Kritiky.cz > Recenze knih > Peprná korespondence se sexuálním nábojem, to jsou „Dopisy lásky M a M“

Peprná korespondence se sexuálním nábojem, to jsou „Dopisy lásky M a M“

dopisylasky
dopisylasky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

O tom, jaké to je zami­lo­vat se na prv­ní pohled a pro­ží­vat prv­ní zami­lo­va­né týd­ny zali­té vel­kou lás­kou a s nasa­ze­ný­mi růžo­vý­mi brý­le­mi na nose a s postup­ným vystříz­li­vě­ním,  tak o tom je toto oddycho­vé čte­ní plné neotře­lé­ho humo­ru, a tak tro­šič­ku i s detek­tiv­ní záplet­kou „Dopisy lás­ky M a M“ od Moniky Sonneberg ali­as Valerie.

Ústředními posta­va­mi pří­bě­hu je zami­lo­va­ná dvo­ji­ce v nej­lep­ších letech Milena a Michal. Z náhod­né­ho setká­ní, kdy si oba pad­li do oka, vzejde náru­ži­vá milost­ná komu­ni­ka­ce pro­střed­nic­tvím emai­lo­vé kore­spon­den­ce, při kte­ré se čte­nář roz­hod­ně nudit nebu­de a tuhle sym­pa­tic­kou dvoj­ku si hned na prv­ní počte­ní zami­lu­je.

Popravdě dostá­vat tak krás­ně pepr­né a svě­ží dopi­sy, plné něhy a skvě­lé­ho humo­ru,  by si asi přál kde kdo, klid­ně i já ....ostat­ně byl to bal­zám na duši začíst se do této milost­né kore­spon­den­ce, a i tak tro­chu se zasnít ve svém všed­ním živo­tě...

Michal v tom­to pří­bě­hu před­sta­vu­je vel­mi galant­ní­ho muže, jež se umí ženám nejen dvo­řit a pomo­cí pís­me­nek pěk­ně vli­cho­tit, ale být i vel­mi pozor­ný. Svojí vyvo­le­nou se sna­ží roz­maz­lo­vat nejen drob­nost­mi v podo­bě kvě­tin jen tak pro radost, ale i něž­nost­mi a intim­nost­mi.

V tom­to smě­ru se na prv­ní pohled jeví jako skvě­lý mile­nec a doko­na­lý pro­těj­šek kaž­dé ženy, ale zdá­ní může kla­mat, také on má své „vlast­ní“ kost­liv­ce ve skří­ní, jež by nerad vyta­ho­val na svět­lo.

A Milena? Šarmantní dáma, jež s leh­kos­tí a grá­cií doká­že vyře­šit kaž­dič­ký pro­blém, se sice nikdy nemů­že vyrov­nat v psa­ní dopi­sů Michalovi, jež pou­ží­val zvu­ko­ma­leb­ná slo­va a své­ráz­ný smy­sl pro humor, to však na plné čáře doko­na­le vyvá­ži­la pou­ží­vá­ním slůvek z lati­ny a archai­z­my, a v nepo­sled­ní řadě i vel­mi pepr­ný­mi pohád­ka­mi oko­ře­ně­ný­mi sil­ným ero­tic­kým nábo­jem.

Vypadá to, že se ti dva tak dlou­ho hle­da­li, až se sku­teč­ně našli, ane­bo je všech­no úpl­ně jinak? Oba, jak už to tak bývá, se zpo­čát­ku sna­ží před tím dru­hým uká­zat v co nej­lep­ším svět­le, a skrýt před tím dru­hým nejed­no tajem­ství, ta však postup­ně chtě nechtě vyplou­va­jí na povrch.

„Když se navzá­jem pozná­va­li, bylo to, jako když cibu­li sloup­ne­te jed­not­li­vé slup­ky, a ti dva už se dodá­va­li jeden dru­hé­mu až na samot­nou dřen. Ona byla v tomhle smě­ru mír­ně napřed, pro­to­že jeho tajem­ství neby­lo těž­ké uhád­nout.“

Tato zami­lo­va­ná dvo­ji­ce postup­ně obje­vo­va­la nové a nepo­zna­né vlast­nos­ti toho dru­hé­ho, sezná­mi­li se s rodi­nou a přá­te­li, pod­nik­li spo­lu spous­tu výle­tů, a vždyc­ky jim to při­ná­še­lo spous­tu rados­ti a dal­ší­ho těše­ní se na sebe s pří­sli­bem dal­ších nád­her­ných oka­mži­ků a spo­leč­ných zážit­ků.

Jaká bude ale jejich dal­ší život­ní ces­ta? Čeká je spo­leč­ná budouc­nost ane­bo se jejich ces­ty navždy roze­jdou? Vydrží jejich vztah těž­kou zkouš­ku, co je čeká, či niko­liv? Nyní jsou sice oba zasle­pe­ní vel­kou lás­kou, ale co se sta­ne, když prav­da vyjde sku­teč­ně naje­vo a Michalovi spad­nou z očí růžo­vé brý­le?

Tak o tom všem si už musí­te pře­číst sami, nera­da bych odha­li­la závě­reč­nou poin­tu kni­hy, kte­rá mě víc jak tro­chu pře­kva­pi­la, ale o to víc potě­ši­la.

Dopisy lás­ky M a M nabí­zí čte­ná­ři vel­mi čti­vý pří­běh plný lás­ky, něhy a postup­né­ho odkrý­vá­ní tři­náctých kom­nat, jež si nosí­me uvnitř sebe samých, a kam pouš­tí­me jen ty nej­bliž­ší. Je to pří­běh nejen lás­ky, ale i mezi­lid­ských vzta­hů, uží­vá­ní si kaž­do­den­ních malič­kos­tí, jež nám život při­ná­ší.

Styl psa­ní je krás­ně svě­ží, obo­ha­ce­ný o ger­ma­nismy, latin­ská slo­víč­ka, archai­z­my, nechy­bí pepr­né dopi­sy oko­ře­ně­né sexu­ál­ním nábo­jem a oče­ká­vá­ním, a to vše zavr­šu­je své­ráz­ný a neotře­lý humor autor­ky.

Kromě toho vše­ho autor­ka pro svůj širo­ký záběr před­klá­dá i roz­sáh­lé popi­sy pro­stře­dí, jed­not­li­vých měst a zákou­tí pří­ro­dy, jež jsou tak rea­lis­tic­ky a věr­ně popsá­na, že si je lze lehce před­sta­vit a být tak sou­čás­tí pří­bě­hu.

S kni­hou „Dopisy lás­ky M a M“ si autor­ka bra­vur­ně vyhrá­la, a o to vět­ší gur­mán­ský záži­tek na kaž­dé­ho čte­ná­ře čeká. Já osob­ně jsem si ji vychut­na­la plný­mi douš­ky a v závě­ru mi bylo líto, že jsem již na posled­ní strán­ce pří­bě­hu. 

Dopisy lás­ky M a M

Napsala: Monika Sonnenberg

Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou

První elek­tro­nic­ké vydá­ní

Praha, 2024

Česky

Počet stran: 188

ISBN: 978-80-281-1281-3 (pdf)

ISBN: 978-80-281-1279-0 (ePub)

ISBN: 978-80-281-1280-6 (mobi­po­cket)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ŠACH MAT22. dubna 2023 ŠACH MAT Pokud jste si oblíbili knihy, ve kterých není o žhavá pokušení nouze, určitě si nenechte ujít knihu od R.L. Mathewson ŠACH MAT, jež vydalo nakladatelství Motto ve společnosti Albatros […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI2. října 2023 KOUZELNÁ PAŘÍŽ OBCHŮDEK S KNIHAMI Kouzelná Paříž obchůdek s knihami od Rebeccy Raisin by si určitě neměly nechat ujít všechny romantické duše s velkým srdcem knihomola, neboť se příběh točí nejen kolem knížek a jednoho […] Posted in Recenze knih
  • Líbánky6. srpna 2023 Líbánky Psychologický thriller Líbánky od Tiny Seskis je plný zvratů a postupného odkrývání temných tajemstvích, jež měla být navždy pohřbena. Je to kniha, co vás doslova pohltí a nepustí, dokud […] Posted in Recenze knih
  • Bez zábran7. listopadu 2022 Bez zábran V poslední době se doslova roztrhl pytel s erotickými romány a vybrat si z nich opravdu jen ten kvalitní, to je oříšek. Ovšem s knihou "Bez zábran"  od T. L. Swanové, jež vydala GRADA […] Posted in Recenze knih
  • Tátovo indiánské léto23. října 2022 Tátovo indiánské léto Knihu "Tátovo indiánské léto" od spisovatelky Virginie Grimaldiové, jež vydala GRADA Publishing, a.s. si doslova zamilujete. Jedná se o dojemný příběh plný rodinné pohody, lehce úsměvného […] Posted in Recenze knih
  • "Dávám ti své tělo..." Jak píšu milostné scény od Diana Gabaldon, autorky bestselleru "Cizinka"15. srpna 2021 "Dávám ti své tělo..." Jak píšu milostné scény od Diana Gabaldon, autorky bestselleru "Cizinka" Prostřednictvím knihy "Dávám ti své tělo" autorka Diana Gabaldon dává nahlédnout svým čtenářům do svého světa psaní, převážně spojeného s psaním milostných scén, ve kterých samozřejmě […] Posted in Recenze knih
  • Svatební historky aneb jak jsem nevdala23. června 2024 Svatební historky aneb jak jsem nevdala Chodíte rádi na svatby? Chystáte svou vlastní svatbu a nevíte, jak na to? Nebo jste ba naopak svobodní a ten pravý či pravá na vás někde teprve čeká? Česká komička Lucie Macháčková je […] Posted in Recenze knih
  • Škola pro německé nevěsty-fascinující historický román o osudech tří mladých žen po nástupu nacistů v Německu26. května 2024 Škola pro německé nevěsty-fascinující historický román o osudech tří mladých žen po nástupu nacistů v Německu Máte rádi válečné romány? Chcete zažít příběh o naději, válce, vlastní svobodě a důstojnosti? Román Škola pro německé nevěsty vás chytne od první strany. Osudy třech dívek Hanny, Klary a […] Posted in Recenze knih
  • Srdce nemá vrásky-pokračování knihy Láska ve špičce italské boty26. května 2024 Srdce nemá vrásky-pokračování knihy Láska ve špičce italské boty Máte rádi Itálii? Chcete se seznámit s jedním šarmantním Italem a báječnou Češkou? Kniha Srdce nemá vrásky je skvělá novinka Nakladatelství KAZDA a rozhodně vás bude bavit od první […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,63577 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71990 KB. | 22.07.2024 - 19:44:26