Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nech svět světem: Julia Roberts a Ethan Hawke čelí apokalypse

Nech svět světem: Julia Roberts a Ethan Hawke čelí apokalypse

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Záhadná udá­lost uvěz­ní newy­or­skou rodi­nu v jejich Airbnb na Long Islandu - spo­lu s jeho maji­te­li - ve fil­mu Nech svět svě­tem kte­rý nyní vysí­lá Netflix. Tento mimo­řád­ně dob­ře zpra­co­va­ný thriller od tvůr­ce seri­á­lu Pan Robot Sama Esmaila, kte­rý adap­to­val stej­no­jmen­ný román Rumaana Alama z roku 2020, se může pochlu­bit něko­li­ka pře­svěd­či­vý­mi herec­ký­mi výko­ny a sil­ným smys­lem pro atmo­sfé­ru... ale poté, co vás nalá­ká na pou­ta­vou záplet­ku, se nikam nepo­su­ne a trvá mu, než se tam dosta­ne.

Je to vel­ká ško­da, pro­to­že kdy­by byl film Nech svět svě­tem pilot­ním dílem tele­viz­ní­ho seri­á­lu nebo prv­ním dílem mini­sé­rie, divá­ky by si oka­mži­tě zís­kal: málo­kdy se poda­ří ztvár­nit kata­stro­fic­kou udá­lost s tak pou­ta­vou pří­zem­ní inti­mi­tou. Jako samo­stat­ný film však po dyna­mic­ké prv­ní polo­vi­ně oprav­du nemů­že být vět­ším zkla­má­ním.

V roli Amandy Sandfordové, kte­rá si objed­ná spon­tán­ní útěk, když se jed­no­ho rána pro­bu­dí ve svém newy­or­ském bytě a uvě­do­mí si, že nená­vi­dí pul­zu­jí­cí život ve měs­tě, se před­sta­ví Julia Robertsová. Společně s man­že­lem Clayem (Ethan Hawke) a dospí­va­jí­cí­mi dět­mi Archiem (Charlie Evans) a Rose (Farrah Mackenzie) se rodi­na vydá­vá na impro­vi­zo­va­nou dovo­le­nou na Long Island.

Během rodin­né návštěvy míst­ní plá­že se však sta­ne něco více než podiv­né­ho - na břeh záhad­ně vypla­vou obrov­ské rop­né tan­ke­ry. Podivné udá­los­ti pokra­ču­jí až do veče­ra a po výpad­ku prou­du, kte­rý rodi­nu odříz­ne od inter­ne­tu, se u vcho­do­vých dve­ří obje­ví maji­te­lé Airbnb, v němž jsou uby­to­vá­ni.

G. H. Scott (Mahershala Ali) a dospě­lá dce­ra Ruth (Myha’la) tvr­dí, že do své­ho dru­hé­ho domo­va zamí­ři­li poté, co výpa­dek prou­du zkom­pli­ko­val situ­a­ci ve měs­tě, a zatím­co Amanda je oka­mži­tě pode­zí­ra­vá, Clay je vstříc­něj­ší. Na roz­díl od loň­ské­ho Barbarů si film Nech svět svě­tem nehra­je na pří­pad­nou zákeř­nost těch­to postav a brzy je jas­né, že i ony se ztra­ti­ly v mno­hem šir­ším rám­ci, kte­rý se v prů­bě­hu fil­mu roz­vi­ne.

A tak se tyto dvě rodi­ny pohy­bu­jí ve vzá­jem­né pří­tom­nos­ti a záro­veň se sna­ží pocho­pit šir­ší obraz toho, co se děje tam ven­ku. Ve fil­mu Nech svět svě­tem se děje spous­ta podiv­ných věcí, kte­ré se zdán­li­vě dějí bez vysvět­le­ní. Je to frustru­jí­cí, ale film odvá­dí dobrou prá­ci, když divá­ky sta­ví do role hlav­ních postav, kte­ré se sna­ží pocho­pit svět, jenž se kolem nich hrou­tí.

Při sle­do­vá­ní fil­mu před­po­klá­dá­me, že pro udá­los­ti, kte­ré se sta­ly, exis­tu­je něja­ké věro­hod­né vysvět­le­ní, kte­ré by se moh­lo na kon­ci fil­mu dokon­ce pro­je­vit. Ale není tomu tak doce­la. Ačkoli film Nech svět svě­tem sku­teč­ně nazna­ču­je, co by se moh­lo dít, nese­dí to do sebe tak, aby to snad­no zapadlo na své mís­to, a na kon­ci nám mís­to rozum­né­ho rozuz­le­ní zůstá­vá stá­le vět­ší hro­ma­da otá­zek.

Právě to bude vět­ši­nu divá­ků štvát: je jas­né, že ve fil­mu Nech svět svě­tem se toho děje hod­ně, co bude pokra­čo­vat i po skon­če­ní titul­ků, a to jak v makro­kosmu šir­ší­ho svě­ta, tak v mik­ro­kosmu těch­to zma­te­ných postav na Long Islandu. Ale film pros­tě kon­čí a není to konec nejed­no­znač­ný, kte­rý by divá­ky kon­fron­to­val s nezná­mem. „My víme, jak ten pří­běh dopad­ne,“ jako by říka­li tvůr­ci, „jen se o to s vámi nepo­dě­lí­me.“

Stojí film Nech svět svě­tem za to vidět? Je pří­liš dob­ře nato­če­ný na to, abychom ho hned zavrh­li, se sil­ný­mi herec­ký­mi výko­ny a něko­li­ka úžas­ně napí­na­vý­mi mezi­hra­mi, kte­ré dáva­jí reži­sé­ru Esmailovi šan­ci před­vést svůj fil­mař­ský um. A přes­to­že si lze jen těž­ko před­sta­vit, že by mno­ho divá­ků odchá­ze­lo spo­ko­je­no s tím, co vidě­li, je tu dost důvo­dů k tomu, aby si film zaslou­žil dopo­ru­če­ní i s váž­ný­mi výhra­da­mi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44689 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72088 KB. | 24.04.2024 - 02:42:45