Kritiky.cz > Speciály > Mumie: Hrob Dračího císaře

Mumie: Hrob Dračího císaře

Foto: Universal Pictures
Foto: Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mumie: Hrob dra­čí­ho císa­ře je ame­ric­ký akč­ní dob­ro­druž­ný fan­ta­sy film z roku 2008 reží­ro­va­ný Robem Cohenem, scé­nář napsa­li Alfred Gough a Miles Millar, pro­du­cen­ty byli Stephen Sommers (reži­sér prv­ních dvou fil­mů), Bob Ducsay, Sean Daniel a James Jacks. Film se neo­de­hrá­vá v Egyptě, ale v Číně a zamě­řu­je se na původ tera­ko­to­vé armá­dy. Jedná se o tře­tí a posled­ní díl tri­lo­gie Mumie. Hrají v něm Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello (nahra­di­la Rachel Weisz, kte­rá hrá­la Evelyn v prv­ních dvou fil­mech), John Hannah, Luke Ford, Anthony Wong a Michelle Yeoh.

Mumie: Mumie: Hrobka dra­čí­ho císa­ře měla pre­mi­é­ru v Moskvě 24. čer­ven­ce 2008 a ve Spojených stá­tech byla uve­de­na do kin 1. srp­na 2008. Film obdr­žel od kri­ti­ků pře­váž­ně nega­tiv­ní recen­ze a celo­svě­to­vě vydě­lal 403 mili­o­nů dola­rů, což je nejmé­ně výdě­leč­ný film z celé tri­lo­gie. Společnost Universal Pictures v roce 2017 restar­to­va­la sérii Mumie jako pokus o zahá­je­ní série Dark Universe.

Děj

V dáv­né Číně sjed­no­tí váleč­ník krá­lov­ství země do říše a sta­ne se Dračím císa­řem. Vedl občan­skou vál­ku a stal se dynastií Čchin, pro­to­že jeho muži páli­li všech­ny kni­hy a svit­ky, poz­dě­ji naří­dil stav­bu Velké čín­ské zdi a pohřbil pod ní mrt­vo­ly svých nepřá­tel. Naučí se ovlá­dat oheň, vodu, zemi, dře­vo a kov - tra­dič­ní čín­ské živly Wuxing.

Císař se však začne obá­vat, že jeho smrt ukon­čí vše, čeho dosá­hl, a povo­lá kou­zel­ni­ci Zi Yuan. Pošle ji se svým zástup­cem, gene­rá­lem Mingem, do sta­ro­by­lé­ho kláš­te­ra, aby našla dáv­no ztra­ce­né věš­tec­ké kos­ti, kte­ré jsou klí­čem k věč­né­mu živo­tu. Ona a Ming se do sebe zami­lu­jí, přes­to­že císař chce mít Zi Yuan jen pro sebe. Když se jeden z jeho slu­žeb­ní­ků sta­ne svěd­kem jejich vzta­hu, císař nechá Minga v odve­tu popra­vit. Yuan pro­k­le­je císa­ře a jeho vojá­ky a pro­mě­ní je v Terakotovou armá­du.

O něko­lik sto­le­tí poz­dě­ji, v roce 1946, Alex O’Connell - syn Ricka a Evelyn O’Connellových - a jeho pro­fe­sor arche­o­lo­gie Roger Wilson najdou císa­řo­vu hrob­ku. Přestože je napad­ne záhad­ná žena, při­ve­zou sar­ko­fág do Šanghaje. Zároveň brit­ská vlá­da pově­ří Ricka a Evelyn, aby odvez­li dra­ho­kam zva­ný Oko Šangri-La zpět do Číny.

V Šanghaji během čín­ské­ho Nového roku se O’Connellovi dozvě­dí, že Wilson pra­cu­je pro zlot­ři­lou vojen­skou frak­ci vede­nou gene­rá­lem Yangem a jeho pomoc­ní­kem plu­kov­ní­kem Choiem, kte­ří poskyt­li finanč­ní pod­po­ru Alexově výpra­vě. Yang věří, že císař může vyvést Čínu z cha­o­su po dru­hé svě­to­vé vál­ce, a vzkří­sí ho pomo­cí Oka Šangri-La, kte­ré obsa­hu­je mystic­kou vodu ze Šangri-La.

Vzkříšený císař při­jme Yangovy služ­by, ale Wilsona zabi­je. O’Connellovi se ho poku­sí zasta­vit s pomo­cí Lin, ženy, kte­rá před­tím napadla Alexe, ale on unik­ne. Lin odha­lí, že vlast­ní jedi­nou zbraň, kte­rá může císa­ře zabít - pro­kle­tou dýku.

Společně s Evelyniným bra­t­rem Jonathanem Carnahanem se O’Connellovi a Lin vydá­va­jí ke stúpě v Himálaji, kte­rá jim odha­lí ces­tu do Šangri-La. S pomo­cí yet­tiů při­vo­la­ných Linem sku­pi­na zadr­ží Jangovy síly, ale císař obje­ví polo­hu Šangri-La. Císař těž­ce zra­ní Ricka, zatím­co Alex spus­tí lavi­nu, kte­rá zpo­ma­lí Císařovo pro­ná­sle­do­vá­ní. Lin je zave­de do Šangri-La, kde stá­le žije Zi Yuan, kte­rá může Rickovo zra­ně­ní vylé­čit. Skupina zjis­tí, že Lin je Yuanova dce­ra, oba se díky mystic­kým vodám sta­li nesmr­tel­ný­mi. Zatímco se Rick uzdra­vu­je, Alex a Lin se sbli­žu­jí, ale Lin nesne­se, aby se do Alexe zami­lo­va­la jen pro­to, aby se díva­la, jak stár­ne a umí­rá.

Přijíždí Císař a Yang a Císař se vykou­pe ve vodách, kte­ré mu navrá­tí lid­skou podo­bu a pro­půj­čí mu obrov­skou nad­při­ro­ze­nou moc. Promění se v tříhla­vé­ho draka, ukrad­ne pro­kle­tou dýku, une­se Lin a odle­tí zpět do své hrob­ky. Oživí Terakotovou armá­du, vyhlá­sí svůj záměr ovlád­nout svět a naří­dí jim pro­lo­mit Velkou zeď, po čemž budou nepo­ra­zi­tel­ní.

O’Connellovi a Zi Yuan pro­ná­sle­du­jí císa­ře až k Velké zdi, kde Yuan pomo­cí Věšteckých kos­tí obě­tu­je svou a Linovu nesmr­tel­nost, aby z císa­řo­vých nepřá­tel vytvo­ři­la nemrt­vou armá­du vede­nou oži­ve­ným gene­rá­lem Mingem. Když se obě nemrt­vé armá­dy střet­nou, Alex zachrá­ní Lin. Yuan boju­je s Císařem a ukrad­ne mu dýku dří­ve, než ji smr­tel­ně zra­ní. Když umí­rá, pře­dá čepel Rickovi a Alexovi.

Císař se stáh­ne do Velké zdi, ale Alex a Rick se mu posta­ví, zatím­co Evelyn a Lin zabi­jí Yanga a Choie. Po zuři­vém boji Rick a Alex pře­mo­hou císa­ře a pro­bod­nou ho dýkou, čímž ho pora­zí a zni­čí Terakotovou armá­du. Ming a jeho armá­da krát­ce osla­vu­jí, než vstou­pí do posmrt­né­ho živo­ta.

O’Connellovi a Lin se vra­ce­jí do Šanghaje, kde Alex a Lin navá­žou vztah. Jonathan se pře­stě­hu­je do Peru s Očima Šangri-La s úmys­lem žít někde, kde nejsou mumie, aniž by věděl, že tam budou mumie brzy obje­ve­ny.

Produkce

Vývoj

V lis­to­pa­du 2001 reži­sér Stephen Sommers, kte­rý reží­ro­val před­cho­zí fil­my o Mumii, řekl o režii tře­tí­ho fil­mu: „Je po něm poptáv­ka, ale vět­ši­na par­ty by do toho šla zno­vu, jen kdy­bychom našli způ­sob, jak ho udě­lat vět­ší a lep­ší.“ V květ­nu 2004 během pre­mi­é­ry fil­mu Van Helsing vyjá­d­řil pochyb­nos­ti o tom, že by měl ener­gii na nato­če­ní tře­tí­ho fil­mu, ačko­li her­ci z před­cho­zích fil­mů pro­je­vi­li zájem se vrá­tit. V pro­sin­ci 2005 recen­zo­val scé­nář, kte­rý napsa­li Alfred Gough a Miles Millar, o čín­ské mumii (prv­ní čín­ský císař, kte­rý chce v roce 1940 ovlád­nout svět se svou armá­dou pro­kle­tých bojov­ní­ků).

Námět Císaře a jeho armá­dy vychá­zí ze sku­teč­né­ho čchin­ské­ho císa­ře Čchin Š“-chuanga, kte­rý byl pohřben upro­střed tisí­ců vyro­be­ných a vypá­le­ných tera­ko­to­vých vojá­ků, tzv. tera­ko­to­vé armá­dy.

Scénář

Raná ver­ze Goughova a Millarova scé­ná­ře obsa­ho­va­la mno­ho odka­zů na před­cho­zí fil­my, kte­ré zůsta­ly nevy­u­ži­ty. V původ­ním pro­lo­gu se Zi Yuan (Zohora) vydal do Hamunaptry a vyro­bil tera­ko­to­vou kopii Knihy mrtvých, v níž byl klíč od sklá­dač­ky z prv­ní­ho fil­mu. Místo věš­tec­kých kos­tí Zohora pou­ži­je tera­ko­to­vou kopii kni­hy, aby pro­klel císa­ře a jeho armá­du. Knihu by také pou­žil k oži­ve­ní Císaře mís­to eli­xí­ru živo­ta. Jonathan nejen­že pojme­no­val svůj noč­ní klub po Imhotepovi, ale také sty­li­zo­val bar­man­ky Anck-Su-Namunovým body­pa­in­tem. Učenci z Bembridge, kte­ré Evy čas­to zmi­ňo­va­la v prv­ním fil­mu, by se vrá­ti­li v men­ší roli, pro­to­že posta­va sira Colina Willoughbyho, hla­vy spo­leč­nos­ti, by hrá­la roli při vzkří­še­ní Dračího císa­ře mís­to Wilsona. Ve dru­hém fil­mu Meela říká, že tři muži „obdr­ží svou [svou] spra­ved­li­vou odmě­nu“. Mumie císa­ře říká, že Yang (Okumura) dosta­ne svou odmě­nu, až císař dobu­de vět­ší svět. Během závě­reč­né bitvy se vrá­tí Alexův prak, kte­rý sehra­je důle­ži­tou roli při poráž­ce Císaře.

Stejně jako před­cho­zí fil­my obsa­ho­val ten­to raný návrh více prv­ků body horo­ru, včet­ně kro­ko­dý­la, kte­rý seže­re Okumurovu ruku; a čer­vů, úlom­ků kos­tí a zka­me­ně­lých vnitř­nos­tí pro­sa­ku­jí­cích rana­mi Císařské mumie. Poté, co se Císař sta­ne nesmr­tel­ným, vytvo­ří si na svém popraska­ném těle nový mozek, oční bul­vu a kož­ní ště­py. Ve své podo­bě mumie měl Dračí císař něko­lik spo­leč­ných rysů s Imhotepem: Oba vysá­va­jí lidem život­ní sílu, aby se uzdra­vi­li (Císař však při tom také mění své obě­ti v tera­ko­tu a roz­bí­jí je); po vysá­tí jed­né posta­vy zdě­dí Císařská mumie mod­ré oči své obě­ti, stej­ně jako Imhotep v jed­né scé­ně dru­hé­ho fil­mu; stej­ně jako Imhotep v prv­ním a dru­hém fil­mu vytvo­řil otis­ky své tvá­ře v pís­ku a ve vodě, dělá Císařská mumie totéž během lavi­ny, tak­že se jeho tvář obje­ví ve sně­hu. Mumifikační sek­ven­ce byla také názor­něj­ší, pro­to­že Císařovo srd­ce by se sta­lo vidi­tel­ným skrz jeho hruď a pum­po­va­lo by čer­nou krev jeho žila­mi a z jeho pórů. Poté roz­ta­ve­ná hlí­na pokry­je jeho šaty a tělo, než se pře­hře­je a ztvrd­ne inten­ziv­ní­mi paprsky bílé­ho svět­la, kte­ré vychá­ze­jí z jeho nit­ra.

Scénář uká­zal Císaře jako osob­nost s bez­o­hled­něj­ší pova­hou. Pošle Zohoru do Hamunaptry pod pohrůž­kou, že zabi­je její­ho milen­ce Ming Gua (Sun Tzu), pokud se nevrá­tí do 90 dnů, a tepr­ve když se vrá­tí, před­lo­ží jí jeho hla­vu v truhle. Když se sta­ne nesmr­tel­ným, císař polo­ží Okumurovi na čelo žha­vý prst, donu­tí ho poklek­nout a slí­bit mu věr­nost. Políbí Zohoru, aby ji záro­veň pozlo­bil a pro­klel tím, že ji a ostat­ní nesmr­tel­né v Šangri-La pro­mě­ní v tera­ko­to­vé sochy. Prokletí se Lin (Lily Chen) netý­ká, pro­to­že ta svou nesmr­tel­nost obě­to­va­la ješ­tě před­tím, než císař do Šangri-La dora­zil. Když si pak Císař Lily odvá­dí, řek­ne jí, že za hří­chy své mat­ky zapla­tí tím, že bude s ním sdí­let lože jako jeho krá­lov­na. Během vyvr­cho­le­ní císař potres­tá Okumura za jeho selhá­ní tím, že ho uza­vře do obří mosaz­né lucer­ny.

Scénář se ode­hrá­val v roce 1940 během dru­hé svě­to­vé vál­ky, niko­li po ní. Rick a Evy se před­sta­vu­jí v indic­ké Agře, kde půso­bí jako špi­o­ni brit­ské vlá­dy a pozo­ru­jí Okumura v domně­ní, že má pro Japonce taj­nou zbraň, kte­rá jim pomů­že vyhrát vál­ku, což se poz­dě­ji uká­že jako císař. Na poza­dí vál­ky scé­nář uka­zu­je napě­tí mezi Číňany a Japonci, při­čemž v jed­né scé­ně v Imhotepu Jonathan uklid­ňu­je spor mezi pří­te­lem O’Connellových a čle­nem čín­ské­ho odbo­je Čangem a japon­ským majo­rem Sukim. V jiné poz­dě­ji muse­li O’Connellovi neo­chot­ně při­hlí­žet tomu, jak je Čang zajat japon­ský­mi vojá­ky, kte­ří sbí­ra­jí povstal­ce a posí­la­jí je na vla­ky do pra­cov­ních tábo­rů, jak Lily před­tím řek­la Alexovi. Vyjde naje­vo, že přes­to­že Rick a Evy posla­li Alexe na Yale, aby ho ochrá­ni­li, ode­šel z prv­ní­ho roč­ní­ku bez jejich vědo­mí a nedo­ká­zal se při­hlá­sit do armá­dy, než ho Willoughby povo­lal ke spo­lu­prá­ci. Na roz­díl od fil­mu se O’Connellovi dozví­da­jí, že Císař má po pro­bu­ze­ní pět dní na to, aby se stal nesmr­tel­ným, jinak se pro­mě­ní v prach. Později se v kláš­te­ře v Himálaji vyple­ně­ném japon­ský­mi vojá­ky set­ka­jí s tibet­ským mni­chem, kte­ré­mu pře­zdí­va­jí Tequila a kte­rý se ke sku­pi­ně při­dá, zave­de je do Chrámu šep­ta­jí­cích lebek a dopro­vo­dí je k Velké čín­ské zdi. Místo toho, aby císař­ská mumie smr­tel­ně zra­ni­la Ricka, Alex by vzal zásah na sebe, aby zachrá­nil své­ho otce.

Další pozo­ru­hod­né roz­dí­ly mezi scé­ná­řem a fil­mem zahr­nu­jí Šangri-Lu zob­ra­ze­nou jako buj­nou uto­pii plnou lidí z růz­ných epo­ch. Dračí císař více uká­zal své mis­trov­ství v ovlá­dá­ní pěti čín­ských živlů: zmra­zu­je a roz­mra­zu­je řeku, aby mohl unik­nout; rych­le stří­lí ohni­vé kou­le z rukou; vytvá­ří „sně­ho­vé paže“, kte­rý­mi vta­hu­je nepřá­te­le do pod­ze­mí, a vytvá­ří deš­ťo­vý mrak s vodou z Pramene věč­né­ho živo­ta, aby pozve­dl svou armá­du. Na roz­díl od fil­mu se nesta­ne měňav­cem. Mnoho čín­ských otro­ků a dal­ších zajat­ců, kte­ré Japonci zaja­li, včet­ně Čanga, se mís­to nemrtvých bojov­ní­ků brá­ní císa­řo­vě tera­ko­to­vé armá­dě. Místo boje jeden na jed­no­ho mezi Rickem a Dračím císa­řem se O’Connellovi sna­ží dokon­čit ritu­ál zahr­nu­jí­cí pět živlů, aby ode­mkli „řeku duchů“, duše císa­řo­vých nepřá­tel pod Velkou zdí, a pora­zi­li tak tera­ko­to­vé vojá­ky, kte­ré se císař sna­ží zasta­vit. Rick řek­ne Císaři, aby Imhotepa po zasa­ze­ní smr­tí­cí­ho úde­ru pozdra­vo­val. Terakotová klet­ba na Šangri-La skon­čí s císa­řo­vou smr­tí a osvo­bo­dí jeho oby­va­te­le, včet­ně Zohora.

Osazení

V břez­nu 2006 herec Oded Fehr, kte­rý hrál Ardetha Baye v prv­ních dvou fil­mech, řekl, že mu Sommers řekl, že se při­pra­vu­je a píše tře­tí film, do kte­ré­ho se vrá­tí pou­ze posta­vy Brendana Frasera a Rachel Weisz. V září násle­du­jí­cí­ho roku spo­leč­nost Universal Pictures nabíd­la reži­sé­ro­vi Joe Johnstonovi, aby se ujal režie fil­mu Jurský svět, ale Johnston odmí­tl. Později v tom­to měsí­ci Weiszová pro­je­vi­la zájem o zopa­ko­vá­ní své role.

V led­nu 2007 Universal ozná­mil, že Sommers tře­tí film reží­ro­vat nebu­de. Poté bylo ozná­me­no, že Universal zahá­jil jed­ná­ní s reži­sé­rem Robem Cohenem, aby se ujal režie. Později v tom­to měsí­ci bylo odha­le­no, že pří­běh se bude sou­stře­dit na posta­vy Brendana Frasera a Rachel Weiszové a také na jejich dospě­lé­ho syna. V té době pro­bí­ha­la jed­ná­ní s her­ci. V úno­ru začal cas­ting na roli Alexe O’Connella. Kromě toho si John Hannah zopa­ko­val svou roli Jonathana. V tom­to měsí­ci se Cohen také zmí­nil, že ve fil­mu budou hrát Jet Li a Michelle Yeoh, i když ofi­ci­ál­ní potvr­ze­ní bylo zve­řej­ně­no až v květ­nu.

V dub­nu se k obsa­ze­ní fil­mu zno­vu při­po­jil Brendan Fraser. Weisz se do natá­če­ní neza­po­ji­la, což zdů­vod­ni­la „pro­blémy se scé­ná­řem“ a navíc prá­vě poro­di­la syna. Film se natá­čel v Montrealu a Číně. Původně se uvá­dě­lo, že se film bude jme­no­vat Mumie 3: Prokletí draka. V dub­nu byl do role Alexe O’Connella obsa­zen Luke Ford, kte­rý nahra­dil Freddieho Boatha, a v květ­nu byla do role Evelyn mís­to Weisz obsa­ze­na Maria Bello. Bello se během roz­ho­vo­ru vyjá­d­ři­la, že nová „Evy“ je jiná než původ­ní „Evy“. „Má stej­né jmé­no, ale je to úpl­ně jiná posta­va,“ řek­la Bello. Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci v Šanghaji Bello řekl, že Rob Cohen „vytvo­řil novou Evelyn. V prv­ních dvou fil­mech o Mumii byla akč­ní a roz­to­mi­lá, ale tahle Evelyn by moh­la být tro­chu... sil­něj­ší, co se týče jejích bojo­vých doved­nos­tí a stře­lec­kých schop­nos­tí.“

Natáčení

Principiální natá­če­ní zača­lo v mon­tre­al­ském Mel’s Cite du Cinéma. Tam scé­ny Oko Šangri-la natá­čel scé­no­graf Nigel Phelps. Poté tým natá­čel na nádvo­ří kuli­sy brá­ny do Šangri-la. Nádvoří bylo vyzdo­be­no faleš­ným sně­hem, kte­rý vytvo­řil tým vedou­cí­ho efek­tů Bruce Steinheimera.

Na scé­ně ADF ve měs­tě Phelpsův tým vytvo­řil kuli­sy mau­zo­lea Terra Cotta. Dekoratérka Anne Kuljianová navrh­la 20 růz­ných hlav soch, kte­ré byly vyře­zá­ny týmem 3D Arts a mezi zábě­ry se stří­da­ly. Jedna socha vojá­ka a koně byla zakou­pe­na v Číně a byly vyro­be­ny její kopie, stej­ně jako socha „Dračího císa­ře“ (sochu Jeta Li vyte­sa­li Lucie Fournier, Tino Petronzio a Nick Petronzio v díl­ně v Montrealu). Na výro­bu koň­ských uzd a ozdob mau­zo­lea dohlí­žel v Číně rekvi­zi­tář Kim Wai Chung. Mezitím se u Mela natá­če­la bru­tál­ní bitva mezi císa­řem a Rickem, prv­ní scé­na natá­če­ná s Jetem Li.

15. říj­na 2007 se tým pře­su­nul do Číny. Ve stu­di­ích v Šanghaji byly pro sek­ven­ci honi­ček pou­ži­ty kuli­sy zná­zor­ňu­jí­cí měs­to ve 40. letech 20. sto­le­tí a natá­če­lo se tři týd­ny. Tábor gene­rá­la Yanga se natá­čel ve ves­ni­ci Ming poblíž Tian Mo. Ve stu­diu Cohenovi pomá­ha­li čín­ští kul­tur­ní porad­ci při zob­ra­zo­vá­ní jazy­ka a obřa­dů dynastie Qin. Dramatické scé­ny rodi­ny O’Connellových se natá­če­ly v noč­ním klu­bu s egypt­skou téma­ti­kou pří­hod­ně pojme­no­va­ném „Imhotep’s“.

Štáb musel čas­to pře­ru­šo­vat natá­če­ní, když v Šanghaji a její blíz­kos­ti pocho­do­va­li vojá­ci. Prostředí poušt­ní­ho bojiš­tě bylo ve sku­teč­nos­ti pro­na­ja­tým výcvi­ko­vým zaří­ze­ním čín­ské armá­dy.

Efekty

Vizuální efek­ty vytvo­ři­ly dvě losan­ge­les­ké VFX fir­my. Studio Rhythm and Hues navrh­lo yetti­ho a dra­ky, zatím­co Digital Domain se posta­ra­lo o bitev­ní scé­ny s císa­řo­vý­mi tera­ko­to­vý­mi bojov­ní­ky. Bazén vody při­po­mí­na­jí­cí dia­man­ty trva­lo stu­diu Rhythm and Hues dokon­čit jede­náct měsí­ců. K vytvo­ře­ní bojo­vých scén s nemrt­vý­mi byl pou­žit soft­ware A.I. Massive, kte­rý byl pou­žit ve fil­mech Pán prs­te­nů.

Designová spo­leč­nost Imaginary Forces vytvo­ři­la úvod­ní titul­ko­vou sek­ven­ci a závě­reč­né titul­ky. Designéři IF také nato­či­li sku­teč­né cákan­ce bar­vy a tahy štět­cem. Pro ztvár­ně­ní „přes­né a his­to­ric­ké Číny“ se obrá­ti­li na kali­gra­fa T. Z. Yuana, kte­rý psal inkous­to­vý­mi štět­ci.

Hudba

Většinu hud­by k fil­mu slo­žil Randy Edelman a pro­ve­dl Londýnský sym­fo­nic­ký orchestr. Soundtrack obsa­hu­je množ­ství růz­ných čín­ských a blíz­ko­vý­chod­ních etnic­kých nástro­jů spo­lu s kla­sic­kým brit­ským folk­ló­rem. Soundtrack vyšel 29. čer­ven­ce 2008 u vyda­va­tel­ství Varèse Sarabande, dva dny před uve­de­ním fil­mu do kin. Skladatel John Debney (kte­rý před­tím slo­žil hud­bu ke spin-offu série Mumie Král Škorpion) posky­tl doda­teč­ný pře­bás­ně­ný mate­ri­ál pro vět­ši­nu vět­ších akč­ních sek­ven­cí. Hollywood Studio Symphony nahrá­lo 30 minut Debneyho hud­by během nece­lých dese­ti hodin v čer­ven­ci 2008, krát­ce před uve­de­ním fil­mu do kin, na soun­d­trac­ko­vém albu je však Edelmanova hud­ba a žád­ná Debneyho. V trai­le­ru se výraz­ně obje­vu­jí sklad­by „Armada“ od Two Steps From Hell a „DNA Reactor“ od Pfeifera Brože. Hudba, při­čemž dru­há jme­no­va­ná hra­je také na kon­ci trai­le­ru k fil­mu Harry Potter a Fénixův řád. Hraje také sklad­ba „Vampire Hunters“ od Wojciecha Kilara, kte­rá byla pou­ži­ta v trai­le­rech k prv­ní­mu a dru­hé­mu fil­mu.

Na soun­d­trac­ku zazní „The Flower Duet“ od Léo Delibese z jeho ope­ry Lakmé.

Recepce

Marketing

The Mummy Movie Prequel: K pro­pa­ga­ci fil­mu byla vydá­na limi­to­va­ná komik­so­vá série The Rise & Fall of Xango’s Ax nakla­da­tel­ství IDW Publishing. Komiks se zabý­vá vzta­hem mezi Rickem a jeho synem Alexem.

Sierra Entertainment vytvo­ři­la her­ní ver­zi Mumie: Tomb of the Dragon Emperor pro Wii, PlayStation 2 a Nintendo DS, kte­rá byla vydá­na 22. čer­ven­ce 2008 v Severní Americe s pře­váž­ně nega­tiv­ní­mi recen­ze­mi. Gameloft vytvo­řil her­ní ver­zi The Mummy:

Box office

Film měl pre­mi­é­ru v Moskvě 24. čer­ven­ce 2008 a v Severní Americe byl uve­den do 3 760 kin 1. srp­na 2008.

V den pre­mi­é­ry se stal nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem, když v pátek vydě­lal 15,2 mili­o­nu dola­rů (na dru­hém mís­tě byl Temný rytíř s 12 mili­o­ny dola­rů). Celkově se však film o pre­mi­é­ro­vém víken­du na prv­ní mís­to v poklad­nách kin nedo­stal, při­psal si pou­ze 40,4 mili­o­nu dola­rů, díky čemuž se Temný rytíř dostal na prv­ní mís­to již tře­tí týden po sobě s 42,6 mili­o­nu dola­rů.

Větší úspěch však film zazna­me­nal v mezi­ná­rod­ních poklad­nách, kde o víken­du ote­vřel na prv­ním mís­tě na 26 z 28 uve­de­ných trhů a za tři dny vydě­lal přes 59,5 mili­o­nu dola­rů. Výrazně tak pře­ko­nal srov­na­tel­né otví­rá­ky fil­mů Mumie (16,7 mili­o­nu dola­rů) a Mumie se vra­cí (21,5 mili­o­nu dola­rů) na stej­ných trzích. Film také sta­no­vil otví­ra­cí rekor­dy dis­tri­bu­to­ra v Koreji (13,3 mili­o­nu dola­rů), Rusku (12,7 mili­o­nu dola­rů), Španělsku (6,7 mili­o­nu dola­rů) a Thajsku. K 10. říj­nu 2008 činí cel­ko­vá domá­cí trž­ba fil­mu 102 491 776 dola­rů, při­čemž mezi­ná­rod­ní trž­by jsou mno­hem vyš­ší - 300 958 054 dola­rů. Celosvětově tak film vydě­lal 403 449 830 dola­rů. Jedná se o nejmé­ně výdě­leč­ný film z tri­lo­gie Mumie.

Kritické ohlasy

K červ­nu 2022 má film na ser­ve­ru Rotten Tomatoes na zákla­dě 178 recen­zí hod­no­ce­ní 13 % s prů­měr­ným hod­no­ce­ním 3,70/10. Na ser­ve­ru Rotten Tomatoes je film hod­no­cen jako nej­lep­ší. Shoda kri­ti­ků na této strán­ce zní: „S prů­měr­ný­mi počí­ta­čo­vý­mi efek­ty a výraz­ným nedo­stat­kem zába­vy je Mumie: Mumie: Hrobka dra­čí­ho císa­ře je už za zeni­tem.“ K lis­to­pa­du 2021 má film na ser­ve­ru Metacritic na zákla­dě recen­zí od 33 kri­ti­ků váže­ný prů­měr 31 bodů ze 100, což zna­me­ná „obec­ně nepří­z­ni­vé hod­no­ce­ní“. Diváci dota­zo­va­ní ser­ve­rem CinemaScore udě­li­li fil­mu prů­měr­nou znám­ku „B-“ na stup­ni­ci od A do F.

Roger Ebert z dení­ku Chicago Sun-Times ohod­no­til film klad­ně, udě­lil mu tři hvěz­dič­ky ze čtyř a pozna­me­nal: „Tak proč se mi ten film líbil? Protože to byla pros­tě hlou­pá zába­va.“ Ebert také pro­hlá­sil, že jde o nej­lep­ší film z celé série. Nathan Rabin z The Onion’s A.V. Club pro­hlá­sil, že film „uspěl hlav­ně díky napros­té nad­sáz­ce“, i když v kon­tex­tu, kte­rý „mecha­nic­ky pro­plou­vá prv­ní hodi­nou“. William Arnold z dení­ku Seattle Post-Intelligencer při­ne­sl mír­ně pozi­tiv­ní recen­zi, v níž uve­dl, že „kaž­dý, kdo má chuť na pře­hna­nou a napros­to bez­du­chou dob­ro­druž­nou kome­dii, si roz­hod­ně při­jde na své“. Dallaský fil­mo­vý recen­zent Casey C. Corpier uve­dl, že film byl téměř stej­ně zábav­ný jako ori­gi­nál, a líbi­lo se mu, že spl­nil to, co inze­ro­val. Kenneth Turan z Los Angeles Times uve­dl, že film „má něko­lik dob­rých věcí [ale] nemá jich dost na to, aby se potře­tí sta­lo kouz­lo“. Ken Fox z TV Guide ozna­čil film za „uchá­ze­jí­cí pop­cor­nov­ku“. Jennie Punterová z The Globe and Mail uved­la, že film je „doce­la zábav­ný, ale zvra­ty jsou až pří­liš zná­mé“. Michael Sragow z Baltimore Sun řekl, že film je „jako film o Indiana Jonesovi bez ryt­mu, vti­pu a oso­bi­tos­ti, jen se zou­fa­le a bez­hla­vě řítí.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,95641 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71921 KB. | 18.06.2024 - 03:33:51