Kritiky.cz > Recenze knih > Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost

Ursula Braun – Bernhart: Bylinková radost

BylinkovaRadost
BylinkovaRadost
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ursula Braun – Bernhart byla mno­ho let redak­tor­kou němec­ké­ho časo­pi­su Moje pěk­ná zahra­da a zástup­ky­ní šéf­re­dak­tor­ky časo­pi­su Lisiny kvě­ti­ny a rost­li­ny. O pěs­to­vá­ní kvě­tin a rost­lin píše už dva­cet let, na kon­tě má též něko­lik knih, čeští čte­ná­ři zna­jí její Pokojové rost­li­ny nebo Balkony a tera­sy. Nakladatelství Grada nyní při­chá­zí s pře­kla­dem její nej­no­věj­ší pub­li­ka­ce s názvem Bylinková radost.

Opomíjené bylin­ky, kte­ré zná­me ze zahrad našich babi­ček, zaží­va­jí v posled­ních letech rene­san­ci. Jejich pěs­to­vá­ní pro­pa­gu­jí tele­viz­ní pořa­dy o vaře­ní, časo­pi­sy pro ženy, ale i tvá­ře čes­ké­ho showbyz­ny­su. Kdo nemá na bal­ko­ně ale­spoň šnit­lík a petr­žel, jako by nebyl. Není pro­to divu, že na poptáv­ku rea­gu­jí nakla­da­tel­ství. Pěstitelé začá­teč­ní­ci, ale i ti, kte­ří si chtě­jí svo­je obzo­ry roz­ší­řit, mají na výběr hned něko­lik obstoj­ných pub­li­ka­cí z posled­ní doby. Kniha Ursuly Braun – Bernhart spo­ju­je nejen pře­hled nej­čas­tě­ji pěs­to­va­ných byli­nek, jak jej zná­me z ostat­ních „bylin­kář­ských“ pří­ru­ček, ale pojí­má téma byli­nek kom­plex­ně, v jed­not­li­vých kapi­to­lách se dozví­me o deko­rač­ním vyu­ži­tí byli­nek, o jejich kaž­do­den­ním vyu­ži­tí v kuchy­ni, o pěs­to­vá­ní a péči a koneč­ně také infor­ma­ce o jed­not­li­vých „zástup­cích bylin­né říše“.  Díky pěk­ným, k téma­tu vypo­ví­da­jí­cím foto­gra­fi­ím, pozná­te, proč byla kni­ha nazvá­na jako Bylinková radost. Radost z pěs­to­vá­ní a zužit­ko­vá­ní byli­nek je patr­ná i ze samot­né­ho tex­tu, kte­rý je psán jas­ně a pou­ta­vě. Jednotlivé rady jsou nabí­ze­ny ve struč­né a sro­zu­mi­tel­né for­mě. Kniha vyu­ží­vá nevtí­ra­vou, pou­ta­vou gra­fi­ku, díky níž se stá­vá pře­hled­nou.

„Nespočet léči­vých byli­nek či koře­ní, od aný­zu po meduň­ku, lze skvě­le začle­nit téměř do všech tema­tic­kých oblas­tí zahra­dy, ať už jde o užit­ko­vou zahra­du nebo o kvě­ti­no­vé záho­ny. Dokonce i u pose­ze­ní, v rám­ci kvě­ti­no­vých rabat, na skal­kách a tera­so­vých záho­nech a kolem stro­mů může­te zalo­žit pěk­ná zákou­tí a pří­jem­ná mís­ta,“ uvá­dí Ursula Braun – Bernhart čte­ná­ře do prv­ní ze čtyř kapi­tol pub­li­ka­ce. Nezůstává však jen u slov, při­ná­ší i návo­dy a radí s plá­no­vá­ním záho­nů ve sty­lu rus­ti­kál­ní zahra­dy, s vytvo­ře­ním bylin­ko­vé spi­rá­ly, atrak­tiv­ní obru­by záho­nů, zmi­ňu­je kom­bi­na­ci pěs­to­vá­ní bylin a růží, vytvá­ře­ní aro­ma­tic­kých kober­ců, při­ná­ší tipy na pěs­to­vá­ní na bal­ko­ně nebo tera­se, zmi­ňu­je výro­bu esen­cí do kou­pe­le a kla­sic­kých mas­tí, bylin­ko­vých věn­ců a „bylin­né­ho“ pro­stí­rá­ní na stůl.

Prakticky je poja­tá kapi­to­la nazva­ná jako Využití v kuchy­ni. Chuť bylin na kaž­dý den. Dozvíte se, jak bylin­ky ucho­vá­vat, jak si při­pra­vit bylin­ko­vý čaj, bylin­ky v octu, ole­ji, jak vyro­bit pes­to a také jak zpra­co­vat divo­ce ros­tou­cí byli­ny.

Nejdůležitější bylin­ky jsou zmí­ně­ny v kapi­to­le nazva­né jako Portréty bylin. U kaž­dé bylin­ky je uve­den čes­ký a latin­ský název, její foto­gra­fie, popsán vzhled, kvě­ty, sta­no­viš­tě, péče, mno­že­ní, skli­zeň, vyu­ži­tí v kuchy­ni a v lékař­ství a je zmí­ně­no také, s jakou rost­li­nou by mohl čte­nář byli­nu snad­no zamě­nit. Tato infor­ma­ce je obzvláš­tě důle­ži­tá pro začí­na­jí­cí „bylin­ká­ře.“ Kromě běž­ných byli­nek jako jsou česnek med­vě­dí, kopr von­ný, pely­něk estra­gon, kmín kořen­ný nebo levan­du­le, zmi­ňu­je autor­ka v pře­hle­du i u nás méně zná­mé a málo vyu­ží­va­né bylin­ky jako jsou agastache aný­zo­vá,  motar pří­moř­ský, zavi­nut­ka pod­voj­ná nebo krka­vec men­ší. U levan­du­le, máty nebo bazalky jsou zmí­ně­ny všech­ny v domác­nos­tech hoj­ně vyu­ží­va­né dru­hy.  Pro někte­ré čte­ná­ře může být pře­kva­pe­ním zařa­ze­ní mušká­tů do pře­hle­du bylin.  Podle autor­ky jsou jejich kvě­ty vhod­né do dezer­tů, bowle, kolá­čů a čajů, pro­to je lze pova­žo­vat za byli­nu, byť žád­né léči­vé účin­ky nema­jí.

V kapi­to­le Pěstování a péče zmi­ňu­je Ursula Braun – Bernhart vše, co je důle­ži­té, aby rost­lin­ky rost­ly do krá­sy i kva­li­ty tak, aby se bylin­ko­vé sny sta­ly sku­teč­nos­tí.

Velmi prak­tic­ké je zařa­ze­ní jaké­ho­si kalen­dá­ře, kdy po měsí­cích autor­ka kni­hy radí, jak se o bylin­ky sta­rat, pří­pad­ně, co si k jejich pěs­to­vá­ní začít při­pra­vo­vat. Cenný je také rejstřík poj­mů, díky němuž může čte­nář kni­hou lis­to­vat cíle­ně.

Díky paper­bac­ko­vé­mu oba­lu a bro­žo­va­ným deskám může­te pub­li­ka­ci klid­ně str­čit do batůž­ku, až půjde­te, navna­dě­ni nápa­dy a návo­dy, vybí­rat na trh svo­je prv­ní bylin­ky.


Bylinková radost
Autor: Ursula Braun – Bernhart
Žánr: popu­lár­ně nauč­ná pub­li­ka­ce
Nakladatelství: Grada
Rok vydá­ní: 2016
Počet stran: 128
Hodnocení: 100 %
Kniha ke kou­pi: Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Ukrajinské studio A4 Games se pochlubilo snímky z nahrávání...23. ledna 2021 Ukrajinské studio A4 Games se pochlubilo snímky z nahrávání... Ukrajinské studio A4 Games se pochlubilo snímky z nahrávání motion-capture. Pravděpodobně pracuje na novém Metru. Posted in Krátké herní aktuality
  • Raptor Ranch (2013)16. října 2018 Raptor Ranch (2013) Někdo na svém ranči chová koně, jiný dobytek nebo ovce, no a v malém texaském městečku to jsou masožraví dinosauři… Benzínová pumpa a zároveň bistro v malém […] Posted in Horory
  • Marvel's Avengers je obří propadák. Podle finančních...10. listopadu 2020 Marvel's Avengers je obří propadák. Podle finančních... Marvel's Avengers je obří propadák. Podle finančních výsledků za období od 1. 4. do 30. 9. 2020 mělo Square Enix na Marvel's Avengers prodělat $48m (1 069 426 912 Kč). Posted in Krátké herní aktuality
  • Nic ve zlým22. června 2023 Nic ve zlým Velmi příjemná feel-good žánrovka jakých už moc v dnešní době nevzniká. Gene Stupnitsky mě rozsekal komedii Good Boys, kterou jsem viděl už 5x a řadím ji mezi top komedie posledních […] Posted in Krátké recenze
  • Filmový klenot z Německa: Krev a zlato - Příběh lásky a války na plátně3. června 2023 Filmový klenot z Německa: Krev a zlato - Příběh lásky a války na plátně Z Německa nám chodí do online mnoho zajímavých filmů, na které stojí se koukat. Jedním z filmů letošních novinek je film z doby druhé světové války. Krev a zlato je hodinu a půl (bez […] Posted in Filmové recenze
  • Mad Max (XBOX ONE)11. prosince 2020 Mad Max (XBOX ONE)   Mad Max neboli šílený Max se vydává prožít své dobrodružství podle své filmové předlohy, kde si zahrál hvězdný herec Mel Gibson. Budete brázdit písečné duny a snažit se přežít […] Posted in Retro games
  • Gears of War 417. října 2020 Gears of War 4   Kdo by neznal hru Gears of War, již z tohoto titulu vyšly předchozí tři díly, a tak hra pro nás byla na xbox one jasná volba. Gears of War 4 vychází skoro po deseti letech vydání […] Posted in Retro games
  • Cable Guy10. srpna 2002 Cable Guy Jim Carrey v hlavní roli bláznivé komedie Je to jednoduché: dáte chlápkovi od kabelové televize padesát babek a dostanete všechny filmové kanály zadarmo. Ale když se Steven Kovacs […] Posted in TV Recenze
  • Top Spin 429. října 2020 Top Spin 4 Na úvod napíši, že tuto hru hodnotím velmi kladně až suprově.  Graficky je hra velmi kvalitně zpracovaná, pohyby a detaily hráčů jsou opravdu realistické, včetně oblečení. Zaujme také […] Posted in Retro games
  • The Penguins of Madagascar (Kinect)18. září 2020 The Penguins of Madagascar (Kinect) Kdo by neznal partu tučňáku, kteří se nám poprvé představili ve všech sériích animovaného filmu Madagaskar. Dále jejich akce samostatně pokračovala v krátkých příbězích v městské zoo. A […] Posted in Retro games

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,43530 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72290 KB. | 28.05.2024 - 03:28:31