Kritiky.cz > Recenze knih > Příběh mateřídoušky- „Co všechno musíme, abychom si obhájili lásku?“

Příběh mateřídoušky- „Co všechno musíme, abychom si obhájili lásku?“

A10150F0008403 pribeh materidousky 2d
A10150F0008403 pribeh materidousky 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny s více dějo­vý­mi lin­ka­mi? Milujete oko­lí Jablunkova a chce­te se něco zají­ma­vé­ho dozvě­dět z její his­to­rie? Mirian Bláhová je autor­kou kni­hy Příběh mate­ří­douš­ky, kte­rý vás roz­hod­ně chyt­ne za srd­ce, tak jako mě.

Anna asi své man­žel­ství neza­chrá­ní, a pro­to odjíž­dí se svým tří­le­tým synem na cha­loup­ku do Jablunkova. Najde pyt­lí­ček s mate­ří­douš­kou na cha­lu­pě své pra­ba­bič­ky Věry. Věra byla vel­mi sil­ná, pokro­ko­vá žena, kte­rá si jde za svým cílem a v té době se setká­vá s vel­kým nepo­cho­pe­ním. Anna díky vyprá­vě­ní pozná­vá osud její pra­ba­bič­ky, jaké zde vládly pomě­ry, i to jak byla její pra­ba­bič­ka sil­ná žena a jakou vel­kou lás­ku pro­ži­la a co vše jí stá­lo v ces­tě. Autorka zde popi­su­je i poměr mezi Čechy a Poláky, jak to vlast­ně bylo v obdo­bí prv­ní polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí.

Velmi mě zau­ja­la myš­len­ka návra­tu v čase, nahléd­nu­tí do zrca­dla našich před­ků. Píše se rok 1900 a dosta­ne­te se díky vyprá­vě­ní do obce Lomná. Kniha byla vel­mi pouč­ná a moc se mně líbi­la. Minulost pro nás zna­me­ná něco, z čehož bychom se měli všich­ni pou­čit.

Velmi oblí­be­ná autor­ka, pří­běh se mně vel­mi líbil. Moc ráda čtu kni­hy, kde se autor­ka vra­cí s dějem do minu­los­ti, tím nám dává mož­nost pocho­pit sou­čas­nost. Autorka romá­nu pou­ka­zu­je v sou­čas­nos­ti na naše part­ner­ské vta­hy, že je tře­ba o ně pečo­vat a neře­šit je, až v době, když už je poz­dě. Často se za něčím žene­me, moc pra­cu­je­me a vzta­hy, jak okol­ní, tak i part­ner­ský čas­to pokul­há­vá. Skrze pří­běh si čas­to uvě­do­mu­je svá pozi­ti­va, ale i své nedo­stat­ky.

Ve stej­né edi­ci již vyšlo Příběh slu­neč­ni­cePříběh akva­marí­nu.

Ukázka z kni­hy:         

Nakonec jsem žeh­le­ní pře­ce jen odlo­ži­la a uži­la si s Mirkem pří­jem­ný večer. Masíroval mi rame­na a poslou­chal, co jsme s Filipem děla­li. Bavilo mě to, tak­že jsem nevě­dě­la, kdy zavřít pusu.

„Jsi nějak zti­cha,“ zhod­no­ti­la jsem jeho mlče­ní. Poslední půl­ho­di­nu jen při­ky­vo­val a občas něco zamru­čel.

„Už nevím, co odpo­ví­dat. K Filipovým záchva­tům vzte­ku, jeho hrač­kám nebo jídlu nic nevy­mys­lím“ uchech­tl se. Ale nechtěl naši dis­ku­zi před­čas­ně ukon­čit.

Začal mlu­vit o prá­ci a hád­ce s kole­gou. „Posloucháš mě vůbec?“ zeptal se po chvil­ce dotče­ně. Asi mu vadi­lo, že jsem upro­střed jeho vyprá­vě­ní popadla mobil a čet­la si zprá­vy od holek.

„Promiň, sna­ži­la jsem se ho obměk­čit při­tu­le­ním.

„Lenčin Davídek dneska začal cho­dit. Poslala nám video, kou­kej.“

Přehráli jsme si ho dva­krát. Když jsem si však postesk­la, že musím s Filipem víc trénovat-pořád jen obchá­zel náby­tek, v pro­sto­ru si byl nejistý-. Mirek se odtá­hl až na kraj pohov­ky.

„Tobě to nepři­pa­dá důle­ži­té?“

„Samozřejmě že ano,“ při­takal. „Ale už jsme to pro­bí­ra­li vče­ra i pře­devčí­rem. Dej mu čas.“

„Kdoví, tře­ba má něco s kyčle­mi,“ nepo­slou­cha­la jsem ho. Přestože na fyzi­o­te­ra­pii potvr­di­li, že je vše v pořád­ku, pořád jsem měla pochyb­nos­ti.

„Aničko,“ zaúpěl. „Nemohla bys na chvil­ku zapo­me­nout na Filipa a řešit něco jiné­ho?“ chy­til se za hla­vu.

„Anebo,“ upře­ně se mi zahle­děl do očí, „moh­li bychom pro­brat stě­ho­vá­ní jeho postýl­ky do dět­ské­ho poko­je.“

 

Několik slov auto­ro­vi:

Miriam Blahová se naro­di­la roku 1989 v nej­vý­chod­něj­ší čás­ti České repub­li­ky, v sou­čas­né době žije se svou rodi­nou v Ostravě. Pracuje jako edi­tor­ka, ráda čte a ješ­tě radě­ji píše. Působila jako copy­wri­ter­ka, uspě­la v lite­rár­ní sou­tě­ži a při­spě­la svou nove­lou do sbor­ní­ku poví­dek Letní kraťa­sy. Od roku 2019 píše roman­ce, kte­ré v sobě spo­ju­jí sou­čas­nost a his­to­rii. Její prvo­ti­na Příběh slu­neč­ni­ce se čás­teč­ně ode­hrá­vá během dru­hé svě­to­vé vál­ky. V Příběhu akva­marí­nu vyprá­ví o dře­vař­ské kolo­nii na Jablunkovsku v prv­ní polo­vi­ně deva­te­nác­té­ho sto­le­tí. Stejnou loka­li­tu zachy­cu­je o sto let poz­dě­ji také v Příběhu mate­ří­douš­ky.

Autorka: Miriam Bláhová

Žánr: čte­ní pro ženy, belet­rie, roman­ti­ka

Vydáno: Vydalo Nakladatelství Motto, ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s., Praha, 2024

Počet stran: 272

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-267-2610-4

Knihu může­te kou­pit zde:

Příběh mate­ří­douš­ky | Albatrosmedia.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54801 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71970 KB. | 22.07.2024 - 21:09:48