Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Mandalorian: Chapter 11: The Heiress

Mandalorian: Chapter 11: The Heiress

Mand11
Mand11
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mandalorian (Pedro Pascal) se vydá­vá na širé moře a při­tom pozná neče­ka­né spo­jen­ce...

Mandalorian: Chapter 11- Režii si vza­la na sta­rost Bryce Hallas Howard, při­čemž tato hereč­ka a začí­na­jí­cí reži­sér­ka nemá s prv­ním hra­ným Star Wars seri­á­lem v his­to­rii prv­ní zku­še­nost. Dcera Rona Howarda (reži­sé­ra Solo: Star Wars Story) už před­tím reží­ro­va­la Chapter 4- The Sanctuary, kte­rá mož­ná v souč­tu pat­ři­la mezi ty slab­ší epi­zo­dy prv­ní série, přes­to šlo ale teh­dy o jed­nu z prv­ních zku­še­nos­tí s režií a Chapter 4 měla veskr­ze výbor­né dra­ma­tur­gic­ké tem­po, památ­né momen­ty a pře­de­vším před­sta­vi­la jed­nu z dulě­ži­tých postav seriálu- Cara Dune. A prá­vě ohled­ně setká­vá­ní nových a zásad­ních postav si zřej­mě Bryce Dallas Howard po Chapter 11 udě­lá v rám­ci Mandaloriana jas­ný tra­de­mark.

Stejně jako Chapter 4 před­vá­dí Chapter 11 v rám­ci seri­á­ly nové posta­vy, kte­ré urči­tě nevi­dí­me napo­sle­dy a pře­de­vším jde dokon­ce v jed­nom pří­pa­dě o posta­vu, kte­rá se v rám­ci káno­nu neob­je­vu­je popr­vé. Definitivně se totiž vra­cí posta­va Bo-Katan Kryze ze seri­á­lů Star Wars: Klonové vál­ky a Star Wars: Povstalci a její živou tvář jí pro­půj­či­la její seri­á­lo­vá hla­so­vá před­sta­vi­tel­ka Katee Sackhoff. To ovšem není jedi­ná zají­ma­vá věc na celé Chapter 11.

Definitivně se musí potvr­dit po tře­tí epi­zo­dě dru­hé série jed­na věc- Mandalorian II vypa­dá ješ­tě vel­ko­le­pě­ji a řeme­sl­ně doko­na­le­ji než 1. série. Celý seri­ál ve své dru­hé sérii zatím půso­bí ješ­tě více fil­mo­vě a opět se tu před­vá­dí akč­ní sek­ven­ce, kte­ré by na vel­kém plát­ně jed­no­du­še divá­ka posa­di­li do sedač­ky.

Dosud Mandalorian před­sta­vo­val spí­še eas­ter eggy a pomrk­nu­tí na šir­ší svět Star Wars, tepr­ve až zde se ale defi­ni­tiv­ně seri­ál (A vlast­ně celá hra­ná tvor­ba Star Wars) pro­lí­ná s udá­lost­mi ani­mo­va­ných seri­á­lů, čímž se tyto seri­á­ly defi­ni­tiv­ně stá­va­jí důle­ži­tou sou­čás­tí zave­de­né­ho káno­nu. Opět se na začát­ku epi­zo­dy nava­zu­je přes­ně na konec epi­zo­dy před­cho­zí a opět jsme vrže­ni do akč­ní půl­ho­di­no­vé jízdy, kde dochá­zí k dal­ším eas­ter eggům (AT-AT, Mon Calamari!) a pře­de­vším se defi­ni­tiv­ně vrhá­me do udá­los­ti, kte­ré roz­hod­ně budou mít vliv na dal­ší dění a tudíž se tato epi­zo­da dá nazvat vším, jenom ne výplň­ko­vou.

Dochází sice k leh­ké­mu odka­zo­vá­ní na udá­los­ti z ani­mo­va­ných seri­á­lu, ono­mu setká­vá­ní se zná­mou posta­vou z těch­to seri­á­lů, ale ani chví­li to neza­vá­ní fan ser­vi­cem, kte­rý je tla­če­ný na sílu. Naopak setká­ní se sta­ro­no­vou posta­vou je v podá­ní Kate Sackhoff nesku­teč­ně fajn a jsem rád, že jsme Bo-Katan urči­tě nevi­dě­li napo­sle­dy. I její par­ťá­ci v podá­ní Mercedes Varnado a Simona Kassianidese jsou fajn, nej­víc mi ale udě­lal radost Titus Welliver, kte­rý se zde obje­vil v roli nepo­jme­no­va­né­ho impe­ri­ál­ní­ho kapi­tá­na, v téhle roli mě ale nesku­teč­ně bavil a dou­fám, že jsme ho též nevi­dě­li napo­sle­dy.

Tahle epi­zo­da je plná skvě­lých prak­tic­kých efek­tů, epic­kých a úžas­ných akč­ních sek­ven­cí (hned něko­lik půjde řadit mezi dosa­vad­ní vrcho­ly seri­á­lu) a pře­de­vším sku­teč­né osu­do­vos­ti. Skutečně máte po epi­zo­dě pocit, že tyhle udá­los­ti budou mít na násle­du­jí­cí dění něja­ké násled­ky. Titulní Mandalorian je při­tom všem uve­den do inter­ak­ce s Mandaloriany, kte­ří nema­jí pro­blém si svou mas­ku sun­dat a vzni­ká tak mezi nimi zají­ma­vý kon­flikt, kte­rý pří­pad­ně jed­nou též může vyús­tit ve změ­ny Mandovým ide­á­lů. Fakt, že se tu pořád doká­že zají­ma­vým způ­so­bem pra­co­vat s hlav­ním hrdi­nou je výbor­ný a tahle posta­va se stá­vá čím dál tím více kom­plex­něj­ší a zají­ma­věj­ší než se na samot­ném počát­ku seri­á­lu moh­lo zdát.

Vidět par­tu Mandalorianů v akci sku­teč­ně stá­lo za to a dru­há série zatím sku­teč­ně vykro­či­la vět­ším, epič­těj­ším a pře­de­vším doko­na­lej­ším sty­lem, kte­rý se snad v rám­ci dal­ších epi­zod poda­ří pone­chat. A věřím tomu, zvláš­tě když se již brzy potká­me s dal­ší legen­dár­ní posta­vou z ani­mo­va­ných seri­á­lů, kte­rá na svůj hra­ný debut pořád čeká. This Is the Way!

Verdikt: 5 z 5


Photo © Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30891 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72353 KB. | 12.04.2024 - 19:31:48