Kritiky.cz > Recenze knih > Muzeum nesplněných slibů - román o naději, zklamání a očekávání

Muzeum nesplněných slibů - román o naději, zklamání a očekávání

0058202970 Muzeum nesplnenych slibu obalka do 1024kb
0058202970 Muzeum nesplnenych slibu obalka do 1024kb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte román plný nadě­je, zkla­má­ní, váš­ni­vé­ho vzta­hu a nejen to? Znáte romá­ny Elizabeth Buchan? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. 

Tento román autor­ka vyprá­ví ve dvou rovi­nách, sou­čas­nos­ti a minu­los­ti, v roce 1986. Děj se ode­hrá­vá stří­da­vě v Československu a Paříži. Laura, maji­tel­ka a kurá­tor­ka spra­vu­je muzej­ní sbír­ku, ve kte­ré je mno­ho zají­ma­vos­tí, jenž vyvo­lá­va­jí v kaž­dém návštěv­ní­ko­vi zají­ma­vé poci­ty.

1986- Po smr­ti své­ho otce odlé­tá Laura do Prahy, do teh­dej­ší­ho Československa, kde se sna­ží vyrov­nat se ztrá­tou své­ho otce. Potká mla­dé­ho muzi­kan­ta a disi­den­ta. Vášnivě se do něj zami­lu­je a postup­ně začí­ná chá­pat všech­ny poli­tic­ké změ­ny ve měs­tě. Jaké násled­ky pro ní bude mít její vztah?

Dokáže se Laura i po letech vyrov­nat s tím, co pro­ži­la v Praze? Jak moc ovliv­nil její váš­ni­vý vztah její celý život? Neváhejte a začtě­te se do novin­ky Elizabeth Buchan s názvem Muzeum nespl­ně­ných sli­bů. Určitě nebu­de­te lito­vat.

Tento román se mi moc líbil. Četla jsem ho déle, než ostat­ní romá­ny, jeli­kož jsem potře­bo­va­la pro vstře­bá­ní celé­ho děje del­ší čas. Odehrává se ve dvou rovi­nách. V sou­čas­nos­ti a minu­los­ti, v roce 1986. Neměla jsem pro­blém se do kni­hy začíst a vní­mat obě dějo­vé linie. Při čte­ní jsem dost pře­mýš­le­la, co chtě­la autor­ka tím­to romá­nem říci, vstře­bá­va­la jsem její myš­len­ky, vra­ce­la jsem se při čte­ní zpát­ky, abych pocho­pi­la, co vše hlav­ní hrdin­ka pro­ží­va­la v růz­ných časo­vých rovi­nách. Román Muzeum nespl­ně­ných sli­bů ve vás zane­chá zvlášt­ní, až nepří­jem­ný pocit nejis­to­ty.

Kniha má 312 stran, je roz­dě­le­na na 29 kapi­tol a je zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky.

Vstupte. A minu­lost si vás sama najde.

Je to kni­ha o nadě­ji, zkla­má­ní o oče­ká­vá­ní. Příběh, kte­rý vám zale­ze pod kůži a dlou­ho bude­te cítit jeho pachuť v ústech. Bolestné vzpo­mín­ky bude­te pro­ží­vat spo­leč­ně s autor­kou toho­to romá­nu.

Tuto kni­hu jsem si k recen­zi vybra­la náho­dou. Zaujal mě její název i ano­ta­ce.

Několik slov o autor­ce:

Elizabeth Buchan vystu­do­va­la ang­lič­ti­nu a his­to­rii a poté zača­la pra­co­vat v nakla­da­tel­ství Penguin Books. Zde psa­la pro­pa­gač­ní tex­ty na kniž­ní pře­ba­ly, což pro ni bylo tou nej­lep­ší prů­pra­vou. Po svat­bě a poro­du dvou dětí pra­co­va­la jako redak­tor­ka a v nakla­da­tel­ství Random House, než se sta­la spi­so­va­tel­kou na plný úva­zek. Její krát­ké povíd­ky vysí­lá rádio BBC 4 a vychá­ze­jí i v mno­ha časo­pi­sech. Elizabeth je pat­ron­kou Guilfordského kniž­ní­ho fes­ti­va­lu, spo­luza­kla­da­tel­kou Claphamského kniž­ní­ho fes­ti­va­lu a byla před­sed­ky­ní nej­růz­něj­ších lite­rár­ních sou­tě­ží.

  • Autor: Elizabeth Buchan
  • Přeložila: Dana Chodilová
  • Žánr: román
  • Vydáno: 2020, vyda­lo nakla­da­tel­ství Domino ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s, Praha
  • Počet stran: 312
  • Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pota­hem s lami­no­va­ným pře­ba­lem
  • ISBN 978-80-7498-410-5

Foto: Albatros Media a.s


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 11,00075 s | počet dotazů: 7128 | paměť: 75304 KB. | 24.02.2024 - 23:44:25