Kritiky.cz > Recenze knih > Filípek od Zuzany Štelbaské

Filípek od Zuzany Štelbaské

filip e1548101425567
filip e1548101425567
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filípek je stej­ný jako spous­ta jiných klu­ků, je zvě­da­vý, rád se učí nové věci a vel­mi vší­ma­vý ke své­mu oko­lí. Je to malý roz­pus­ti­lý klu­či­na se střa­pa­tou hla­vou a s vla­sy bar­vy pše­ni­ce, kte­rá prá­vě dozrá­vá na poli. Pod vla­sy vyku­ku­jí dvě chyt­ré oči, nos jako knof­lí­ček a doši­ro­ka se usmí­va­jí­cí ústa.

Táta s Filípkem jez­di­li na kole k jeze­ru sko­ro kaž­dý den, a to po celý rok. A prá­vě u jeze­ra Filípek nej­ra­dě­ji trá­vil s tatín­kem vše­chen vol­ný čas. Táta, jež doká­zal celé hodi­ny sedět u jeze­ra, číst si ane­bo se dívat na hla­di­nu jeze­ra, chy­tal hlav­ně ryby, kdež­to Filípek si radě­ji hrál na les­ní­ho skřít­ka a neda­leký les byla jeho taju­pl­ná skrýš a skřít­ko­vé krá­lov­ství.

Zde měl nej­růz­něj­ší kama­rá­dy v podo­bě skřít­ků, jež rád pojme­no­vá­val a vymýš­lel jim nej­růz­něj­ší jmé­na. Jeho les­ní skřít­ko­vé ho chrá­ní před pří­pad­ným nebez­pe­čí jako napří­klad před šlápnu­tím na zmi­ji.

Kromě úžas­ných skřít­ků si poví­dá i  s jed­not­li­vý­mi zví­řát­ky a vede s nimi báječ­né roz­ho­vo­ry, kte­ré zajis­té upou­ta­jí pozor­nost kaž­dé­ho, malé­ho čte­ná­ře. Dozvídá se spous­tu uži­teč­ných a potřeb­ných infor­ma­cí, jež si doká­že vel­mi živě před­sta­vit a doslo­va se se vžít např. do kůže tcho­ře, do větrem šle­ha­ných kří­del káně­te a tak pro­ží­vat spous­tu neza­po­me­nu­tel­ných dob­ro­druž­stvích.

Filípek dis­po­nu­je skvě­lým pozo­ro­va­cím talen­tem, buj­nou fan­ta­zii, smys­lem pro detail, vší­má si krá­sy a jedi­neč­nos­ti pří­ro­dy; a v nepo­sled­ní řadě i zázra­ku živých tvo­rů.

Ovšem vše krás­né jed­nou kon­čí, a i Filípek musí jed­no­ho dne nastou­pit do ško­ly. Na jed­nu stra­nu se moc těšil, že už půjde do ško­ly a bude na škol­ních chod­bách potká­vat svo­jí sest­ru Jitřenku, ale na stra­nu dru­hou měl strach, že les, jeze­ro a své kama­rá­dy skřít­ky dlou­ho neu­vi­dí.

A copak geni­ál­ní­ho vymys­lí tatí­nek na to, aby si Filípek mohl vzít s sebou do ško­ly celý les? Co úžas­né­ho mu pora­dí? Zažene ten­to skvě­lý plán všech­ny Filípkovy chmu­ry? A bude Filípek pak koneč­ně spo­ko­je­ný a šťast­ný?

Kdoví, tře­ba se vaše děti také zapo­jí a stej­ně jako Filípek, i ony s sebou budou nosit svůj milo­va­ný les, a les tak bude moci být pořád s nimi, ale to už moc před­bí­hám....

„Les nemá návštěv­ní hodi­ny, může­me tam jít kdy­ko­liv.“

Však Filípek se nako­nec nebu­de moci dočkat toho, až se budou ve ško­le učit o lese, aby pak mohl svým spo­lu­žá­kům o něm krás­ně vyprá­vět....

Knížka Filípek je vhod­ná pro všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neboť jed­not­li­vé pří­běhy kaž­dé­ho, malé­ho čte­ná­ře hned vtáh­nou do děje. Jednotlivé kapi­to­ly jsou krát­ké, dopl­ně­né o spous­tu roz­ho­vo­rů, z kte­rých se děti dozví spous­tu důle­ži­tých infor­ma­cí a skvě­le si obo­ha­tí své zna­los­ti týka­jí­cích se živo­či­chů žijí­cích v lese nebo u vody.

„Filípek“ je navíc dopl­něn krás­ný­mi, pou­ta­vý­mi a srdeč­ný­mi obráz­ky od Evy Chupíkové, jež pří­mo zahře­jí u srd­ce. Jsou krás­ně pro­kres­le­né a barev­né, a svým ztvár­ně­ním dotvá­ří buj­nou fan­ta­zii a před­sta­vi­vost při čte­ní jed­not­li­vých řád­ků.

Knížka je moc hez­ky zpra­co­vá­na, jak sty­lis­tic­ky, tak i obraz­ně, a po dlou­hé době můžu říct, že je to jed­na z TOP kní­žek, kte­rá by nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce kaž­dé­ho malé­ho, zví­da­vé­ho čte­ná­ře.

Filípek

Napsala: Zuzana Štelbaská

Ilustrace: Eva Chupíková

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment v Praze v roce 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

První vydá­ní

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 76

Pro děti od 5 let

ISBN 978-80-253-3925-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32690 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71875 KB. | 29.02.2024 - 23:26:17