Kritiky.cz > Recenze knih > Máte-li doma malého vědátora, jež rád experimentuje, zcela určitě ho nechte vyzkoušet a otestovat „Senzační výbušné experimenty“

Máte-li doma malého vědátora, jež rád experimentuje, zcela určitě ho nechte vyzkoušet a otestovat „Senzační výbušné experimenty“

vybusné3 e1530819209111
vybusné3 e1530819209111
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte-li doma malé­ho vědá­to­ra, jež rád expe­ri­men­tu­je a trouf­ne si i na slo­ži­těj­ší poku­sy, jež vyža­du­jí pře­váž­ně dohled dospě­lé oso­by, je prá­vě kni­ha Senzační výbuš­né expe­ri­men­ty od Radka Chajdy, jež vyda­lo nakla­da­tel­ství Edika, prá­vě tou pra­vou „vědá­tor­skou“ pří­ruč­kou pro vás a vaše děti.

Kniha obsa­hu­je 50 efek­tiv­ních poku­sů pro mla­dé milov­ní­ky tech­ni­ky, samo­zřej­mě tak, aby byly nejen spo­leh­li­vé, ale hlav­ně i bez­peč­né. Ale pozor! Kniha je vhod­ná pro děti až od desí­ti let, a to díky pova­ze jed­not­li­vých, pro­vá­dě­ných poku­sů!

Pomocí této kni­hy si děti vyzkou­ší někte­ré z poku­sů, jež jsou bez­peč­né, sro­zu­mi­tel­né a jed­no­du­ché tak, aby pocho­pi­ly, jak se cho­va­jí jed­not­li­vé lát­ky v růz­ných pod­mín­kách, a záro­veň se zblíz­ka sezná­mí s tím, jak fun­gu­jí jed­not­li­vé fyzi­kál­ní záko­ny v pra­xi.

Ano, odteď se už děti nemu­sí bát hodin fyzi­ky, ani expe­ri­men­tů s tím spo­je­ných, pro­to­že všech­ny poku­sy jsou sku­teč­ně vybrá­ny a zvo­le­ny tak, aby děti nadchly, a kro­mě zába­vy jim při­nes­ly i to nej­dů­le­ži­těj­ší: POZNÁNÍ.

Autor dopo­ru­ču­je všech­ny expe­ri­men­ty pro­vá­dět pře­váž­ně ven­ku a na nehoř­la­vém povrchu např. beto­nu, aby nedo­šlo k něja­ké­mu neštěs­tí. Stejně jako ve ško­le, tak i zde se strikt­ně vyža­du­je dbát všech uve­de­ných poky­nů v návo­dech, pro­to­že vše je kon­ci­po­vá­no tak, aby se mini­ma­li­zo­va­lo jaké­ko­liv bez­peč­nost­ní rizi­ko na mini­mum.

Poslechněte tedy auto­ra a před pro­vá­dě­ním jed­not­li­vých poku­sů se pro jis­to­tu vybav­te i dopo­ru­če­ný­mi ochran­ný­mi pomůc­ka­mi či požá­dej­te dospě­lé­ho o asi­s­ten­ci při usku­teč­ňo­vá­ní poku­su. Nic sami radě­ji nedě­lej­te! Vždy radě­ji pou­ží­vej­te ochran­né brý­le, ruka­vi­ce a při zapa­lo­vá­ní pro jis­to­tu dlou­hý zapa­lo­vač.

Senzační, výbuš­né expe­ri­men­ty pro všech­ny milov­ní­ky tech­ni­ky pro­mě­ní dvo­rek v tes­to­va­cí pro­stor.  Díky této pří­ruč­ce se děti nau­čí hod­ně nejen ohled­ně bez­peč­nos­ti, o tom, na jakém prin­ci­pu fun­gu­jí mecha­nic­ké střel­né zbra­ně, něco o samot­ném střel­ném pra­chu, ale nau­čí se pozná­vat i vlast­nos­ti jed­not­li­vých látek, vyzkou­ší si jed­not­li­vé hoř­la­vi­ny, a do poku­sů samo­zřej­mě zapo­jí i mik­ro­vl­nou trou­bu.

Všechny poku­sy jsou vel­mi zábav­né, a kro­mě poku­sů se nau­čí i spous­tu věcí jako napří­klad o vyná­le­zu jmé­nem střel­ný prach, o jader­ném záře­ní a jak se před ním chrá­nit, o mimo­řád­ných kanó­nech, o nej­vět­ších bom­bách na svě­tě, o tom jak vlast­ně „fun­gu­je“ mik­ro­vln­ná trou­ba nebo nao­pak o prv­ních rake­tách.

U všech pro­vá­dě­ných poku­sů je krát­ký popis vše­ho, co bude­me k dané­mu poku­su potře­bo­vat. Vedle názvu poku­su se čas od času může obje­vit vpra­vo naho­ře i znač­ka, a tepr­ve potom až dole vyob­ra­ze­ní, jež buď zna­me­ná  „Dávej pozor“ ane­bo „Bacha! Jen s dospě­lá­kem!“ Následuje jed­no­du­chý a struč­ný postup expe­ri­men­tu včet­ně podrob­né­ho foto-návodu. V závě­ru kaž­dé­ho tako­vé­ho poku­su pak obje­ví­te buď něja­ký dob­rý tip na jinou vari­an­tu poku­su nebo vysvět­le­ní dané­ho jevu.

Kniha je moc pre­ciz­ně pro­pra­co­vá­na do posled­ní­ho detai­lu a díky podrob­ným foto-návodům lze dané expe­ri­men­ty dovést až do zdár­né­ho kon­ce. Knihu s dcer­ka­mi dopo­ru­ču­je­me, neboť na chví­le strá­ve­né nad poku­sy vám vytvo­ří spous­tu báječ­ných vzpo­mí­nek, na kte­ré bude­te rádi vzpo­mí­nat. A čas strá­ve­ný se svý­mi dět­mi je oprav­du k neza­pla­ce­ní!!!

Nebojte se výbuchů! Ty naše jsou efekt­ní a při­tom bez­peč­né!

SENZAČNÍ VÝBUŠNÉ EXPERIMENTY

Napsal: Radek Chajda

Fotografie poku­sů: Barbora Grünwaldová

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně roku 2018

Vydání prv­ní

Počet stran: 72


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19973 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72288 KB. | 21.05.2024 - 23:00:52