Kritiky.cz > Články autora:Jana Šintáková Michalicová

Garfield ve filmu: Podprůměrný animák s ikonickou postavou Garfielda

U nás doma máme rádi komiksy a Garfielda obzvlášť, tak­že jsme se s nad­še­ním vypra­vi­li do kina na sní­mek Garfield ve fil­mu. První komiks s kocou­rem Garfieldem milu­jí­cím lasag­ne vyšel již 19. 6. 1978.... Read more »

Vzor: Koprodukční drama o šikaně nejen na školách

Pokud vás nene­chá­vá chlad­ným ože­ha­vé téma šika­ny (nejen) na ško­lách mezi dět­mi, může vás oslo­vit kopro­dukč­ní film srbsko-italsko-česko-slovinské pro­duk­ce s názvem Vzor. Režisérem a scé­náris­tou je cena­mi ověn­če­ný Nejc Gazvoda, kte­rý... Read more »

Mozaika: první seriál podle předlohy Alice Nelis s Karlem Heřmánkem a Taťjanou Medveckou

Pokud jste pří­z­niv­ci seri­á­lů, mož­ná vás zaujme nový seri­ál Alice Nelis pod tak­tov­kou dvo­ji­ce reži­sé­rek Jasminy Blaževič a Lenky Wimmerové a v pro­duk­ci Lucky Man Production, kte­rá sestá­vá ze čtve­ři­ce pro­du­cen­tů... Read more »

Svatá: nové drama pro Jiřinu Bohdalovou k životnímu jubileu

Dnes večer, to jest v nedě­li 19. květ­na, jsem s nad­še­ním sle­do­va­la tele­vi­zi, neboť ČT1 uved­la komor­ní dra­ma Jiřího Stracha s názvem Svatá, kte­ré jsem dlou­ho oče­ká­va­la. Scénář k fil­mu napsal na moti­vy sku­teč­né... Read more »

Jen řeka teče: série podivných vražd na motivy novely čínského spisovatele Yu Hua

Drama s poe­tic­kým názvem Jen řeka teče je v čes­ké dis­tri­buci vůbec prv­ní sní­mek čín­ské­ho reži­sé­ra Shujun Weie, kte­rý byl s tím­to sním­kem na fes­ti­va­lu v Cannes (2023) nomi­no­ván na cenu Un cer­ta­in... Read more »

Recept na štěstí: kulinářská komedie plná chutí a vůní

Jste-li váš­ni­vý­mi milov­ní­ky jíd­la a kuli­na­ře­ní, mož­ná vás zaujme nový film ukra­jin­ské­ho reži­sé­ra Oleksandra Berezaňa s názvem Recept na štěs­tí, kte­rý se tvá­ří být roman­tic­kou kome­dií. Tento sní­mek zís­kal hlav­ní cenu... Read more »

Jedna noc: Eliška prodává své tělo, aby udržela rodinu

Jedna noc je odváž­né dra­ma od auto­ra tragi­ko­me­die Spolu Davida Laňka, ve kte­rém se Eliška (Vanda Chaloupková) a Adam (Adam Ernest) dostá­va­jí do vel­ké nejen finanč­ní, ale i vzta­ho­vé, sexu­ál­ní a psy­chic­ké... Read more »

Přišla v noci: Dramedie s prototypem příšerné tchýně

Dramedie dvo­ji­ce fil­ma­řů Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara nás zve domů do hníz­deč­ka mla­dé rodin­ky, aby nám uká­za­la nefunkč­ní hra­ni­ce mezi gene­ra­ce­mi a pro­to­typ pří­šer­né tchýně v podá­ní Simony Pekové, kte­rá toto... Read more »

Ilan Eshkeri’s Space Station Earth: Jenom multimediální show

Měla jsem tu mož­nost shléd­nout v kině cen­t­ra Westfield Chodov neob­vyk­lé hudeb­ní před­sta­ve­ní tvůr­ce Ilana Eshkeriho s názvem SPACE STATION EARTH, což je mul­ti­me­di­ál­ní show mapu­jí­cí ces­tu ast­ro­nau­tů na Mezinárodní vesmír­nou... Read more »

Charlieho země: Aboridžinec Charlie bojuje s policejním aparátem, aby v buši nalezl svého nejlepšího přítele

Australské dra­ma fil­ma­ře Rolf de Heer nás zave­de na tro­pic­ký sever Austrálie do komu­ni­ty domo­ro­dých sta­rou­sed­lí­ků, kde sle­du­je­me hlav­ní­ho hrdi­nu Aboridžince Charlieho, kterak boju­je zejmé­na s vlád­ní­mi naří­ze­ní­mi uplat­ňo­va­ný­mi poli­cej­ním... Read more »

Pěkně tučná sebeláska: Skandinávský dokument o boubelkách, které se mají také rády, aby byly společností přijaty

Severský doku­ment dvo­ji­ce fil­ma­řek Louise Detlefsen a Louise Kjeldsen nám před­sta­vu­je jako hrdin­ky toho­to sním­ku čty­ři oplá­ca­né bou­bel­ky Marte Nymann, Helene Thyrsted, Pauline Lindborg, Wilde Siem, kte­ré se roz­hod­ly veřej­ně... Read more »

Kde je Anne Franková: životopisný animák s aktuálním přesahem na motivy deníku Anny Frankové

Koprodukční živo­to­pis­né dra­ma izra­el­ské­ho fil­ma­ře Ari Folmana, drži­te­le Zlatého gló­bu, pra­cu­je s námě­tem nej­slav­něj­ší kni­hy svě­ta - dení­ku Anne Frankové a vyprá­ví její neleh­ké osu­dy za dru­hé svě­to­vé vál­ky ústy její... Read more »

Tak pravil Bůh : Skandinávská dramedie režiséra Henrika Rubena Genze

Severská kome­die fil­ma­ře Henrika Rubena Genze nás zve do vel­ké dán­ské rodi­ny, kte­rá po všech strán­kách vybo­ču­je z nor­má­lu, což vytvá­ří spe­ci­fic­ké komič­no. Příběh je sfil­mo­ván na moti­vy auto­bi­o­gra­fic­kých memoá­rů Jense... Read more »

Gauguin - Voyage de Tahiti: portrét vizionářského génia a umělce Paula Gauguina

Chytne vás za srd­ce svou boles­tí, démo­ny a lás­kou pro­dchnu­tý umě­lec­ký záži­tek v živo­to­pis­ném dra­ma­tu fran­couz­ské­ho reži­sé­ra a scé­náris­ty Édouarda Deluca s her­ci Vincentem Caselem a Tuheï Adams v hlav­ních rolích, kte­rý je nato­če­ný pod­le... Read more »

Bídníci: Kriminální thriller se sociálním přesahem Ladje Lyho na motivy Hugova románu

Nejnovější vele­ú­spěš­ná adap­ta­ce nesmr­tel­né­ho pří­bě­hu Jeana Valjeana z Hugova romá­nu Bídníci, na Oscara nomi­no­va­né­ho rodá­ka z afric­ké­ho Mali Ladje Lyho, obsa­ze­ný řadou skvě­lých her­ců v čele s Damien Bonnard, Alexis Manenti a Djibril Zonga,... Read more »

Jednou to bude všechno tvoje: Kombinace hudby, dramatu a humoru ve snímku Andrease Öhmana

Hudební dra­me­die fil­ma­ře Andrease Öhmana nás zve do vel­ké švéd­ské rodi­ny na rodin­nou sešlost, kde se bude prát špi­na­vé prádlo. Snímek dává pro­stor zazá­řit hereč­ce Karin Franz Körlof, kte­rá... Read more »

Maria Montessori: životopisné drama jako pocta a uznání italské průkopnici nového vzdělávání

Francouzsko-italské živo­to­pis­né dra­ma fil­mař­ky Léa Todorov s talen­to­va­nou ital­skou hereč­kou Jasmine Trinca v hlav­ní roli pojed­ná­vá o živo­tě a prá­ci výji­meč­né ženy, lékař­ky, uči­tel­ky a prů­kop­ni­ce femi­nis­mu a jiné­ho pří­stu­pu k dětem Marie Montessori, kte­rá vyvi­nu­la... Read more »

Občanská válka: Působivě silný akční thriller Alexe Garlanda z válečného prostředí

Mile mě pře­kva­pil dob­ře kom­po­no­va­ný adre­na­li­nem a váleč­ný­mi scé­na­mi pro­dchnu­tý akč­ní thriller Občanská vál­ka fil­ma­ře Alexe Garlanda, v níž se USA pono­ři­lo do roz­sáh­lé občan­ské vál­ky na svém vlast­ním úze­mí. Snímek... Read more »

Daaaaaalí!: surrealistická řachanda

Rozesměje vás a sou­čas­ně vám poskyt­ne plno­hod­not­ný umě­lec­ký záži­tek surre­a­lis­tic­ký sní­mek fran­couz­ské­ho reži­sé­ra a scé­náris­ty Quentina Dupieuxe s her­ci Anaïs Demoustier a Jonathanem Cohenem v hlav­ní roli, kte­rý je nato­če­ný na moti­vy živo­ta a díla... Read more »

Tady Havel, slyšíte mě? Portrét prezidenta, manžela, kamaráda, umělce, mudrce i občana Havla

Snímek TADY HAVEL, SLYŠÍTE MĚ? mapu­je poli­tic­ký, umě­lec­ký, ale i sou­kro­mý život posled­ní­ho pre­zi­den­ta Československa a prv­ní­ho pre­zi­den­ta Česka, kte­rý jakož­to osob­nost svě­to­vé­ho význa­mu navští­vil mimo jiné napří­klad Brusel, New York... Read more »

Nezlomní: prošel džunglí, aby našel nejlepšího přítele - psa

Dojme vás až k plá­či dob­ro­druž­ný a sou­čas­ně dojem­ný sní­mek ame­ric­ké­ho reži­sé­ra Simon Cellan Jones s her­ci Markem Wahlbergem a Simu Liu v hlav­ních rolích, kte­rý je nato­če­ný na moti­vy sku­teč­né­ho pří­bě­hu a pod­le kniž­ní­ho... Read more »

Nežádoucí: obžaloba rasismu a palčivé kontroverzní sociální politiky

Film Nežádoucí, na Oscara nomi­no­va­né­ho rodá­ka z Mali Ladje Lyho, obsa­ze­ný řadou skvě­lých her­ců v čele s debu­tu­jí­cí Antou Diaw, před­sta­vi­tel­kou hlav­ní hrdin­ky Haby, vykres­lu­je ože­ha­vé poli­tic­ké i soci­ál­ní téma při­stě­ho­va­lec­tví. Režisér Ladje... Read more »

Málo mě znáš: pokus o rehabilitaci Ivety Bartošové 10 let po její smrti

Jaká jsou pra­vi­dla showbyz­ny­su? Jaká je cena slá­vy? Jak dale­ko či blíz­ko je od ado­ra­ce k lyn­či? Jak naše spo­leč­nost ráda či nera­da odpouš­tí úspěch neje­nom slav­ných osob­nos­tí? Ve chví­lích neú­spě­chu a pohas­nu­tí... Read more »

Gump - jsme dvojka: nepředčil sám sebe

Jste-li váš­ni­vý­mi milov­ní­ky zví­řat nebo domá­cích maz­líč­ků a nene­chá vás nehez­ké zachá­ze­ní se zví­řa­ty chlad­ný­mi, mož­ná jste zatou­ži­li shléd­nout film GUMP – jsme dvoj­ka, nový film pro­du­cen­ta, scé­náris­ty a auto­ra úspěš­né... Read more »
Stránka načtena za 3,28588 s | počet dotazů: 196 | paměť: 48110 KB. | 16.06.2024 - 14:51:47