Kritiky.cz > Klubové filmy > Mrtvý muž (Dead man) (1995)

Mrtvý muž (Dead man) (1995)

dead man
dead man
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Osobitý sní­mek Jima Jarmusche, zná­mé iko­ny ame­ric­ké­ho nezá­vis­lé­ho fil­mu. A ač poměr­ně nedáv­no nato­če­ný, má čeno­bí­lý obraz. Rozhodně to ale neby­lo způ­so­be­no nedo­stat­kem peněz, film byl nato­čen barev­ně a prá­vě pře­ve­de­ní do sta­ro­mód­ní čer­no­bí­lé bylo vel­mi dra­hé, i tak ale stál na dneš­ní dobu směš­ných 9 mili­ó­nů dola­rů.

Absence barev (sám jsem si při spuš­tě­ní fil­mu chví­li nebyl jis­tý jest­li se mi náho­dou nepo­ka­zil pře­hrá­vač :-D) je ale jen pou­hým detai­lem upro­střed všech zvlášt­nos­tí v Jarmuschových fil­mech. Jeho fil­my jsou zná­mé svou ori­gi­na­li­tou a jakousi nemož­nos­tí je zařa­dit do běž­ných žán­ro­vých ška­tu­lek.

I když by se při shléd­nu­tí prv­ní­ho obráz­ku sní­mek dal jed­nou­du­še zařa­dit mezi wes­ter­ny, po pár minu­tách již začne sílit pocit, že ten­to film nebu­de o hrdin­ných bojích indi­á­nů pro­ti běloš­ským utla­čo­va­te­lům. Příběh Williama Blakea (ne náho­dou má stej­né jmé­no jako jeden ame­ric­ký bás­ník pře­lo­mu 18-19 sto­le­tí), je pří­bě­hem malé­ho úřed­níč­ka, kte­rý se jde uchá­zet o mís­to v továr­ně kde­si na okra­ji Spojených Států. Po něko­li­ka pří­ho­dách se ale stá­vá psan­cem, na kte­ré­ho je vypsa­ná odmě­na. Tak začí­ná jeho ces­ta plná neče­ka­ných setká­ní a roz­ho­vo­rů s tajem­ným indi­á­nem zva­ným Nikdo.

Celým fil­mem se nese Neil Youngova, na růz­no­ro­dost nezvykle jed­no­du­chá, hud­ba. Povětšinou totiž impro­vi­zo­val, jen s elek­tric­kou kyta­rou (občas jsou sly­šet i var­ha­ny, piá­no a nor­mál­ní kyta­ra). Z počát­ku je sice tro­chu ruši­vá, ale když si na ni divák zvyk­ne, sply­ne s poma­lým tem­pem fil­mu a ješ­tě umoc­ní nád­her­nou podí­va­nou. Je to hud­ba roz­váž­ná a křeh­ká... pros­tě zvlášt­ně krás­ná, ostat­ně stej­ně jako celý film.

**Odkaz**

- „kfilmu.net - Mrtvý muž“:[http://www.kfilmu.net/filmy.php?sekce=informace&film=mrtvy-muz]

Info

Režie: Jim Jarmusch

Rok uve­de­ní: 1995

Originální název: Dead man

Země: USA / Německo / Japonsko

Délka fil­mu: 121 min

Obsazení

Johnny Depp, Gary Farmer, Lance Henriksen, Michael Wincott, Mili Avital, Crispin Glover, Gabriel Byrne, John Hurt, Alfred Molina, Eugene Byrd, Robert Mitchum, Iggy Pop, Jared Harris, Billy Bob Thornton, Jimmie Ray Weeks

Odkazy

„fan strán­ky o fil­mu (jsou tu i ukáz­ky) *(anglicky)*“:[http://www.nytrash.com/deadman/index.html]


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57166 s | počet dotazů: 272 | paměť: 72032 KB. | 19.04.2024 - 01:45:01