Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Láska je slepá - reality show z dílny Netflix

Láska je slepá - reality show z dílny Netflix

LaskaJeSlepa
LaskaJeSlepa
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Znáte rče­ní o tom, že lás­ka je sle­pá? Tvůrci rea­li­ty show Láska je sle­pá (Love is blind) se roz­hod­li toto rče­ní ově­řit v pra­xi. Pomocí soci­ál­ní­ho expe­ri­men­tu chtě­li zjis­tit, zda je oprav­du mož­né se do něko­ho zami­lo­vat a při­tom se s ním nikdy nevi­dět. V roli mode­rá­to­rů se obje­ví Nick a Vanessa Lacheyovi.

Koncept rea­li­ty show Láska je sle­pá je poměr­ně jed­no­du­chý, neza­da­né ženy a muži se pra­vi­del­ně schá­ze­jí a poví­da­jí si spo­lu přes zeď. Jediné co o sobě vědí je vše co si řek­nou. Svůj poten­ci­ál­ní pro­těj­šek zna­jí jen po hla­se. Pokud mezi nimi pře­sko­čí jis­kra, musí se zasnou­bit a do měsí­ce vzít. Dovoleno se mají setkat až po zasnou­be­ní. Pak násle­du­je dovo­le­ná s budou­cím part­ne­rem a po něm rych­lý návrat do rea­li­ty. Společné byd­le­ní, před­sta­ve­ní rodi­čům, vybí­rá­ní sva­teb­ních šatů, roz­luč­ka se svo­bo­dou a nako­nec samo­zřej­mě svat­ba.

Zda to něja­ké­mu páru vyjde a po měsí­ci si řek­ne u oltá­ře ano, vám pro­zra­zo­vat nebu­du. Nicméně, ten­to soci­ál­ní expe­ri­ment mož­ná před­bě­hl svou dobu. S pan­de­mií koro­na­vi­ru totiž mož­ná toto bude budouc­nost sezna­mo­vá­ní. A jeli­kož je to rea­li­ty show, při jejím sle­do­vá­ní bude­te zaží­vat celou šká­lu emo­cí. Vztek, pře­kva­pe­ní, radost a mož­ná i roz­ča­ro­vá­ní. Některé posta­vy vám při­ros­tou k srd­ci, o někte­rých si bude­te říkat, že spíš pat­ří do psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny než do tele­vi­ze.

Láska je sle­pá se sklá­dá z 10 dílů a jed­no­ho spe­ci­á­lu. V tom se mode­rá­to­ři Nick a Vanessa set­ka­jí se vše­mi páry, kte­ré došli až do kon­ce, nebo to vzda­li těs­ně před cílem. Zjistíte díky tomu, kte­rým párům to nako­nec vyšlo, kte­ré se už nese­tka­li, kte­ré to tře­ba zku­si­ly zno­vu a dozví­te se vše, co vás po skon­če­ní ofi­ci­ál­ní­ho sezna­mo­vá­ní, zají­ma­lo.

Ačkoli ten­to kon­cept sezna­mo­vá­ní se přes zeď může znít bláz­ni­vě, dopo­ru­ču­ji vám se na něko­lik dílů podí­vat. Buď vás pří­běhy účast­ní­ků vtáh­nou, nebo vůbec. Ale pokud to nezku­sí­te, tak nebu­de­te vědět, zda se náho­dou neo­chu­zu­je­te o nej­lep­ší rea­li­ty show, kte­rou jste kdy moh­li vidět. Protože, co když je lás­ka oprav­du sle­pá?


Photo © Netflix


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85630 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71944 KB. | 24.02.2024 - 22:37:36