Kritiky.cz > Recenze knih > Mělas to vědět – nelze věřit ani tomu nejbližšímu

Mělas to vědět – nelze věřit ani tomu nejbližšímu

078
078
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Grace Sachsová dosáh­la vše­ho, po čem tou­ži­la. Měla hez­ký byt v New Yorku, vyhlá­še­nou tera­pe­u­tic­kou pra­xi a man­že­la Jonathana, dět­ské­ho onko­lo­ga, kte­ré­mu sto­pro­cent­ně věři­la. Dvanáctiletý syn Henry navště­vo­val pres­tiž­ní sou­kro­mou ško­lu Rearden, již kdy­si stu­do­va­la i ona. Připravovala k vydá­ní kni­hu s názvem Mělas to vědět, v níž shr­nu­la poznatky o tom, jak si vybrat part­ne­ra.

Zdánlivě idy­lic­ký život se však jed­no­ho dne zne­na­dá­ní změ­nil. Matka syno­va spo­lu­žá­ka, kte­rou téměř nezna­la, Malaga Alvesová, byla nale­ze­na mrt­vá a Gracin muž zmi­zel. Hrdinka je nechtě­ně zaple­te­na do vyšet­řo­vá­ní a čelí nepří­jem­ným otáz­kám poli­cie.

Patnáct let pro­vo­zo­va­la man­žel­skou porad­nu a sna­ži­la se pomá­hat párům zno­vu najít spo­leč­nou řeč. Obvykle hned na prv­ní schůz­ce pozna­la, co je v daném vzta­hu špat­ně. Teď  však náh­le muse­la popřít vše, o čem byla pře­svěd­če­na, že je prav­da.

Psychothriller začí­ná pozvol­na. Čtenář je postup­ně uvá­děn do děje a sezna­mo­ván s živo­tem vyš­ší střed­ní tří­dy v ame­ric­kém vel­ko­měs­tě. Zpočátku se setká­vá­me se vzdě­la­nou a sebe­jis­tou psy­cho­te­ra­pe­u­t­kou, kte­rá netu­ší, že omluv­ná sms na škol­ní auk­ci bude tím posled­ním kon­tak­tem s tím, koho milo­va­la. Zjišťuje, že sou­cit­ný, věr­ný a pozor­ný man­žel byl někým zce­la jiným.

V prů­bě­hu pří­bě­hu se odkrý­vá Jonathanova pra­vá pova­ha i důvod, proč se pře­stal stý­kat s rodi­či i bra­t­rem.

Odcizil všech­ny šper­ky z Gracina sej­fu? Opravdu byl tak uzná­va­ným a oblí­be­ným léka­řem? Z jaké­ho důvo­du uprchl? I na tyto otáz­ky se zou­fa­lá žena sna­ží najít odpo­věď.

Vzpomíná na roman­tic­ké prv­ní setká­ní, jež bylo pro ni osu­do­vé, a ona věři­la, že ten roz­cu­cha­ný stu­dent s košem prádla je pro ni tím pra­vým.

Postavy pří­bě­hu plas­tic­ky vystu­pu­jí ze strá­nek a bar­vi­tě vykres­le­né pro­stře­dí od tma­vě růžo­vé růže v pra­cov­ně po oblí­be­ný druh čaje půso­bí auten­tic­ky. Na poci­ty hrdin­ky je kla­den vel­ký důraz, díky čemuž půso­bí reál­ně­ji a uvě­ři­tel­ně.

Bude ochot­na odjet z rod­né­ho měs­ta i ukon­čit pro­voz ordi­na­ce? Dokáže najít ztra­ce­nou sebe­jis­to­tu a začít zno­vu? Jak se vyrov­ná její syn se ztrá­tou otce? To zjis­tí­me po pře­čte­ní romá­nu.

Dle kniž­ní před­lo­hy Mělas to vědět byla nato­če­na šes­ti­díl­ná mini­sé­rie scé­náris­ty Davida E. Kelleyho a reži­sér­ky Susanne Bierové s Nicole Kidmanovou a Hughem Grantem v hlav­ních rolích. Liší se nejen jmé­na postav, ale i pro­stře­dí. Film se ode­hrá­vá pře­váž­ně v soud­ní síni, avšak v kni­ze není o sou­du ani zmín­ka. Přestože Jonathan má ve sním­ku vel­ký pro­stor k pro­je­vu, v před­lo­ze se o něm dozví­dá­me pou­ze z vyprá­vě­ní ostat­ních. O jeho psy­chi­ce a sku­teč­ných pohnut­kách nezjis­tí­me nic a vše je zob­ra­ze­no pou­ze v názna­ku. I jeho dopis urče­ný Grace je patr­ně pou­ze dal­ší z jeho lží, jak tvr­dil vyšet­řo­va­tel.

Autorka Jean Hanff Korelitzová pochá­zí z New Yorku. Studovala na uni­ver­zi­tě v Cambridge a pro­sla­vi­la se záslu­hou svých novel, diva­del­ních her i něko­li­ka romá­nů, z nichž nej­zná­měj­ší je Doznání.

„Nesmíte si vybí­rat nevhod­né pro­tějš­ky,“ vysvět­lu­je Grace v začát­ku pří­bě­hu. „Jakmile si jed­nou vybe­re­te špat­ně, může­te se tře­ba sta­vět na hla­vu. To man­žel­ství už neza­chrá­ní­te.“

Myslela, že jí se to nikdy nesta­ne. A nako­nec se ocit­la v situ­a­ci žen, jimž se tolik let sna­ži­la pomo­ci.

 

Autor: Jean Hanff Korelitzová

Název: Mělas to vědět

Nakladatelství: Grada Publishing, a.s., pod znač­kou Cosmopolis

Datum vydá­ní: 27. 10. 2020

ISBN: 978-80-271-1729-1

Formát: 145 × 205

Počet stran: 448

Jazyk: češ­ti­na

Hodnocení: 90 %

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51939 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71672 KB. | 14.07.2024 - 13:08:47