Kritiky.cz > Recenze her > Spec Ops: The Line - Obyčejná střílečka nebo morální odysea?

Spec Ops: The Line - Obyčejná střílečka nebo morální odysea?

Foto: YAGER & 2K, Missing Link Games
Foto: YAGER & 2K, Missing Link Games
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Spec Ops: The Line spat­ři­la svět­lo svě­ta v roce 2012 a i když recen­ze nesbí­ra­la špat­né, tak pro­dej hry bůhví­jak skvě­lý nebyl. Osobně mi to při­jde jako vel­ká ško­da, neboť hra pat­ří do ška­tul­ky, kde je jiných titu­lů jako pověst­né­ho šafrá­nu. Na „vině“ byl prav­dě­po­dob­ně pře­sy­ce­ný trh a malá pro­pa­ga­ce hry.

On i prv­ní dojem není také bůhví­ja­ký. Hrajete za Martina Walkera, kte­rý má po vět­ši­nu hry po roce 2 pod­ří­ze­né (Lugo a Adams) s nimiž je vyslán do Dubaje v blíz­ké budouc­nos­ti. Dubaj ve hře už není tím bez­sta­rost­ným mís­tem, kde boha­tí trá­ví svůj čas (a pení­ze). Stala se zde totiž kata­stro­fa, píseč­né bou­ře odříz­ly měs­to od okol­ní­ho svě­ta, což mělo za násle­dek hla­do­vě­ní a nedo­sta­tek vody. Do akce se vlo­ži­la vojen­ská jed­not­ka „33rd Damned“, kte­rá měla za úkol oby­va­te­le eva­ku­o­vat, což se ale nesta­lo. Až po něja­kém čase se z Dubaje ozve podiv­né hlá­še­ní veli­te­le „33rd“ Konrada. Martin Walker a jeho dru­zi jsou do Dubaje vyslá­ni zjis­tit, co se sta­lo. A zjiš­tě­ní to nebu­de roz­hod­ně hez­ké.

Svoji inspi­ra­ci si hra bere ve zná­mé povíd­ce „Srdce tem­no­ty“ od Josepha Conrada a také z fil­mu Apocalypse Now (kte­rý je sám Conradovou kni­hou inspi­ro­ván). Znalci tedy už vědí, o co asi půjde. Ano, půjde přes­ně o to...

Po gra­fic­ké strán­ce mi hra při­šla vel­mi poda­ře­ná. Fajn byla i atmo­sfé­ra, kte­rá se nej­pr­ve tvá­ří jako tuc­to­vá stří­leč­ka, avšak jen do urči­té doby. Ve chví­li, kdy už si říká­te, že hra samot­ná vás asi moc nepře­kva­pí, při­chá­zí zlom. Postavy začí­na­jí činit obtíž­ná morál­ní roz­hod­nu­tí a musí čelit jejich přímým násled­kům. Nezapomenu na misi, kdy jsem na jed­nu sku­pi­nu vysy­pal bílý fos­for a pak musel pro­chá­zet kolem ostat­ků zemře­lých. Postupem času se stí­ra­jí roz­dí­ly mezi „hod­ný­mi“ a „zlý­mi“ a výsled­kem je jen cha­os a spous­ty mrtvých.

Velmi potě­ší také cel­kem 4 mož­né kon­ce.

Co tro­chu nepo­tě­ší - a je to tak pod­le mě nej­slab­ší strán­kou hry - je samot­ná hra­tel­nost. Hra totiž jen obtíž­ně mas­ku­je, že její samot­ný „pohá­ně­cí motor“ je de fac­to oby­čej­ná stří­leč­ka vyu­ží­va­jí­cí (a vel­mi dob­ře) sys­tém kry­tí. Hratelnost však není bůhví­ja­ká a při­znám se, že mi občas i při­šla dost repe­ti­tiv­ní. Dost by pod­le mě pro­spě­lo, kdy­by tu bylo více „pro­chá­ze­cích“ pasá­ží na úkor akce. Těch mrtvých jsou sku­teč­ně obrov­ská kvan­ta.

Vše ale vylep­šu­je - a povy­šu­je tak na vyš­ší úro­veň - pří­běh hry a cel­ko­vé anti­mi­li­ta­ris­tic­ké vyzně­ní. To je nej­vět­ší devi­za hry a v pod­sta­tě i důvod, proč si ten­to lehce star­ší kou­sek na svých stro­jích spus­tit i dnes.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82178 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71702 KB. | 14.06.2024 - 20:16:12