Kritiky.cz > Recenze knih > Krabička vzpomínek- poučení z minulosti nám dává naději na lepší budoucnost

Krabička vzpomínek- poučení z minulosti nám dává naději na lepší budoucnost

136100 Kniha Krabicka vzpominek Grada 350 0 fit
136100 Kniha Krabicka vzpominek Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Kathryn Hughesové? Chcete zažít emo­tiv­ní pří­běh plný pře­kva­pe­ní? Tak prá­vě vám je určen román s názvem Krabička vzpo­mí­nek. 

Jenny sla­ví své sté naro­ze­ni­ny v jed­nom luxus­ním pečo­va­tel­ském domě, kde se o ni sta­rá mla­dá ošet­řo­va­tel­ka Candice. Obě si veli­ce rozu­mí. Jenny ji poprosím, aby s ní odje­la do Itálie, do míst, kde pro­ži­la svou vel­kou lás­ku a zane­cha­la za sebou i tra­gic­ké udá­los­ti. Candice sou­hla­sí, i když ví, že její pří­tel s tím sou­hla­sit roz­hod­ně nebu­de. Román se ode­hrá­vá ve dvou časo­vých lin­kách. V roce 1940 a v sou­čas­nos­ti. Jenny se chce vrá­tit do malé ves­nič­ky v Itálii, do míst, kde se udá­ly tra­gic­ké udá­los­ti. Chce se tak vyrov­nat se svou minu­los­tí, kte­rá neby­la vůbec jed­no­du­chá. Candice její pří­běh poslou­chá, vel­mi se tyto dvě ženy rozu­mí, i když je mezi nimi vel­ký věko­vý roz­díl. Candice nechce sly­šet prav­du o svém pří­te­li, kte­rý ji jen vyu­ží­vá.

Co vše se Jenny ješ­tě dozví? Jak si Jenny a Candice mohou být vzá­jem­ně pro­spěš­né? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a nenech­te si ujít nád­her­ný čte­nář­ský záži­tek, jímž román Krabička vzpo­mí­nek beze­spo­ru je. Čeká vás vel­mi emo­tiv­ní pří­běh plný lás­ky, poro­zu­mě­ní, vzá­jem­né­ho respek­tu a nejen to. Pokud román dočte­te až do kon­ce, dozví­te se, proč se Jenny chtě­la ješ­tě jed­nou vrá­tit do maleb­né ves­nič­ky v Itálii.

Knihy Kathryn Hughesové oprav­du milu­ji. Tento román není prv­ní, kte­rý od ní čtu a věřím, že ne ani posled­ní. Román se čte vel­mi dob­ře. Líbí se mně, jak obě časo­vé lin­ky do sebe zapa­da­jí, díky nim se dozví­te postup­ně všech­ny stříp­ky minu­los­ti, kte­rá nám dává nadě­ji na lep­ší budouc­nost.

Životní moud­ro, kte­ré Jenny pře­dá­vá své ošet­řo­va­tel­ce Candice, je nád­her­né sle­do­vat a začíst se do toho­to pří­bě­hu. Kniha má 65 kapi­tol, cel­kem 384 stran, je zakon­če­na epi­lo­gem. Na kon­ci nalez­ne­te ano­ta­ce dal­ších romá­nů autor­ky, kte­ré vás mohou nala­dit na dal­ší její čte­ní. Tak se nenech­te pobí­zet a pusť­te se do čte­ní. Doporučuji si ten­to román pře­číst, pro­to­že minu­lost nám dává někdy zabrat a je tře­ba s ní dále pra­co­vat a nene­chat ji jen tak být. Čtení jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Místy mě mra­zi­lo, jak Jenny vyprá­vě­la o své minu­los­ti, co vše si muse­la pro­žít a jak se s tím vypo­řá­da­la.

Několik slov o autor­ce:

Kathryn Hughesová je brit­ská his­to­rič­ka, autor­ka živo­to­pi­sů a novi­nář­ka. Má dok­to­rát z vik­to­ri­án­ské Anglie, kte­rý vyu­ži­la hned ve své prvo­ti­ně, je edi­tor­kou maga­zí­nu Prospect, píše pro The Guardian a Times.

Žije neda­le­ko Manchesteru, kde se ode­hrá­vá její prv­ní román s názvem Dopis. V sou­čas­né chví­li je spi­so­va­tel­kou na plný úva­zek a pra­cu­je na svých dal­ších kni­hách.

Později vyda­la dru­hý román s názvem Tajemství, v němž se děj ode­hrá­vá ve dvou časo­vých rovi­nách. Má man­že­la, dvě děti Camerona a Ellen.

Ukázka z kni­hy:

Frank náh­le vstane-tedy tak náh­le, jak to osm­de­sát­ník zvlád­ne.

„Myslím, že je nej­vyš­ší čas, abych se vrá­til dovnitř. Dámy, nechám vás o samo­tě, abys­te si neru­še­ně moh­ly vyprá­vět podrob­nos­ti.“

Zakroutím hla­vou, zatím­co sle­du­ji, jak odchá­zí. „Nico byl oprav­do­vý gentle­man. Trval na tom, abych se vyspa­la v poste­li, on se ulo­žil do křes­la po mém boku.“ Potichu se zasměju. „Tak jsem si sva­teb­ní noc věru nepřed­sta­vo­va­la.“

„Ale neli­to­va­la jsi toho, co jsi udě­la­la?“ zeptá se Candice, kte­rá zou­fa­le tou­ží sly­šet, že jsem se roz­hod­la správ­ně.

„Věděla jsem, že s Nicem jsme si sou­ze­ni. Ale jak jsem už řek­la, hroz­ně mě mrze­lo, koli­ka lidem jsem ublí­ži­la. Nemluvím jen o Lorcanovi, ale i o Del a Brynovi.

Autorka: Kathryn Hughesová

Přeložila: Iva Bartíková

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2022, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 384

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-3610-0

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34843 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71590 KB. | 23.06.2024 - 02:31:24