Kritiky.cz > Recenze knih > Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát

Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát

question mark 1872665 1920
question mark 1872665 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete romá­ny Kataríny Gillerové? Chcete zažít něko­lik živo­tů v jed­nom pří­bě­hu? Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Rozhodně nebu­de­te lito­vat, jeli­kož tuto kni­hu budu dlou­ho vstře­bá­vat. Silný pří­běh o sil­ných ženách. To vás čeká v novin­ce slo­ven­ské Danielle Steel. 

Další román z pera Kataríny Gillerové byl vyni­ka­jí­cí. Od této slo­ven­ské autor­ky jsem pře­čet­la něko­lik romá­nů. Román Příliš mno­ho tajem­ství pat­ří k dal­ší­mu báječ­né­mu čte­ní, kte­rá vás jen tak nene­chá chlad­ný­mi. Hlavní hrdin­kou je Romana, kte­rá neče­ka­ně nastou­pí na dopo­ru­če­ní jako pro­da­vač­ka v jed­nom luxus­ním buti­ku s dra­hý­mi kabel­ka­mi. Hned od začát­ku ji jeho maji­tel­ka zata­hu­je do svých sou­kro­mých zále­ži­tos­tí a chce po ní, aby nastou­pi­la v jed­né fir­mě jako asi­s­tent­ka a zjis­ti­la pro ni něja­ké infor­ma­ce ohled­ně smr­ti její­ho man­že­la. Romana ji vyho­ví a nemá pak čas na své rodi­če, nemoc­nou mat­ku, býva­lé­ho pří­te­le Kamila, ani kama­rá­da z dět­ství Jakuba, kte­rý pro ni moc zna­me­nal. Každý před ní skrý­vá něja­ké tajem­ství a Romana tomu hod­lá při­jít jak se říká na kloub. Postupně začne roz­plé­tat klubíč­ko sle­du růz­ných udá­los­tí, kte­ré do sebe začnou zapa­dat. Podaří se Romaně zjis­tit, jak to bylo se smr­tí man­že­la maji­tel­ky buti­ku? Jak se Romana nako­nec zacho­vá? Jaké infor­ma­ce se nako­nec dozví od svých rodi­čů? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do báječ­né­ho čte­ní.

0069119153 A10150F0000509 prilis mnoho tajemstvi 2d

Román jsem si uži­la od začát­ku do kon­ce. Mám moc ráda styl psa­ní této autor­ky, tak­že mě vůbec nepře­kva­pi­la. V ději se vysky­tu­je více postav, než jsem byla zvyk­lá dopo­sud. Osudy lidí byly oprav­du hod­ně zamo­ta­né a chví­le­mi jsem muse­la pře­mýš­let, kdo ke komu vlast­ně pat­ří. Námět kni­hy je oprav­du zají­ma­vý. Jak se říká, někdy méně je oprav­du více. Hlavní hrdin­ka Romana se dozvě­dě­la mno­ho infor­ma­cí, kte­ré by mnoh­dy zatřásly i s nej­vět­ším otrl­cem. Zápletka byla veli­ce zají­ma­vá a tako­vé rozuz­le­ní děje jsem neče­ka­la. Poutavým způ­so­bem autor­ka zaujme všech­ny čte­nář­ky, kte­ré podob­né živo­ty totiž pro­ží­va­jí. Není to nic hra­né­ho, ale jed­ná se o rea­li­tu běž­né­ho dne, jako je tajem­ství, zra­da, hle­dá­ní vlast­ní minu­los­ti i poci­ty křiv­dy zaží­vá lecja­ká žena, jen se o tom ne vždyc­ky mlu­ví. Přečíst si o tom v romá­nu bude pro ně snad­něj­ší a mož­ná jim Katarína Gillerová pora­dí, jakou ces­tou se vydat, či jak se v dané situ­a­ci zacho­vat.

Román začí­ná podě­ko­vá­ním, má 18 kapi­tol a 296 stran. Titulní strán­ka kni­hy má na sobě ženu s kabel­kou, kte­rá krá­čí po mos­tě. Pojďte si užít sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný román. Rozhodně vás bude bavit.

Ukázka z kni­hy:

„Ty věci pro ni asi nejsou důle­ži­té, když si pro ně nepři­šla, “ zatvá­ři­la jsem se lhos­tej­ně. „O co vlast­ně jde?“

Chvilku váhal s odpo­vě­dí. „Nechala si tady pero a poznám­ko­vý blok, “ řekl nako­nec. Zadržela jsem smích. Tohle má potře­bu řešit? A pak mi zatr­nu­lo. Poznámkový blok?

Bože, co když v něm měla svo­je jmé­no nebo jiné osob­ní úda­je?!

Jazykem jsme si pře­je­la po suchých rtech. Ten chlap se mi nelí­bil. „Jen drob­nos­ti,“ pokr­či­la jsem rame­ny. Obejde se bez nich.. Kvůli tomu sem pře­ce nemu­sí cho­dit osob­ně. Vezmu jí to. “ Zamířila jsem s nádo­bím v rukou do kuchyň­ky.

Vtom se ote­vře­ly dve­ře zase­dač­ky. „Pane Andráši?“ zaslech­la jsem Věrčin hlas.

„První zásuv­ka v této skříň­ce,“ instru­o­val mě práv­ník a zmi­zel v zase­dač­ce.

Odložila jsem nádo­bí do dře­zu a došla ke skřín­ce, na kte­rou uka­zo­val. V zásuv­ce jsem oprav­du našla pero a malý zápis­ník. Otevřela jsem ho. Na prv­ních dvou stra­nách byly zápis­ky o tom, co má dělat v pon­dě­lí a pátek. Které spo­tře­bi­če se vypí­na­jí, kdy se čis­tí led­nič­ka a podob­ně. Prolistovala jsem všech­ny strán­ky a ule­vi­lo se mi. V zápis­ní­ku neby­lo nic osob­ní­ho cha­rak­te­ru, mohl pat­řit kde­ko­mu.

Na kon­ci posled­ní strán­ky jsem však obje­vi­lo jmé­no napsa­né tuž­kou: Milena B.

Je to mož­né? Jak moh­la být šéf­ka tak neo­pa­tr­ná.

Několik slov u autor­ce:

Katarína Gillerová vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Už teh­dy pub­li­ko­va­la v časo­pi­sech povíd­ky a bás­nič­ky, při­spí­va­la i do roz­hla­su. Po matu­ri­tě ode­šla do Bratislavy, kde vystu­do­va­la Ekonomickou uni­ver­zi­tu. Je vda­ná, má jed­no­ho syna a pra­cu­je jako eko­nom­ka. V roce 2001 vyda­la kníž­ku pro děti Moja kama­rád­ka kníž­ka. Vydala řadu romá­nů, z nichž čes­ky vyšly Láska si nevy­bí­rá, Dotkni se mě, lás­ko, Ráno neplá­ču, Miluj mě navždy, Zapomeň na minu­lost, Neodcházej, Záhada zad­ní­ho poko­je, Konečně se roz­hod­ni, Zvláštní pří­běh a Jestli mě uvě­říš. Autorka je ozna­čo­vá­na za slo­ven­skou Danielle Steelovou.

  • Autor: Katarína Gillerová
  • Přeložil: Adam Chromý
  • Žánr: čte­ní pro ženy, roman­ti­ka, love sto­ry
  • Vydáno: 2021, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Počet stran: 296
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-267-2109-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75647 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71712 KB. | 18.06.2024 - 00:44:29