Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzlo psané rukou

Kouzlo psané rukou

DSC 0218 c
DSC 0218 c
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se hol­čič­ka Mira vydá na ces­tu pora­zit krá­le Stejnosti a zachrá­nit svět lidí, setká­vá se s růz­ný­mi pohád­ko­vý­mi posta­vič­ka­mi a jejich kouz­ly. Hlavním pomoc­ní­kem při pře­ko­ná­vá­ní pře­ká­žek a úko­lů je pře­de­vším její fan­ta­zie. Proti sna­ze krá­le Stejnosti po sjed­no­co­vá­ní tva­rů a zru­šit všech­ny odliš­nos­ti pak Mira vyu­ží­vá pomo­ci bytos­tí magic­ké­ho svě­ta. Mira i její kama­rád Takeo mají zví­da­vou a kama­rád­skou pova­hu. Na své dob­ro­druž­né ces­tě se učí vní­mat a pozná­vat pří­ro­du, linie i růz­né zna­ky. Ačkoliv pří­běh začí­ná v měst­ském pro­stře­dí, veli­ce rych­le pře­chá­zí do fan­ta­zij­ní kra­ji­ny. Značně pro­měn­li­vé pro­stře­dí je domo­vem pro mno­ho bytos­tí s nevšed­ní­mi jmé­ny i vlast­nost­mi. Putování Miry má jas­ný cíl, ale jed­not­li­vá setká­ní nepo­strá­da­jí napě­tí a v mno­ha pří­pa­dech jsou i zdro­jem pou­če­ní nebo pozná­ní.

Děj kni­hy je roz­dě­len do osmi kapi­tol a v kaž­dé kapi­to­le jsou při­dě­le­né úko­ly, kte­ré jsou umís­tě­né mís­to infor­ma­cí o obsa­hu před začát­kem pří­bě­hu a nabí­ze­jí úko­ly pro roz­voj gra­fic­kých schop­nos­tí. Náročnost úko­lů se postup­ně zvy­šu­je a kro­mě linií a zna­ků obsa­hu­jí i pís­me­na a čís­li­ce. Je tedy mož­né postu­po­vat samo­stat­ně s pro­cvi­čo­vá­ním kali­gra­fic­kých linií a zna­ků pod­le meto­dic­ké­ho návo­du a bez návaz­nos­ti na zna­lost pří­bě­hu, nebo vní­mat zna­ky a linie zakom­po­no­va­né do pří­bě­hu v kom­bi­na­ci s tex­tem na strán­kách kni­hy a gra­fo­mo­to­ri­ku pro­cvi­čo­vat až v návaz­nos­ti na pří­běh.

Autorkou tex­tu, kali­gra­fie a map je Nikola Klanicová a ilu­stra­ce vytvo­ři­la Yukiko Taima. Kniha vyja­dřu­je sna­hu auto­rek vytvo­řit kom­pakt­ní dílo, kde text, ilu­stra­ce i kali­gra­fie se vzá­jem­ně pro­po­jí. Domnívám se, že kni­ha moh­la dopad­nout lépe. Nepotěšila mě strán­ka 67, kde zůsta­ly 2/3 strán­ky zce­la prázd­né. Také pro­po­je­ní tex­to­vých čás­tí s kali­gra­fic­ký­mi zna­ky není pří­liš nápa­di­té. Kdo bude una­ven tex­tem, ten si může nalis­to­vat strán­ky 96-107, tam ho pros­tě nena­jde.

Kniha mě zau­ja­la jako celek i jako ukáz­ka pro­po­je­ní pří­bě­hu s vyu­ži­tím kali­gra­fie. Samotný pří­běh je tro­chu kostr­ba­tý a pro­sy­ce­ný změ­na­mi a popi­sy tak, že se vytrá­cí návaz­nost děje. Klanicová do své­ho pří­bě­hu zapo­ji­la i pojmy z japon­šti­ny a samot­ný pří­běh při­po­mí­ná, že výraz japon­ská kali­gra­fie nebo­li ŠODÓ lze pře­lo­žit jako šo – psát + dó – ces­ta = ces­ta psa­ní. Osobně mě zau­ja­la část věno­va­ná japon­ských názvům pro růz­né dru­hy deš­tě v kapi­to­le Zakletá voda. Je to vel­mi poe­tic­ké a sou­čas­ně nutí k zamyš­le­ní, jak lze vyjá­d­řit pro­ži­tek nebo růz­né vlast­nos­ti deš­tě. Oceňuji nápa­di­té zapo­je­ní čís­lic a pís­men do děje. Nápadité mi při­pa­dá i vol­ba jmen jed­not­li­vých postav magic­ké­ho svě­ta jako je např. Cimfáček, Saturnie, Lemniskáta atd. Místo agre­siv­ních popi­sů a poj­mů vyu­ži­la autor­ka popis pro­měn v pří­ro­dě nebo s pomo­cí kou­zel. Příběh pod­po­ru­je roz­voj fan­ta­zie a vní­má­ní změn v cho­vá­ní růz­ných postav i v pří­ro­dě.

Kniha půso­bí pozi­tiv­ně, přes­to­že dív­čí hrdin­ka i její kama­rád mají před sebou zlé­ho pro­tiv­ní­ka. Je vhod­ná pro čte­ná­ře od mlad­ší­ho škol­ní­ho věku, kte­ří mohou oce­nit magic­ký svět. Inspirativní může být pro rodi­če a peda­go­gům může nabíd­nout zají­ma­vý meto­dic­ký mate­ri­ál. Neudivilo by mě, kdy­by se kni­ha sta­la námě­tem pro nato­če­ní ani­mo­va­né­ho fil­mu. To uká­že jen čas.

Hodnotím 50 %


Zdroj foto: Vlasní foto


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nespoutaný Django23. června 2022 Nespoutaný Django Trvalo velmi dlouho, než se Quentin Tarantino a žánr westernu potkali. Jejich první setkání skončilo ideálním sňatkem, jaký bychom jim mohli pouze závidět, kdyby se s námi nepodělili o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Farma SK – 8. série – 71. díl7. června 2017 Farma SK – 8. série – 71. díl https://www.youtube.com/watch?v=zOwQdy5vbgg Posted in Reality show
  • Venom 2: Carnage přichází (Venom: Let There Be Carnage) – Recenze – 40 %15. října 2021 Venom 2: Carnage přichází (Venom: Let There Be Carnage) – Recenze – 40 % Pokračování komiksového filmu Venom z roku 2018 navazuje na jeho potitulkovou scénu, v níž se objevil na doživotí odsouzený sériový vrah Cletus (Woody Harrelson). Do vězení za ním dochází […] Posted in Filmové recenze
  • No Telling (1991)8. září 2022 No Telling (1991) Zvrácené experimenty na zvířatech ve jménu vědy, jsou pro něj důležitější, než vlastní rodina.Mladý manželský pár se stěhuje na venkov. Ona je malířka, on mladý nadějný chirurg a […] Posted in Horory
  • Má to háček27. září 2023 Má to háček Kniha Má to háček je volně navazující díl na knihu Holka přes palubu. I když jste zrovna první díl nečetli, souvislosti pochopíte, i bez předchozí knihy. Autorka nám, totiž připomene […] Posted in Recenze knih
  • Zelená kniha | Green Book11. března 2019 Zelená kniha | Green Book Oscarová sezona skončila a loňský rok má své jasné vítěze. Jeden z nich, dobové drama Zelená kniha, které si pro sebe urvalo na Oscarech hned tři ocenění, včetně toho za nejlepší film […] Posted in Filmové recenze
  • Tání (Het smelt) – Recenze – 70 %21. ledna 2024 Tání (Het smelt) – Recenze – 70 % Belgické drama Tání natočila v koprodukci s Nizozemskem debutující režisérka a scenáristka Veerle Baetens, která je jinak známou a zkušenou belgickou herečkou. Předlohou pro její film se […] Posted in Filmové recenze
  • Requin, The (2022)9. února 2022 Requin, The (2022) Tropická bouře a hladoví žraloci dokáží znechutit dovolenou nejen v nádherném Vietnamu…Jaelyn nedávno potratila a psychicky se zhroutila. I z toho důvodu se […] Posted in Horory
  • Titulky k Grantchester S06E08 - Episode #6.83. listopadu 2021 Titulky k Grantchester S06E08 - Episode #6.8 Máme tu poslední díl šesté série. Will a Geordie řeší případ vraždy, která se jeví jako vloupání. Geordie řeší své démony z války a Will se bude bát o své místo faráře v Grantchesteru. […] Posted in Titulky
  • Sobota v Anifestu28. dubna 2012 Sobota v Anifestu Bohužel jenom o víkendu mám čas zajít na Anifest, a tak bohužel nemůžu psát článek o celém průběhu. První den tedy, který jsem se zúčastnil za Anifest je sobota, kde jsem se zúčastnil […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,73986 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71586 KB. | 23.06.2024 - 09:03:05