Kritiky.cz > Seriály > Reality show > The Circle – reality show made by Netflix

The Circle – reality show made by Netflix

Circle
Circle
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi soci­ál­ní sítě? Cítíte se v nich jako ryba ve vodě? Nebo vám nao­pak Instagram, Face­book a dal­ší, nic neří­ká? Ať už jste z jed­no­ho, nebo dru­hé­ho tábo­ra, v rea­li­ty show The Circle zjis­tí­te, že na tom vlast­ně nezá­le­ží.

O čem to celé je

Do celé­ho for­má­tu ame­ric­ké rea­li­ty show nazva­né The Circle, nás uve­de Michelle Buteau a její hlas nás bude pro­vá­zet po celou dobu. Všichni účast­ní­ci hry se nastě­hu­jí do jed­né budo­vy, kde má kaž­dý svůj byt a komu­ni­ko­vat s ostat­ní­mi účast­ní­ky budou pou­ze skr­ze hla­sem ovlá­da­nou apli­ka­cí The Circle. Každý si na této plat­for­mě vytvo­ří svůj pro­fil a pomo­cí sou­kro­mých i hro­mad­ných zpráv se vzá­jem­né pozná­va­jí. Jelikož vás nikdo nevi­dí, a vy také niko­ho nevi­dí­te, může­te být kdo­ko­liv. Ale aby si celou dobu hrá­či pou­ze nedo­pi­so­va­li a nehrá­li jen hry, jed­nou za čas při­jde i hod­no­ce­ní ostat­ních účast­ní­ků a vyřa­ze­ní někte­ré­ho hrá­če. A jakmi­le je jeden hráč ze hry, při­jde nový. Na začát­ku se sezná­mí­me s osmi sou­tě­ží­cí­mi a pět dal­ších jich v prů­bě­hu hry dora­zí nahra­dit ty vyřa­ze­né. Celá show skon­čí vel­kým finá­le, kde se sejde finá­lo­vá pět­ka a všich­ni zby­lí sou­tě­ží­cí. Moderátorkou toho­to setká­ní je Michelle Buteau. Během finá­lo­vé­ho sedán­ku si při­po­me­ne nej­lep­ší momen­ty celé show a na úpl­ném kon­ci se dozví­me, kdo se stal vítě­zem a kdo si domů odne­se 100 000 ame­ric­kých dola­rů.

Proč se dívat

Je mož­né sou­dit kni­hu pod­le její­ho oba­lu? Je mož­né navá­zat emoč­ní pou­to s někým, koho jste v živo­tě nevi­dě­li, mož­ná tuší­te, jak vypa­dá, ale jste v kon­tak­tu pou­ze pomo­cí zpráv? TV rea­li­ty show The Circle vám na všech­ny tyto otáz­ky odpo­ví. Navíc vám garan­tu­ji, že si mezi sou­tě­ží­cí­mi najde­te něko­ho, kdo vám při­ros­te k srd­ci. Ať už to bude mla­dý klu­či­na, kte­rý nemá rád soci­ál­ní sítě a na prv­ní pohled vypa­dá jako jas­ný out­si­der, nebo hol­ka od ved­le, kte­rá umí jed­no­du­še navá­zat kon­takt s ostat­ní­mi. Možná vaší spří­z­ně­nou duší ve hře bude kopie Joeyho z popu­lár­ní­ho seri­á­lu Přátelé. Nebo hol­ka, kte­rá má nad­váhu, ale má se ráda tako­vá, jaká je. Nebo mož­ná gay, kte­rý věří v Boha a v kaž­dém umí najít to nej­lep­ší. Pokud ale spíš fan­dí­te lidem, kte­ří se vydá­va­jí za něko­ho jiné­ho, pak si urči­tě pár favo­ri­tů také najde­te. The Circle je zkrát­ka rea­li­ty show, kte­rý zkou­má, zda se dá lidem na síti věřit, nebo ne. A také odpo­ví­dá na otáz­ku, zda je lep­ší se v živo­tě pře­tva­řo­vat, nebo být upřím­ný a nebát se uká­zat, jaký jste.


Photo © Netflix


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,29114 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71942 KB. | 24.02.2024 - 22:55:07