Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kde zpívají raci - Mysteriózní drama podle oceňovaného bestselleru

Kde zpívají raci - Mysteriózní drama podle oceňovaného bestselleru

Photo © Sony Pictures Entertainment
Photo © Sony Pictures Entertainment
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (3 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Do čes­kých kin dora­zil film „Kde zpí­va­jí raci“, atmo­sfé­ric­ké mys­te­ri­óz­ní dra­ma o „dív­ce z mokřin“. Film byl nato­čen pod­le oce­ňo­va­né­ho stej­no­jmen­né­ho romá­nu, kte­rý napsa­la spi­so­va­tel­ka Delia Owens. Vypráví pří­běh osa­mo­ce­né dív­ky jmé­nem Kya, kte­rá žije odlou­če­ně v mokři­nách a na kte­rou spo­leč­nost pohlí­ží s opo­vr­že­ním, a kte­rá je nyní obvi­ně­ná z vraž­dy mla­dé­ho muže, se kte­rým má jis­tou his­to­rii.

V hlav­ní roli se před­sta­vu­je hereč­ka Daisy Edgar Jones (FreshVe jmé­nu nebes), a prá­vě ona je pro mě jed­no­znač­ně nej­lep­ší čás­tí toho­to sním­ku.. Její výkon pro mě bez­peč­ně pat­ří mezi ty vůbec nej­po­zo­ru­hod­něj­ší z toho­to roku - napros­to fan­tas­tic­ky zvlád­la ztvár­nit Kyinu křeh­kost a pla­chost, ale záro­veň vyso­kou inte­li­gen­ci, vní­ma­vost, a schop­nost a odhod­lá­ní učit se. Kya je díky ní veli­ce sil­nou posta­vou a divák ji během něko­li­ka málo oka­mži­ků při­jme a začne jí fan­dit a sou­cí­tit s ní. Edgar-Jones pro mne pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší hereč­ky své gene­ra­ce. Občas zapo­mí­nám, že sle­du­ji film, a pros­tě sle­du­ji mra­zi­vý pří­běh jed­né dív­ky. Edgar-Jones půso­bí na plát­ně napros­to při­ro­ze­ně a stá­vá se posta­vou, kte­rou hra­je - což by se u fil­mu zdá­lo jako samo­zřej­most, ale bohu­žel tomu tak v posled­ní době, kdy lec­kdy zís­ká­va­jí role celebri­ty čis­tě díky své­mu jmé­nu, úpl­ně není. Přestože fil­mo­gra­fie Edgar-Jones zatím není nijak obsáh­lá, je veli­ce půso­bi­vá, a již teď vyhlí­žím její budou­cí pro­jek­ty.

Vedlejší role nejsou až tak výraz­né, vyzdvih­nout chci ovšem Michael Hyatt (Střípky, Ray Donovan) a Sterlinga Macera Jr. (Sběratelé kos­tíSuper fin­ta), kte­ří zde hra­jí man­žel­ský pár, kte­rý nad mla­dou Kyou drží ochran­nou ruku. Převážně dru­hý Macer Jr., jinak pře­de­vším seri­á­lo­vý herec epi­zod­ních rolí zde má nesku­teč­né cha­risma a i když jeho herec­tví není nijak zvlášť výraz­né, je pro­myš­le­né a veli­ce detail­ní. David Strathairn (Země nomá­důUlička pří­zra­ků) zde ztvár­ňu­je advo­ká­ta Toma Miltona, jižan­ské­ho dědy, kte­rý vyvo­lá­vá pocit, že se mu může­te se vším svě­řit a kte­ré­mu na vás oprav­du bez pře­tvá­řek zále­ží - a tuto roli zvlá­dl zce­la per­fekt­ně. Hlavní obsa­ze­ní uza­ví­ra­jí Taylor John Smith (Hunger games, Útok z hlu­bin) a Harris Dickinson (Kingsman: První mise, Trojúhelník smut­ku) jakož­to Tate a Chase, dva mla­dí­ci, kte­ří se oko­lo Kyi mota­jí. Upřímně, jejich herec­tví bylo mís­ty tro­chu dře­vě­né, ale výsled­ný pro­dukt to nijak nena­ru­šo­va­lo a cel­ko­vě odved­li solid­ní prá­ci.

Snad nej­dů­le­ži­těj­ší posta­vou vůbec je ale v pří­bě­hu samot­ný močál, ve kte­rém se děj ode­hrá­vá. Famózně je zde ztvár­ně­no jeho nebez­pe­čí ale i jeho krá­sa, jen zále­ží, z jaké­ho úhlu se na něj dívá­te. Zároveň skvě­le slou­ží jako meta­fo­ra pro pří­běh hlav­ní hrdin­ky. Močál je pro lidi zven­čí nevy­zpy­ta­tel­ný, jakmi­le jej ale pozná­te, stá­vá se pro vás něčím nád­her­ným. Zároveň v něm, ostat­ně jako snad všu­de v pří­ro­dě, může­me sle­do­vat vztah pre­dá­to­ra a kořisti, což je také rele­vant­ní pro ten­to pří­běh. Celým fil­mem se nesou téma­ta jako opuš­tě­ní, trau­ma, a jakou ško­du mohou tyto věci na člo­vě­ku napáchat. Toto jsme na plát­nech či na obra­zov­kách vidě­li již tisíc­krát, tak­že nejde o nic svě­to­bor­né­ho či ori­gi­nál­ní­ho, je to však skvě­le zpra­co­va­né, a pro­to více zapa­ma­to­va­tel­né.

Pochvalu si zaslou­ží reži­sér­ka Olivia Newman (First Match, Chicago Fire) - její režie je pev­ná a téma ucho­pi­la s napros­tou jis­to­tou, s citem a s pocho­pe­ním. Skvěje i kame­ra, za kte­rou se posta­vi­la famóz­ní kame­ra­man­ka Polly Morgan (LegionTiché mís­to: II. část). Její vizu­ál­ní ruko­pis je veli­ce výraz­ný a při někte­rých čás­tech jsem se při­sti­hl na kra­ji sedač­ky s pokleslou bra­dou.

Co fil­mu bohu­žel pod­ko­pá­vá nohy je jeho pacing. Děj se stří­da­vě ode­hrá­vá v pří­tom­nos­ti (respek­ti­ve v roce 1969), kdy dochá­zí k vyšet­řo­vá­ní vraž­dy a k sou­du, a v minu­los­ti, přes­ně­ji řeče­no v prů­bě­hu 50. a 60. let. Bohužel ne vždy při­jdou pře­cho­dy mezi léty zce­la v při­ro­ze­ný čas, někdy scé­na v minu­los­ti trvá pří­liš dlou­ho a nao­pak když si člo­věk na minu­lost zvyk­ne, při­jde opět pro­střih do doby sou­du. Scény z minu­los­ti navíc pokrý­va­jí spous­tu času, téměř dva­cet let, a někdy si divák nemu­sí úpl­ně uvě­do­mit, kolik času uběh­lo od posled­ní udá­los­ti, a film tím lehce ztrá­cí na pře­hled­nos­ti. Nejde však o nic hroz­né­ho a časem to snad kaž­dý pocho­pí. Příběhová struk­tu­ra navíc mís­ty půso­bí spí­še romá­no­vě než­li fil­mo­vě, což se ovšem dá do jis­té míry pocho­pit vzhle­dem k tomu, že jde o adap­ta­ci romá­nu. Příběh také skvě­le pra­cu­je s divá­kem v tom smys­lu, že divák až do posled­ní chví­le vlast­ně neví, zda je Kya z vraž­dy vin­na či niko­liv, a když si už divák mys­lí, že se to nikdy nedo­zví, film mu odpo­věď šoku­jí­cím způ­so­bem podá.

Jde tedy o solid­ní film, kte­rý roz­hod­ně není doko­na­lý a ze scé­náris­tic­ké­ho hle­dis­ka má své pro­blémy, ani v nejmen­ším však neuško­dí jej vidět, ať už jste fanouš­kem jeho před­lo­hy nebo ne.

75 %


Podívejte se na hodnocení Kde zpívají raci na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • Černá výprava – cena za smrt bratra16. listopadu 2023 Černá výprava – cena za smrt bratra Před nedávnem jsem recenzoval skvělou knihu Quentina Tarantina Filmové spekulace, kde ikonický režisér odhalil svoje oblíbené kousky z minulosti. Filmfanatic dal na doporučení a dokoukal […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zabiják – nejlepší film v historii Netflixu?12. listopadu 2023 Zabiják – nejlepší film v historii Netflixu? Režisér David Fincher bezesporu patří k mistrům svého řemesla. V r. 2020 poprvé spojil svoje síly s Netflixem a natočil snímek Mank. Pocta Hollywoodu 30. let 20. století však trpěla […] Posted in Filmové recenze
  • Těla – nová klasika o cestování časem?26. října 2023 Těla – nová klasika o cestování časem? Filmfanatic miluje filmy o cestování časem. Proto není důvod nemilovat také seriály na toto téma. Zaslouží si novinka od Netflixu doporučení, nebo byste se jí měli raději vyhnout? ČTYŘI […] Posted in TV Recenze
  • Bez slitování – revenge suchý jako Martini18. října 2023 Bez slitování – revenge suchý jako Martini Filmfanatic má rád filmy o pomstě. Ať už áčkové, nebo béčkové. Tenhle motor zkrátka dokáže hnát film kupředu a umí divákovi nabídnout silné závěry. Proto jsem bez odkladu skočil po jednom, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Iracionální muž – vyhaslý génius hledá spásu3. října 2023 Iracionální muž – vyhaslý génius hledá spásu Věřím, že filmy Woodyho Allena zná alespoň zběžně každý filmový fanda. Pokud je znáte dobře, pak vás nejspíš nemusím přesvědčovat o tom, abyste si pustili Iracionálního muže, protože jde […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně?3. října 2023 Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně? Filmfanatic s nadšením vítá každý český pokus o žánrovou podívanou, která narušuje tradiční nabídku tuzemských filmů, kterou v drtivé většině tvoří přihlouplé komedie o obyčejných životech […] Posted in Filmové recenze
  • SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série)3. ledna 2023 SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série) Během dlouhých zimních večerů získal Filmfanatic nové přátele. A rozhodně bych si netipnul, že to mohou být dva senioři a jedna sexy brunetka. Navíc všichni svým způsobem podivínští a […] Posted in TV Recenze
  • Útok v Salisbury16. srpna 2022 Útok v Salisbury Čtyřdílný dramatický miniseriál “Útok v Salisbury” se bude určitě líbit všem příznivcům příběhů natočených dle skutečných událostí. I tento snímek není výjimkou!  Tato minisérie je […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15534 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71957 KB. | 09.12.2023 - 05:23:41