Kritiky.cz > Recenze knih > Kdes byla včera v noci

Kdes byla včera v noci

KdesByla
KdesByla
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jen těž­ko ucho­pi­tel­ná kni­ha. Jak z hle­dis­ka pří­bě­hu, tak z hle­dis­ka způ­so­bu vyprá­vě­ní.

Musím hned na začát­ku při­znat, že začíst se do této kni­hy může být znač­ně obtíž­né. Realita a sny či halu­ci­na­ce tu totiž vel­mi čas­to splý­va­jí a jsou od sebe těž­ko roze­zna­tel­né. Sledujeme pří­běh šest­nác­ti­le­té šika­no­va­né dív­ky jmé­nem Evelyn, kte­rá milu­je Kurta Cobaina tak moc, že ho při­ve­de zpát­ky mezi živé. Ačkoliv vzhle­dem k for­mě a žán­ru při­pus­tí­te tuto nere­ál­nou sku­teč­nost, stá­le tak tro­chu čeká­te, kdy se v kni­ze dočte­te, že vše je jen sen hlav­ní posta­vy.

Knihu čte­me nej­pr­ve z pohle­du Evelyn a po něja­ké době i z pohle­du její­ho zmrtvýchvsta­lé­ho pří­te­le. Vždy je ale vyprá­vě­ní veli­ce emo­ci­o­nál­ní a upřím­né. Sledujeme, jak se mla­dí lidé postup­ně stá­va­jí slav­ný­mi hudeb­ní­ky a ruku v ruce s tím likvi­du­jí pomo­cí drog své živo­ty i svůj vztah jed­no­ho k dru­hé­mu. Chvílemi se čte­ná­ři může i zdát, že kni­ha byla napsá­na pro­to, aby odra­di­la mla­dist­vé od uží­vá­ní návy­ko­vých látek. Odstrašující pří­klad by to jis­tě byl, ovšem neu­mím si před­sta­vit rodi­če, kte­rý by své­mu dospí­va­jí­cí­mu dítě­ti sám vlo­žil tuto kni­hu do rukou.

V prv­ní řadě se samo­zřej­mě jed­ná o pří­běh neo­by­čej­ně obrov­ské lás­ky, ovšem poja­tý úpl­ně jinak než by se u této „defi­ni­ce“ čeka­lo. To kaž­do­pád­ně při­dá­vá kni­ze na ori­gi­na­li­tě. Stejně tak jako fakt, že čte­nář si nemů­že být nikdy jis­tý tím, zda to, co čte, je sku­teč­ně prav­da. I kdy­by totiž posta­va popi­so­va­la sku­teč­ně věci, kte­ré vidí a cítí, nezna­me­ná to (vzhle­dem k její takřka per­ma­nent­ní dro­go­vé eufo­rii), že je to objek­tiv­ní rea­li­ta. Svým způ­so­bem je vlast­ně neu­stá­le jen na vás, čemu chce­te věřit a jak si to všech­no sami inter­pre­tu­je­te.

Tato kni­ha roz­hod­ně není pro kaž­dé­ho. Pokud máte rádi jas­ný pří­běh, do kte­ré­ho se může­te začíst a bude vás napí­nat od začát­ku až do kon­ce, pak po této pub­li­ka­ci roz­hod­ně nesa­hej­te. Kdes byla vče­ra v noci je dílo pro ty, kte­ří si chtě­jí pře­číst něco jiné­ho. Pro čte­ná­ře, kte­rý je ochot­ný zce­la opus­tit logi­ku všed­ní­ho svě­ta a nechat se vtáh­nout do neko­neč­né­ho sle­du udá­los­tí, snů, úvah a sta­vů dro­go­vě otu­pě­lé mys­li.

Knihu si může­te kou­pit na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 254 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • AMI 3: Ami přilétá potřetí se svou vnitřní civilizací5. února 2018 AMI 3: Ami přilétá potřetí se svou vnitřní civilizací Třetí ze série Amiho, je asi nejbarevnější, co se týče obrazů, které se vám budou rojit v hlavě při čtení. Nejnapínavější a nejakčnější. Hluboká moudra bych řekla, že byla řečena už […] Posted in Recenze knih
  • Batman V Superman: Úsvit spravedlnosti - screeny z teaseru20. dubna 2015 Batman V Superman: Úsvit spravedlnosti - screeny z teaseru Trailer na Youtube. Posted in Články
  • Moscow Mission11. ledna 2024 Moscow Mission Nebylo to špatný, ale čekal jsem víc. Herman Yau občas umí překvapit a finální akční nálož po 4 hvězdě pomrkává, ale nedostane ji. Příběh sleduje skupinu detektivů, kteří pátraji po […] Posted in Krátké recenze
  • LETITIA WRIGHT15. února 2018 LETITIA WRIGHT LETITIA WRIGHT (Shuri) vystudovala Identity School of Acting v Londýně. Navzdory svým pouhým 23 rokům se jedná o zkušenou a úspěšnou herečku, jež má na svém kontě pozoruhodné množství […] Posted in Profily osob
  • RECENZE – VÍKEND PLNÝ VINY23. března 2023 RECENZE – VÍKEND PLNÝ VINY Autorka: Sandie JonesováPřeklad: Michaela MartinováNakladatelství: CosmopolisRok vydání v ČR: 2023Počet stran: 320Vazba: měkká / brožovanáISBN: 978-80-271-3641-4Anotace:Rachel a […] Posted in Recenze knih
  • The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Ali Abbasi2. července 2018 The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Ali Abbasi Posted in MFF Karlovy Vary
  • Car, The (1977)11. ledna 2013 Car, The (1977) Krajinou se prohání nablýskané černé auto, které zabíjí každého napotkání. Wade Parent pracuje jako zástupce šerifa v jednom malém městečku, které leží na samé hranici s vyprahlou […] Posted in Horory
  • Nocni mura pred Vanoci9. dubna 2006 Nocni mura pred Vanoci Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu! Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě […] Posted in Filmové recenze
  • Shrek: Zvonec a konec19. července 2010 Shrek: Zvonec a konec Tento čtvrtý díl byl v pojetí rodinného soužití Shreka, Fiony, jejich 3 dětí a jejich dobrých přátel. Některé pasáže byly vtipné a některé byly hlavně v začátku filmu, bohužel pro malého […] Posted in Filmové recenze
  • Lee Harper: Postav hlídku12. září 2016 Lee Harper: Postav hlídku Postav hlídku je pokračováním úspěšné knihy Jako zabít ptáčka. Dalo by se říct, že se jedná sice o jakýsi druhý díl, ale zajímavé je to, že Postav hlídku autorka Harper Lee napsala již […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,43426 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71482 KB. | 25.06.2024 - 20:52:56