Kritiky.cz > Recenze knih > Italská dcera-odváží se následovat své srdce?

Italská dcera-odváží se následovat své srdce?

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ráda bych se s vámi podě­li­la o čte­nář­ský záži­tek z kni­hy Italská dce­ra, kte­rou vyda­la Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z kni­hy je oprav­du úžas­ný. Pohodlně se posaď­te a pusť­te se do čte­ní. 

Děj romá­nu vás zave­de do dvou časo­vých rovin, a to je Itálie do roku 1946 a do Londýna, do sou­čas­nos­ti. Tyto dvě časo­vé linie se stří­da­jí, tak­že čte­nář musí dávat pozor v jaké linii se v sou­čas­né chví­li nachá­zí, aby mu děj na sebe krás­ně nava­zo­val.

Estée kama­rá­dí odma­lič­ka s Felixem. On je syn peka­ře, ona je vel­mi nada­ná taneč­ni­ce. Felix je její život­ní lás­ka. Estée dosta­ne obrov­skou pří­le­ži­tost pra­co­vat ve svě­tozná­mém diva­dle La Scala. Felix začne pra­co­vat v jejich úspěš­né pekár­ně, kde vyni­ká výteč­ným slad­kým peči­vem s čoko­lá­dou. I když se oba milu­jí, jejich ces­ty se sice sejdou, ale zase roze­jdou. Jeho rodi­na má pro něj ale jinou par­tii. Jak to nako­nec vše dopad­ne? Potkají se jejich živo­ty zno­vu?

Lily dosta­ne v rám­ci pozůsta­los­ti vybled­lý recept a diva­del­ní pro­gram z diva­dla La Scala. Začne pra­co­vat na ital­ské vini­ci, aby moh­la při­jít na kloub tomu, co zís­ka­la a co vlast­ně tyto indi­cie zna­me­na­jí. Při tom všem ji pomá­há Antonio. Co pro ni zna­me­ná recept i diva­del­ní pro­gram? Proč se její babič­ka naro­di­la v domo­vě pro nepro­vda­né ženy? Lily začne postup­ně roz­plé­tat klubíč­ko udá­los­tí, kte­ré odha­lu­jí tra­gic­kou lás­ku Estée a Felixe. Co vše byli oba pro svou lás­ku obě­to­vat?

Historický román o ztra­ce­né lás­ce, tajem­ství i nesku­teč­né nadě­ji, kte­rá vyhas­ne až  jako posled­ní.

Román se mně moc líbil a jeho čte­ní jsem si uži­la. Přečetla jsem ho cel­kem rych­le. Zajímalo mě, jak to nako­nec dopad­ne. Na román jsem čet­la samé pozi­tiv­ní recen­ze a že se oprav­du líbí. Líbí se mně jeho obsa­ho­vé zamě­ře­ní i mís­to, kde se děj romá­nu ode­hrál. Itálie je pro mě srd­co­vá zále­ži­tost. Mám ji moc ráda. Věřím, že se tam zase někdy podí­vám.

Dohromady má kni­ha 34 kapi­tol, cel­kem 320 stran, na začát­ku je epi­log, na kon­ci je pro­log a podě­ko­vá­ní autor­ky. Děj měl spád, autor­ka sáhodlou­ze nepo­pi­so­va­la růz­né dějo­vé linie, ale veli­ce věc­ně a struč­ně se věno­va­la jed­not­li­vým posta­vám, což vůbec neby­lo na ško­du.

Titulní strán­ka kni­hy je krás­ná. Je na ní nád­her­né měs­to a pod ním je opar.

Ukázka z kni­hy:

„Smím pro­sit?“

Lily se usmá­la, při­kýv­la, necha­la se od něj odvést od sto­lu na mís­to, kde tan­či­ly ostat­ní páry, a při­pa­da­la si úpl­ně jako v jiném čase a na jiném mís­tě, spíš jako něja­ká posta­va z pohád­ky. Lidi, ten muž, všich­ni vypa­da­li jako z úpl­ně jiné­ho svě­ta, jiné­ho svě­ta.

Antonio jí shr­nul vla­sy z ramen, drze při­tis­kl rty na heb­kou kůži na jejím krku nale­vo od klíč­ní kos­ti, vzá­pě­tí ji vzal do náru­če a tan­či­li spo­lu přes tráv­ník. Tiskli se k sobě tvá­ří, jejich těla se krás­ně hou­pa­la, byli ztra­ce­ní ve svém vlast­ním svě­tě.

Antonio s ní zato­čil a jí to neva­di­lo, zaklo­ni­la hla­vu a dlou­ze se mu díva­la do tvá­ře. Když se k ní potom opět při­tis­kl, byla jeho ústa veli­ce blíz­ko jejích, ale ten­to­krát ji nepo­lí­bil.

Místo toto jí zašep­tal do ucha.

„Co takhle že bychom se vrá­ti­li ke mně?“

Lily polkla. Antonio čekal na její odpo­věď a jí se roz­bu­ši­lo srd­ce jako závod. Ale než by coko­liv řek­la, pros­tě ho vza­la za ruku a málem roz­tá­la bla­hem a pro­mě­ni­la se v lou­žič­ku v hlí­ně, když jí polí­bil koneč­ky prs­tů a odvá­děl ji pryč.

„Dobré ráno,“ Antoniův hlas ji pří­mo pohla­dil. Lily ote­vře­la oči, pro­táh­la se a poma­lu si zača­la vyba­vo­vat minu­lou noc.

Instinktivně si při­táh­la při­krýv­ku až pod bra­du, ale Antonio ji shr­nul na původ­ní mís­to, níž, a nabí­dl jí svou náruč.

„Pojď ke mně. Přísahám, že nekou­šu.“

Lily se roze­smá­la. vědě­la, že je hloupé být ner­vóz­ní po spo­leč­ně strá­ve­né noci, ale nikdy nepa­ři­la k dív­kám nato­lik spo­ko­je­ným se svým tělem, že by se moh­la klid­ně před­vá­dět nesty­da­tě nahá za ost­ré­ho ran­ní­ho svět­la. A taky nemě­la zrov­na moc zku­še­nos­tí s pro­bu­ze­ním se v poste­li s mužem- a už vůbec se tako­vým, kte­rý bral naho­ru tak samo­zřej­mě jako Antonio.

Autorka: Soraya M. Lane

Přeložila: Štěpánka Svobodová

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ké romá­ny

Vydáno: 2023, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: pev­ná, s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-249-5238-3

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,34343 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71969 KB. | 20.07.2024 - 14:03:57