Kritiky.cz > Recenze knih > Tohle je háčkování – Pavlína Martiňáková

Tohle je háčkování – Pavlína Martiňáková

36676358
36676358
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Líbí se vám háč­ko­va­né výrob­ky, oble­če­ní, hrač­ky, už něko­li­krát jste se pokou­še­li nau­čit háč­ko­vat, ale po něko­li­ka neu­spě­ších jste to nako­nec vzda­li? Nebo stá­le nemá­te zku­še­nos­ti s háč­ko­vá­ním, ale přes­to vás ten­to způ­sob tvo­ře­ní láká a pře­mýš­lí­te, kte­rá kníž­ka, jichž je na trhu spous­ty, vás nej­lé­pe pro­ve­de začát­ky a prv­ní­mi úska­lí­mi háč­ko­vá­ní.

Pak zaměř­te pozor­nost na novou kni­hu, kte­rá nyní vychá­zí v nakla­da­tel­ství Cpress a kte­rá vás krok za kro­kem sezná­mí se zákla­dy háč­ko­vá­ní, a navíc poskyt­ne rov­nou i nápa­dy na vytvo­ře­ní vlast­ních jed­no­du­chých výrob­ků, ze kte­rých bude­te mít radost vy či ji může­te udě­lat něko­mu jiné­mu.

Z prv­ní­ho dojmu můžou pojmy jako krát­ký slou­pek, dlou­hý slou­pek, pev­né oko znít tro­chu děsi­vě a slo­ži­tě, ale tak těž­ké to není. Což se sna­ží doká­zat i čes­ká autor­ka Pavlína Martiňáková ve své nové kni­ze. Autorka, kte­rá vede kur­zy háč­ko­vá­ní, má s ním boha­té zku­še­nos­ti, tudíž i ví, kde mohou nastat pro­blémy u začá­teč­ní­ků, kte­ří tepr­ve do tajů  háč­ko­vá­ní pro­ni­ka­jí.

V úvo­du kni­hy autor­ka sezna­mu­je se základ­ní­mi pomůc­ka­mi, bez kte­rých se neo­be­jde­te. Moc jich potře­bo­vat nebu­de­te, což je na háč­ko­vá­ní také krás­né. Poradí vám, jak vybrat háček, jeho sílu a také vhod­nou pří­zi.

Kapitoly jsou seřa­ze­ny od nej­jed­no­duš­ších pro­jek­tů k těm slo­ži­těj­ším.  V kapi­to­le najde­te návod na urči­tou tech­ni­ku, kte­rá je vysvět­le­na jak písem­ně, tak i pomo­cí názor­ných foto­gra­fií.  A abys­te si nau­če­nou tech­ni­ku pro­cvi­či­li, najde­te dále jeden kon­krét­ní pro­jekt na vytvo­ře­ní výrob­ku. Projekty autor­ka vybí­ra­la peč­li­vě, aby byly jed­no­du­ché a zvlá­dl je oprav­du kaž­dý, ale záro­veň aby umož­ňo­val i tro­chu vari­a­bi­li­ty.  Např. v prv­ní kapi­to­le se nau­čí­te řetíz­ko­vá oka a násled­ně krát­ké sloup­ky, kte­ré pro­cvi­čí­te na háč­ko­vá­ní pouz­d­ra na mobil.

Každá dal­ší kapi­to­la vás nau­čí dal­ší tech­ni­ky a při­ne­se návo­dy na dal­ší výrob­ky, jako je nákrč­ník z dlou­hých sloup­ků, čepi­ce vytvo­ře­ná z polo­sloup­ků . Ke kon­ci již najde­te výrob­ky, kte­ré kom­bi­nu­jí nau­če­né základ­ní tech­ni­ky háč­ko­vá­ní (dlou­hý slou­pek, krát­ký slou­pek apod.) ve slo­ži­těj­ších vzo­rech. A tak si může­te vytvo­řit tře­ba vlast­ní háč­ko­va­nou deku či obal na pol­štá­řek. V posled­ní kapi­to­le najde­te pár tipů, jak zužit­ko­vat zbyt­ky z pří­zí, kte­ré vám záko­ni­tě zůsta­nou.  Úplně na kon­ci je jed­no­du­ché shr­nu­tí pou­ži­tých tech­nik.

Knížka má pěk­ný for­mát s tvr­dý­mi des­ka­mi, kdy se vám kni­ha jen tak nepo­ško­dí. Členění kni­hy je logic­ké a výho­da je, že se sku­teč­ně postu­pu­je od nej­jed­no­duš­ších postu­pů k slo­ži­těj­ším.  Kromě popi­su je vše dopl­ně­no spous­tou názor­ných foto­gra­fií pro lep­ší pocho­pe­ní.

Ačkoli mám zákla­dy háč­ko­vá­ní již dáv­no za sebou, přes­to v kni­ze najdu inspi­ra­ci i já pro tvor­bu nových výrob­ků a kdy­bych něja­kou tech­ni­ku pře­ci jen zapo­mně­la, mohu si ji díky této kníž­ce snad­no při­po­me­nout.

Knihu tedy dopo­ru­ču­ji nejen začá­teč­ní­kům, kte­ří v ní  obje­ví prak­tic­ké­ho prů­vod­ce při začát­ku háč­ko­vá­ní, ale i pokro­či­lej­ším, kte­ří se můžou i lec­če­mu při­u­čit nebo ale­spoň zís­kat návo­dy na výro­bu někte­rých výrob­ků.


Autor: Pavlína Martiňáková

Nakladatelství:  Cpress

Počet stran: 128

Žánr: tvo­ře­ní, ruč­ní prá­ce

Hodnocení: 100 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství se sle­vou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Háčkované čtverce18. ledna 2024 Háčkované čtverce Milovníci ručních prací, konkrétně háčkování, by měli zpozornit. Na trhu je nová kniha Háčkované čtverce, která nabízí přes 100 motivů, kdy inspirace pochází přímo ozdobných keramických […] Posted in Recenze knih
  • 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE9. června 2019 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE Všechny tvořivé duše určitě znají velmi oblíbený český časopis věnující se tvoření tj. AMOS, který po dobu 15 let vychází pravidelně čtvrtletně. Tato velmi nápaditá a kreativní kniha […] Posted in Recenze knih
  • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […] Posted in Recenze knih
  • Dům (Dom 2011)18. června 2012 Dům (Dom 2011) Film Dům slovenské režisérky Zuzany Liové je snímkem, na který jsem se dlouho těšil. Film získal slušné kritiky a i diváci mu vyjádřili svoji návštěvou biografů přízeň. Dokonalý předpoklad […] Posted in Filmové recenze
  • People Can Fly pracuje na nových AAA hrách pro Take-Two a...4. prosince 2020 People Can Fly pracuje na nových AAA hrách pro Take-Two a... People Can Fly pracuje na nových AAA hrách pro Take-Two a Square Enix. Polské studio je podepsáno pod značkami jako Fortnite, Bulletstorm, Gears of War, Painkiller nebo Outriders, které […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Halloween (2018) – Recenze – 70%12. října 2018 Halloween (2018) – Recenze – 70% První Halloween natočil v roce 1978 slavný režisér John Carpenter, který tím dal vzniknout kanonické hororové sérii, v níž je nicméně opravdu dobrý jen ten úplně první film (jediný, který […] Posted in Filmové recenze
  • Birds, The (1963)2. ledna 2018 Birds, The (1963) Alfred Hitchcock nám ukáže, že i ptáci můžou být pěkně nebezpeční… Blonďatá Melanie žije dosti rozverným a „divokým“ životem. Dcera movitého spolumajitele […] Posted in Horory
  • Pohádka pro dospělé to je pátý díl Ramba - Rambo: Poslední krev24. září 2019 Pohádka pro dospělé to je pátý díl Ramba - Rambo: Poslední krev John Rambo v hereckém obsazení – Sylvestr Stallon se vrací k blízkým, dobrým lidem. Na ranči v Arizoně vychovává jako svoji dceru dívku, která je v nejasném příbuzenském poměru k hlavní […] Posted in Filmové recenze
  • #1985: Tokijský ghúl 14 - 50 %24. května 2019 #1985: Tokijský ghúl 14 - 50 % Tokijský ghúl 14 (東京喰種)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 133 až 143 série "Tōkyō Gūru" (japonsky 東京喰種) v roce 2014. České vydání má 228 […] Posted in Recenze komiksů
  • Martin Scorsese7. února 2005 Martin Scorsese Jeden z nejoceňovanějších amerických režisérů současnosti oslavil loni v listopadu dvaašedesátiny. Rodák z newyorského Queensu, jehož počátky v 70. letech jsou nedílně spjaty s aktivitami […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55933 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72289 KB. | 24.05.2024 - 11:31:14