totiž vypa­dá jako poměr­ně kon­venč­ní kri­mi­nál­ka, tako­vé Případy čín­ské­ho 1. oddě­le­ní. Ovšem čím více se kri­mi­na­lis­ta noří do pří­pa­du (jako do řeky), tím více se pří­běh stá­vá neči­tel­ným. Na kon­ci tak vlast­ně neví­te, jest­li pří­pad došel k vyře­še­ní a co si vlast­ně o tom máte mys­let. Jak už jsem zmi­ňo­val v něko­li­ka svých recen­zích, to že pří­běh kon­čí nejis­tě a ote­vře­ně, nemu­sí být vždy na ško­du. Konkrétně v tom­to pří­pa­dě mi to neva­di­lo vůbec, pro­to­že to fun­gu­je přes­ně tak, jak to mám rád - ote­ví­rá pro­stor pro dis­ku­zi, mís­to toho aby v duchu holly­wo­od­ské tra­di­ce pří­běh uza­vřel bez jaké­ko­li pochy­by. Kromě herec­kých výko­nů bych tu pak zmí­nil ješ­tě jed­nu věc - pla­kát. Jak ten, kte­rý najde­te na čsfd tak ten co je na imdb jsou z mého pohle­du napros­to nád­her­né a mys­lím, že je to pěk­ný vzor toho, jak by měly tyto reklam­ní pro­spek­ty vypa­dat (tedy dát jim stej­nou péči jako fil­mu, do jis­té míry i to je umě­ní).

Na to, že ten­to kou­sek vzni­kl v tota­lit­ní číně mi to při­jde jako geni­ál­ní počin. Ten film má pros­tě všech­no, sil­né­ho hrdi­nu, oso­bi­tý vizu­ál­ní styl i vel­mi dob­rý pří­běh. Navíc pokud si ho dáte v čín­ském ori­gi­ná­le, mož­ná ješ­tě více na vás dých­ne atmo­sfé­ra deva­de­sát­ko­vé číny... Pokud tedy pat­ří­te mezi fanouš­ky kva­lit­ní asij­ské kine­ma­to­gra­fie, nevá­hej­te a vydej­te se do kina.


Podívejte se na hodnocení Jen řeka teče na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51388 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71923 KB. | 22.07.2024 - 23:19:44