Kritiky.cz > Recenze knih > S láskou z Riviéry- prosluněný příběh

S láskou z Riviéry- prosluněný příběh

A10150F0003988 s laskou z riviery 2d
A10150F0003988 s laskou z riviery 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Julie Caplinové? Chcete si užít nád­her­nou roman­ti­ku Azurového pobře­ží, aniž vyjde­te ze své­ho domu? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka nakla­da­tel­ství Motto, jehož autor­kou je Jules Wake, rod­ným jmé­nem Julie Caplin. 

Carrie má snou­ben­ce Alana. Jejich vztah vypa­dá na prv­ní pohled jako doko­na­lý a bez­chyb­ný. Opak je ale prav­dou. Carrie je ale bohu­žel stá­le vda­ná s jed­ním úspěš­ným her­cem Richardem, kte­rý se tou­lá někde v Hollywoodu a na Carrie si v davu fany­nek ani nevzpo­me­ne. Carrie má mož­nost se s ním potkat na Azurovém pobře­ží a své úřed­ní man­žel­ství ukon­čit. To co se sta­ne na Azurovém pobře­ží si ani jeden ani ve snu nepřed­sta­vo­va­li. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Vyřeší Carrie svůj vztah s Richardem? Tak to už se nech­te pře­kva­pit. Čeká vás nád­her­ný pobyt u moře.

Kniha se mně moc líbi­la. Miluji romá­ny Julie Caplinové a vždy se těším na dal­ší desti­na­ci, kte­rou ve své kni­ze popí­še. Opět mě její kni­ha zau­ja­la a čte­ní jsme si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Má 36 kapi­tol, 368 stran, je zakon­če­na epi­lo­gem a podě­ko­vá­ním autor­ky. Mám moc ráda romá­ny z pro­stře­dí kavá­ren a restau­ra­cí, o ces­to­vá­ní, i jíd­le. Je to veli­ce pří­jem­né. Román o lás­ce, štěs­tí, o náho­dě i minu­los­ti vás roz­hod­ně chyt­ne za srd­ce. Zažijete pří­jem­nou poho­du, napě­tí, ale i lás­ku, to co je pří­jem­né si v těch­to ošk­li­vých dnech pře­číst. Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem milov­ní­kům Julie Caplinové, ces­to­vá­ní, i těm, co mají rádi roman­ti­ku. Tuto kni­hu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou. Byla mně dopo­ru­če­na. Moje oče­ká­vá­ní napros­to spl­ni­la. Jelikož to není prv­ní kni­ha z této edi­ce, urči­tě se těším se na dal­ší kni­hu této autor­ky.

Série plná lás­ky od autor­ky roman­tic­kých útě­ků Julie Caplinové.

Ukázka z kni­hy:

Když se posa­di­ly k obě­du, ode dve­ří se ozval zvuk ozna­mu­jí­cí pří­chod návštěv­ní­ka. Carrie sebou trh­la a v duchu zadou­fa­la, že to bude Richard. Mohl už skon­čit s natá­če­ním? Než se sta­či­la zved­nout, Jade už byla u dve­ří. „Já to vyří­dím.“

„Nevím, kdo si mys­lí, že to asi může být,“ řek­la Angela a ukro­ji­la si bage­tu.

„Tahle se doce­la poved­la, ale pořád to není ta pra­vá fran­couz­ská.“

„Podle mě chut­ná výbor­ně.“

Angela byla odhod­la­ná, že se s Marisinou pomo­cí nau­čí do své­ho odjez­du péct fran­couz­ské peči­vo.

Carrie ji napo­do­bi­la a natře­la si na bage­tu měk­ký kozí sýr, kte­rý obje­vi­ly na míst­ním trhu.

„Zdravím vás, moje nej­ob­lí­be­něj­ší dámy na svě­tě.“

Carrie sous­to zasko­či­lo v krku.

Několik slov o autor­ce:

Jules Wake

Než se rodač­ka z brit­ské­ho Yorkshiru sta­la spi­so­va­tel­kou, pra­co­va­la ve svě­tě PR pro mno­ho zná­mých zna­ček. Díky této zku­še­nos­ti měla mož­nost zdo­ko­na­lit své jazy­ko­vé doved­nos­ti a také poznat mno­ho evrop­ských měst, kte­rá se obje­vu­jí v její lite­rár­ní tvor­bě.

Jules Wake sni­la o drá­ze spi­so­va­tel­ky už od dět­ství. V roce 2014 debu­to­va­la kni­hou Talk to Me. Její dal­ší román Pozdrav z Itálie (v nakla­da­tel­ství Motto vyšel v roce 2019) se stal best­selle­rem a zajis­til jí úspěch po celé Evropě stej­ně jako vánoč­ní roman­ce Notting Hill pod sně­hem (2020).

Kniha je obsa­ho­vě vol­ně pro­po­je­ná s dal­ší­mi romá­ny S lás­kou z PařížeS lás­kou z Říma.

Pod svým rod­ným jmé­nem Julie Caplin vytvo­ři­la autor­ka oblí­be­nou sérii Romantické útě­ky zahr­nu­jí­cí Cukrárnu v Paříži, Kavárnu v Kodani či Chatu ve Švýcarsku.

Autor: Jules Wake

Přeložila: Klára Krasula

Řada: S lás­kou

Žánr: román, čte­ní pro ženy, roman­ti­ka, love sto­ry

Vydáno: 2023, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 368

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná lepe­ná s chlop­ně­mi

ISBN: 978-80-267-2433-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12043 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71806 KB. | 29.02.2024 - 07:17:13