Kritiky.cz > Recenze knih > Nechte se znovu nakopnout do života s knihou „DESATERO pro holky v nejlepších letech“.

Nechte se znovu nakopnout do života s knihou „DESATERO pro holky v nejlepších letech“.

desaterp
desaterp
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je vám pade­sát? Šedesát? Sedmdesát? Víc?

Chcete se obě­sit? Utopit? Spolykat práš­ky?

Zkuste si před­tím pře­číst tuhle kníž­ku.

Zase na star­tu.... asi tak nějak se cítí spous­ta žen: tj. sta­rá, ošk­li­vá, str­ha­ná žen­ská, o kte­rou nemá nikdo zájem, a kte­rá jen poslou­ži­la své­mu úče­lu, a nyní je odkopnu­tá jako již nepo­třeb­ná hrač­ka a mož­ná i nahra­ze­na mlad­ší kopií...

Když děti ode­jdou z domo­va a pes do věč­ných lovišť, nastá­vá svo­bo­da. Dost čas­to při­chá­zí ve stej­nou dobu, kdy kon­čí­te i se svým zaměst­ná­ním, tak­že je to svo­bo­da něko­li­ka­ná­sob­ná. Už nemu­sí­te brzy vstá­vat, už neho­ní­te kaž­dou minu­tu a netře­se­te se, že při­jde­te poz­dě do jes­lí, do škol­ky, do dru­ži­ny, na pora­du... Už se nebo­jí­te, že nestih­ne­te auto­bus, vlak, tram­vaj... Máte svo­bo­du, neo­me­ze­ně mož­nos­tí, ale čas­to taky plno stra­chu a pochyb­nos­tí. Spoustu vtí­ra­vých myš­le­nek, že život ute­kl, ani neví­te jak, že už o vás nikdo nesto­jí, nejste niko­mu potřeb­né, že už se za vámi žád­ný muž­ský neo­hléd­ne, a že už bude­te cho­dit jenom po dok­to­rech, a pla­kat nad hro­by svých blíz­kých.

Nemáte rády naro­ze­ni­ny, štve vás, že svíč­ky už by se na dort ani nevešly a mož­ná by vám ani nesta­čil dech na jejich sfouk­nu­tí. Ono ale oprav­du není nut­né dovo­lit myš­len­kám, aby se ubí­ra­ly tím­to smě­rem, pro­to­že život je krás­ný v jakém­ko­liv věku. Záleží pře­ce jenom na vás, jaký bude. Vy samy jste jeho reži­sé­rem, hlav­ní hrdin­kou i pro­du­cent­kou.

Rády a čas­to říká­me, že čas je jedi­ný spra­ved­li­vý soud­ní senát na svě­tě, pro­to­že všem odmě­řu­je stej­ně. Minuta má šede­sát sekund na hodin­kách koho­ko­liv, v kte­rém­ko­liv kou­tě země­kou­le. Je stej­ně dlou­há na hodin­kách ze zla­ta a posá­ze­ných dia­man­ty jako na bake­li­to­vém budí­ku za dvac­ku z obchod­ní­ho řetěz­ce. Tak proč se zabý­vat něčím, co stej­ně nezmě­ní­me? Proč si neu­žít kaž­dou vte­ři­nu, minu­tu, hodi­nu, den, týden, měsíc, rok? (Autorky)

DESATERO:

1)    Nic netr­vá věč­ně

2)    Neobtěžujte dru­hé svý­mi pro­blémy

3)    Vypusťte včas děti do živo­ta

4)    Buďte aktiv­ní a nor­mál­ní

5)    Sex na rok naro­ze­ní nedbá

6)    Vězte, že nikdo není doko­na­lý

7)    Mlčeti zla­to

8)    Pořád může­te něco nové­ho začít

9)    Na roz­dá­vá­ní máte času dost

10)  Nikdy není poz­dě!

Odkdy pat­ří ženy do staré­ho žele­za? Tato kni­ha vám uká­že, že pokud se ale­spoň tro­šič­ku bude­te sna­žit, a dáte na někte­ré z dob­ře míně­ných rad toho­to prů­vod­ce, tak si tak urči­tě nebu­de­te při­pa­dat NIKDY. Ostatně vše není jen o vzhle­du, ale o tom, jak se ve sku­teč­nos­ti cítí­me tam „uvnitř“. A je jen na nás, jak moc chce­me na sobě pra­co­vat či niko­liv.

Kniha vám nazna­čí a uká­že, jakým smě­rem se máte vydat, kde a jak na sobě pra­co­vat, pomů­že vám zno­vu obje­vit sebe sama. Tu žen­skou tj. spo­ko­je­nou, vitál­ní a hlav­ně sebe­vě­do­mou žen­skou, kte­rá si i po „odle­tu svých dětí z hníz­da“ umí svůj život uží­vat napl­no, rado­vat se z kaž­do­den­ních malič­kos­tí, milu­jí­cí nejen svůj život, ale hlav­ně i sama sebe. Ostatně člo­věk je tak mla­dý, jak mla­dý se cítí, tak proč se necí­tit stá­le tře­ba na tři­cet, čty­ři­cet let....

„Žijete jenom jed­nou! Tak by to mělo být zába­va!“ (Coco Chanel)

Stárněte osl­ni­vě!!!! Žádná žena není ošk­li­vá, jen někte­ré jsou líné!!! A pro­to vám autor­ky šikov­ně pora­dí, jak zapra­co­vat na svém zevnějš­ku, jak o sebe pečo­vat, dbát, jak pozmě­nit svůj „fád­ní“ šat­ník, zaži­té zvy­ky, a jakým novým akti­vi­tám bys­te se nao­pak moh­li začít věno­vat.

Desatero vám pomů­že najít tu správ­nou život­ní rov­no­váhu, poskyt­ne dob­ré tipy na to, jak napl­nit svůj nově naby­tý „vol­ný“ čas, při­ná­ší nej­růz­něj­ší tipy na akti­vi­ty, ale i to jak se nevy­hý­bat pří­pad­né lás­ce, pro­to­že i ta může při­jít v jakém­ko­li věku. Kromě „chu­tě“ a nápl­ně živo­ta se nevy­hý­bá ani otáz­kám týka­jí­cí se pří­pad­né nemo­ci a smr­ti.

Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná, dopl­ně­ná o úsměv­né his­tor­ky, jež vám polech­ta­jí brá­ni­ci, ale i o výro­ky a citá­ty zná­mých osob­nos­tí, jež vás nave­dou na tu správ­nou ces­tu za pozná­ním sebe sama.  Hledáte-li nový smy­sl živo­ta, urči­tě si tuto kni­hu nenech­te ujít. Bude vám vel­kým pomoc­ní­kem na své ces­tě sebe­po­zná­ní.

Pokud nebu­de­te chtít „Desatero“ číst celé, sta­čí nalis­to­vat kon­krét­ní kapi­to­lu - jed­no z při­ká­zá­ních, začíst se a vzít si z toho to, co prá­vě potře­bu­je­te pro kon­krét­ní den nebo pro­blém.

Tento „Průvodce pro hol­ky v nej­lep­ších letech“ aneb „Nové i tra­dič­ní poznatky a postu­py, kte­ré sto­jí za to vyzkou­šet“ vám zpes­t­ří a obo­ha­tí kaž­do­den­ní „mož­ná i tak tro­chu nud­ný a fád­ní“ život.

A pokud si bude­te chtít tro­chu zaex­pe­ri­men­to­vat, může­te se pus­tit do vaře­ní jed­not­li­vých eli­xí­rů. Autorky při­da­ly něko­lik osvěd­če­ných recep­tů, jež si dle jed­no­du­ché­ho návo­du může­te sami při­pra­vit např. „Životabudič“, „Česnekový eli­xír mlá­dí“, „Elixír z žen­še­nu“, „Granátový eli­xír“, „Odvar na posí­le­ní duše“, „Elixírová polév­ka“, a aby toho neby­lo málo, při­da­ly i malý bonus navíc v podo­bě „Receptu na dlou­ho­vě­kost pod­le Zity Kubátové“.

Kniha „zla­tých“ rad, úsměv­ných his­to­rek, moud­rých citá­tů v kom­bi­na­ci gro­tesk­ních a humor­ných ilu­stra­cí vytvo­ři­lo geni­ál­ní­ho prů­vod­ce pro „ženy nejen v letech“, kte­rý je pří­jem­ně nala­dí, povzbu­dí a pomů­že najít nový smy­sl živo­ta. A to nejen ženám v „letech“ ale i ostat­ním věko­vým kate­go­ri­ím.

DESATERO PRO HOLKY V NEJLEPŠÍCH LETECH

Napsaly: Marie Formáčková a Michaela Zindelová

Ilustrace: Lubomír Lichý

Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ

Praha 2017

Počet stran: 237


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65204 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71867 KB. | 18.07.2024 - 13:45:07