Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Muž se zlatou zbraní - Francisco Scaramanga si pro své oběti nechává dělat kulky ze zlata.

Muž se zlatou zbraní - Francisco Scaramanga si pro své oběti nechává dělat kulky ze zlata.

MuzSeZlatou
MuzSeZlatou
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ze stej­né­ho kovu je i pis­to­le, kte­rou vraž­dí. Ve svém síd­le má bizard­ní laby­rint ovlá­da­ný trpas­lí­kem Nick Nackem (Hervé Villechaize). Žádný agent z něj ješ­tě neo­de­šel živý. Nyní v něm oče­ká­vá Jamese Bonda (Roger Moore). Scaramanga se však nemí­ní spo­ko­jit se zla­tou pis­to­lí, tou­ží po dale­ko účin­něj­ší zbra­ni - Solexu, dělu na slu­neč­ní ener­gii. Bond začí­ná pát­rá­ní v Bejrútu, ale dal­ší sto­py ho zave­dou do Macaa. Má mu pomá­hat agent­ka Mary Goodnightová (Britt Ekland), ale ta po šíle­né honič­ce pad­ne do rukou sadis­tic­ké­ho vra­ha...

Roger Moore se jako James Bond před­sta­vil v roce 1973 a jeho dru­há bon­dov­ka bohu­želho čeka­la již o rok poz­dě­ji v roce 1974. Krom Rogera Moorea se vrá­til i reži­sér Guy Hamilton, kte­rý se zde defi­ni­tiv­ně roz­lou­čil s reží­ro­vá­ním veš­ke­rých bon­do­vek a bohu­žel pla­tí, že se Hamilton v kdo­ví­jak vrchol­né for­mě nepře­ve­dl a nato­čil jed­nu z nej­slab­ších bon­do­vek. Velká ško­da pro člo­vě­ka, kte­rý v roce 1964 u Goldfingera Bondovi vtis­kl tu správ­nou ener­gii a udě­lal z něj tu legen­dár­ní akč­ní sérii, kte­rou milu­je­me dodnes. Ale bohu­žel není kaž­dé­ho dne posví­ce­ní.

Pro Hamiltona šlo po Goldfingerovi, Diamanty jsou věč­né a Žít a nechat zemřít o čtvr­tou bon­dov­ku, jejíchž více­mé­ně prů­měr­né kva­li­ty zamr­zí i díky tomu, že si zde hlav­ní­ho zápo­rá­ka neza­hrál nikdo jiný než Christopher Lee. Britská herec­ká legen­da, kte­rá je i po své smr­ti jed­nou z neji­ko­nič­těj­ších tvá­ří brit­ské­ho fil­mu a pře­de­vším Lee vždy uměl zápo­rá­ky jako tře­ba Drákula, Saruman nebo Dooku ze Star Wars. Jeho zápo­rák Francesco Scaramanga poté i díky cha­rizma­tu samot­né­ho Christophera Lee pat­ří mezi nej­vý­raz­něj­ší bon­dov­ské padou­chy, jeho samot­ný poten­ci­ál je ale bohu­žel vel­mi zaho­ze­ný a nepo­mů­že tomu ani fakt, že má Leeho zápo­rák zla­tou bou­chač­ku.

9. bon­dov­ka nemá pro­blém s funkč­nos­ti akč­ních sek­ven­cí ani se svou výpra­vou. Naopak její výpra­va je pře­krás­ná a ost­rov samot­né­ho Scaramangy je roz­hod­ně pro­stře­dím, kte­ré by obstá­lo na zají­ma­vý thriller. Osobně mám ale pocit, že samot­ný Scaramanga do celé­ho svě­ta Jamese Bonda úpl­ně neza­pa­dá a to i přes­to, že jeho moti­va­ce nejsou zda­le­ka tak roz­díl­né jako u vět­ši­ny padou­chů. I jemu tu pře­ce jen pořád jde o ovlád­nu­tí svě­ta a má tu své­ho spe­ci­fic­ké­ho posko­ka (ten­to­krá­te Nick Nack v podá­ní iko­nic­ké­ho Hervé Villenchainzeho), pře­ce jen mi ale při­šla samot­ná myš­len­ka, že je Scaramanga v pod­sta­tě žol­dá­kem, kte­rý rád loví nej­lep­ší zabi­já­ky svě­ta jako dost dob­rá moti­va­ce, kte­rá by navíc fun­go­va­la jako solid­ní zkouš­ka pro Jamese Bonda, kte­rý by tak mohl doká­zat, že není nej­lep­ším zabi­já­kem MI6 jen tak pro nic za nic. Fakt, že je zde ale Scaramanga paso­ván prá­vě do pozi­ce kla­sic­ké­ho padou­cha, kte­rý má mega­lo­man­ské plá­ny tak tro­chu ruší tu civil­něj­ší a komor­něj­ší podo­bu, kte­rou tahle Bondovka moh­la vel­mi snad­no mít. Scaramanga přes­to zůstá­vá jed­ním z nej­za­jí­ma­věj­ších bon­dov­ských zápo­rá­ků, jeho poten­ci­ál byl ale roz­hod­ně tím­to způ­so­bem tak tro­chu zabit a udě­lal z něj v pod­sta­tě násled­ní­ka všech těch Goldfingerů a Blofeldů byla tak tro­chu chy­ba.

Přeplácanost je vel­kým pro­blém téhle bon­dov­ky. Je tu žol­dák, kte­rý má zla­tou zbraň, sadis­tic­ký trpas­lík, dělo na slu­neč­ní ener­gii a někte­ré dal­ší fak­to­ry. Je pak jed­no, že je akč­ní strán­ka opět na vyso­ké úrov­ní, ces­to­vá­ní po loka­cích jako Macau vypa­dá pěk­ně a Moore se v téhle roli zabydlu­je čím dál lépe. Ta bon­dov­ka je v jis­tých ohle­dech nevy­vá­že­ná a je to sku­teč­ně ško­da.

Ian Fleming by mož­ná na své­ho bra­tran­ce Christophera Leeho byl pyš­ný, 9. bon­dov­ka ale jinak postrá­dá ducha těch nej­lep­ších bon­do­vek a půso­bí jako tako­vý slab­ší brat­ří­ček. Do jis­té míry prá­vě i díky tomu, že je sku­teč­ně pře­plá­ca­ný a sou­stře­dě­ní jenom a pou­ze na kon­flikt dvou dravců-Bond/Scaramanga- by fil­mu jed­no­znač­ně pro­spě­lo. Lee by to se svým cha­rizma­tem utá­hl a jis­tě by si zaslou­žil víc pro­sto­ru, bohu­žel to ale nedo­padlo tak­to. Bondigrl Britt Ekland není špat­ná, Hervé Villenchaize je tam mož­ná tak tro­chu na víc a ale­spoň Q tu má po dlou­hé době něja­kou paměti­hod­nou scé­nu. Po solid­ním star­tu v podo­bě Žít a nechat zemřít ovšem tohle neby­la úpl­ně ide­ál­ní ukáz­ka toho, že éra bon­do­vek s Moorem bude sku­teč­ně stát za to. Ještě štěs­tí, že se násled­ně zača­lo blýs­kat na ty lep­ší časy.......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © United Artists


Podívejte se na hodnocení Muž se zlatou zbraní na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,12531 s | počet dotazů: 258 | paměť: 73004 KB. | 23.07.2024 - 15:54:54