Kritiky.cz > Recenze knih > Malá floristka od Diany Shatatové

Malá floristka od Diany Shatatové

19420462 10208894976043774 9170599860173082251 n
19420462 10208894976043774 9170599860173082251 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Pro ty, kte­ří milu­jí a rádi aran­žu­jí kvě­ti­ny, ať už doma jen tak pro radost nebo k něja­ké­mu výro­čí, tak prá­vě pro ně je urče­na kníž­ka Malá flo­rist­ka: Rady a návo­dy pro šikov­né hol­ky od Diany Shatatové, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství Albatros.

Kniha, ač je urče­na pro děti od 10 let, zce­la urči­tě najde uplat­ně­ní i u mno­hem mlad­ších dětí kolem 6ti let; samo­zřej­mě vždy pod dohle­dem dospě­lé­ho.

Čtenář navíc oce­ní, že všech­ny kvě­ti­no­vé vaz­by a deko­ra­ce jsou vyro­be­ny  ze snad­no dostup­ných mate­ri­á­lů a kvě­tin, jež lze najít všu­de kolem nás, ať již v domác­nos­ti nebo v okol­ní pří­ro­dě.

Kniha tak tro­chu při­po­mí­ná zjed­no­du­še­nou učeb­ni­ci. Jednotlivé návo­dy jsou sro­zu­mi­tel­né a pře­hled­né hlav­ně pro oči malé­ho čte­ná­ře.

Úvodní strán­ka kaž­dé­ho postu­pu zachy­cu­je vel­kou foto­gra­fii toho, co se bude vyrá­bět včet­ně názvu kvě­ti­no­vé vaz­by.

Na dal­ší strán­ce je struč­ně vyjme­no­ván vše­chen potřeb­ný mate­ri­ál, kte­rý je nut­ný si pro budou­cí prá­ci pře­dem nachys­tat.

A aby koneč­ný výsle­dek byl co nej­lep­ší, nesmí samo­zřej­mě na něko­li­ka strán­kách chy­bět podrob­ný a výstiž­ný postup včet­ně foto­gra­fií.

Samotná kni­ha je roz­dě­le­na do tří čás­ti: „Co můžeš nasbí­rat“, „Postupy jed­not­li­vých kvě­ti­no­vých vazeb“ a „Nářadí“.

Na začát­ku kni­hy autor­ka sezna­mu­je malé tvo­řil­ky s tím, co všech­no mohou na své tvo­ře­ní sbí­rat, a kam by se měly pro mate­ri­ál vydat.

Tělo kni­hy před­sta­vu­jí jed­not­li­vé návo­dy kvě­ti­no­vých vazeb jako: jar­ní kyti­ce, skle­nič­ka s pír­ky, veli­ko­noč­ní truh­lík, veli­ko­noč­ní aran­že s bon­bo­ny, obrá­zek v rámeč­ku, skle­nič­ka pro mamin­ku, čelen­ka z kvě­tin, kak­tus pro tatín­ka, věnec z luč­ních kvě­tů, luč­ní kyti­ce, kvě­ti­no­vé okno, kyti­ce z vře­sů, věnec z vře­sů, šíp­ko­vý věne­ček, zdo­be­ná dýně, ozdob­ná konev, gir­lan­da, advent­ní sví­cen, vánoč­ní věnec, výzdo­ba sto­lu. Díky vel­ké­mu množ­ství postu­pů si na své při­jde oprav­du kaž­dý.

Poslední strán­ka kni­hy je věno­va­ná výčtu potřeb­né­ho nářa­dí, bez kte­ré­ho se tvo­ře­ní zce­la urči­tě neo­be­jde, jako jsou zahrad­ní nůž­ky, kla­sic­ké nůž­ky, nůž, váza­cí drá­tek, tav­ná pis­to­le a kleš­tě.

Kniha je moc krás­ně barev­ná, ide­ál­ní pro malé kutil­ky, kte­ré milu­jí kvě­ti­ny a tvo­ře­ní z nich.

Zcela urči­tě jim bude doko­na­lým prů­vod­cem při roz­ví­je­ní fan­ta­zie, zdo­ko­na­lo­vá­ní prs­tů a sna­hy obmě­nit již zaži­té postu­py a vydat se svým vlast­ním smě­rem, nau­čit je nebát se tvo­řit, expe­ri­men­to­vat a zkou­šet nové věci.

MALÁ FLORISTKA

Autorka: Diana Shatatová

Fotografie: Eva Koželoušková

Počet stran: 87, pro děti od 10 let

Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v Praze v roku 2017


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44854 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71686 KB. | 18.06.2024 - 11:49:00