Kritiky.cz > Recenze knih > Škola pro německé nevěsty-fascinující historický román o osudech tří mladých žen po nástupu nacistů v Německu

Škola pro německé nevěsty-fascinující historický román o osudech tří mladých žen po nástupu nacistů v Německu

large (1)
large (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi váleč­né romá­ny? Chcete zažít pří­běh o nadě­ji, vál­ce, vlast­ní svo­bo­dě a důstoj­nos­ti? Román Škola pro němec­ké nevěs­ty vás chyt­ne od prv­ní stra­ny. Osudy třech dívek Hanny, Klary a Tilde se jed­no­ho dne pro­tnou. Tilde má otce Němce a mat­ku Židovku. Otec je opus­tí, přes­to její mamin­ka vybu­du­je obchod s lát­ka­mi, kde spo­leč­ně pro­dá­va­jí. Hanna je Němka. Maminka ji zemře­la a její otec jí pošle na stu­die do němec­ké ško­ly k tetě a strý­co­vi. Dívky se mají ve ško­le nau­čit dob­rým mra­vům, být vzor­ný­mi man­žel­ka­mi, bez vlast­ní­ho názo­ru a do niče­ho se hlav­ně neplést. Tilde je těhot­ná a je Židovka. Obě dív­ky se sna­ží Tilde pomo­ci při poro­du. Zvládnou se o ni posta­rat?

Román o vál­ce, nadě­ji, vlast­ní svo­bo­dě i důstoj­nos­ti vás nadchne od prv­ní stra­ny, tak jako mě. Kniha je roz­dě­le­na na krát­ké kapi­to­ly. Každou z nich vyprá­ví jiná dív­ka, což si mys­lím je pro čte­ná­ře ide­ál­ní, děj do sebe krás­ně zapa­dá. Příběh je čti­vý a ihned vás vtáh­ne do děje. Román dopo­ru­čím všem milov­ní­kům váleč­ných romá­nů a nejen jim.

Titulní obál­ka je krás­ná. Jsou na ni tři děv­ča­ta, kte­rá jdou k budo­vě, nej­spí­še do ško­ly, do sebe jsou zavě­še­ny a urči­tě si o něčem hor­li­vě poví­da­jí. O čem asi?

Kniha se mně čet­la vel­mi dob­ře. Romány z dob vál­ky posled­ní dobou vyhle­dá­vám. Tento mě vel­mi zau­jal. Byl něčím jiný, výji­meč­ný. Po jeho pře­čte­ní jsem měla pří­jem­ný pocit, že děv­ča­ta Tilde pomá­ha­jí, mají dob­ré srd­ce a jsou na ni hod­né.

Od této autor­ky je to moje prv­ní kni­ha, kte­rou jsem pře­čet­la a těším se v budouc­nu, že si něja­kou dal­ší pře­čtu, jeli­kož autor­čin styl psa­ní mně vyho­vo­val a zau­jal.

Ukázka z kni­hy:         

„Pověz mi jmé­no toho hajz­la a já mu zakrou­tím krkem,“ pro­hlá­si­la.

„Děláš úpl­ně nespráv­né závě­ry,“ opra­vi­la jsem ji.

„Copak jsi z mnou nepři­šla pro pomoc kvů­li tomu, že tě něja­ký bezbož­ný gau­ner nechal na holič­kách i s dítě­tem?“

„No, tak úpl­ně se neple­teš, ale nebyl to bezbož­ný lump. Je mrt­vý.“

Do téhle chví­le jsem ta slo­va nevy­řkla. Bylo to mno­hem bolest­něj­ší, než jsem čeka­la.

„Oběť vál­ky,“ usou­di­la Klara. „Zabili ho v Polsku?“

Mohla jsem se téhle lži držet. Vlastně přes­ně tohle jsem se při­pra­vo­va­la říct. Dobrý němec­ký voják v nej­lep­ších letech zahy­nul na fron­tě. Tahle lež by mě chrá­ni­la, a i dítě­ti by zajis­ti­la bez­peč­nou budouc­nost. Nemohla jsem však dopus­tit, aby si Klara mys­le­la, že Samuel byl jed­ním z nich. Nebylo loa­jál­ní k němu a nefér ke Klaře. Jestli mě má chrá­nit, pak musí vědět, jaké nebez­pe­čí na sebe bere.

„Ne, byl to můj man­žel. Odvedli ho do tábo­ra.“ Víc už jsem vysvět­lo­vat nemu­se­la.

„Oběť vál­ky,“ trva­la na svém Klara. „Nejspíš byl zabit v Polsku. Nic dal­ší­ho vědět nepo­tře­bu­ju.“

„Nejspíš bude nej­lep­ší, abys to nevě­dě­la.“

„Tak jak ti můžu pomoct? Co potře­bu­ješ?

„No-papíry na vystě­ho­vá­ní, ale to bych stej­ně dob­ře moh­la chtít mod­ré z nebe. Ale ješ­tě před­tím. Dítě se už brzy naro­dí.“

„Jak brzy? Potřebuješ si leh­nout?“ vysko­či­la a roz­hléd­la se kolem.

Nejspíš uva­žo­va­la, jak pokoj při­pra­vit na porod.

Několik slov o autor­ce:

Aimie K. Runyan se ve svých kni­hách zabý­vá osu­dy žen v neleh­kých obdo­bích his­to­rie. Je autor­kou čtyř his­to­ric­kých romá­nů včet­ně best­selle­ru Daughters of the Night Sky. Pracuje jako vycho­va­tel­ka a je aktiv­ní v komu­ni­tě spi­so­va­te­lů i mimo ni. Žije v Coloradu se svý­mi dvě­ma (obvykle) rozkoš­ný­mi dět­mi. V Ikaru vyšla její kni­ha Přes zákru­ty řeky.

Potěší ji, když ji navští­ví­te na www.aimiekrunyan.com

Autorka: Aimie K. Runyan

Přeložila: Alena Amchová

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Vydáno: Vydal Ikar, ve spo­leč­nos­ti Euromedia Group, a.s., Praha, 2024

Počet stran: 312

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-249-5188-1

Knihu může­te kou­pit zde:

Kniha Škola pro němec­ké nevěs­ty - Aimie K. Runyan | knizniklub.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57484 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71719 KB. | 14.06.2024 - 00:27:56