Kritiky.cz > Speciály > Mumie se vrací

Mumie se vrací

Photo © 2001 Universal Pictures
Photo © 2001 Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (5 hlasů, průměr: 4,20 z 5)
Loading...

Mumie se vra­cí je ame­ric­ký dob­ro­druž­ný horor z roku 2001, kte­rý napsal a reží­ro­val Stephen Sommers a ve kte­rém si zahrá­li Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo, Oded Fehr, Patricia Velásquez, Freddie Boath, Alun Armstrong a Dwayne Johnson ve svém herec­kém debu­tu. Film je pokra­čo­vá­ním fil­mu Mumie z roku 1999 a byl dis­tri­bu­o­ván spo­leč­nos­tí Universal Pictures.

Film Mumie se vra­cí inspi­ro­val preque­lo­vý film Král Škorpion z roku 2002, jehož děj se ode­hrá­vá o 5000 let dří­ve a jehož titul­ní posta­va, kte­rou ztvár­nil Dwayne Johnson (The Rock), byla před­sta­ve­na prá­vě v tom­to fil­mu. Mumie se vra­cí byla komerč­ně úspěš­ná i přes smí­še­né recen­ze.

Děj

V roce 3067 př. n. l. vede Král Škorpion armá­du, kte­rá si chce pod­ma­nit svět. Jsou však pora­že­ni a vyhná­ni do pouš­tě Ahm Šere. Král slí­bí, že Anubisovi dá svou duši výmě­nou za moc pora­zit nepřá­te­le, a tak se magic­ky vytvo­ří oáza a pyra­mi­da a je mu dána armá­da bojov­ní­ků. Anubisova armá­da se pře­že­ne přes celý Egypt, ale jakmi­le je jejich úkol spl­něn, Anubis si vyžá­dá duši krá­le Škorpiona a armá­da se vra­cí do pod­svě­tí.

V roce 1933 Rick O’Connell a jeho žena Evelyn se svým synem Alexem pro­zkou­má­va­jí sta­ro­vě­ké rui­ny a nachá­ze­jí Anubisův nára­mek. V Londýně se nára­mek na Alexe uzamkne a uká­že mu vizi, kte­rá ho nasmě­ru­je k Ahm Shere. Evelyn je zaja­ta egypt­ským kul­tem, kte­rý pomo­cí Knihy mrtvých vzkří­sí Imhotepa; jeho moc chtě­jí vyu­žít k poráž­ce Krále Škorpiona a pře­dat mu vele­ní Anubisovy armá­dy, aby si pod­ma­nil svět. Součástí kul­tu, vede­né­ho Baltusem Hafezem, je vyma­hač Lock-Nah a Meela Nais, fyzic­ká rein­kar­na­ce Imhotepovy lás­ky Anck-su-namun.

O’Connellovi se vydá­va­jí na záchra­nu Evelyn, spo­lu s jejím bra­t­rem Jonathanem a Medjai Ardeth Bay. Jonathan se dosta­ne k tajem­né­mu zla­té­mu žezlu.

Rick osvo­bo­dí Evelyn a uprch­ne, ale Alex je poté une­sen Lock-Nahem a donu­cen ode­jít do Egypta s kul­tem. Pronásledují je O’Connellovi s Rickovým spo­leč­ní­kem Izzym. Náramek dá Alexovi instruk­ce k Ahm Šere, kte­rou sek­ta sle­du­je; Imhotep ho donu­tí ke spo­lu­prá­ci tím, že ho varu­je, že pokud do týd­ne nevstou­pí do pyra­mi­dy, nára­mek ho zabi­je. Na kaž­dém mís­tě Alex zane­chá­vá sto­py pro své rodi­če, kte­ří ho sle­du­jí v Izzyho vzdu­cho­lo­di. Imhotep pou­ži­je Knihu mrtvých a pře­dá Meele Anck-su-namunovu duši, ale tím umož­ní Evelyn ode­mknout vzpo­mín­ky na její před­cho­zí život jako prin­cez­ny Nefertiri, stráž­ky­ně náram­ku a dce­ry fara­o­na Setiho I.

Na okra­ji oázy si Imhotep uvě­do­mí, že jsou pro­ná­sle­do­vá­ni, a tak pou­ži­je svou magii a roz­bi­je vzdu­cho­loď; Izzy zůsta­ne, aby ji opra­vil. Do sou­mra­ku se v Oáze obje­ví kult, kte­rý viděl mrt­vé lidi z his­to­rie, pro­to­že se jim nepo­da­ři­lo napad­nout Ahm Shere: podob­ně jako římští legi­o­ná­ři a fran­couz­ská Napoleonova voj­ska z pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí O’Connellovi infil­tru­jí kult, ale obě sku­pi­ny jsou napa­de­ny pyg­mej­ský­mi mumi­e­mi. Rick zís­ká Alexe zpět, zatím­co Ardeth zabi­je Lock-Nah. Utečou pyg­mejům, kte­ří zabi­jí všech­ny čle­ny kul­tu kro­mě Hafeze, Imhotepa a Anck-su-namuna. O’Connellovi dora­zí k pyra­mi­dě prá­vě včas, když vychá­zí slun­ce a nára­mek se od Alexe oddě­lí. Poté dora­zí Anck-su-namun, Imhotep a Hafez a před vstu­pem do pyra­mi­dy zabi­jí Evelyn.

V pyra­mi­dě si Hafez nasa­dí nára­mek, čímž oži­ví armá­du, ale při­tom při­jde o maso z před­lok­tí. Anubis vez­me Imhotepovi jeho sílu, tak­že boju­je jako smr­tel­ník. Rick zjis­tí, že Imhotep uvnitř pyra­mi­dy vyvo­lá­vá Krále škor­pi­o­na, a boju­je s ním. Král Škorpion, nyní obrov­ské mon­strum napůl člo­věk a napůl škor­pi­on, je vyru­ší a zaú­to­čí na Ricka. Ve stej­nou dobu Ardeth a Medjai boju­jí ven­ku s Anubisovou vzkří­še­nou armá­dou.

Zatímco Rick a Král Škorpion boju­jí, Hafez je chy­cen do šar­vát­ky a král ho zabi­je. Jonathan a Alex ukrad­nou Anck-su-namunovi Knihu mrtvých a pou­ži­jí ji k oži­ve­ní Evelyn, kte­rá se posta­ví Anck-su-namunovi. Když Rick zjis­tí, že Jonathanovo žezlo je mystic­ké kopí, pou­ži­je ho k pro­bod­nu­tí krá­le Škorpiona a pošle ho i s armá­dou zpět do pod­svě­tí.

Když se oáza začne ničit a pyra­mi­da se roz­pa­dá, Rick a Imhotep se drží okra­je jámy, kte­rá vede do pod­svě­tí. Rick pro­sí Evelyn, aby utek­la dřív, než bude poz­dě, ale ta ris­ku­je svůj život, aby Ricka vytáh­la do bez­pe­čí. Když to Imhotep vidí, pro­sí Anck-su-namun, aby udě­la­la totéž, ale ta ho opus­tí. Zlomený Imhotep se pus­tí a pro­pad­ne se do pod­svě­tí.

Mezitím při zří­ce­ní pyra­mi­dy Anck-su-namun spad­ne do jámy plné škor­pi­ó­nů, což ji zabi­je. Izzy při­lé­tá s upra­ve­nou vzdu­cho­lo­dí a zachrá­ní O’Connellovy těs­ně před­tím, než jsou oáza i pyra­mi­da zce­la zni­če­ny, ovšem až poté, co Jonathan ukrad­ne křiš­ťá­lo­vý dra­ho­kam pyra­mi­dy. Odjíždějí do zápa­du slun­ce a Ardeth Bay jim před odjez­dem zasa­lu­tu­je.

Obsazení

 • Brendan Fraser jako Rick O’Connell
 • Rachel Weisz jako Evelyn O’Connellová / Nefertiri
 • John Hannah jako Jonathan Carnahan
 • Arnold Vosloo jako Imhotep
 • Oded Fehr jako Ardeth Bay
 • Patricia Velásquez jako Meela Nais / Anck.Su-Namun
 • Freddie Boath jako Alex O’Connell
 • Alun Armstrong jako Baltus Hafez
 • Dwayne Johnson jako Mathayus z Akkadu / Král škor­pi­o­nů
 • Adewale Akinnuoye-Agbaje jako Lock-Nah
 • Shaun Parkes jako Izzy Buttons
 • Bruce Byron jako Red Willits
 • Joe Dixon jako Jacques
 • Tom Fisher jako Spivey
 • Aharon Ipalé jako fara­on Seti I

Recepce

Box office

Výnos fil­mu Mumie se vra­cí činil 23,4 mili­o­nu dola­rů v prv­ní den uve­de­ní do kin, o den poz­dě­ji pak vydě­lal 26,8 mili­o­nu dola­rů. Tím se stal nej­vyš­ším páteč­ním i sobot­ním výděl­kem a pře­ko­nal tak Příběh hra­ček 2 i Ztracený svět: Jurský park. Později téhož roku tyto rekor­dy sou­čas­ně zís­ka­ly fil­my Planeta opic a Harry Potter a kámen mudr­ců. Během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du film vydě­lal 68,1 mili­o­nu dola­rů, čímž se stal teh­dy dru­hým nej­lep­ším pre­mi­é­ro­vým víken­dem všech dob, hned za Ztraceným svě­tem: Jurský park. Kromě toho pře­ko­nal Hannibala a stal se tak jed­ním z nej­lep­ších fil­mů roku 2001, kte­ré za prv­ní tři dny po uve­de­ní do kin vydě­la­ly 60 mili­o­nů dola­rů, a při­po­jil se tak k fil­mům Příšerky, s. r. o., Rush Hour 2 a Planeta opic. Mumie se vra­cí se na prv­ním mís­tě v poklad­nách kin udr­že­la dva týd­ny, dokud ji o něj nepři­pra­vil Shrek.

Film vydě­lal 202 mili­o­nů dola­rů v poklad­nách kin ve Spojených stá­tech a Kanadě a 233 mili­o­nů dola­rů na mezi­ná­rod­ním trhu, celo­svě­to­vě vydě­lal přes 435 mili­o­nů dola­rů, čímž se stal sed­mým nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku 2001.

Kritické ohlasy

Mumie se vra­cí zís­ka­la od kri­ti­ků smí­še­né hod­no­ce­ní. V sou­čas­né době má na ser­ve­ru Rotten Tomatoes na zákla­dě 141 recen­zí 47% hod­no­ce­ní s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 5,30/10. Konsenzus na této strán­ce uvá­dí: „Ve fil­mu Mumie se vra­cí jsou spe­ci­ál­ní efek­ty půso­bi­vé, ale posta­vy se zda­jí být dru­ho­řa­dé vůči počí­ta­čem gene­ro­va­ným obra­zům“. Metacritic na zákla­dě 31 recen­zí uvá­dí prů­měr­né hod­no­ce­ní 48 ze 100. Diváci dota­zo­va­ní v anke­tě CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „A-“ na stup­ni­ci od A do F.

Roger Ebert, kte­rý prv­ní­mu fil­mu udě­lil tři hvěz­dič­ky, udě­lil dru­hé­mu fil­mu pou­ze dvě, když uve­dl, že „chy­bou fil­mu Mumie se vra­cí je, že rezig­no­val na posta­vy a děj pou­žil pou­ze jako šňů­ru na prádlo pro spe­ci­ál­ní efek­ty a akč­ní sek­ven­ce“. James Berardinelli z ReelViews udě­lil fil­mu dvě a půl hvěz­dič­ky (ze čtyř) a ozna­čil ho za „prázd­nou, leh­kou zába­vu - ne nepří­jem­nou, ale zda­le­ka ne za defi­ni­tiv­ní let­ní akční/dobrodružný film.“

Kenneth Turan z Los Angeles Times ohod­no­til film klad­ně a pochvá­lil jeho „neu­stá­lé dějo­vé zvra­ty, drzou cit­li­vost a všu­dypří­tom­né akč­ní sek­ven­ce“. Todd McCarthy z Variety pochvá­lil „nepře­tr­ži­tou akci v závě­reč­né hodi­ně“ a řekl, že „pře­ky­pu­je vizu­ál­ní­mi lahůd­ka­mi“.

Joe Morgenstern z The Wall Street Journal ohod­no­til film nega­tiv­ně, když řekl, že „má všech­nu tu sviž­nost, ale žád­ný švih před­cho­zí ver­ze“. Charles Taylor ze ser­ve­ru Salon.com také nebyl nad­šen a nazval Mumii se vra­cí „vším, čím prv­ní Mumie byla zábav­ná, pro­to­že neby­la“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,13523 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72410 KB. | 20.05.2024 - 01:45:47