Kritiky.cz > Recenze knih > Každý z nás zná nějaké „Mýty a předsudky o zvířatech“, ale je to skutečně všechno pravda, co se o nich říká? Anebo je ve skutečnosti všechno tak trochu jinak?

Každý z nás zná nějaké „Mýty a předsudky o zvířatech“, ale je to skutečně všechno pravda, co se o nich říká? Anebo je ve skutečnosti všechno tak trochu jinak?

zvířátka3 e1530820905729
zvířátka3 e1530820905729
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je prav­da, co se o nich říká? Zkuste mýty a před­sud­ky o nich roz­lousk­nout pro­střed­nic­tvím kni­hy „Mýty a před­sud­ky o zví­řa­tech“ od Pavly Hanáčkové, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros.

Lidé čas­to zví­řa­tům při­su­zu­jí vlast­nos­ti, kte­ré nejsou pří­liš licho­ti­vé. Hady poklá­da­jí za sliz­ké, liš­ky za pod­ši­té, osly za hloupé, pštro­sy za zba­bě­lé a žra­lo­ky za živo­tu nebez­peč­né. Čím si to ale ta nešťast­ná zví­řa­ta doo­prav­dy zaslou­ži­la? Jistě uzná­te, že zce­la neprá­vem.


S pomo­cí této kni­hu máte mož­nost blí­že nakouk­nout do lesů, savan, vod­ních toků i na oby­čej­né dvor­ky pří­mo za těmi­to zví­řát­ky a zjis­tit, jak to vlast­ně ve sku­teč­nos­ti všech­no je.

Ukáže vám, že někte­ré vlast­nos­ti lidé zví­řa­tům při­sou­di­li bohu­žel tak tro­chu omy­lem, a tak­to zkres­le­né a myl­ně vytvo­ře­né mýty a před­sta­vy o zví­řa­tech se myl­ně tra­du­jí již dlou­há léta.

Pověry jako tako­vé se moc na prav­dě neza­klá­da­jí, a pro­to nevěř­te vše­mu, co v tele­vi­zi nebo pohád­kách vidí­te, pro­to­že vět­ši­nou tako­vý obrá­zek bývá sku­teč­né­mu cho­vá­ní a vlast­nos­tem dané­ho zví­řát­ka vel­mi vzdá­le­ný. O tom se samo­zřej­mě pře­svěd­čí­te na všech strán­kách kni­hy.

A na jaká zví­řát­ka a jejich vlast­nos­ti a s nimi spo­je­né pově­ry se zamě­ří­me? Na neto­pý­ra, med­vě­da, osla, liš­ku, pštro­sa, hye­nu, pra­se, kry­su, vlka, hada, žra­lo­ka, žel­vu, slo­na, cha­me­le­o­na či čer­nou koč­ku.

Každému s výše uve­de­ných zví­řá­tek je věno­va­ná celá dvou­stra­na kni­hy tzv. kapi­to­la. Dohromady je jich pat­náct, pat­náct před­sud­ků, pat­náct zví­řat. Vlevo naho­ře je pojme­no­vá­no zví­řát­ko spo­lu s myl­ným nebo chyb­ně uvá­dě­ným a tra­do­va­ným před­sud­kem, jež se váže k jeho oso­bě. O jed­not­li­vých zví­řát­kách se dozví­te spous­tu zají­ma­vých věcí, a záro­veň se vám poku­sí vyvrá­tit ony před­sud­ky a mýty na něko­li­ka zají­ma­vých pří­kla­dů.

Všechny popis­ky, zmín­ky o zví­řát­kách jsou dopl­ně­ny kou­zel­ný­mi, barev­ný­mi obráz­ky od Linh Dao, jež vás sku­teč­ně dosta­nou a vtáh­nou do bada­tel­ské ces­ty za „boře­ní jed­not­li­vých mýtů“.

Knihu si zami­lu­jí všech­ny děti, jež milu­jí zví­řát­ka a rády by se o nich dozvě­dě­ly mno­hem více. Navíc pomo­cí roz­to­mi­lých a pře­krás­ných obráz­ků si budou tak­to zís­ka­né infor­ma­ce o nich lépe pama­to­vat.

Předsudek č. 1 : NETOPÝR: krve­žíz­ni­vý upír

Předsudek č. 2 : MĚDVĚD: postrach lesa

Předsudek č. 3 : OSEL : malý pali­čák

Předsudek č. 4 : LIŠKA : vychyt­ra­lá zrzeč­ka

Předsudek č. 5 : PŠTROS : ope­ře­ný zba­bě­lec

Předsudek č. 6 : HYEANA : uchech­ta­ný budižkni­če­mu

Předsudek č. 7 : PRASE : špi­na­vý lenoch

Předsudek č. 8 : KRYSA : zlo­dě­jí­ček z kaná­lu

Předsudek č. 9 : VLK : nebez­peč­ný samo­tář

Předsudek č. 10 : HAD : sliz­ký záškod­ník

Předsudek č. 11 : ŽRALOK : postrach moří

Předsudek č. 12 : ŽELVA : poklid­ný loudal

Předsudek č. 13 : SLON : báz­li­vý obr

Předsudek č. 14 : CHAMELEON : mis­tr pře­vle­ků

Předsudek č. 15 : ČERNÁ KOČKA : cho­dí­cí smů­la

Děti si tuhle kni­hu zami­lu­ji a mož­ná jen tro­chu zali­tu­jí, že ač je kni­ha pěk­ně zpra­co­va­ná, moh­lo by se na jejich krás­ně barev­ných strán­kách obje­vo­vat více zví­řá­tek.

MÝTY A PŘEDSUDKY O ZVÝŘATECH. Je prav­da, co se o nich říká?

Napsala: Pavla Hanáčková

Ilustrovala: Linh Dao

Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros Media a.s. v Praze

První vydá­ní

Počet stran: 35


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,01772 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71610 KB. | 24.06.2024 - 03:19:02