Kritiky.cz > Recenze knih > Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát

Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát

question mark 1872665 1920
question mark 1872665 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete romá­ny Kataríny Gillerové? Chcete zažít něko­lik živo­tů v jed­nom pří­bě­hu? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Rozhodně nebu­de­te lito­vat, jeli­kož tuto kni­hu budu dlou­ho vstře­bá­vat. Silný pří­běh o sil­ných ženách. To vás čeká v novin­ce slo­ven­ské Danielle Steel. 

Další román z pera Kataríny Gillerové byl vyni­ka­jí­cí. Od této slo­ven­ské autor­ky jsem pře­čet­la něko­lik romá­nů. Román Příliš mno­ho tajem­ství pat­ří k dal­ší­mu báječ­né­mu čte­ní, kte­rá vás jen tak nene­chá chlad­ný­mi. Hlavní hrdin­kou je Romana, kte­rá neče­ka­ně nastou­pí na dopo­ru­če­ní jako pro­da­vač­ka v jed­nom luxus­ním buti­ku s dra­hý­mi kabel­ka­mi. Hned od začát­ku ji jeho maji­tel­ka zata­hu­je do svých sou­kro­mých zále­ži­tos­tí a chce po ní, aby nastou­pi­la v jed­né fir­mě jako asi­s­tent­ka a zjis­ti­la pro ni něja­ké infor­ma­ce ohled­ně smr­ti její­ho man­že­la. Romana ji vyho­ví a nemá pak čas na své rodi­če, nemoc­nou mat­ku, býva­lé­ho pří­te­le Kamila, ani kama­rá­da z dět­ství Jakuba, kte­rý pro ni moc zna­me­nal. Každý před ní skrý­vá něja­ké tajem­ství a Romana tomu hod­lá při­jít jak se říká na kloub. Postupně začne roz­plé­tat klubíč­ko sle­du růz­ných udá­los­tí, kte­ré do sebe začnou zapa­dat. Podaří se Romaně zjis­tit, jak to bylo se smr­tí man­že­la maji­tel­ky buti­ku? Jak se Romana nako­nec zacho­vá? Jaké infor­ma­ce se nako­nec dozví od svých rodi­čů? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do báječ­né­ho čte­ní.

0069119153 A10150F0000509 prilis mnoho tajemstvi 2d

Román jsem si uži­la od začát­ku do kon­ce. Mám moc ráda styl psa­ní této autor­ky, tak­že mě vůbec nepře­kva­pi­la. V ději se vysky­tu­je více postav, než jsem byla zvyk­lá dopo­sud. Osudy lidí byly oprav­du hod­ně zamo­ta­né a chví­le­mi jsem muse­la pře­mýš­let, kdo ke komu vlast­ně pat­ří. Námět kni­hy je oprav­du zají­ma­vý. Jak se říká, někdy méně je oprav­du více. Hlavní hrdin­ka Romana se dozvě­dě­la mno­ho infor­ma­cí, kte­ré by mnoh­dy zatřásly i s nej­vět­ším otrl­cem. Zápletka byla veli­ce zají­ma­vá a tako­vé rozuz­le­ní děje jsem neče­ka­la. Poutavým způ­so­bem autor­ka zaujme všech­ny čte­nář­ky, kte­ré podob­né živo­ty totiž pro­ží­va­jí. Není to nic hra­né­ho, ale jed­ná se o rea­li­tu běž­né­ho dne, jako je tajem­ství, zra­da, hle­dá­ní vlast­ní minu­los­ti i poci­ty křiv­dy zaží­vá lecja­ká žena, jen se o tom ne vždyc­ky mlu­ví. Přečíst si o tom v romá­nu bude pro ně snad­něj­ší a mož­ná jim Katarína Gillerová pora­dí, jakou ces­tou se vydat, či jak se v dané situ­a­ci zacho­vat.

Více na Kritiky.cz
CHRIS PRATT CHRIS PRATT  se do diváckého povědomí nejvíce vepsal rolí Andyho Dwyera v úspěšném komedi...
Hry pro PS4 budou vycházet ještě další tři roky. Sony... Hry pro PS4 budou vycházet ještě další tři roky. Sony nechce přijít o mohutnou základnu hr...
Česko-německý film Schmitke se po úspěšné světové premiéře na MFF v Jižní Koreji představí na letošním Febiofestu Schmitke, nízkorozpočtový absolventský film režiséra Štěpána Altrichtera, čeká po světov...
O Oscara bude usilovat český snímek Všechno bude Česká filmová a televizní akademie (ČFTA), která každoročně stojí za udílením cen Česk...
Komiks 121 ...

Román začí­ná podě­ko­vá­ním, má 18 kapi­tol a 296 stran. Titulní strán­ka kni­hy má na sobě ženu s kabel­kou, kte­rá krá­čí po mos­tě. Pojďte si užít sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný román. Rozhodně vás bude bavit.

Ukázka z kni­hy:

„Ty věci pro ni asi nejsou důle­ži­té, když si pro ně nepři­šla, “ zatvá­ři­la jsem se lhos­tej­ně. „O co vlast­ně jde?“

Chvilku váhal s odpo­vě­dí. „Nechala si tady pero a poznám­ko­vý blok, “ řekl nako­nec. Zadržela jsem smích. Tohle má potře­bu řešit? A pak mi zatr­nu­lo. Poznámkový blok?

Bože, co když v něm měla svo­je jmé­no nebo jiné osob­ní úda­je?!

Jazykem jsme si pře­je­la po suchých rtech. Ten chlap se mi nelí­bil. „Jen drob­nos­ti,“ pokr­či­la jsem rame­ny. Obejde se bez nich.. Kvůli tomu sem pře­ce nemu­sí cho­dit osob­ně. Vezmu jí to. “ Zamířila jsem s nádo­bím v rukou do kuchyň­ky.

Vtom se ote­vře­ly dve­ře zase­dač­ky. „Pane Andráši?“ zaslech­la jsem Věrčin hlas.

„První zásuv­ka v této skříň­ce,“ instru­o­val mě práv­ník a zmi­zel v zase­dač­ce.

Odložila jsem nádo­bí do dře­zu a došla ke skřín­ce, na kte­rou uka­zo­val. V zásuv­ce jsem oprav­du našla pero a malý zápis­ník. Otevřela jsem ho. Na prv­ních dvou stra­nách byly zápis­ky o tom, co má dělat v pon­dě­lí a pátek. Které spo­tře­bi­če se vypí­na­jí, kdy se čis­tí led­nič­ka a podob­ně. Prolistovala jsem všech­ny strán­ky a ule­vi­lo se mi. V zápis­ní­ku neby­lo nic osob­ní­ho cha­rak­te­ru, mohl pat­řit kde­ko­mu.

Na kon­ci posled­ní strán­ky jsem však obje­vi­lo jmé­no napsa­né tuž­kou: Milena B.

Je to mož­né? Jak moh­la být šéf­ka tak neo­pa­tr­ná.

Několik slov u autor­ce:

Katarína Gillerová vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Už teh­dy pub­li­ko­va­la v časo­pi­sech povíd­ky a bás­nič­ky, při­spí­va­la i do roz­hla­su. Po matu­ri­tě ode­šla do Bratislavy, kde vystu­do­va­la Ekonomickou uni­ver­zi­tu. Je vda­ná, má jed­no­ho syna a pra­cu­je jako eko­nom­ka. V roce 2001 vyda­la kníž­ku pro děti Moja kama­rád­ka kníž­ka. Vydala řadu romá­nů, z nichž čes­ky vyšly Láska si nevy­bí­rá, Dotkni se mě, lás­ko, Ráno neplá­ču, Miluj mě navždy, Zapomeň na minu­lost, Neodcházej, Záhada zad­ní­ho poko­je, Konečně se roz­hod­ni, Zvláštní pří­běh a Jestli mě uvě­říš. Autorka je ozna­čo­vá­na za slo­ven­skou Danielle Steelovou.

Více na Kritiky.cz
Víla Zuběnka [23%] http://www.csfd.cz/film/239581-vila-zubenka/ Na DVD od: 02.08.2010 Akční žánr je na tom šp...
Chalupa-dvě ženy, dva odlišné světy, jeden muž Hledáte silný příběh se zajímavou zápletkou? Milujete romány českých autorek? Tak právě ...
Válka světů - A opět ti proklatí ufouni! „Lidstvo v ohrožení“ je pro hollywoodské tvůrce vděčným námětem. A zvláště v dneš...
Rogue one Včera měl premiéru Rogue one ze série Star Wars. Ví se, že jej producenti film měl dlouhé p...
Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické...
  • Autor: Katarína Gillerová
  • Přeložil: Adam Chromý
  • Žánr: čte­ní pro ženy, roman­ti­ka, love sto­ry
  • Vydáno: 2021, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Počet stran: 296
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-267-2109-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58533 s | počet dotazů: 301 | paměť: 70019 KB. | 03.12.2023 - 07:43:54