Kritiky.cz > Články > Survivor - 25. díl (SK - 45, 46) - Čeká nás zatím nejlepší díl?

Survivor - 25. díl (SK - 45, 46) - Čeká nás zatím nejlepší díl?

Ostrov
Ostrov
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dominika je po tom­to due­lu ven­ku a zbý­vá posled­ních 8 hrá­čů, ze kte­rých vzejde vítěz této show. Finále se blí­ží a pod­le posled­ních zpráv by mělo být v prv­ní polo­vi­ně květ­na.

SK-45. díl

Na začát­ku dosta­ne­me 20 minut výle­vu emo­cí. Začínáme Xenií a její­mi emo­ce­mi po sou­bo­ji, pak Vladimírem, Veve a postup­ně se točí téměř všich­ni. Po nud­ném začát­ku se dostá­vá­me do boje o ceny, kde nás odmě­ní tře­ba čes­ký kuchař Jan Punčochář. On a vítěz měli uva­řit menu a pak si měl tuto odmě­nu užít jen vítěz, což zdů­raz­nil i Novotný. Ale zase ne vždy je všech­no tak, jak říká Ondra, ale o tom až poz­dě­ji.

Boj o odmĕ­nu se ten­to­krát ode­hrá­val v pavou­ku. A čeka­lo nás něko­lik pře­kva­pe­ní. Braňo pora­zil Johy, Veronika pora­zi­la Vladimíra nebo Veve Chilli. Pouze Xenia potvr­di­la roli favo­rit­ky pro­ti Nicol. V semi­fi­ná­le Veronika vyřa­di­la Braňa a Xénia pře­šla přes Veve, kte­rá při výbě­hu nepří­jem­ně upadla a pora­ni­la si rame­no. Vypadalo to špat­ně, ale poz­dě­ji se vrá­ti­la a vypa­dá to, že bude pokra­čo­vat, i když bude zřej­mě indis­po­no­vá­na pra­vou rukou.

Před finá­le změ­ni­li pra­vi­dla a hrá­lo se kla­sic­ky o 2 vítěz­né body a aby toho neby­lo málo, na Slovensku to roz­dě­li­li, pro­to­že 5 minut navíc by bylo moc..... Viděli jsme pou­ze prv­ní bod, kte­rý zís­ka­la Xenie.

SK-46. díl

Pokračování finá­le jsme vidě­li až ve stře­deč­ním díle a Veronika ho nako­nec oto­či­la a zís­ka­la odmě­nu. Trochu závi­dím Čechům, že to neroz­dě­li­li. Ale pojď­me k ceně, kte­rou Veronika vyhrá­la a měla ji mít pro sebe, jak Novotný něko­li­krát zdů­raz­nil, ale najed­nou si moh­la vybrat až tři dal­ší lidi za sebou. Vybrala si Chilli, Nicol a Johy, kte­ří si spo­leč­ně s ní uži­li skvě­lé jíd­lo.

Současně se našel pro­stor pro Vladimíra, kte­rý řešil tak­ti­ku s Braňem a Xenií a samo­zřej­mě toho­to pro­sto­ru vyu­žil. A vypa­dá to, že při­nejmen­ším pro příští hla­so­vá­ní se rýsu­je spo­je­nec­tví Braňo, Vladimír, Johy, Xenie a Veve. Pokud někdo z této pěti­ce vyhra­je imu­ni­tu, může být příští kme­no­vá rada vel­mi zají­ma­vá.

Braňo i Xenie si zřej­mě uvě­do­mi­li, že Nicol se nedá věřit, a půjdou pro­ti ní. Braňo sice na kon­ci mlu­vil s Nicol, ale pokud je chyt­rý a vypa­dá to, že i tak­tic­ky pře­chá­zí, půjde pro­ti ní.

Poté se pěti­ce baví hlav­ně mezi sebou a Johy v roz­ho­vo­ru s Xenií říká, že půjde za sva­tou tro­ji­cí (Nicol, Chilli a Veronika) a řek­ne jim, že půjde pro­ti nim. Zvláště v této fázi je to napros­tá blbost. Pokud by někdo z nich měl skry­tou imu­ni­tu, moh­lo by se to obrá­tit pro­ti ní. Uznávám, my víme, že ji má Vladimir, ale ona ne a nor­mál­ně by s tím měla počí­tat a ne to takhle bez­myš­len­ko­vi­tě hrát na jejich hla­sy v poro­tě.

Závěr: Tento díl byl tako­vý před­krm před dal­ším, dou­fám, že se koneč­ně dočkám dílu, kte­ré­mu budu moci dát plné hod­no­ce­ní. Náběh je skvě­lý, ale za ten­to díl dávám lep­ší prů­měr 6/10.


Fotka od jple­nioPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69730 s | počet dotazů: 248 | paměť: 73348 KB. | 20.07.2024 - 19:30:25