Kritiky.cz > Horory > Dismal (2007)

Dismal (2007)

rp Dismal AKA Desperate Escape 688558489 large.jpg
rp Dismal AKA Desperate Escape 688558489 large.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vydat se ryba­řit doprostřed vir­gin­ských bažin měl být vět­ší relax, než víkend strá­ve­ný ve Vegas. No teda nevím, zvláš­tě když tam natre­fí­te na psy­cho­pa­ta…

Na chví­li si odpo­či­nout od rodi­ny, prá­ce a ruchu vel­ko­měs­ta. Přesně to měli v plá­nu dva přá­te­lé Bill a Matt. Proto se vyda­li do vir­gin­ských bažin, aby si zde uži­li spa­ní pod širým nebem, ryba­ře­ní a plav­bu na kánoi. K jejich smů­le však brzy nasta­nou podiv­né kom­pli­ka­ce. Někdo jim pře­říz­ne pro­vaz u kánoe a zmi­zí část jejich vyba­ve­ní. Netuší, že je zpo­vzdá­lí sle­du­je psy­chic­ky naru­še­ný Norge, kte­rý nestr­pí žád­né hos­ty ve svém teri­to­riu. Nadešel čas roz­hře­še­ní! 

Český název: Strážce bažin
Režie: Ray Brown
Rok výro­by: 2007
Délka: 90. min
Země: USA
Hrají:
William Gregory Lee …………………(Bill Masterson)
Scott Miles ……………………………(Matt Murphy)
Richard Riehle …………………………(Norge)
Eleanor Drew              ………………………….(Cindy Murphy)
Joy Pfister ………………………………(Tina Masterson)
…a dal­ší

Nováček v reži­sér­ském křes­le Ray Brown se ve své prvo­ti­ně nechal inspi­ro­vat horo­ro­vým sub­žánrem (hix­plo­i­tati­on) a jak sli­bo­val ofi­ci­ál­ní text dis­tri­bu­to­ra, měl jít ve šlé­pě­jích zná­mé­ho fil­mu Deliverance. Do jaké míry se mu to poved­lo, nechám na kaž­dém z vás, ale já po skon­če­ní toho­to kous­ku cítil dost roz­po­ru­pl­né poci­ty. Film není vylo­že­ně špat­ný, jen­že své­mu před­chůd­ci nesa­há ani po kot­ní­ky. Své urči­tě udě­la­lo nesym­pa­tic­ké obsa­ze­ní herec­kých postů, ale to zále­ží na vku­su. K vytvo­ře­ní potřeb­né atmo­sfé­ry nemu­sí vždy tvůr­ci šáh­nout po pořád­né dáv­ce nási­lí, ale pokud ve fil­mu nete­če krev, je potře­ba zapra­co­vat na psy­cho­lo­gic­ké strán­ce. Tady se jim to poda­ři­lo tak napůl. Charakteristika postav mne nikterak neza­u­ja­la a pořád­né napě­tí, aby zde člo­věk taky pohle­dal. Chvílemi jsem se nesku­teč­ně nudil, nara­zil jsem na něko­lik nelo­gic­kých momen­tů, ale zas na dru­hou stra­nu dá se zde natre­fit i na něko­lik zají­ma­vých situ­a­cí a ten závěr se doce­la pove­dl.  
Někdy se říká, že lépe je málo a tak mnoh­dy sku­teč­ně posta­čí dva – tři her­ci, kte­ří utáh­nou celý film. Pokud tedy nepo­čí­tá­me něko­lik ved­lej­ších postav, jenž se tu obje­ví jen na oka­mžik. Pravdou ovšem je, že když se v prv­ních minu­tách sezná­mí­me s naší dvo­ji­cí přá­tel, moc dob­rý dojem na nás urči­tě neu­dě­la­jí. Nerad bych se něko­ho dotkl, ale v prv­ní chví­li jsem si říkal, že ti dva hoša­ni urči­tě ryba­řit neje­dou. Mnohdy jde ovšem o tvůr­čí záměr, aby divá­ci pod­ce­ni­li hlav­ní hrdi­ny, kte­ří se v půl­ce fil­mu náh­le pro­mě­ní v maza­né­ho Ramba. Ne vždy to je však dob­ře. Tady se naštěs­tí nic tako­vé­ho nedě­je. První polo­vi­na fil­mu sebou kro­mě sezna­mo­vá­ní s oko­lím, posta­va­mi a jejich osob­ním pří­bě­hem ovšem při­ná­ší i lehce nezá­živ­né pasá­že.
Všechno se sna­ží zachra­ňo­vat tajem­ný „čumil“, jen­že na roz­díl od Deliverance ten správ­ný impulz pořád nepři­chá­zel. Na roz­díl od taměj­ších bura­nů, zde zápo­rák vypa­dá jako rozhně­va­ný děda, kte­rý se prá­vě nasral na hou­ba­ře, jenž mu vybí­li­li na palouč­ku jeho oblí­be­né mís­teč­ko. Podobné psy­chou­še s tvá­ří dob­ro­din­ce mám rád.  Snad jen kdy­by troš­ku víc při­tvr­dil, něja­ké to muče­níč­ko nikdy není na ško­du. Dismal je ve sku­teč­nos­ti tako­vým neškod­ným prů­měr­ným fil­mem, kte­rý by v kli­du mohl v tele­vi­zi běžet i v odpo­led­ních hodi­nách a niko­ho by to moc nepo­bou­ři­lo.

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27309 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72229 KB. | 23.05.2024 - 13:44:48