Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi

Kung Fu Panda 3 - Po hledá svoje čchi

KFp03
KFp03
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 V před­cho­zích dílech se ten­to neo­hro­že­ný hrdi­na pozvol­na pře­mě­ňu­je z nezná­mé pan­dy do mis­tra kung fu, až do Dračího bojov­ní­ka. Zdá se, že tato pro­mě­na je již u kon­ce, a Po už nebu­de mít snad ani co na prá­ci. V kli­du hlí­dá ves­ni­ci, kde žije, a uží­vá si živo­ta se svý­mi přá­te­li, a je stá­le v kon­tak­tu se svým uči­te­lem Sifu. Ten mu ale jed­no­ho dne sdě­lí, že je při­pra­ven na dal­ší prá­ci, a to, aby se sám stal uči­te­lem dal­ších bojov­ní­ků. Po z toho nemá vůbec radost, vždyť on sám se necí­tí ješ­tě úpl­ným bojov­ní­kem kung fu, natož pak uči­te­lem, ale co se dá dělat. Kostky jsou již vrže­ny a Po vede svou prv­ní hodi­nu a i když se sna­ží stej­ně jako jeho žáci, dopa­dá hodi­na kata­stro­fál­ně. Po se ale nechce vzdát, zvláš­tě potom, co se obje­ví padouch Kai, kte­rý shá­ní všech­ny mis­try kung fu, aby mohl zís­kat jejich čchi.

KFp01

Scénář napsa­li Glenn Berger a Jonathan Aibel, kte­ří napsa­li i scé­ná­ře k před­cho­zím dílům Kung Fu Panda a Kung Fu Panda 2. Autoři i ten­to­krát necha­li hlav­ní­ho hrdi­nu, aby stej­ně jako v minu­lých dílech hle­dal sám sebe, svou roli ve svě­tě. Dokonce se mu to i poda­ří a obje­ví své pra­vé já. Jemu pomá­ha­jí oba otco­vé, kte­ří mu ze všech sil chtě­jí pomo­ci, dokon­ce spo­lu i navá­žou díky syno­vi přá­tel­ství. Je pěk­né, jak je ve fil­mu zakom­po­no­vá­na pro­ble­ma­ti­ka dítě­te a jeho rodi­čů, včet­ně spo­leč­né­ho obje­vo­vá­ní a nachá­ze­ní.

Hudbu k fil­mu zkom­po­no­val skla­da­tel Hans Zimmer, kte­rý se podí­lel i na před­cho­zích fil­mech s Poem. Jednotlivé scé­ny jsou skvě­le dopl­ně­ny hud­bou, kte­rá jim dodá­vá na dra­ma­tič­nos­ti, nebo nao­pak dodá­vá pří­sluš­nou dáv­ku citu do klid­něj­ších a cit­li­věj­ších scén. Zimmer je sku­teč­ný mis­tr hud­by, což doklá­dá i jeho zís­ka­né oce­ně­ní: Zlaté Globy za Gladiátora a Lvího krá­le, za kte­ré­ho zís­kal i Oscara.

Režie toho­to dílu se uja­li Jennifer Yuh a Alessandro Carloni. Yuh reží­ro­va­la i Kung Fu Pandu 2, za kte­rý dosta­la i Oskara za nej­lep­ší ani­mo­va­ný film. Naopak pro Carloniho je to tepr­ve dru­hý reži­sér­ský počin, a jak se zdá, spo­lu­prá­ce s Yuh mu pro­spí­vá. Pokud by v budouc­nu spo­lu opět reží­ro­va­li, může­me čekat opět kva­lit­ní prá­ci.

KFp02

Film je nato­čen vel­mi sviž­ně, s řadou vtip­ných scén či nará­žek, z nichž někte­ré jsou uzpů­so­be­né pro děti a dal­ší pro jejich dospě­lý dopro­vod. Snímek je řazen do žán­ru kome­die a dob­ro­druž­né­ho rodin­né­ho fil­mu, což plně odpo­ví­dá. Jeho sto­páž je 94 minut, což uběh­ne vel­mi rych­le a ply­nu­le.

Protože je film určen hlav­ně pro, vel­kou roli hra­je nada­bo­vá­ní jed­not­li­vých postav. Postavu Poa mlu­ví Ondřej Brzobohatý, zákeř­né­ho Kaie Zbyšek Horák, pana Pinga Bohuslav Kalva či mis­tra Shifu Petr Pelzer. Další posta­vy nada­bo­va­li Regina Řandová, Libor Bouček, Michal Holán, Pavel Šrom, Filip Švarc. Postavy jsou skvě­le a vtip­ně nada­bo­vá­ny a dotvá­ří tak cel­ko­vý rámec fil­mu.


Podívejte se na hodnocení Kung Fu Panda 3 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62252 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72437 KB. | 20.05.2024 - 20:26:50