Kritiky.cz > Speciály > Místo u moře - O tvůrcích

Místo u moře - O tvůrcích

Misto
Misto
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

            CASEY AFFLECK (Lee Chandler) je uzná­va­ný a výji­meč­ný herec, kte­rý se zapsal do svě­ta fil­mu jako před­sta­vi­tel půso­bi­vých rolí.

            Affleck byl nomi­no­ván na Oscara, Zlatý glo­bus a cenu SAG za svůj výkon v cha­rak­ter­ním dra­ma­tu Zabití Jesseho Jamese zba­běl­cem Robertem Fordem. Film, kte­rý napsal a reží­ro­val Andrew Dominik (Drsňák Chopper), sle­du­je Fordovu (Affleck) posed­lost Jesse Jamesem (Brad Pitt), kte­rá rych­le pře­růs­tá v nená­vist poté, co se sta­ne čle­nem ban­dy toho­to legen­dár­ní­ho psan­ce.

            Velké uzná­ní skli­dil také za svou roli po boku Eda Harrise, Morgana FreemanaMichelle Monaghan ve fil­mu Gone Baby Gone na moti­vy stej­no­jmen­né­ho romá­nu Dennise Lehanea. Tento sní­mek, kte­rý je režij­ním debu­tem Bena Afflecka, vyprá­ví pří­běh dvou bos­ton­ských detek­ti­vů, pát­ra­jí­cích po une­se­né čtyř­le­té hol­čič­ce.

            Společně s Mattem Damonem Affleck napsal a zahrál si v nezá­vis­lém road movie Gerry v režii Guse Van Santa. K vidě­ní byl také ve Van Santových fil­mech Dobrý Will HuntingZemřít pro. Dále má na svém kon­tě napří­klad film Christophera Nolana InterstellarMatthew McConaugheym, Jessicou ChastainAnne Hathaway, či sní­mek Pryč od pece, v němž si zahrál spo­leč­ně s Christianem Balem, Woody HarrelsonemZoe Saldanou.

             MICHELLE WILLIAMS (Randi) je jed­nou z nej­vy­hle­dá­va­něj­ších a nej­re­spek­to­va­něj­ších holly­wo­od­ských here­ček, kte­rý si za své výko­ny vyslou­ži­la Zlatý glo­bus, tři osca­ro­vé nomi­na­ce a také nomi­na­ci na Tony Award. Po boku Ryana Goslinga si zahrá­la ve fil­mu Dereka Cianfrance Blue Valentine a za svůj pozo­ru­hod­ný výkon v něm byla nomi­no­vá­na na Oscara, Zlatý glo­bus, cenu Broadcast Film Critics Association a Independent Spirit Award. Svým výko­nem ve fil­mu Anga Lee Zkrocená hora si Williams vyslou­ži­la nomi­na­ci na Independent Spirit Award, na cenu SAG, na Zlatý glo­bus, cenu BAFTA a cenu Broadcast Film Critics Association v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, a také nomi­na­ci na Oscara.

            V roce 2011 si Williams zahrá­la iko­nic­kou Marilyn Monroe ve fil­mu Můj týden s Marilyn spo­leč­ně s Kennethem BranaghemJudi Dench. Tato role jí vynes­la její tře­tí osca­ro­vou nomi­na­ci, zís­ka­la za ni Zlatý glo­bus a cenu Independent Spirit Award a nomi­no­vá­na byla také na cenu BAFTA a SAG.

            Při své prv­ní spo­lu­prá­ci s reži­sér­kou Kelly Reichardt si zahrá­la v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném nezá­vis­lém sním­ku Wendy a Lucy. Její dojem­ný a půso­bi­vý výkon byl v roce 2009 odmě­něn cenou Toronto Film Critics Award v kate­go­rii Nejlepší žen­ský herec­ký výkon, stej­ně jako i nomi­na­cí na cenu Independent Spirit Award. Williams a Reichardt zno­vu navá­za­ly spo­lu­prá­ci na his­to­ric­kém dra­ma­tu Zkratkou v Oregonu, kte­ré zís­ka­lo v roce 2011 cenu pro­du­cen­tů v rám­ci udí­le­ní Independent Spirit Awards, a v roce 2010 také cenu SIGNIS na fes­ti­va­lu v Benátkách. Jejich tře­tí spo­leč­ný sní­mek Certain Women měl v roce 2016 pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu Sundance, dočkal se bouř­li­vých reak­cí kri­ti­ky a do fil­mo­vé dis­tri­buce ho zakou­pi­la spo­leč­nost IFC Films.

             KYLE CHANDLER (Joe Chandler) je vyso­ce uzná­va­ný herec, jehož fil­mo­gra­fie je vypl­ně­na památ­ný­mi role­mi. Televizním divá­kům se do pově­do­mí nej­ví­ce zapsal svou rolí Erica Taylora v seri­á­lu Světla páteč­ní noci, jehož posled­ní sezó­na byla odvy­sí­lá­na v roce 2011 a skli­di­la úspěch u kri­ti­ky i u divá­ků. Po skon­če­ní této posled­ní sezó­ny zís­kal Chandler cenu Emmy v kate­go­rii Výjimečný herec­ký výkon v hlav­ní roli dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu.

            Chandlera je mož­no v sou­čas­né době spat­řit v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném seri­á­lu Bloodline sta­ni­ce Netflix, kte­rý pro­du­ku­jí tvůr­ci seri­á­lu Patty Hewes: Nebezpečná advo­kát­ka Todd Kessler, Daniel Zelman a Glenn Kessler. Drama, ve kte­rém se dále obje­vu­jí Ben Mendelsohn, Sissy SpacekLinda Cardellini sle­du­je osu­dy rodi­ny dospě­lých sou­ro­zen­ců, jejichž tajem­ství začí­na­jí vychá­zet naje­vo poté, co se domů vrá­tí jejich bra­tr. Za svůj výkon v prv­ní sezó­ně toho­to seri­á­lu byl Chandler nomi­no­ván na cenu Emmy v kate­go­rii Výjimečný herec­ký výkon v hlav­ní roli dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu.

            Před nedáv­nem si Chandler zahrál ve fil­mu CarolCate Blanchett a Rooney Marou. Film v režii Todda Haynese zís­kal řadu oce­ně­ní. Předtím byl Chandler k vidě­ní po boku Leonarda DiCapria, Matthewa McConaugheyhoJonaha Hilla ve fil­mu Martina Scorseseho Vlk z Wall Street. Zahrál si také ve fil­mu Bena Afflecka Argo, kte­rý zís­kal Oscar v kate­go­rii Nejlepší film a cenu SAG pro nej­lep­ší herec­ký tým, stej­ně jako řadu dal­ších oce­ně­ní. Chandler byl k vidě­ní i ve fil­mu 30 minut po půl­no­ci, dra­ma­tu v režii Kathryn Bigelow, kte­ré mapu­je deset let dlou­hý hon na Osamu Bin Ládina, kte­rý byl také nomi­no­ván na řadu pres­tiž­ních oce­ně­ní.

             LUCAS HEDGES (Patrick) je vše­stran­ný mla­dý herec, kte­ré­mu se daří budo­vat si znač­nou pověst a spo­lu­pra­co­val už s jed­ně­mi z nej­u­zná­va­něj­ších holly­wo­od­ských reži­sé­rů. Zatím napo­sle­dy dokon­čil Hedges natá­če­ní sním­ku Martina McDonagha Three Billboards Outside Ebbing, MissouriFrancis McDormandSamem Rockwellem. Na tele­viz­ních obra­zov­kách byl k vidě­ní v seri­á­lu sta­ni­ce NBC The Slap se Zacharym Quintem, Peterem SarsgaardemUmou Thurman.

            Hedges spo­lu­pra­co­val na dvou fil­mech s uzná­va­ným reži­sé­rem Wesem Andersonem: na fil­mu Až vyjde měsíc, ve kte­rém si zahrá­li také Edward Norton, Bill MurrayFrances McDormand, a na osca­ro­vém sním­ku Grandhotel BudapešťRalphem Fiennesem. V roce 2013 se obje­vil spo­leč­ně s Joshem BrolinemKate Winslet ve fil­mu Jasona Reitmana Prodloužený víkend a po boku Christopha Waltze byl k vidě­ní ve fil­mu Terryho Gilliama The Zero Theorem. Hedges si zahrál také ve fil­mu Michaela Cuesty Kill the MessengerJeremy Rennerem a ve fil­mu Danteho Arioly Arthur Newman spo­leč­ně s Colinem FirthemEmily Blunt.

             GRETCHEN MOL (Elise) je talen­to­va­ná hereč­ka, pro­sla­ve­ná svý­mi výji­meč­ný­mi diva­del­ní­mi i fil­mo­vý­mi výko­ny. Zanedlouho se obje­ví po boku Gerarda Butlera, Willema Dafoe, Alfreda MolinyAlison Brie ve fil­mu The Headhunter’s Calling. Film zob­ra­zu­je osu­dy nemi­lo­srd­né­ho per­so­na­lis­ty, kte­rý se vydá­vá pře­vzít jed­nu ze spo­leč­nos­tí, když one­moc­ní jeho dese­ti­le­tý syn a tím dojde ke stře­tu jeho osob­ních a pro­fes­ních zájmů.

            Mol v sou­čas­né době natá­čí nový původ­ní seri­ál Chance sta­ni­ce Hulu o forenz­ním neu­ropsy­chi­at­ro­vi, kte­rý je pro­ti své vůli vta­žen do násil­né­ho a nebez­peč­né­ho svě­ta záměn iden­ti­ty, poli­cej­ní korup­ce a dušev­ních cho­rob. Seriál Chance měl pre­mi­é­ru 19. říj­na 2016.

            Vloni se Mol obje­vi­la ve dru­hé sezó­ně původ­ní­ho seri­á­lu sta­ni­ce Amazon Studios Mozart in the Jungle, oce­ně­né­ho Zlatým gló­bem. Společně s Kristen Stewart, Glenn Close a Coreym Stollem byla k vidě­ní také v celo­ve­čer­ním sním­ku Anesthesia. Film, kte­rý napsal, pro­du­ko­val a reží­ro­val Tim Blake Nelson, zob­ra­zu­je pro­tí­na­jí­cí se osu­dy lidí v rám­ci dohry po násil­ném pře­pa­de­ní pro­fe­so­ra filo­zo­fie na Kolumbijské uni­ver­zi­tě.

            Předtím si Mol zahrá­la ve fil­mu Pravdivý pří­běh s Jamesem FrancemJonahem Hillem. Snímek zkou­má vztah mezi novi­ná­řem Michaelem Finkelem a vra­hem Christianem Longem, hle­da­ným FBI, kte­rý žil mimo Spojené stá­ty pod Finkelovým jmé­nem.

            Na fil­mo­vých plát­nech Mol debu­to­va­la ve fil­mu Spikea Leeho Sex po tele­fo­nu jako Dívka č. 12. Byla člen­kou herec­ké­ho týmu sním­ku 3:10 vlak do Yumy, nomi­no­va­né­ho na cenu SAG. Mezi její dal­ší fil­my pat­ří napří­klad Laggies, Ta zná­má Betty Page, Hráči, Sexuální rekon­struk­ce, hud­ba ze sou­sed­ní­ho poko­je, Pohřeb, The Last Time I Commited Suicide, Třinácté patro, Celebrity, Navždy má, Desatero, American Loser, Puccini pro začá­teč­ni­ce, Just Looking a Americká afé­ra.

            Na tele­viz­ních obra­zov­kách se Mol obje­vi­la v seri­á­lu Impérium mafie v Atlantic City se Stevem Buscemim a v letech 2011 a 2012 byla v rám­ci jeho herec­ké­ho týmu nomi­no­vá­na na cenu SAG. V téže kate­go­rii byl poté herec­ký tým toho­to seri­á­lu nomi­no­ván i v letech 2013, 2014 a 2015. Kromě toho ten­to seri­ál v roce 2011 zís­kal Zlatý glo­bus v kate­go­rii Nejlepší tele­viz­ní seri­ál: dra­ma.

             KENNETH LONERGAN (scé­nář, režie) na sebe fil­mo­vý svět upo­zor­nil už svým celo­ve­čer­ním sce­náris­tic­kým a režij­ním debu­tem Na mě se můžeš spo­leh­nout, kte­rý byl nomi­no­ván na Oscara a Zlatý glo­bus v kate­go­rii Nejlepší scé­nář, a zís­kal hlav­ní cenu poro­ty na fes­ti­va­lu Sundance, cenu Waldo Salt Screenwriting Award, cenu NY Film Critics Circle, LA Film Critics Circle a v kate­go­ri­ích Nejlepší film a Nejlepší scé­nář také cenu Independent Spirit Award, stej­ně jako i řadu dal­ších oce­ně­ní. Lonerganův dru­hý sní­mek Margaret z roku 2011 a jeho pro­dlou­že­ná ver­ze z roku 2012 zís­ka­ly cenu European Film Critics“ FIPRESCI na fil­mo­vém fes­ti­va­lu ve Vídni, cenu Traverse City Film Festival Founders Prize a vzbu­dil vel­kou pozor­nost u bez­počtu fil­mo­vých kri­ti­ků, novi­ná­řů a fil­mo­vých fanouš­ků po celém svě­tě. Je také spo­lu­au­to­rem scé­ná­řů k fil­mům Přeber si toGangy New Yorku, z nichž dru­hý jme­no­va­ný byl v roce 2002 nomi­no­ván v kate­go­rii Nejlepší původ­ní scé­nář na cenu WGA a na Oscara.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Místo u moře


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36952 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72273 KB. | 21.04.2024 - 23:06:54