Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze – 30%

Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze – 30%

vC5A1echnonejhorC5A1C3AD2recenzefilmu
vC5A1echnonejhorC5A1C3AD2recenzefilmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
V rok a půl starém kome­di­ál­ním sla­she­ru Všechno nej­hor­ší se vyso­ko­ško­lač­ka Tree (Jessica Rothe), stí­ha­ná mas­ko­va­ným zabi­já­kem, ocit­la v časo­vé smyč­ce, v rám­ci níž muse­la pro­ží­vat den svých naro­ze­nin (a záro­veň den své­ho bru­tál­ní­ho úmr­tí) zno­vu a zno­vu. Pokaždé, když ji vrah zabil, tak se celý den restar­to­val a ona se vrá­ti­la v čase do rána téhož dne, což jí ale záro­veň dalo vel­ké množ­ství šan­cí na pře­mo­že­ní ono­ho vra­ha a odha­le­ní jeho iden­ti­ty. Šlo o tako­vou thrille­ro­vou vari­a­ci sním­ku Na Hromnice o den více, ako­rát o pozná­ní hor­ší a pod­stat­ně méně kon­zis­tent­ní v dodr­žo­vá­ní pra­vi­del, pod­le nichž by ta časo­vá smyč­ka měla fun­go­vat. Nicméně bylo to zábav­né a poměr­ně dyna­mic­ky reží­ro­va­né, což doká­za­lo ty méně zásad­ní logic­ké lapsy čás­teč­ně pře­bít, tak­že vlast­ně proč ne.
Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz


Co se týče pokra­čo­vá­ní Všechno nej­hor­ší 2 (k jehož sle­do­vá­ní je nut­ná zna­lost před­cho­zí­ho dílu), tak to už není nato­lik dra­vé a zábav­né, aby tím doká­za­lo zama­zat nedo­stat­ky, a navíc jsou ty nedo­stat­ky ten­to­krát nato­lik extrém­ní (nejen z hle­dis­ka časo­vých para­do­xů, ale i v rám­ci cel­ko­vé­ho vyprá­vě­ní, děje a dra­ma­tur­gie), že by je nešlo igno­ro­vat, i kdy­by šlo o nej­zá­bav­něj­ší film roku. Částečně to může být způ­sob­né i tím, že Všechno nej­hor­ší 2 sice nato­čil stej­ný reži­sér jako jed­nič­ku (Christopher Landon, tvůr­ce něko­li­ka pokra­čo­vá­ní v sérii Paranormal Activity), avšak na roz­díl od jed­nič­ky si ten­to­krát navíc i sám napsal scé­nář.
Problém je totiž mimo jiné v tom, že prv­ní Všechno nej­hor­ší pou­ze nere­spek­to­va­lo urči­tá pra­vi­dla a v kon­krét­ních bodech je poru­šo­va­lo, zatím­co děj Všechno nej­hor­ší 2 se cho­vá, jako kdy­by žád­ná pra­vi­dla nee­xis­to­va­la (ale přes­to je vytvá­ří). Výsledkem je zou­fa­le nekon­zis­tent­ní fes­ti­val dadais­mu, ve kte­rém se může stát prak­tic­ky coko­li, avšak jen málo­co z toho, co se ve fil­mu ode­hrá­vá, je zábav­né dosta­teč­ně (a vět­ši­na z toho je navíc oko­pí­ro­va­ná z před­cho­zí­ho dílu). Ani to není dost střelené/ujeté/bizarní, aby si to divák mohl sku­teč­ně užít jako nesmy­sl­ný dadais­tic­ký výplach, pro­to­že film samot­ný tím­to způ­so­bem k sobě nepři­stu­pu­je a nao­pak se sna­ží tvá­řit, jako že to něja­ký smy­sl dává.
Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze

Děj fil­mu začí­ná udá­lost­mi den poté, co skon­či­la jed­nič­ka. Dozvídáme se, že vyso­ko­ško­lák Ryan (spo­lubyd­lí­cí Cartera, pří­te­le hlav­ní hrdin­ky) sestro­jil v rám­ci tech­nic­ké­ho pro­jek­tu kvan­to­vý vyná­lez, kte­rý doká­že vytvá­řet časo­vé smyč­ky – a takhle se omy­lem ocit­la v před­cho­zím fil­mu ve smyč­ce Tree (jaká to náho­da, že se tak sta­lo zrov­na v den jejích naro­ze­nin, kdy se jí zrov­na někdo roz­ho­dl zabít). Nyní se ovšem oci­tá v časo­vé smyč­ce Ryan (tak­že to na začát­ku vypa­dá, že hlav­ním hrdi­nou je on) a také po něm jde něja­ký mas­ko­va­ný vrah. Po chví­li se však poda­ří vra­ha chy­tit a odmas­ko­vat – a pod mas­kou se skrý­vá opět Ryan (z něja­ké para­lel­ní dimen­ze), kte­rý se sna­ží zabít své dru­hé já, aby se v budouc­nos­ti nedo­pus­ti­lo něče­ho straš­né­ho. Původní Ryan se dovtí­pí, že je potře­ba uzavřít časo­vou smyč­ku a zno­vu spus­tí svůj vyná­lez, čímž ovšem ta smyč­ka pře­jde opět na Tree, kte­rá se zno­vu začne pro­bou­zet v den svých naro­ze­nin (tedy o den dří­ve), kdy po ní jde mas­ko­va­ný vrah, stej­ně jako v prv­ním díle.
V tuto chví­li (pat­náct minut po začát­ku) film zce­la opouš­tí tu záplet­ku s Ryanem a jeho dru­hým já, tak­že se už nikdy nedo­zví­me, jak se mu poved­lo být dva­krát ve stej­né dimen­zi a co tak hroz­né­ho měl způ­so­bit, že to bylo potře­ba zasta­vit zabi­tím sebe samot­né­ho. Zbytek fil­mu už je vyprá­věn z per­spek­ti­vy Tree a ode­hrá­vá se ve stej­ném dni jako prv­ní Všechno nej­hor­ší.
Změna spo­čí­vá ovšem v tom, že Tree sice stá­le jde o život a po kaž­dém svém úmr­tí se pro­bou­zí téhož dne ráno, nicmé­ně děje se tak v jakési alter­na­tiv­ní rea­li­tě, do níž byla násled­kem půso­be­ní Ryanova vyná­le­zu uvr­že­na. Takže napří­klad jejím vra­hem je někdo jiný, než posled­ně, její pří­tel Carter nyní cho­dí s jinou hol­kou a její máma není mrt­vá. Následně je vět­ši­na fil­mu věno­vá­na tomu, že se Tree roz­ho­du­je, jest­li se chce vrá­tit do původ­ní rea­li­ty, kde cho­di­la s Carterem, nebo zůstat v této rea­li­tě, kde je její máma naži­vu (a nena­pad­ne ji, že by klid­ně moh­la Cartera sba­lit zno­vu a mít jeho i živou mámu). A pak je také tře­ba dopad­nout vra­ha a donu­tit Ryana, aby zru­šil tu smyč­ku.
Všechno nejhorší 2 (Happy Death Day 2U) – Recenze

Celý film je při­tom skrz naskrz pro­tkán situ­a­ce­mi, v nichž si film čas­to vylo­že­ně pro­ti­ře­čí, a v nichž se jeho hrdi­no­vé cho­va­jí zce­la náhod­ně, aniž by to dáva­lo jaký­ko­li smy­sl, což v kom­bi­na­ci s abso­lut­ní rezig­na­cí na dodr­žo­vá­ní časo­vé návaz­nos­ti a pra­vi­del těch časo­vých smy­ček (kte­rá jsou jas­ně defi­no­vá­na, ale je to k niče­mu, když se jich film nedr­ží), dělá z fil­mu Všechno nej­hor­ší 2 znač­ně roz­pad­lou a nesmy­sl­nou sláta­ni­nu, kte­rou si její tvůr­ce navíc dovo­lu­je srov­ná­vat s mno­hem soudrž­něj­ší­mi a pře­de­vším lep­ší­mi fil­my (posta­vy sem tam pou­ká­žou na něco ve sty­lu „Tohle je jak z Návratu do budouc­nos­ti,“ nebo „Něco podob­ný­ho bylo v Inception.“) Plán hlav­ní­ho zápo­rá­ka (kte­rý je na kon­ci vysvět­len) je jeden z nejde­ment­něj­ších, jaké byly za dlou­hou dobu k vidě­ní.
Takže je sice pozo­ru­hod­né, jak se ve Všechno nej­hor­ší 2 mícha­jí růz­né žán­ry (nejen kome­die, sla­sher, sci-fi, detek­tiv­ka a romantické/rodinné dra­ma, ale na chví­li i heist kri­mi ve sty­lu Dannyho par­ťá­ků), nicmé­ně i tak není mno­ho toho, co by moh­lo zane­chat pozi­tiv­ní dojem. Postavy jen málo­kdy řek­nou nebo udě­la­jí něco vtip­né­ho a něja­kých úmr­tí nebo vraž­dě­ní je ve fil­mu sotva pár minut (a je to mlá­de­ži pří­stup­né). Třetí díl už by váž­ně vznik­nout nemu­sel.


Podívejte se na hodnocení Všechno nejhorší 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39960 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71562 KB. | 23.06.2024 - 09:07:49