Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Návrat

Návrat

Navrat
Navrat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když vyrůstá­te bez otce, máte to těž­ké. Podobně jako Andrej s Ivanem. Jejich otec je pilo­tem. Aspoň je o tom pře­svěd­ču­je jejich mat­ka. Jednoho dne, po dva­nác­ti letech, se ale otec zni­če­ho­nic obje­ví doma a vez­me oba klu­ky na výlet.

Od začát­ku je jas­né, že otec si chce a doká­že udr­žet auto­ri­tu. Nechceš jíst? Teď se jí, a když tu polév­ku nechceš, nemu­síš ji jíst až do veče­ra, dokud nedo­sta­ne­me hlad i my. Když se Ti nelí­bí, že chce­me jet někam dál, můžeš si vystou­pit. S dis­ci­plí­nou má pro­blémy mlad­ší Ivan a vzdo­ru­je už z prin­ci­pu, že se k nim otec cho­vá (zřej­mě vli­vem toho, co pro­žil) dost majet­nic­ky. Andrej je nao­pak evi­dent­ně pří­cho­dem otce potě­šen, vidí v něm svůj vzor a sna­ží se vše dělat pod­le otco­va přá­ní.

Napětí se při­ost­řu­je. Otec je tajem­ný a občas klu­ky zane­chá­vá o samo­tě, aby si něco zaří­dil. Režisér nena­zna­ču­je, do dělá, pou­ze nechá­vá doha­do­vat se Ivana a Andreje. Jen v jedi­né scé­ně uvi­dí­me něco kon­krét­něj­ší­ho, co může vydat tajem­ství o tom, co je poslá­ním otce. Když důkaz­ní mate­ri­ál poma­lu mizí ze scé­ny, máte chuť sko­čit do plát­na a zachy­tit ho, abys­te se tajem­ství dozvě­dě­li. Příběh gra­du­je na ost­ro­vě, kam se tro­ji­ce dosta­ne lodí, a ústí do poně­kud pře­kva­pi­vé­ho závě­ru.

Režisér Andrej Zvjagincev nato­čil film vel­mi chytře a těží ze spo­rů hlav­ních před­sta­vi­te­lů, díky nimž je od začát­ku ve sním­ku čím dál hma­ta­tel­něj­ší napě­tí. Přesto rozuz­le­ní zapů­so­bí jako pře­ka­pi­vý zásah. Rád bych také oce­nil kame­ru, kte­rá skvě­le zachy­cu­je pře­de­vším půso­bi­vé pří­rod­ní sce­né­rie na ost­ro­vě. A nejen ony.


Photo © Ren Film


Podívejte se na hodnocení Návrat na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,36873 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71595 KB. | 18.06.2024 - 23:47:32