Kritiky.cz > Zajímavosti > LEGO® Creator 3 v 1: Stavte si tři různé modely z jedné sady kostiček

LEGO® Creator 3 v 1: Stavte si tři různé modely z jedné sady kostiček

LEGO® Creator
LEGO® Creator
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

No co Vás asi nej­ví­ce baví? No sklá­dá­ní kos­ti­ček LEGA. Je mno­ho mož­nos­tí, co kou­pit. Od licen­co­va­ných sad Star Wars, Harry Potter a dal­ší „znač­ko­vé“ sady, na kte­ré jsme si už urči­tě zvyk­li.

Jednu z mož­nos­tí, co si teď může­te i kou­pit je LEGO Creator 3 v 1. To zna­me­ná, že při kou­pi této sta­veb­ni­ce si může­te zvo­lit ze tří mož­nos­ti, co si vlast­ně slo­žit.

Sada pro kluky a milovníky psů

Řekneme, že si zvo­lí­te sadu moto­rek, tak si v této kou­pe­né sadě kos­ti­ček může­te slo­žit neje­nom motor­ku, ale i dal­ší věci než je retro motor­ka. Ze stej­né sady kos­ti­ček si při roze­brá­ní před­cho­zí slo­že­né věci, může­te slo­žit pou­lič­ní motorku.Poslední vari­an­ta ze tří, co s kou­pe­ný­mi kost­ka­mi dělat (teda slo­žit) je výkon­ný drags­ter.

To bychom měli sadu pro klu­ky. Pro men­ší děti je při­pra­ve­na sada pejsků. Můžete si slo­žit tři dru­hy sku­pin psů. Z prv­ní vari­an­ty si může­te posta­vit bíg­la, pud­la a labra­do­ra. Ve dru­hé vari­an­tě sklá­dač­ky si milov­ní­ci psů můžou slo­žit jiné psí­ky: mini­a­tur­ní­ho kní­ra­če a mop­sí­ka a posled­ní vari­an­tou, kte­rá oprav­du uspo­ko­jí fanouš­ky pejsků , je hus­ky a dlou­ho­srs­tý  jezev­čík.

Sada pro holky

To bychom měli věci pro klu­ky a milov­ní­ky psů. Pro hol­čič­ky je při­pra­ve­na sada s jed­no­rož­cem. Tato sada pro malou hol­čič­ku si nevy­sta­čí jenom s fan­ta­zy koněm, má tam i páva barev­ným oca­sem a moř­ské­ho koní­ka.

To bychom měli asi tako­vý ten základ pro nej­ob­lí­be­něj­ší hrač­ky. Teďka k cenám. Tyto malé sady nejsou až tak dra­hé. Cena pár sto­vek je pro základ­ní sadu napros­to vyho­vu­jí­cí. Tím, že si může­te svo­ji sklá­dač­ku LEGA slo­žit pod­le návo­du do tří vari­ant, přes­ně vysti­hu­je nápad výrob­ců.  Není to jenom nápad na jeden večer, ale na tři. Protože si urči­tě chtě­jí fanouš­ci sklá­da­ní slo­žit více věcí. Stačí si správ­ně roze­brat prv­ní sklá­dač­ku a ihned máte dvě dal­ší vari­an­ty, kte­ré může­te slo­žit.

Samozřejmě těch kos­ti­ček není až tak hod­ně, a tak snad­no pokra­ču­je­te ve dal­ší sklá­dač­ce v té samé kra­bi­ci.

Sada pro ty bohatší

A pro ty šikov­něj­ší a star­ší v sadě LEGO® Creator 3v najde­te i pirát­skou loď, kte­rou si může­te slo­žit i do krč­my, pří­pad­ně i do ost­ro­vu lebek. Tato lego sta­veb­ni­ce má více než tisíc kous­ků, a tak je to pros­tě pro vět­ší děti.

Nesmíme zapo­me­nout ale na to, že moder­ní sklá­dač­ky mají i neje­nom papí­ro­vé návo­dy, ale pomo­cí apli­ka­ce LEGO Builder nemu­sí­te mys­let na ucho­vá­ní návo­du, vše najde­te v onli­ne svě­tě.

Sadu LEGO® Creator 3v1 vel­mi dopo­ru­ču­ji. Za jed­nu cenu máte 3 vari­an­ty toho, co si může­te slo­žit, a pokud si tedy správ­ně roz­lo­ží­te kos­tič­ky z prv­ní sady, tak se lehce i dru­hou i tře­tí vari­an­tu Lego sklá­dač­ky slo­ží­te.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33199 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71976 KB. | 24.07.2024 - 06:31:49