Kritiky.cz > Recenze knih > Léčivé pohádky pro dětskou duši

Léčivé pohádky pro dětskou duši

LPDD
LPDD
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knížka „Léčivé pohád­ky pro dět­skou duši“ od Romany Suché potě­ší nejen děti všech věko­vých kate­go­rií, ale i jejich rodi­če. Jak už samot­ný název kni­hy napo­ví­dá, nejed­ná se jen tak o oby­čej­né pohád­ky, ale o pří­běhy pra­cu­jí­cí s živou před­sta­vi­vos­tí dětí tak, aby je co nej­ví­ce vtáh­la do děje jed­no­ho z osmi krás­ných pří­bě­hů, a sta­ly se tak jejich sou­čás­tí.

„TUTO KNÍŽKU

ti zřej­mě věno­val někdo, komu na tobě zále­ží

a má tě moc rád. Není to jen tak oby­čej­ná 

kni­ha, ale skrý­vá v sobě tajem­né kouz­lo. Může 

ti pomoc v těž­kých chví­lích, při­nést  uvol­ně­ní

i radost. Podpoří tvou víru v sebe a spo­jí tě se

silou, o kte­ré mož­ná ani sám nemáš tuše­ní

Čti pro­to v kni­ze pozor­ně a dělej vše,

co je v ní napsa­né.“

Děti se mohou těšit na osm zázrač­ných pohá­dek, s pomo­cí nichž mohou pře­ko­nat všech­ny své těž­ké chví­le, neboť pro­střed­nic­tvím nich se poku­sí najít svo­jí vnitř­ní sílu a odva­hu. Navíc se dozvě­dí spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí např. jak se poprat se svým vlast­ním stra­chem a nejis­to­tou.

Autorka v pohád­ko­vých pří­bě­zích vyu­ží­vá a pra­cu­je se sugesce­mi, nebo-li živou před­sta­vi­vos­tí dětí, což se dá dále vel­mi dob­ře vyu­žít při mobi­li­za­ci léči­vých sil, na pod­po­ru víry v sebe sama a své vlast­ní schop­nos­ti.

Sugesce lze dle slov autor­ky pou­žít na dosa­ho­vá­ní nejen žádou­cích vlast­nos­tí jako je např. posí­le­ní sebe­vě­do­mí, odva­hy, jis­to­ty, odstra­ně­ní stra­chu a obav, ale i na odstra­ně­ní nevhod­ných a nežá­dou­cích, jak už těles­ných tak i psy­chic­kých pří­zna­ků.

LPDDD

Při pro­hlí­že­ní této kníž­ky a čte­ní jed­not­li­vých pří­bě­hů se vyža­du­je i aktiv­ní spo­lu­účast rodi­če nebo dospě­lé oso­by, jež se bude řídit vše­mi instruk­ce­mi uve­de­ný­mi dle při­lo­že­né­ho ten­ké­ho sešit­ku, v nichž najde struč­né a sro­zu­mi­tel­né instruk­ce pro rodi­če, drob­né a spo­ra­dic­ké rady, jak správ­ně dětem číst tyto pohád­ky, jak je zaujmout a zapo­jit do pří­bě­hu, jak vyu­žít jed­not­li­vé barev­né obráz­ky, a jak pra­co­vat s jed­not­li­vý­mi sugesce­mi.

Aby to rodi­če nemě­li zas až tak jed­no­du­ché a se svý­mi rato­lest­mi si uži­li více zába­vy, je tu kla­den důraz na poma­lé čte­ní s dra­ma­tič­nos­tí v hla­se. A věř­te, že děti budou s vámi rady spo­lu­pra­co­vat a dělat vše dle poky­nů a kdo ví, mož­ná při­jdou - stej­ně jako moje hol­ky - se svý­mi vlast­ní­mi nápa­dy, s kte­rý­mi vás mile pře­kva­pí. Ne nadar­mo se o téhle kni­ze říká, že když ji jed­nou ote­vře­te,  obje­ví­te truh­li­ci plnou kou­zel....

Více na Kritiky.cz
STANISLAVA ŠLOSSEROVÁ (KOSTÝMNÍ VÝTVARNICE)  „Když se herec cítí v kostýmu dobře, tak dobře hraje a celý film je dobrý.“ V Přá...
TEMNOTA, jedna z nejlepších knih roku 2016 dle Financial Times Na knihu Temnota jsem se moc těšila, neboť byla vyhlášená jako jedna z nejlepších knih roku ...
Pán prstenů: Návrat krále Pán prstenů: Návrat krále Třetí díl filmové ságy o nebezpečném putování, jehož cílem...
Confetti Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vš...
Tenkrát na Západě "A Frank ? Máte pro mě koně ?" "Zdá se že nám jeden chybí" "Ne, dva přebývají" a toto...

A na jaké magic­ké pří­běhy se může­te těšit? Na KOUZELNÉ KUKÁTKO, s jehož pomo­cí se pro­jde­te ska­la­mi, a ty nej­bys­t­řej­ší čte­ná­ři mož­ná spat­ří a obje­ví skřít­ka Permoníčka, kte­rý je obda­ru­je něčím kou­zel­ným.... Děti se nau­čí že: „Všechno, co chtě­jí, taky doká­ží. Jen si tro­chu věřit!“

LPDDDD

Budete-li sle­do­vat pozor­ně mra­ky na oblo­ze, mož­ná nara­zí­te i na ANDĚLÍČKA. A věř­te, že jen ti nej­ši­kov­něj­ší z vás budou moci vystou­pat po žeb­ří­ku až pří­mo do oblak, a co všech­no tam spat­ří a uvi­dí, to vám už více nepro­zra­dím.

Sedět za oknem a sle­do­vat, jak pole­tu­je ne jed­na SNĚHOVÁ VLOČKA, je urči­tě uklid­ňu­jí­cí, ale co když vás vloč­ky pozvou ven na ty pra­vé zim­ní rado­ván­ky? Stačí se jen tep­le ustro­jit a navždy si pama­to­vat že: „Získáš pocit, že jsi mno­hem spo­ko­je­něj­ší, že si při­pa­dáš dob­ře a hlav­ně si věříš. Najednou víš, že v té čepi­ci zvlád­neš vše, nač jen pomys­líš, a že i ostat­ní tě budou obdi­vo­vat. Tvé boty tě done­sou, kam budeš potře­bo­vat, a pomů­žou ti vše ustát.“

To, že všich­ni milu­jí bub­li­ny, ať už malí nebo vel­cí, je napros­to jas­ná věc. A díky BUBLIFUKU a jeho bub­li­nám si bude­te moci užít spous­tu zába­vy, neboť vás dove­dou až do cir­ku­su s klau­nem. „Ve všem se ti dařit bude, nejen doma, ale všu­de. Na všech­no se sou­stře­díš, vše co znáš, to uplat­níš.“

Když tě na pro­cház­ku vez­me KAŠTÁNEK, tak není co řešit a na co čekat. A je to prá­vě on, kdo děti nau­čí, jak si vychut­nat krás­ný barev­ný pod­zim se vším, co k němu pat­ří. „Bolest rych­le sláb­ne, trá­pe­ní už nemáš žád­né. Všechny pro­blémy teď zmi­zí. Už nedě­sí tě věci cizí. Každý den se cítíš líp, přes­ně tak, jak budeš chtít.“

PLAMÍNEK, aneb poví­dá­ní o ohýn­ku a o tom, jak v pla­me­nech poma­lu mizí všech­ny pro­blémy. Učí děti cítit tep­lo a lás­ku ve svém srd­ci, pro­to­že pokud doká­ží vidět svět úpl­ně jiný­ma oči­ma, může být pak jejich pohled lás­ky­pl­ný a hře­ji­vý.  „Každý pro­blém mizí, sláb­ne, pro­blémy už nemáš žád­né. Teď se cítíš mno­hem líp, přes­ně tak, jak budeš chtít.“

LPDDDDD

Už jste si někdy všimli, jak může být hlu­bo­ká noc pose­tá tisí­ce záři­vých hvězd tak neo­do­la­tel­ná a krás­ná? Ne? V tom pří­pa­dě je tu HVĚZDA, aby vám ote­vře­la oči a uká­za­la, jak nejen měsíc, ale i hvězdy a oblo­ha může být plná zázra­ků, a i to, že když jed­na tako­vá hvězda spad­ne do trá­vy, že vás může vzít na spo­leč­né dob­ro­druž­ství.... „Teď máš sílu jako lev, vždyc­ky jdeš dál, nikdy zpět. Teď máš pro strach udě­lá­no, na co sáh­neš, jde ti samo. Budeš zkrát­ka v poho­dě, jako ryby ve vodě.“

Více na Kritiky.cz
Pečujte o svou energii – chraňme sebe i své blízké Cítíme se často unavení? Potřebujeme se uvolnit a být více sami sebou? Toužíme se uzdravit ...
Vlastníci O FILMU Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé by...
Kdo si v karanténě hraje, nezlobí... Asi jen těžko lze dnes uniknout všeobecným doporučením o tom, že člověk by měl zůsta...
#1860: TGM: Komiksový příběh - 75 % TGM: Komiksový příběhVydalo nakladatelství CPress v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 104...
Harry Potter 3 – Vězeň z Azkabanu Třetí díl ságy o mladém kouzelníkovi přišel na plátna kin nečekaně až dva roky po tom p...

SKŘÍTEK na vás počká u paře­zu, aby vás lehce a tiše pro­ve­dl kou­zel­ným a neza­po­me­nu­tel­ným lesem.

Knihu „Léčivé pohád­ky pro dět­skou duši“ ilu­stro­va­la Eva Chupíková svý­mi kou­zel­ný­mi a nebo­jím se říci i tak tro­chu léči­vý­mi obráz­ky, jež pohla­dí na duši, roz­něž­ní srd­ce a doslo­va nala­dí na stru­ny dět­ské fan­ta­zie a před­sta­vi­vos­ti.

Navíc tyto dech berou­cí obráz­ky jsou dopl­ně­ny neza­po­me­nu­tel­ný­mi pří­běhy pro děti, kte­ré doslo­va oslo­vu­jí, a poža­du­jí po nich, aby se sta­ly sou­čás­tí samot­né­ho pří­bě­hu, a pokud se děti nebu­dou chtít zapo­jit, nelze pokra­čo­vat dál ve čte­ní.... ale to si mys­lím nehro­zí, prá­vě nao­pak. Děti tato kni­ha doslo­va pohl­tí a sta­ne se tou nejčte­něj­ší kníž­kou v dět­ské kni­hov­nič­ce.

A co mi nej­ví­ce utkvě­lo v hla­vě? Asi skří­tek, díky kte­ré­mu nikdy neza­po­me­nu, že až budu já a moje děti opět cucat bon­bo­ny, že si bude­me v duchu říkat: „Čím déle bon­bon cucám, tím jsem radost­něj­ší a spo­ko­je­něj­ší“.

 

Léčivé pohád­ky pro dět­skou duši

Napsala: Romana Suchá

Ilustrace: Eva Chupíková

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 95

ISBN 978-80-264-2807-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […] Posted in Recenze knih
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT21. ledna 2020 Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT Imaginární svět  napsaný a sestavený autorkou "Destrukčního deníku" Keri Smithovou, je určen nejen pro teenageři, ale i všechny lidi s kreativní duší, kterým nechybí hravost, […] Posted in Recenze knih
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77874 s | počet dotazů: 307 | paměť: 70216 KB. | 03.12.2023 - 09:39:59