Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mumie: Hrob Dračího císaře - Série filmů o oživlé mumii byla rozporuplná už od druhého dílu.

Mumie: Hrob Dračího císaře - Série filmů o oživlé mumii byla rozporuplná už od druhého dílu.

Mum3
Mum3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zatímco prv­ní Mumie bylo veskr­ze klad­ně při­jí­ma­né akč­ní dob­ro­druž­ství plné skvě­lé­ho humo­ru, u pokra­čo­vá­ní už neby­ly názo­ry tak jed­not­né. Někdo ho pova­žo­val za na vět­ší lep­ší bom­bas­tič­těj­ší, jiný za pře­plá­ca­né a beze­smy­sl­né.Mumie: Hrob Dračího císa­ře se nako­nec stal nej­hůře hod­no­ce­ným fil­mem z dosa­vad­ní tri­lo­gie. Zásluhu na to mám samo­zřej­mě reži­sér Rob Cohen (Rychle a zbě­si­le), kte­rý vystří­dal Stephena Sommerse. Rob Cohen už nato­čil pár pro­pa­dá­ku (Stealth) a tak se auto­ma­tic­ky čeka­lo, že Mumii nezvlád­ne uko­čí­ro­vat už tuplem.

Z čás­ti byly tyto vize správ­né. Mumie vás sice nudit nebu­de, ale pře­ce jen, Cohen nezvlá­dl dvě věci. Přestože film nás neu­stá­le bom­bar­du­je akč­ní­mi scé­na­mi, tak jsou obvykle ne úpl­ně vypi­lo­va­né a řeme­sl­ně dob­ře zvlád­nu­té. Tou dru­hou je, že se mu nevy­svět­li­tel­ným způ­so­bem poda­ři­lo potla­čit cha­risma hlav­ních postav na mini­mum.

Brendan Fraser už není ten pra­vý Rick O´Connel, i když občas pro­ho­dí vtip­nou hláš­ku, ale jako­by mu chy­bě­la ener­gie a živel­nost. Nová před­sta­vi­tel­ka Evelyn Maria Bello není špat­ná hereč­ka, jak už nám v mno­ha fil­mech doká­za­la, ale z mého pohle­du jí chy­bí roz­to­mi­lost Rachel Weisz. Dospělého syna dvo­ji­ce dob­ro­dru­hů Alexe si střih­nul Luke Ford, kte­rý není úpl­ně nesym­pa­tic­ký, ale moh­lo by to být lep­ší. Vrací se i John Hannah v roli bra­t­ra Evelyn.

V Mumii se obje­vu­je i asij­ská herec­ká sme­tán­ka. Máme tu Jet Li jako kru­té­ho, po svě­to­vlá­dě (po čem jiném také, že) tou­ží­cí­ho císa­ře Hana a Michelle Yeoh, kte­rá si zahrá­la kou­zel­ni­ci Zi Juan.

Mumie: Hrob Dračího císa­ře se ode­hrá­vá pře­de­vším v Číně. Tam před mno­ha sta­le­tí­mi pro­kle­la Zi Juan panov­ní­ka Hana za to, že její­ho milen­ce Minga nechal roz­tr­hat koň­mi a ji samot­nou negentle­man­sky pro­bo­dl nožem. Ale Zi Juan pře­ži­la a potresta­la císa­ře i jeho armá­du tím, že z nich udě­la­la tera­ko­to­vou armá­du.

Sama se sta­la nesmr­tel­nou, aby moh­la brá­nit zlo­me­ní klet­by. Han by se totiž doza­jis­ta poku­sil zno­vu ovlád­nout svět. Ale ani moc­ná nesmr­tel­ná čaro­děj­ka nezmů­že nic pro­ti O´Connellovým. Opět jsou to oni, kdo mají prs­ty (i když nechtě­ně) v oži­ve­ní Hana.

Od této chví­le už to zná­me, Connellovi se musí spo­jit se Zu Jian a její dce­rou Lin (Isabella Leong) a zabrá­nit hli­ně­né­mu císa­ře, aby se napil z pra­me­ne věč­nos­ti, stal se tak nepo­ra­zi­tel­ným a oži­vil svou gigan­tic­kou armá­du, kte­rá by bez pro­blé­mů zadu­pa­la do země kaž­dé­ho, kdo by se nechtěl pod­vo­lit.

A než se to poda­ří, čeká nás plno honi­ček, pře­stře­lek a mlá­ce­ní, nara­zí­me na dra­ky, yet­tie a dal­ší nestvů­ry… Cohen ví, jak nasa­dit tem­po, aby film nenu­dil. Ale sou­stře­dí se spí­še na kvanti­tu, než na kva­li­tu. Hlavním zkla­má­ním je, že z oče­ká­va­né­ho sou­bo­je Michelle Yeoh a Jet Lieho se sta­la jen prů­měr­ná, mož­ná až pod­prů­měr­ná bit­ka meči, u kte­ré vás vyslo­ve­ně zabo­lí, že jejich schop­nos­tí bylo napros­to nevy­u­ži­to.

Obecně řeče­no nejsou akč­ní scé­ny až tak špat­né a někte­ré jsou dost dyna­mic­ké a zbě­si­lé, aby udr­že­ly vaši pozor­nost. Ale urči­tě moh­ly být mno­hem lep­ší.

Triky také nedo­padly úpl­ně nej­lé­pe, ale ono to pře­kva­pi­vě není to ke ško­dě věci, pro­to­že díky tomu zís­ka­la Mumie neo­do­la­tel­ný béč­ko­vý ráz.

Kdybyste po tom tou­ži­li, tak najde­te na Mumii: Hrobu Dračího císa­ře tolik nedo­stat­ků, že bys­te je bez titu­lu z ČVUT nezvlád­nu­li spo­čí­tat, ale já jsem nako­nec byl v s fil­mem vlast­ně spo­ko­je­ný. Čekal jsem sviž­nou pop­cor­no­vou zába­vu, kte­rá mě během své sto­pá­že poba­ví a dostal jsem ji.


Podívejte se na hodnocení Mumie: Hrob Dračího císaře na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Mumie


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57262 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72222 KB. | 22.04.2024 - 14:01:53